Hotărârea nr. 158/2007

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007
Hotararea Consiliului Local 158/29.05.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-11047/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.61/27.03.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Legea nr. 486 a bugetului de stat pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi art.20 alin.1din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale :
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) si art.63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite).

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.61/27.03.2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

muniCipiul TiMișoA^73Ț/orn

NR SC2007-

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2007

rectificat 2

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local

(mii RON)

TOTAL

(mii RON)

TOTAL GENERAL

120.005,49

97.395,85

217.401,34

-buget local-A

95.164,69

42.744,53

137.909,22

23.134,92

19.476,34

42.611,26

-buget local-C

1.405,88

33.805,98

35.211,86

TOTAL GENERAL

120.005,49

97.395,85

din care pe capitole

0,00

0,00

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

1.693,00

4.970,00

6.663,00

TOTAL din care :

0,00

0,00

51.02.01.03 Autorități executive

1.693,00

4.970,00

6.663,00

Total, din care:

Construcții

700,00

981,00

1.681,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200,00

200,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

993,00

2.915,00

3.908,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0

595,00

595,00

0,00

A.Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0

B. Lucrări noi

700,00

981,00

1.681,00

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post)

981

Extindere Rețea Data Voce

700,00

0,00

700,00

Mansardare Primărie

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

993,00

3.710,00

4.703,00

Dotări independente

993,00

3.115,00

4.108,00

Dotări Primărie

0,00

3.115,00

3.115,00

Studii și proiecte

0,00

595,00

595,00

Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post)

19,00

19,00

Barometrul politicilor publice din Timișoara

26,00

26,00

Sistem info-geografic de administrare al PMT

400,00

400,00

SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalații)

150,00

150,00

DIRECTIA FISCALA - Dotari

279,00

279,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

0,00

343,37

343,37

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

343,37

343,37

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0,00

0,00

0,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

0,00

343,37

343,37

A.Lucrări în continuare

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente si alte investiții

0,00

343,37

343,37

Dotări independente

343,37

343,37

Dotări

343,37

343,37

Studii și proiecte

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției

credite

Buget local

TOTAL

Nr.și data acord M.F.

(mii RON)

(mii RON)

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

0,00

2.540,00

2.540,00

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

2.000,00

2.000,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

540,00

540,00

0,00

0,00

61.02.03.Ordine publică

0,00

2.040,00

2.040,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

0,00

2.040,00

2.040,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.040,00

2.040,00

Dotări independente

1.500,00

1.500,00

Achiziție motociclete scuter, autoturisme, microbuz, tehnică de calcul, sofware, radare, dotări sală de sport

0,00

Studii și proiecte

0,00

540,00

540,00

Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala

180,00

180,00

Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf

0,00

180,00

180,00

Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

0,00

500,00

500,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

500,00

500,00

Dotări independente

500,00

500,00

Dotări

0,00

500,00

500,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

Capitolul 65.02 Învățământ

1.609,00

12.164,25

13.773,25

Total, din care:

Construcții

1.609,00

9.638,00

11.247,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

935,25

935,25

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

1.591,00

1.591,00

65.02.03 Învățămănt preșcolar și primar

528,00

6.810,00

7.338,00

65.02.03.01.Învățământ preșcolar

528,00

3.228,00

3.756,00

A. Lucrări în continuare

0,00

60,00

60,00

Reparatii capitale gradinita PN22

0,00

60,00

60,00

B. Lucrări noi

528,00

2.033,00

2.561,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică Grăd. PN 7

22,00

0,00

22,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN19

50,00

0,00

50,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN5

56,00

0,00

56,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP45

200,00

0,00

200,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP30

200,00

0,00

200,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN15

25,00

25,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP7

0,00

8,00

8,00

Reabilitare termica a cladirii PP29

500,00

500,00

Mansardare gradinita PS1

300,00

300,00

Reparatii capitale gradinita PP22

350,00

350,00

Mansardare gradinita PP20

350,00

350,00

Mansardare gradinita PP14

500,00

500,00

C.Dotări independente și alte investiții

0,00

1.135,00

1.135,00

Dotări independente

545,00

545,00

Achiziție plită gaz PP 22

15,00

15,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

530,00

530,00

Studii și proiecte

590,00

590,00

proiect instalații int. PP.22

20,00

20,00

proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22

2,00

2,00

proiect SF instal.PP.23

20,00

20,00

proiect mansardare clădire PP.20

100,00

100,00

proiect.instal.termică PP.11

90,00

90,00

SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53

18,00

18,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5

50,00

50,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29

60,00

60,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30

24,00

24,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38

20,00

20,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25

20,00

20,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26

26,00

26,00

SF+ proiect mansardare PP.14

100,00

100,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4

20,00

20,00

sf mansardare gradinita 48

20,00

20,00

0,00

65.02.03.02 Învățământ primar

0,00

3.582,00

3.582,00

A.Lucrări în continuare

0

390,00

390,00

Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11

200,00

200,00

Reparatii capitale Gen2

190,00

190,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

2.685,00

2.685,00

Extindere branșament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4

150,00

150,00

Extindere branșament gaz +CT Gen. 19

115,00

115,00

Extindere branșament gaz +CT Gen. 6

72,00

72,00

Extindere branșament gaz +CT Gen 22

182,00

182,00

Extindere branșament gaz +CT Gen 11

88,00

88,00

Extindere branșament gaz +CT Gen 29

8,00

8,00

Extindere sala de sport Gen. 9

250,00

250,00

Amenajare vestiar Gen 24

250,00

250,00

Reparatii capitale scoala gen16

380,00

380,00

Reparatii capitale scoala gen 22

130,00

130,00

Reparatii capitale scoala gen27

310,00

310,00

Reparatii capitale scoala gen29

400,00

400,00

Reparatii capitale scoala gen 1

350,00

350,00

C.Dotări independente și alte investiții

0,00

507,00

507,00

Dotări independante

200,00

200,00

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

200,00

200,00

Studii și proiecte

307,00

307,00

Constr.sală sport Gen.15

25,00

25,00

Mansardă Gen.15

50,00

50,00

Proiect+SF constr.lab. Gen.14

20,00

20,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.27

13,00

13,00

Rep.capitale c-ții,igieniz.Gen.29

10,00

10,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.11

13,00

13,00

Rep.capitale acoperiș+tâmplărie Gen.20

40,00

40,00

Rep.capitale acoperiș, c-ții+igieniz.Gen.2

13,00

13,00

Rep.capitale c-ții,igieniz.Gen.16

15,00

15,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.25

10,00

10,00

Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13

20,00

20,00

Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26

18,00

18,00

Rep.capitale instal.încălzire Gen.1

50,00

50,00

Rep. capitale c-ții+instal.Gen.12

10,00

10,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Alte studii și proiecte

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

0,00

0,00

65.02.04 Învățământ secundar

1.081,00

5.354,25

6.435,25

65.02.04.02 Învățământ secundar superior

1.081,00

5.354,25

6.435,25

A. Lucrări în continuare

0,00

1.820,00

1.820,00

Reparatii capitale Lic I.Vidu

0

30,00

30,00

Reparatii capitale Lic Silvic

250,00

250,00

Reparatii capitale Lic E.Ungureanu

580,00

580,00

Reparatii capitale LicCFR

500,00

500,00

Reparatii capitale Lic Agricol

460,00

460,00

B. Lucrări noi

1.081,00

2.650,00

3.731,00

Branșament gaz + centrală termică Liceul Agricol

381,00

0,00

381,00

Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiș

350,00

0,00

350,00

Branșament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul

350,00

0,00

350,00

Reparatii capitale Lic V.Tepes

400,00

Reparatii capitale Lic G.Moisil

1.000,00

Reparatii capitale Lic C.Sylva

150,00

Reparatii capitale Lic N.Lenau

300,00

Reparatii capitale Lic Bartok Bella

800,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

884,25

884,25

Dotări independente

190,25

190,25

Achiziție plite cu montaj

90,25

90,25

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

100,00

100,00

Studii și proiecte

694,00

694,00

Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil

20,00

20,00

Proiectare rampe unit.învățământ

25,00

25,00

Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu

2,00

2,00

Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu

2,00

2,00

Proiect GȘ-Ungureanu

180,00

180,00

Rep.capitale rețele termice GȘ.Auto

30,00

30,00

Rep.capitale c-ții+instal. GȘ.T.Tănăsescu

30,00

30,00

Rep.capitale Lic.Economic

30,00

30,00

Rep.capitale corp C Lic. Silvic

50,00

50,00

Rep.capitale corp D Lic. Silvic

50,00

50,00

Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic

50,00

50,00

Rep.capitale Lic.C-ții-Montaj

25,00

25,00

Alte studii și proiecte

0,00

0,00

SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu

200,00

200,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

3.400,00

2.093,00

5.493,00

66.02.06 Spitale

3.400,00

2.093,00

5.493,00

Total, din care:

Construcții

3.400,00

1.130,00

4.530,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

250,00

250,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

713,00

713,00

A. Lucrări în continuare

2.200,00

390,00

2.590,00

Branșament gaz+centrală termică și abur Clinicile Noi

500,00

390,00

890,00

Construcție Centru MRF

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

B. Lucrări noi

1.200,00

740,00

1.940,00

Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL

700,00

0,00

700,00

Reabilitare centrală abur spital V.Babeș

390,00

390,00

Mansardare secție hematologie Clinicile Noi

350,00

350,00

Extindere corp B secția prematuri și lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ȚURCANU

500,00

0,00

500,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

963,00

963,00

Dotări independente NEESALONAT

250,00

250,00

Studii și proiecte

713,00

713,00

SF + proiect mansardare Sp.V.Babeș

90,00

90,00

SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeș

50,00

50,00

SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeș

100,00

100,00

SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeș

50,00

50,00

SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Țurcanu

203,00

203,00

SF+proiect.pt.c-ții.at.muncit.întreț.Sp.L.Țurcanu

20,00

20,00

SF+pr. Reabilitare Cl.Noi

100,00

100,00

SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare și reabilitare)

100,00

100,00

0,00

Capitolul 67.02.03 Cultură recreere și religie

6.363,90

3.491,10

9.855,00

Total, din care:

Construcții

5.813,90

586,10

6.400,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

250,00

1.205,00

1.455,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

1.700,00

1.700,00

67.02.03.05 Instituții publice de spectacole și concerte

0,00

1.805,00

1.805,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

1.805,00

1.805,00

Dotări independente

0,00

1.205,00

1.205,00

Dotări

1.205,00

1.205,00

Studii și proiecte

600,00

600,00

SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol"

250,00

250,00

350,00

0,00

67.02.03.07 Casa de cultură

250,00

0,00

250,00

C. Dotări independente și alte investiții

250,00

0,00

250,00

Dotări independente

250,00

0,00

250,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

67.02.05.01 Sport

2.113,90

336,10

2.450,00

A. Lucrări în continuare

913,90

336,10

1.250,00

Amenajare Stadion Dan Paltinișan (Baza de Antrenament)

913,90

336,10

1.250,00

B. Lucrări noi

1.200,00

0,00

1.200,00

Amenajare bază sportivă Dan Paltinișan (pentru copii)

1.200,00

0,00

1.200,00

67.02.05.03 Întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

4.000,00

1.350,00

5.350,00

A. Lucrări în continuare

1.600,00

0,00

1.600,00

Reamenajare Gradină Zoologică

1.600,00

0,00

1.600,00

B. Lucrări noi

2.100,00

250,00

2.350,00

Amenajare parc zona Uzinei

1.150,00

0,00

1.150,00

Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003

0,00

0,00

Sistem de irigații zona verde Piața Victoriei

50,00

0,00

50,00

Reamenajare Parcul Poporului

900,00

0,00

900,00

Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina

100,00

100,00

Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor

150,00

150,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții                                          300,00        1.100,00

1.400,00

Dotări independente                                                  300,00           0,00

300,00

achizitii dotari gradina zoo

300,00

Studii și proiecte

0,00

1.100,00

1.100,00

SF Iluminat Gradina Zoologică

200,00

200,00

SF Modernizare Parcul Justiției

0,00

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Bihor

0,00

50,00

50,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

SF Modernizare Parcul Stadion

50,00

50,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

SF Modernizare Parcul Alpinet

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Scudier Central

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Catedralei

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Studențesc

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Arcidava

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Piata Libertății

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor

50,00

50,00

SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail și Gavril - Măslinului

50,00

50,00

SF Modernizare incintă Colegiul Bănățean

50,00

50,00

Capitolul 68.06. Asigurări și Asistența Socială

143,28

631,93

775,21

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

70,00

70,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

143,28

461,93

605,21

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

100,00

100,00

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

143,28

153,93

297,21

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

143,28

153,93

297,21

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții                                          143,28          153,93

297,21

Dotări independente

143,28

153,93

297,21

Dotări PARTIAL NEESALONAT

143,28

153,93

297,21

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15 Prevenirea excluderii sociale

0,00

478,00

478,00

68.02.15.01 Ajutor social

0,00

308,00

308,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

308,00

308,00

Dotări independente

0,00

308,00

308,00

Dotări

0,00

308,00

308,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

68.06.15.02 Cantine de ajutor social

0,00

170,00

170,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C Dotări independente și alte investiții

170,00

170,00

Dotări independente

0,00

70,00

70,00

Achiziție autoturism

0,00

70,00

70,00

Studii și proiecte

0,00

100,00

100,00

SF și Proiect Cantina Socială

100,00

100,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

22.217,16

17.539,27

39.756,43

Total, din care:

Construcții

22.217,16

5.861,84

28.079,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

3.002,43

3.002,43

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0,00

8.675,00

8.675,00

70.02.03 Locuințe

1.282,00

1.307,00

2.589,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

1.282,00

1.107,00

2.389,00

0,00

A.Lucrări în continuare

632,00

0,00

632,00

Consolid mansard imobil str. Ștefan cel Mare nr.2-P-ța Romanilor 1

0,00

0,00

0,00

Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B)

0,00

0,00

Achiziție și reabilitare cămin str.Ialomița nr 61B

100,00

0,00

100,00

Amenajări exterioare zona Polonă 9

532,00

0,00

532,00

0,00

B. Lucrări noi

650,00

500,00

1.150,00

Reabilitare spații publice din centrul istoric NESALONARE

0,00

0,00

0,00

Achiziție și reabilitare cămin nr 4 str.Polonă

650,00

350,00

1.000,00

Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT

150,00

150,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții NEESALONATE

0,00

607,00

607,00

Dotări independente

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

Studii și proiecte

0,00

307,00

307,00

Istoria urbanistică a Timișorii

7,00

7,00

Sf.+ Pr. Construire locuințe și utilități Zona Ciarda Roșie

300,00

300,00

0,00

70.02.03.30 Locuințe                                                                200,00

200,00

C. Dotări independente și alte investiții

200,00

200,00

Dotări independente

200,00

200,00

Dotări independente

200,00

200,00

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

13.336,00

1.200,00

14.536,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

13.336,00

1.200,00

14.536,00

0,00

A. Lucrări în continuare

8.614,41

1.000,00

9.614,41

Extindere rețea apă-canal -Calea Martirilor

800,00

0,00

800,00

Sistem major canal- cartier Kuntz.

0,00

0,00

0,00

Extin. rețea apă-canal - zona Bobâlna

339,00

0,00

339,00

Sistem major canal -cartier Ciarda Roșie

1.410,00

0,00

1.410,00

Alimentare cu apă.Fântâni publice forate

310,00

0,00

310,00

Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale

950,00

0,00

950,00

Sistem major canal Cartier Plopi

1.233,29

0,00

1.233,29

Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II

7,01

0,00

7,01

Extindere rețea apă- canal-zona Câmpului I

530,00

0,00

530,00

Extindere rețea apă- canal- zona Câmpului II

1.020,00

0,00

1.020,00

-Extin. rețea apă - canal cu contrib.. cetăț. -zona Marginii

6,50

0,00

6,50

Extindere retea apa-canal zona Blascovici

431,41

0,00

431,41

extindere rețea apă-canal -Str. Lămîiței

462,00

0,00

462,00

extindere rețea canal -str.Steaua

0,40

0,00

0,40

Extindere rețea apa-canal -str.Lidia -Mureș

2,17

0,00

2,17

Extindere rețea apă-canal -str.Intrarea Ardealului

10,00

0,00

10,00

Extindere rețea apă-canal -str. Fragilor

1,89

0,00

1,89

Extindere rețea canal -str. Gospodarilor (parțial)

214,00

0,00

214,00

Extindere rețea apa-canal -str.Aurel Pop

0,90

0,00

0,90

Extindere rețea apa-str nr 1 Cartier Plopi

0,20

0,00

0,20

Extindere rețea canal -str.Călimănești(zona Tazlau)

2,34

0,00

2,34

Extindere rețea apă -str.Calistrat Hogaș+George Topârceanu

1,79

0,00

1,79

Extindere rețea canal -str.C. Baba

1,20

0,00

1,20

Extin. rețea apă- canal . - zona str. Mureș 16

1,67

0,00

1,67

Extin. rețea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC

1,04

0,00

1,04

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Extin. rețea apă - str. Euripide

2,06

0,00

2,06

Extin. rețea apă- canal - str. Aprodu Movilă

1,00

0,00

1,00

Extin. rețea canal cu contrib. cetăț. str.Musicescu (parțial)

211,33

0,00

211,33

Extin. rețea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2

2,71

0,00

2,71

Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda

350,00

0,00

350,00

Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu

310,40

0,00

310,40

Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III

0,10

1.000,00

1.000,10

B. Lucrări noi

4.721,59

0,00

4.721,59

Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă

1.050,00

0,00

1.050,00

Sistem major canal - cartier zona Urseni-Uzina de apă 1.

500,00

0,00

500,00

Sistem major canal zona Aleea Ghirodei

621,89

0,00

621,89

Extindere rețea apă- str. Louis Țurcanu

79,81

0,00

79,81

Extindere rețea apa- str. Obreja

98,38

0,00

98,38

Extindere rețea apă- str. N. S. de Hațeg

124,69

0,00

124,69

Extindere rețea canal-str.Moise Doboșan

93,17

0,00

93,17

Extindere rețea canal- str. Stephenson

308,21

0,00

308,21

Extindere rețea canal- str. Mircea cel Bătrân (parțial)

112,36

0,00

112,36

Extindere rețea canal- str.Ruderia

342,00

0,00

342,00

Extindere rețea canal- str.Cometei (parțial)

103,17

0,00

103,17

Extindere rețea apa-canal- str. C. Prezan 120

188,33

0,00

188,33

Extindere rețea apa-canal- str. M. Neamțu

240,63

0,00

240,63

Extindere rețea canal- str. Rarău

13,09

0,00

13,09

Extindere rețea apa-canal- str. Mureș 160/7

8,69

0,00

8,69

Extindere rețea apa-canal- str. M. Sadoveanu

215,47

0,00

215,47

Extindere rețea apa-canal- str. Claude Debussy.

13,69

0,00

13,69

Extinderi rețele apă-canal - zona Ronaț-Vest

28,56

0,00

28,56

Extinderi rețele canal - zona Aluniș-Fratelia

36,30

0,00

36,30

Extindere rețea apă- str. Anina

4,40

0,00

4,40

Extindere rețea canal -str. Grigore Antipa

7,74

0,00

7,74

Extindere rețea apă-canal -str. Muncii

11,31

0,00

11,31

Extindere rețea apă-canal- str. Corina Irineu

10,12

0,00

10,12

Extinderi rețele apă-canal -zona Muzicescu - Urseni

28,56

0,00

28,56

Extinderi rețele apă-canal - zona Mehala-Basarabia

16,66

0,00

16,66

Extinderi rețele apă-canal - zona Plopi-Timireazev

41,65

0,00

41,65

Extinderi rețele apă-canal -zona Trubadur-Eroilor

5,00

0,00

5,00

Extinderi rețele apă-canal - zona Dambovita-Lacului

9,76

0,00

9,76

Extinderi rețele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V

41,65

0,00

41,65

Sistem major canal -cartier Kuntz- etapa a Il-a

54,74

0,00

54,74

Sistem major canal -zona Aleea Ghirodei- etapa a ll-a

60,10

0,00

60,10

Extindere rețea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde

32,13

0,00

32,13

Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor

14,64

0,00

14,64

Extinderi rețele canal - zona Plopi-Canal Bega

42,84

0,00

42,84

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie -etapa II

44,63

0,00

44,63

Sistem major canal - cartier Plopi- -etapa II

48,79

0,00

48,79

Reabilitare fântână ornamentală - Punctele Cardinale

28,56

0,00

28,56

Reabilitare fântână ornamentală - Fântâna cu Pești

18,45

0,00

18,45

Realizare fântână ornamentală - Piața Huniade

21,42

0,00

21,42

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

200,00

200,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

200,00

200,00

Studii și proiecte

0,00

200,00

200,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

6.600,00

300,00

6.900,00

0,00

A. Lucrări în continuare

6.600,00

0,00

6.600,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local

(mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Extindere rețele iluminat public zona de nord

3.399,96

0,00

3.399,96

Extindere rețele iluminat public zona de sud

3.200,04

0,00

3.200,04

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

300,00

300,00

Dotări independente

0,00

0,00

0,00

Studii și proiecte

300,00

300,00

Studii și proiecte Rețele Iluminat public

200,00

200,00

SF+ Pr. ref.branșam.și instalatii iluminat cimitire

100,00

100,00

0,00

70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități

0,00

150,00

150,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

150,00

150,00

Dotări independente

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

150,00

150,00

SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ

0

50

50

SF extindere retele gaze naturale zona Campului

50

50

SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea

50

50

SF extindere retele gaze naturale

0

0

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvol

999,16

14.582,27

15.581,43

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

225,00

225,00

Incubator de afaceri

63,00

63,00

Montare CT + instalare încălzire Secția 4 Poliție

90,00

90

Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana

999,16

1.700,84

2700

Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,

70,00

70,00

Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia-HCL376/11.10.2007

1.150,00

1.150,00

0,00

Achiziție teren P-ta Văcărescu

0

2.018,00           2.018,00

Dotări - rampe electromagnetice la instituții din Municipiul Timișoara

100,00            100,00

majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1

384,43            384,43

Studii și proiecte

0,00

7.718,00

7.718,00

alte studii si proiecte

328,00

328,00

Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara

100,00

100,00

Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M

500,00

500,00

Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement

500,00

500,00

Master plan-Zona Metropolitana Timisoara

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

SF Conceptul integrat de reabilitare urbană

875,00

875,00

Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice

0,00

750,00

750,00

SF+Expertiza Cazarma U

0,00

189,00

189,00

Studiu de trafic pe zona centrală

0,00

130,00

130,00

SF Spații publice

0,00

35,00

35,00

Studiu Concept turistic zona Cetate

0,00

36,00

36,00

Întocmirea hărții de zgomot și monitorizarea zgomotului ambiental

1.575,00

1.575,00

Documentație topo-cadastrale

250,00

250,00

Planuri urbanistice zonale plan urbanistic general

Planuri urbanistice de detaliu

750,00

750,00

500,00

500,00

200,00

200,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

0,00

405,00

405,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local

(mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

405,00

405,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

0,00

405,00

405,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

405,00

405,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

405,00

405,00

Studiu privind managementul deșeurilor și strategia de gestionare a deșeurilor în municipiul Timișoara

105,00

105,00

SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deșeurilor

300,00

300,00

Capitolul 80.07 Acțiuni generale economice, comerciale și de mu

7.197,26

0,00

7.197,26

Total, din care:

Construcții

7.177,66

0,00

7.177,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

19,60

0,00

19,60

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

80.07.01 Acțiuni generale, economice și comerciale

7.197,26

0,00

7.197,26

0,00

A. Lucrări în continuare

1.652,09

0,00

1.652,09

Modernizare RTS PT nr. 87

191,16

0,00

191,16

Modernizare RTS Cartierul Soarelui

238,67

0,00

238,67

modernizare RTS cartierul Calea Șagului

450,72

0,00

150,72

Modernizare RTS Cartierul Fabric

222,78

0,00

222,78

Modernizare RTS Cartierul Girocului

205,61

0,00

205,61

Modernizare RTS Campus Universitar

268,55

0,00

268,55

Modernizare RTS Zona Bucovina

200,00

0,00

200,00

Modernizare RTS Zona Calea Aradului

574,60

0,00

174,60

0,00

B. Lucrări noi

5.525,57

0,00

5.525,57

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii

200,00

0,00

500,00

Reabilitare RTS ZONA Lipovei

339,07

0,00

339,07

Reabilitare RTS ZONA Steaua

400,00

0,00

800,00

Reabilitare RTS ZONA Lunei

700,00

0,00

700,00

Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,200

66,50

0,00

66,50

Casa Căsătoriilor și Serviciul de evidență a populației

1.500,00

0,00

1.500,00

Amenajare sediu poliția comunitară

1.620,00

0,00

1.620,00

C. Dotari independente si alte investitii

19,60

0,00

19,60

Dotari independente

19,60

0,00

19,60

Studii și proiecte

0,00

0,00

dotari protectie civila

19,60

0,00

19,60

Capitolul 81.01 Combustibili si energie

0,00

39.065,00

39.065,00

Total, din care:

Construcții

0,00

39.000,00

39.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

65,00

65,00

81.01.06 Energie termică

0,00

39.065,00

39.065,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

38.000,00

38.000,00

Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara

38.000,00

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local

(mii RON)

TOTAL

(mii RON)

B. Lucrări noi

0,00

1.000,00

1.000,00

Reabilitarea termică a unor blocuri de locuință condominii pe anul 2006

0,00

1.000,00

1.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

65,00

65,00

Dotări independente

0,00

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

65,00

65,00

Studii și proiecte CT/PT și rețele Torac Bitolia Apateu

0,00

65,00

65,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

77.381,89

14.152,93

91.534,82

Total, din care:

Construcții

77.381,89

5.023,93

82.405,82

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

4.414,00

4.414,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

2.425,00

2.425,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

2.290,00

2.290,00

84.02.03 Transport rutier

77.381,89

14.152,93

91.534,82

84.02.03.02 Transportul în comun

6.100,00

8.275,50

14.375,50

0,00

A. Lucrări în continuare

6.000,00

0,00

6.000,00

Modernizare infrastructură rețea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/01

6.000,00

0,00

6.000,00

Modernizare infrastructură rețea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanțare sub

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

100,00

4.000,50

4.100,50

Al doilea sens de circulație linie troleibuz BV Pârvan

50,00

0,00

50,00

Linie de troleibuz str.Lidia

50,00

0,00

50,00

Reabilitarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara

4.000,50

4.000,50

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

4.275,00

4.275,00

Dotări independente

2.925,00

2.925,00

Sistem integrat de eficientizare incasări

1.825,00

1.825,00

Achiziții mijloace de transport

0,00

500,00

500,00

Achizitii refugii călători

600,00

600,00

Studii și proiecte

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

0,00

0,00

Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare

0,00

150,00

150,00

Sistem integrat de transport intermodal

0,00

100,00

100,00

Consultanța Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în

0,00

300,00

300,00

Reactualizare Cadastru Rutier

0,00

300,00

300,00

SF Extindere rețea contact linia 13

0,00

50,00

50,00

SFClădiri admin. Spații de productie și depou tramvai C.Buziașului

0,00

150,00

150,00

SF Extindere rețea de transport electric, modernizare depou blv Dâmbovița

0,00

100,00

100,00

SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale și în perspectiva extinderii

0,00

100,00

100,00

SF Modernizare și extindere rețea troleibuz, substații de redresare și rețea de alimentare

