Hotărârea nr. 159/2007

159/29.05.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în municipiul Timisoara pentru anul 2008
Hotararea Consiliului Local 159/29.05.2007
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în municipiul Timisoara pentru anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. 58/15.05.2007 al Direcţiei Fiscale aprobat de Primarul Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate,protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere prevedrile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Având în vedere prevederile art. 253 alin. 2 si 6, art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2, art. 267 alin. 1, 4, 7, 11, 12,13, art. 268 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 270 alin. 4, art. 271 alin. 2 lit. a si b, alin. 5, art. 275 alin. 2, art. 278 alin. 1, art. 279 alin. 2, art. 282 alin. 1 si 2, art. 283 alin. 1, 3, art. 286 alin. 1, 2, 3 si 6, art. 287, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile, pct. 54 alin 1 si 2, pct. 146, pct. 155 alin. 1 lit. c, pct. 156 alin. 2, pct. 158 alin. 3 si 4, pct. 163 alin. 2, pct. 165 alin. 1., pct. 169, pct. 180, pct. 185 alin. 1, pct. 188 alin. 1 lit.a, pct. 220 alin. 1, pct. 221^1, pct. 222, pct. 224 alin. 1 si 2, pct.290 ^1 alin. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 ;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) şi alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală , republicată;HOTARASTE

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2008, dupa cum urmeaza :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2008
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor juridice, se stabileste la 1,5 %;
c) cota impozitului pe cladiri în cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 5%;
d) cota impozitului pe cladiri, in cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii, se stabileste la 1%
e) cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileste la 0,5 % fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil, pentru intreaga perioada de cazare.

Art.2: Pentru plata cu anticipatie, pâna la data de 31 martie 2008, a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2008 de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, se acorda o bonificatie de 10%.

Art. 3: (1) Majorarea anuala aplicata impozitului pe cladire de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru anul fiscal 2008, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal 2008, in cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 6%.
b) pentru anul fiscal 2008, în cazul impozitului pe cladire stabilit în conditiile art.1 literele "b" "c" si "d", datorat de catre contribuabilii persoane juridice, se aplica majorarea in cota de 20%
(2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala in cota de 6% este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.
Art. 4: (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2008, sub sanctiunile prevazute de lege.
(2) Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj amplasate în cursul anului, declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.

Art.5: În Anexa nr.2 la prezenta hotarâre se stabilesc categoriile de persoane fizice care pot beneficia de facilitati fiscale în anul 2008, precum si procedura de acordare a acestora.

Art. 6: Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, acordate de Consiliul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2008, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

Art. 7: Procedura, criteriile si conditile de acordare a facilitatilor fiscale de care pot beneficia persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 de euro, finalizate dupa data de 31.12.2007, sunt reglementate in Anexa nr. 4.

Art. 8: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora sunt prevazute in Anexa nr. 5.

Art. 9 : Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 10: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2008.

Art.11: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, Directia Urbanism, Directia Patrimoniu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.12: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa 3__________________

Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2008

 • 1.  Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu, în cazul în care aceștia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2008) să realizeze următoarele lucrări:

 • -  înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan;

 • -   înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă sau refacerea acoperișurilor vechi tip șarpantă;

 • -   izolații termice și hidro la fațade și terasele imobilelor;

 • -  refacerea fațadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe fațade și înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor și astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluții tehnice cât și refacerea fațadelor unde există tencuială și ornamente.

Se va solicita Autorizație de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție precum și pentru înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă.

 • 2.  Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2008.

 • 3.  Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăși cuantumul impozitului datorat de către contribuabili.

 • 4.  Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu, certificată de copia buletinului de identitate a solicitantului.

 • 5.  După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente justificative: copii de pe facturi și chitanțe fiscale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu, copie autorizație de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară in extenso, copie, nu mai vechi de 30 de zile (pentru Asociații de Proprietari), tabel cu persoanele care fac parte din Asociația de Proprietari, semnat și ștampilat de către administrator și fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor.

 • 6.  Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidențele fiscale cu rămășite. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timisoara.

 • 7.  Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2008, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza referatului întocmit de către Direcția Urbanism.

DIRECTOR URBANISM Arh. Emilian Sorin Ciurariu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA __________________________2_____________________________________________________________________________

APROBAT PRIMAR Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008 in Municipiul Timisoara

În conformitate cu prevederile pct. 290A1 alin. 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal “Pentru anii fiscali 2008 si 2009, consiliul local adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator”.

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenta sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, stabilirea altor taxe locale tinand cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice si juridice prevazute la art. 286 din Codul fiscal asa cum a fost completat si modificat de Legea nr. 343/2006.

De asemenea, prin codul fiscal persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, organul competent sa instituie in sarcina contribuabililor aceasta obligatie fiind consiliul local. In conditiile in care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora.

În conformitate cu prevederile art.282 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. Potrivit art.30 din Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabilește anual.

Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei Fiscale in calitate de initiator al Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2008 de catre compartimentele de specilitate care administreaza aceste impozite si taxe prin adresele anexate in copie si care fac parte integranta din prezentul referat. (adresa Sc2007-10448/11.05.2007 a Serviciului Publicitate si Comert, SC2007/10448/10.05.2007 a Serviciului Public de Administrare Locuințe si Utilitati, Sc2007-104488/09.05.2007 a Directiei Edilitare- Serviciul Promovare, Corelare si Avizare Investitii, Sc 2007/104488/07.05.2007 a Directiei Edilitare, SC2007/10448/08.05.2007 a Serviciului Administrare Fond Funciar, SC2007/10448/07.05.2007 a Directiei Urbanism, SC2007-10488/07.05.2007 a Directiei Comunicare si SC2007/10448/08.05.2007 a Directiei Urbanism, SC2007-11053/14.05.2007 a Directiei Patrimoniu.)

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

 • 1. Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, dupa cum urmeaza :

 • a)     nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2008

 • b)     cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor juridice, se stabileste la 1%;

 • c)     cota impozitului pe cladiri în cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 5%;

 • d)     cota impozitului pe cladiri, in cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii, se stabileste la 1%

 • e)     cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 3%;

 • f)      cota taxei hoteliere se stabileste la 0,5 % fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil, pentru intreaga perioada de cazare.

 • 2. Pentru plata cu anticipatie, pâna la data de 31 martie 2008, a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2008 de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, se acorda o bonificatie de 10%.

 • 3. Majorarea anuala aplicata impozitului pe cladire de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru anul fiscal 2008, se stabileste dupa cum urmeaza:

 • a)     pentru anul fiscal 2008, in cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 6%.

 • b)     pentru anul fiscal 2008, în cazul impozitului pe cladire stabilit în conditiile art.1 literele „b” „c” si „d”, datorat de catre contribuabilii persoane juridice, se aplica majorarea in cota de 20%

 • 4. In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala in cota de 6% este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.

 • 5. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2008, sub sanctiunile prevazute de lege.

 • 6. Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj amplasate în cursul anului, declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.

 • 7. În anexa nr.2 la prezentul referat se stabilesc categoriile de persoane fizice care pot beneficia de facilitati fiscale în anul 2008, precum si procedura de acordare a acestora.

 • 8. Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, acordate de Consiliul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2008, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

 • 9. Procedura, criteriile si conditile de acordare a facilitatilor fiscale de care pot beneficia persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 de euro, sunt reglementate in Anexa nr. 4.

 • 10. Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora sunt prevazute in Anexa nr. 5.

 • 11. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul referat.

Director executiv

Directia fiscala a Municipiului Timisoara Adrian Bodo

Vizat juridic Mirela Lasuschevici

Anexa nr. 5________________________

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2008

Nr. Crt.

Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale -lei-

Denumirea compartimentului de specialitate care presteaza serviciul taxabil

1.

Taxa cazare Vila Bistra

15 lei/noapte + TVA - pentru angajatii PMT

20 lei/noapte + TVA - pentru consilierii locali

20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate

Directia Patrimoniu-

Serviciul Tehnic Edilitate

2.

Taxa concesiune loc de veci

70 lei/loc/7ani

Directia Patrimoniu Serviciul Public de Administrare Locuinte si Utilitati- Compartiment cimitire

3.

Taxa imprimat

6 lei

Directia Patrimoniu

Serviciul Publicitate si Comert

4.

Cost autocolant

10 lei

Directia Patrimoniu

Serviciul Publicitate si Comert

5.

Taxa artificii

200 lei/min.

Directia Patrimoniu

Serviciul Publicitate si Comert

6.

Taxa urgenta eliberare acte - in termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv ziua depunerii

-in cazul persoanelor fizice si juridice:

100 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Fiscala

7.

Taxa permise de interventie

100 lei

Directia Edilitara

8.

Taxa avize de principiu si predari de amplasament

200 lei

Directia Edilitara

9.

Taxa permise de spargere

120 lei

Directia Edilitara

10.

Taxa evaluari zone verzi

200 lei

Directia Edilitara

11.

Taxa pentru eliberarea certificatului energetic al cladirilor

 • a) pana la 150mp inclusiv -   5 lei

 • b) intre 151 si 250mp inclusiv- 6 lei

 • c) intre 251 si 500mp inclusiv- 8 lei

 • d) intre 501 si 750mp inclusiv- 9 lei

 • e) intre 751 si 1.000mp inclusiv - 11 lei

 • f) peste 1000mp - 11+1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia Edilitara

12.

Taxa acord de dezmembrare parcele-persoane fizice

a) până la 150 m2 inclusiv :      5

lei/mp

 • b) intre 151 si 250 mp. inclusiv :

7 lei/mp

 • c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp

 • e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei/mp

 • f)  peste 1.000 mp.

12 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp.

ce depaseste suprafata de 1.000 mp.

Directia Urbanism-Banca de Date Urbane

13.

Taxa acord de dezmembrare parcele-persoane juridice

 • a) până la 150 m2 inclusiv : 5 lei/mp

 • b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei/mp

 • c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp

 • e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei

Directia Urbanism-Banca de date Urbane

/mp

f) peste 1.000 mp

12 lei + 1leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

14.

Taxa acord iesire din indiviziune -persoane fizice

 • a) până la 150 m2 inclusiv :     5

lei/mp

 • b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei/mp

 • c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp

 • e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei /mp

 • f) peste 1.000 mp

12 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia Urbanism-Banca de date urbane

15.

Taxa acord iesire din indiviziune -persoane juridice

 • a) până la 150 m2 inclusiv : 5 lei/mp

 • b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei/mp

 • c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp

 • e) intre 751-1.000 mp. inclusiv : 12 lei /mp

 • f) peste 1.000 mp: 12 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata

de 1.000 mp

Directia urbanism-Banca de date urbane

16.

Taxa avize de principiu si predari amplasament

20 lei

Directia Urbanism

17.

Taxa eliberare planuri de situatie-persoane fizice

1 :500 format A4 - 6 lei

1 :500 format A3 - 8 lei

Directia Urbanism-Banca de Date Urbane

1 :10000, PUZ-uri, PUD-uri, PUG format A3 - 12 lei

1 : 1000 format A4 - 5 lei

1 :1000 format A3 - 6 lei

1 :2000 format A4 - 4 lei

1 :2000 format A3 - 5 lei

1 :5000 format A4 - 7 lei

1 :5000 format A3 - 8 lei

1 :10000 PUZ-uri, PUD-uri, PUG format A4- 6 lei

18.

Taxa eliberare planuri de situatie -persoane juridice

1 :500 format A4 - 6 lei

1 :500 format A3 - 8 lei 1:10000, PUZ-uri, PUD-uri, PUG format - 12 lei

1 :1000 format A4 - 5 lei

1 :1000 format A3 - 6 lei

1 :2000 format A4 - 4 lei

1 :2000 format A3 - 5 lei

1 :5000 format A4 - 7 lei

1 :5000 format A3 - 8 lei 1:10000, PUZ-uri, PUD-uri, PUG format A4 - 6 lei

Directia Urbanism -Banca de Date Urbane

19.

Taxa eliberare proces verbal de vecinatati -persoane fizice

 • a) până la 150 m2 inclusiv : 5 lei/mp

 • b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei/mp

 • c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp

 • e) intre 751-1.000 lei/mp. inclusiv :

12 lei /mp

 • f)  peste 1.000 mp:

12 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp

Directia urbanism-Banca de date urbane

ce depaseste suprafata de 1.000 mp

20.

Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati -persoane juridice conform HG 834/1991

 • a) până la 150 m2 inclusiv : 5 lei/mp

 • b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei/mp

 • c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • d) intre 501-750 mp inclusiv : 8 lei/mp

 • e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei/mp

f) peste 1.000 mp. 12 lei +1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia urbanism-Banca de Date Urbane

21.

Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii -persoane fizice

50

Directia urbanism-Banca de Date Urbane

22.

Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii -persoane juridice

50

Directia urbanism-Banca de Date Urbane

23.

Taxa emitere adeverinta teren intravilan -persoane fizice

6

Directia urbanism-Banca de Date Urbane

24.

Taxa emitere adeverinta teren intravilan -persoane juridice

6

Directia urbanism-Banca de Date Urbane

25.

Taxa cautare acte in arhiva

10 lei /doc.

Compartiment arhivă

26.

Taxa eliberare copii

Format A4 - 2 lei

Format A3 - 4 lei

Compartiment arhivă

27.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta - in termen de 7 zile lucratoare

1000

Directia Urbanism

28.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire in regim de urgenta- in termen de 7 zile lucratoare

1000 + 10% aplicat la taxa de autorizare

Directia Urbanism

29.

Taxa pentru eliberare acord unic

30

Directia Urbanism

30.

Taxa eliberare informații

1. taxa pentru eliberare planse

2. taxa pentru eliberare parte scrisa

10/pag

Directia Urbanism-

31.

Taxa autorizatie de functionare -in regim normal de emitere

100

Directia Urbanism

32.

Taxa autorizatie de functionare -in regim de urgenta de emitere-in termen de 7 zile

1000

Directia Urbanism

33.

Taxa autorizatie de nefunctionare - in regim normal de emitere

100

Directia Urbanism

34.

Taxa autorizatie de nefunctionare- in regim de urgenta de emitere-in termen de 7 zile

1000

Directia Urbanism

35.

Taxa emitere adeverinte teren intravilan -in regim normal

10

Directia Urbanism

36.

Taxa emitere adeverinte teren intravilan- in regim de urgenta

100

Directia urbanism

37.

Taxa atribuire denumire strada si/sau numar postal- in regim normal

10

Directia urbanism

38.

Taxa atribuire denumire strada si/sau numar postal- in regim de urgenta-in termen de emitere 2 zile

100

Directia Urbanism

39.

Taxa documentatii conform HG 834/1991

echivalenta cu taxa pentru emiterea certificatului de urbanism

Directia Urbanism

40.

Taxa emitere in regim normal Planuri de situatie in format A4 la scara

1 :   500 - 8 lei

1 : 2000 - 6 lei

1 : 5000 - 9 lei

1 : 1000 - 7 lei

Directia Urbanism

41.

PUZ-uri, Pud-uri, PUG

8

Directia Urbanism

42.

Taxa emitere in regim normal Planuri situatie in format A3, la scara

1 : 500 -10 lei

1 : 2000 - 7 lei

1 : 5000 - 10 lei

1 : 1000 - 8 lei

1 : 2000 - 7 lei

1 : 10000, PUZ-uri,PUD-

Directia Urbanism

uri, PUG/uri- 14

43.

Taxa emitere in regim de urgenta, termen de o zi, Planuri de situatie in format A4, la scara

1 : 500 - 16 lei 1 : 2000- 12 lei 1 : 5000 - 18 lei 1: 1000 -14 lei

Directia Urbanism

44.

PUZ-uri, PUD-uri,PUG

16

Directia Urbanism

45.

Taxa emitere in regim de urgenta, termen de o zi, Planuri de situatie in format A3, la scara

1 : 500 - 20 lei

1 : 2000- 14 lei

1 : 5000 -20 lei

1 : 1000 -16 lei

1 : 2000 -14 lei

1 : 10000, PUZ-uri, PUDuri, PUG - 28 lei

Directia urbanism

46.

Taxa emitere in regim normal, Harta Mun. Timisoara in format A0, la scara

1 : 10000 - 50 lei

Directia Urbanism

47.

Taxa emitere in regim de urgenta Harta Mun. Timisoara in format A0 la scara,

1 : 10000 - 100 lei

Directia Urbanism

48.

Taxa emitere in regim normal PUG, format A0

80

Directia Urbanism

49.

Taxa emitere in regim de urgenta PUG format A0

100

Directia Urbanism

50.

Taxa emitere in regim normal PAT,format

A1

40

Directia Urbanism

51.

Taxa emitere in regim de urgenta PAT, format A1

100

Directia Urbanism

Nota: I Taxa se datoreaza in cazul in care este posibila eliberarea actelor in termenul amintit mai sus si se incaseaza pe baza notei de plata intocmite de catre angajatii cu atributii in eliberarea actelor solicitate de catre contribuabil.

II. Valoarea taxelor prevăzute la pct. 11 lit „f ”pct. 12 litera „f”, pct.13 litera „f”, pct.14 litera „f”, pct.15 litera „f”, pct.19 litera „f” și, respectiv pct.20 litera „f” rezultată din calcul va fi rotunjită în conformitate cu prevederile Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, modificată.

DIRECTOR EXECUTIV Direcția Fiscala a Mun. Timișoara ADRIAN BODO

Anexa 4_______________________________________

PROCEDURA CUPRINZÂND CRITERIILE SI CONDIȚIILE DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE JURIDICE

 • 1.  Categorii de facilitați fiscale

 • (1) Facilitatile fiscale se acorda contribuabililor persoane juridice, in funcție de valoarea investițiilor efectuate astfel:

 • a) pentru investitiile mai mari de 5 milioane de euro se acorda o reducere la plata impozitului pe cladire si teren de 10%

 • b) pentru investitiile mai mari de 10 milioane de euro se acorda o reducere la plata impozitului pe cladire si teren de 20%

 • c) pentru investitiile mai mari de 15 milioane de euro se acorda o reducere la plata impozitului pe cladire si teren de 30%

 • d) pentru investitiile mai mari de 20 milioane de euro se acorda o reducere la plata impozitului pe cladire si teren de 100% .

 • (2) Scutirea de la plata impozitului pe cladire si teren se acorda pe o perioada de 3 ani astfel:

 • a) in cazul impozitului pe cladire incepand cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii pentru care se solicita scutirea

 • b) in cazul impozitului pe teren incepand cu data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire.

 • 2.  Condiții de acordare a facilitatilor fiscale

(1) Facilitatile fiscale prevazute la pct. 1 vor fi acordate persoanelor juridice prin hotarare de consiliu local daca solicitantii indeplinesc urmatoarele conditii :

 • a) valoarea investitiilor efectuate este de minim 5 milioane de euro

 • b) prin investitiile efectuate se respecta normele europene privind protectia mediului, atestata prin documentejustificative eliberate de catre Ministerul Mediului

 • c) cladirea sau extinderea pentru care se solicita scutirea de la plata impoziutlui pe cladire sa fie finalizata si pusa in functiune dupa data de 31.12.2007

 • d) investitiile mentionate la pct. 1 reprezinta investitii de capital plasat in scopul obtinerii de profit in legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, demararea sau dezvoltarea unei activitati ce implica o schimbare in procesul de fabricatie al unei unitati existente, prin aceasta urmarindu-se diversificarea, modernizarea precum si atingerea unei bune eficiente economice

 • e) in cazul impozitului pe teren, autorizatia de construire urmeaza a fi eliberata dupa data de 31.12.2007

 • f)  sa faca dovada prin fisa contului analitic « produse finite « ca in portofoliul de produse apar produse noi ca efect al investitiilor in cauza, sau servicii noi in funcție de obiectul de activitate al solicitantului, pe baza documentului eliberat de catre Registrul Comertului

 • g) investitiile efectuate sa aiba ca finalitate crearea si ocuparea de noi locuri de munca, astfel :

 • -  in cazul investitiilor cuprinse intre 5 milioane de euro si pana in 10 milioane de euro -intre 100 si 300 locuri de munca

 • -  in cazul investitiilor cuprinse intre 10 milioane de euro si pana in 15 milioane de euro -intre 301 si 700 locuri de munca

 • -  in cazul investitiilor cuprinse intre 15 milioane de euro si pana in 20 milioane de euro -intre 700 si 1200 locuri de munca

 • -  in cazul investitiilor de peste 20 milioane de euro- peste 1200 locuri de munca.

 • (2) Numarul locurilor de munca ce trebuie create de catre solicitantul scutirii pentru a indeplini conditia prevazuta la lit g se stabileste intre limitele amintite mai sus, proportional cu valoarea investitiei.

 • (3) Numarul locurilor de munca create trebuie sa fie efectiv ocupate, nefiind luate in calcul posturile vacante. In vederea verificarii indeplinirii conditiei prevazute la lit g solicitantul va completa o anexa, cuprinzand datele solicitate eliberata de catre compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

 • (4) Pentru a beneficia de reducerea sau scutirea, dupa caz, la plata impozitului pe clădire si a impozitului pe teren prevăzută la pct. 1 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze cu obligatii restante la bugetul local, la data depunerii cererii.

 • (5) In cazul instrainarii, in tot sau in parte, a bunurilor impozabile anterior perioadei pentru care s-a acordat scutirea sau reducerea, dupa caz, facilitatea fiscala acordata in temeiul prezentei hotarari se anuleaza, urmand a fi stabilite de catre compartimentele de specialitate impozitele datorate pentru bunurile respective si accesoriile acestora incepand cu data operarii scutirii.

 • 3. Procedura de acordare a facilitatilor fiscale

 • (1) Pentru a beneficia de facilitatile fiscale stabilite prin prezenta anexa, solicitantii vor depune o cerere in acest sens la Registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Cererea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte ca persoana juridica face parte din categoria acelor contribuabili care pot beneficia de facilitati fiscale in temeiul prezentei hotarari si indeplinesc conditiile prevazute la pct. 2 din anexa. Serviciul de specialitate va analiza dosarul si va intocmi referatul de specialitate cu propunerea de avizare sau respingere dupa caz, a cererii de acordare a facilitatii.

 • (2) Facilitatile fiscale prevazute la pct. 1 din prezenta anexa se vor acorda prin hotarare cu caracter nominal adoptata de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara.

Director executiv

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Adrian Bodo

Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată

Art.1 - (1) Pentru anul fiscal 2008, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăși impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară

 • b) persoanele fizice ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” și „b” nu dețin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu.

Art.2 - Pentru anul fiscal 2008, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinței de domiciliu, în condițiile prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.3 - În cazul persoanelor care dețin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condițiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplinește condițiile precizate la art.1 și 2 din prezenta anexă, și doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 - Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia.

Art.5 - Cererea va cuprinde :

 • -   elementele de identificare a solicitantului

 • -   elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea

 • -   natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea.

Art.6 - (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente:

 • - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

 • - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare)

 • - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salar, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin)

- declarație pe propria răspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizează alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligația să prezinte o adeverință de la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Administrația Financiară Timișoara în acest sens.

Art.7 - Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 - Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu debite restante.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executvi al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.10 - Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, respective a reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Municipiului Timisoara ADRIAN BODO

Anexa nr. 1_______________________

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizațiilor -cap. V-

Tipul taxei

Nivelul stabilit al taxei

Cota de majorare

Nivelul pentru anul

2008

Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

x

x

Taxa -lei -

x

Taxa -lei-

a) până la 150 m2 inclusiv

4

6%

4

b) între 151 și 250 itf inclusiv

5

6%

5

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

7

6%

7

d) între 501 și 750 itf inclusiv

8

6%

8

e) între 751 și 1.000 itf inclusiv

10

6%

11

f) peste 1.000 m2

10 +0,01 lei/ m2 pentru fiecare mp. care depășește suprafața de 1.000 m2

6%

11 + 0,01 lei/mp. pentru fiecare mp. care depaseste suprafata de 1.000 mp.

