Hotărârea nr. 163/2007

163/29.05.2007 privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Timişoara
Hotararea Consiliului Local 163/29.05.2007
privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-11622/21.05.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 130/ 24.04.2007 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A.;
În baza prevederilor art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă la S.C. Colterm S.A. prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 1 se va limita la max. 110 % .

Art. 3: Formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A. Timişoara.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COLTERM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa 1

A.    Criterii de performanță                            2007

Nr.crt

Denumirea criteriului de performantă

U.M.

Prevederi

Gradul de îndeplinire (%)

Realizare criteriu de performanta (max. 110%)

Coeficient de ponderare

Grad de îndeplinire ponderat a criteriului (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Rentabilitatea economică

%

0,25

0,15

2

Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

%

68,15

0,15

3

Productivitatea muncii

lei/pers

161.314

0,15

4

Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare

%

15,28

0,15

5

Solvabilitate patrimonială

%

min. 30

0,10

6

Grad de îndatorare

%

max.100

0,05

7

Perioada de recuperare a creanțelor restante

zile

60

0,10

8

Perioada de rambursare a datoriilor restante

zile

30

0,10

9

Lichiditate

%

100

0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță

Nr.crt

Denumirea obiectivului de performantă

U.M.

Prevederi

Gradul de îndeplinire (%)

Realizare obiectiv de performanta (max. 110%)

Coeficient de ponderare

Grad de îndeplinire ponderat a obiectivului (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță

%

100

0,30

2

Achitarea obligațiilor în termenele legale

%

100

0,20

3

Asigurarea continuității în furnizarea energiei termice

%

94

0,15

4

Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor venite din partea populației

%

100

0,12

5

Reducerea etapizata a pierderilor tehnologice de energie termica

%

19

0,11

6

Asigurarea calității energiei termice furnizată conform diagramei medii de reglaj

%

100

0,12

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță

Director Direcția Edilitară Dumitru Andor

Șef Serviciu Energetic loan Zubașcu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ

NR.

APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind criteriile și obiectivele de performanță ale SC.Colterm SA. pentru anul 2007

Având în vedere adresa S.C. Colterm S.A. înregistrată sub numărul RE 2007-1023 din 18.05. 2007 prin care se solicită aprobarea criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2007.

În temeiul H.C. L. nr. 130/ 24.04.2007 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și a O.U. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-finaciare și alte dispoziții cu caracter financiar, în continuare se abordează propunerile pentru anul 2007 privind criteriile și obiectivele de performanță ale S.C. Colterm S.A.

Propunerile pentru anul 2007, sunt similare ca nivel al realizărilor cu anul 2006 și țin cont exclusiv de activitatea societății fără a lua în calcul situațiile independente de aceasta respectiv eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile de curs valutar.

Criteriul de performanță ,, Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii “ depinde în majoritate covârșitoare de politica de protecție socială prin care se stabilește nivelul prețului local la energia termică pentru anul 2007, neexcluzând posibilitatea ca aceasta să se modifice pe parcursul anului.

Criteriile de performanță ,,Perioada de recuperare a creanțelor restante “ , ,, Perioada de rambursare a datoriilor restante “ și „Lichiditate “ sunt propuse într-o dinamică pozitivă față de propunerile pentru anul 2006, realizările bune ale anului trecut se datorează în principal obținerii și utilizării eficiente a unui credit de combustibil și achitării de către Consiliul Local a obligațiilor privind subvenția la energia termică furnizată populației. Ele sunt în același timp și stimulative pentru colectivul companiei care prin implicarea în activitatea desfășurată pentru realizarea obiectivelor propuse va trebui să-și perfecționeze gradul de pregătire și conștiință profesională în folosul cetățeanului.

Menționăm faptul că aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu și obiectiv de performanță se va limita la cel mult 110%.

Având in vedere cele exprimate în rândurile de mai sus propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a criteriilor și obiectivelor de performanță al SC Colterm S.A. pentru anul 2007.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI