Hotărârea nr. 160/2007

160/29.05.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.6/30.01.2007 - privind stabilirea orarului de funcţionare în perimetrul Campusului Universitar Timişoara
Hotararea Consiliului Local 160/29.05.2007
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.6/30.01.2007 - privind stabilirea orarului de funcţionare în perimetrul Campusului Universitar Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 9723/26.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cap. II art. 6, alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si servicii de piata in unele zone publice;
Avand in vedere art.30 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice.
Avand in vedere Ordinul Nr.601/2002 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN;
Luand in considerare adresa nr. 212314/27.12.2006 trimisa de catre Politia Municipiului Timisoara - Biroul pentru Centrul Universitar prin care se solicita initierea unei Hotarari a Consiliului Local stabilindu-se prin aceasta orarul de functionare a tuturor societatilor comerciale in intervalul orar 7,00-23,00 pe raza Campusului Universitar Timisoara, delimitat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178/25.06.2002;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 2/2002 privind regimul juridic al contraventiilor;
Tinand seama de Hotararea Consiliului Local nr. 6/30.01.2007 privind stabilirea orarului de functionare in perimetrul Campusului Universitar Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit.(e) si alin.6 lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea art.2 alin.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2007,care va avea urmatorul continut :
"Exceptie de la prevederile art.1 fac activitatile comerciale prevazute in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare"
Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.6/30.01.2007 raman neschimbate .
Art.3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor modifica in mod corespunzator toate acordurile pentru desfasurarea exercitiilor comerciale din perimetrul Campusului Universitar Timisoara in ceea ce priveste orarul de functionare al societăţilor comerciale .
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu, Directia Politia Comunitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Politia Municipiului Timisoara, Brigada Mobila de Jandarmi.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Directiei Politia Comunitara;
- Politiei Municipiului Timisoara;
- Brigada Mobila de Jandarmi;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA APROBAT, DIRECȚIA PATRIMONIU              P R I M A R

SERV. PUBLICITATE SI COMERȚ     Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

Nr.

Avand in vedere O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, in care se specifica:

CAP. II, Art. 6, pct. 2 - “Exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism”;

Avand in vedere H.G. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, in care se specifica :

CAP. 8, Art. 30 - “In fanctie de natura activitatilor comerciale din zonele publice prevazute la art. 27, administratia publica locala va stabili un orar de functionare, cu respectarea reglementarilor locale”;

Prin art. 1 si 2 din HCL 6/30.01.2007 se stabileste faptul ca, in perimetrul Campusului Universitar Timisoara, orarul de functionare al societatilor comerciale este de 8,00-24,00, exceptie facand o serie de activitati, printre care si servicii fast-food si internet cafe.

Intrucat aceste activitati de alimentatie publica nu sunt specificate distinct in Ordinul nr.601/2002, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, respectiv fast food, cofetarie, etc, care includ si servirea de bauturi alcoolice ca: bere, vin, bauturi slab alcolizate, propunem limitarea orarului de functionare maxim 24,00 si la aceste societati comerciale sau persoane fizice si asociatii familiale autorizate .

De asemenea, aceste activitati se suprapun, respectiv vanzarea bauturilor, care este o activitate independenta, dar, in acelasi timp, face parte din activitatea unui restaurant.

In concluzie, propunem ca toate activitatile de alimentatie publica, precum si vanzarea bauturilor alcoolice din perimetrul Campusului Universitar Timisoara, sa-si desfasoare activitatea in intervalul orar de luni pana duminica: 8,00-24,00.

Viceprimar,

Director,

Ing. Adrian Orza

Ec. C-tin Nicusor Miut

AVIZAT JURIDIC

Pt.Sef Serviciu

Ing. ADRIAN ILIN

Anexa la HCL________________

Activitatile comerciale care se pot desfasura in conformitate cu Legea 650/2002 in perimetrul Campusului Studentesc dupa ora 24,00 sunt:

  • 1. Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule (cod CAEN 5050) ;

  • 2. Comert cu amanuntul produse nealimentare (coduri CAEN: 5212, 5241, 5242, 5243);

  • 3. Comert cu amanuntul birotica, papetarie (cod CAEN 5247);

  • 4. Comert cu amanuntul produse cosmetice si de toaleta (cod CAEN 5233);

  • 5. Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice si medicale (coduri CAEN 5231,5232) ;

  • 6. Servicii de internet (cod CAEN 7133 - Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou si 7140 - închirierea bunurilor personale si gospodaresti, neclasificat in alta parte);

  • 7. Servicii de secretariat si xerox (cod CAEN 7483) ;

  • 8. Alte activitati de prestari servicii (coduri CAEN 9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare si 9304 - Activitati de intretinere corporala) ;

    VICEPRIMAR, Ing. ADRIAN ORZA


DIRECTOR, Ec. NICUSOR C-TIN MIUT

Pt. SEF SERVICIU, Ing. ADRIAN ILIN