Hotărârea nr. 16/2007

16/30.01.2007 privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS pentru spatiul din Timisoara, str. Varful cu Dor ( fost p-ta Puskin ) nr. 2
Hotararea Consiliului Local 16/30.01.2007
privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS pentru spatiul din Timisoara, str. Varful cu Dor ( fost p-ta Puskin ) nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 7331/10.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea Casei Judetene de Pensii Timis inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2005 - 7331/19.04.2005;
Având în vedere procesul verbal al sedintei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005, din data de 09.01.2007;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46, alin. (21) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea unui nou contract de inchiriere cu CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Varful cu Dor ( fost p-ta Puskin ) nr. 2, situat la parterul imobilului avand intrarea din strada, compus din 2 incaperi cu suprafata utila totala de 111,80 m.p., inscris in C.F. nr. 13298 Timisoara, nr. top. 7105, spatiul cu alta destinatie cu 7,25 p.c. si 145/1996 m.p. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de arhiva.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Casei Judetene de Pensii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. SC2005 - 7331/10.01.2007

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Varful cu Dor ( fost p-ta Puskin ) nr. 2 , situat la parterul imobilului avand intrarea din strada, compus din 2 incaperi cu suprafata utila totala de 111,80 m.p. , este inscris in C.F. nr. 13298 Timisoara, nr. top. 7105, Spatiul cu alta destinatie cu 7,25 p.c. si 145/1996 m.p. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman, a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1134/2000, expirat la data de 17.05.2005, la CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS cu destinatia de sediu.

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 173/28.01.2004 s-a respins notificarea referitoare la acordarea de despagubiri banesti pentru imobilul din p-ta Puskin nr. 2 ( actual str. Varful cu Dor nr. 2 ).

Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 173/28.01.2004 a fost atacata in instanta, actiunea fiind solutionata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie la data 18.01.2006, imobilul ramanand in proprietatea Statului Roman.

Prin cerererile inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2005 - 7331/19.04.2005, SC2005 - 10688/13.06.2005, D72006 - 1500/07.03.2006 CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 1134/2000.

În sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 14.03.2006 s-a analizat situatia spatiului din Timisoara, str. Varful cu Dor nr. 2 hotarandu-se sa nu se prelungeasca contractul de inchiriere nr. 1134/2000, spatiul urmand a fi folosit de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara ca arhiva.

Proiectul de hotarare a fost respins de catre plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 18.04.2006.

Reanalizandu-se situatia spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Varful cu Dor ( fost p-ta Puskin ) nr. 2 in sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 09.01.2007 s-a avizat favorabil intocmirea unui nou contract de inchiriere cu CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Varful cu Dor ( fost p-ta Puskin ) nr. 2 , situat la parterul imobilului avand intrarea din strada, compus din 2 incaperi cu suprafata utila totala de 111,80 m.p. , inscris in C.F. nr. 13298 Timisoara, nr. top. 7105, Spatiul cu alta destinatie cu 7,25 p.c. si 145/1996 m.p. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman, pe o perioada de 5 ani cu destinatia de arhiva.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI ing. Voicu Marius REFERENT SPEC. Sing. Kovacs Ileana

jur. Lasuschevici Mirela