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

6 lei pentru fiecare mp. afectat

6%

6 lei pentru fiecare mp. afectat

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

6 lei pentru fiecare mp. de suprafata ocupata de constructie

6%

6 lei pentru fiecare mp. de suprafata ocupata de constructie

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

9 lei pentru fiecare racord

6%

10

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene

11

6%

12

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea       certificatului       de

nomenclatură stradală și adresă

7

6%

7

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul urban

57

6%

60

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor         de

14

6%

15

funcționare

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

23 lei pentru fiecare mp. sau fractiune de mp.

6%

24 lei pentru fiecare mp. sau fractiune de mp.

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător diferențiat pe produse:

 • -   grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru boabe, alte cereale ;

 • -   mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase pentru boabe ;

 • -   plante textile

 • -   floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe, alte plante uleioase;

 • -   sfecla de zahar, tutun, alte

plante       pentru       alte

industrializari ;

 • -   cartofi;

 • -   plante medicinale si aromatice ;

 • -   tomate, ardei, vinete, varza, conopida, castraveti-cultivate in camp, solarii si sere

 • -   pepeni verzi si galbeni ;

 • -   plante de nutret ;

 • -   flori cultivate in sere si solarii (garoafe, trandafiri, gerbera, frezia etc.)

 • -   fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ;

 • -   struguri din     plantatiile

viticole;

 • -   material  săditor de pomi

fructiferi și arbuști fructiferi;

 • -   rasaduri de legume si flori

 • -   lapte, branza, smantana si alte produse lactate ;

 • -   miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte produse apicole ;

 • -   muraturi.

57

x

57

 • -   morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, hrean ;

 • -   ceapa, praz, usturoi ;

 • -   ridichi de vara si de iarna ;

 • -   sfecla rosie ;

37

x

37

 • -   brocoli ;

 • -   andive ;

 • -   dovleci, dovlecei ;

 • -    gulii ;

 • -   fasole verde, mazare verde ;

 • -   struguri de vita din curte sau gradina

 • -   capsuni;

 • -   pasari din toate speciile (gaini, gaste, rate, curci, etc.) ;

 • -    iepuri ;

 • -   fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti ;

 • -   arpagic ;

 • -   seminte de legume si flori ;

 • -   oua ;

12

x

12

 • -   salata, spanac, măcriș ;

 • -   ridichi de luna ;

 • -   marar, cimbru, tarhon,

leustean,             busuioc,

sparanghel ;

 • -   frunze de patrunjel si telina ;

 • -   flori de gradina (lalele, narcise, zambile, crizanteme, trandafiri, gladiole etc.)

7

X

7

Art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea      anuala      a

autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

x

1. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica, care au o suprafata pana la 50 mp

1.000 lei

x

1.000 lei

 • 2. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp

 • 3. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata mai mare de 100 mp.

1.500 lei

2.000 lei

x

x

1.500 lei

2.000 lei

4. Viza anuala pentru activitatile comerciale cuprinse in Legea nr. 650/2002

50% din cuantumul taxei de autorizare

50% din cuantumul taxei de autorizare

Nota : In cazul in care producătorul solicita eliberarea certificatului de producător pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs.

Totodata, in cazul producătorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producător pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.

2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - cap. VI

Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :

 • a)  in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 • b)  in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

lei/mp sau fractiune de mp.

23

17

6%

6%

lei/mp sau fractiune de mp.

24

18

3. Impozitul pe spectacole - cap. VII

Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva :

lei/mp.             x

lei/mp

a) in cazul videotecilor

1                 x

1

b) in cazul discotecilor

2             x

2

4. Alte Taxe locale -cap. X-

Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice

 • 1.  taxa pentru depozitarea de materiale

 • 2.  taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari, in chioscuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote

 • 3.  taxa pentru desfacere de produse ce fac obiectul comertului pe terasele sezoniere

lei/mp/zi

 • 1 leu

3 lei in zona A

2 lei in celelalte zone

 • 2 lei

X

x

x x

x

lei/mp/zi

 • 1 leu

3 lei în zona A

2 lei în celelalte zone

 • 2 lei

DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Municipiului Timisoara ADRIAN BODO