100,00

100,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

71.281,89

1.963,43

73.245,32

0,00

A. Lucrări în continuare

66.952,29

523,43

67.475,72

Amenajare str. Vasia Vasilescu

520,00

0,00

520,00

Modernizare str. Traian Vuia

402,00

0,00

402,00

Modernizare str. Ulpia Traiana

24,20

0,00

24,20

Modernizare str. Cassian Munteanu

11,00

0,00

11,00

Amenajare intersecție Eroilor - Buziașului

70,00

0,00

70,00

Modernizare Independenței - Drubeta

15,00

0,00

15,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului

5.985,80

0,00

5.985,80

Amenajare str. Trifoiului

226,24

0,00

226,24

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie

944,72

0,00

944,72

Modernizare str. Horea Creangă

700,52

0,00

700,52

Modernizare blv. Revoluției, Bogdăneștilor -Brediceanu

8.069,25

0,00

8.069,25

Amenajare str. Ion Rațiu

377,53

0,00

377,53

Amenajare P-ța Hunedoara

523,43

523,43

Amenajare str. Tibrului

859,52

0,00

859,52

Consolidare Pod Eroilor

893,47

0,00

893,47

Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca

11.568,58

0,00

11.568,58

Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu

1.011,75

0,00

1.011,75

Modernizare intersecție Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004

3,52

0,00

3,52

Amenajare str. Gloriei

600,00

0,00

600,00

Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004

1.000,00

0,00

1.000,00

Amenajare str. Galileo Galilei

397,41

0,00

397,41

Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002

762,33

0,00

762,33

Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002

542,12

0,00

542,12

Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad

6.534,29

0,00

6.534,29

Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului

8.047,32

0,00

8.047,32

Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita

10.003,40

0,00

10.003,40

Modernizare blv. Dâmbovița

6.295,21

0,00

6.295,21

Amenajare P-ța Traian

362,21

0,00

362,21

Amenajare str. Agronomiei

724,90

0,00

724,90

0,00

B. Lucrari noi

4.329,60

500,00

4.829,60

Amenajare str. Busuioc

100,00

0,00

100,00

Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich

150,00

0,00

150,00

Amenajare str. Veronica Micle

100,00

0,00

100,00

Amenajare str. Olarilor

200,00

0,00

200,00

Amenajare str. Progresul

100,00

0,00

100,00

Amenajare str.Stavrescu

150,00

0,00

150,00

Amenajare str Mureș

300,00

0,00

300,00

Amenajare Botoca Drăghicescu

200,00

0,00

200,00

Amenajare str. Octav Băncilă

100,00

0,00

100,00

Amenajare str. Banul Severinului

0,00

0,00

Amenajare str. Bruxelles

100,00

0,00

100,00

Amenajare str . Anișoara Odeanu

150,00

0,00

150,00

Amenajare str. Pius Brânzeu

100,00

0,00

100,00

Amenajare str.Aida

100,00

0,00

100,00

Amenajare str Barsei

150,00

0,00

150,00

Amenajare str Berzei

100,00

0,00

100,00

Amenajare Calea Bogdăneștilor-sector C.Munteanu-Dunării

27,90

0,00

27,90

Amenajare str Bucovina

100,00

0,00

100,00

Amenajare str Gr Alexandrescu

400,00

0,00

400,00

Amenajare str Jose Silva

100,00

0,00

100,00

Amenajare str Vânătorilor

200,00

0,00

200,00

Amenajare str Virtuții

200,00

0,00

200,00

Amenajare str. Bârzava

100,00

0,00

100,00

Amenajare intr.Lupului și Ursului

200,00

0,00

200,00

Piste cicliști

500,00

500,00

Amenajare blv Dragalina

901,70

901,70

C. Dotări independente și alte investiții

940,00

940,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

940,00

940,00

SF str.Cloșca

50

50

SF str.Torontalului

50

50

SF str. Aprodul Movilă

30

30

SF str. Ghioceilor

30

30

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local (mii RON)

TOTAL

(mii RON)

SF str. Călimanești

30

30

SF Zona Marginii

50

50

SF Calea Martirilor - Muzicescu

50

50

SF zona Ghiroda

50

50

SF str.Cercului

30

30

SF str. Vlad Bănățeanu

30

30

SF str. Comuna din Paris

30

30

SF str. Musorski

30

30

SF str Semicerc

30

30

SF str. Agricultorilor

30

30

SF Zona Plopi sud

30

30

SF Șagului - Steaua

50

50

SF Bucovinei - M.cel Bătrân

50

50

SF Soarelui

40

40

Alte studii și proiecte

200

200

SF str Liege

30

30

SF Str Dragos Voda

20

20

0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

0,00

3.914,00

3.914,00

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

3.914,00

3.914,00

Dotari independente

3.914,00

3.914,00

0

PRIMAR

dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

ADRIAN ORZA


ADRIAN BODO


DOREL BORZA

NICUSOR C-TIN MIUT

E.SORIN CIURARIU

SMARANDA HARACICU

JUDEȚUL:Timis                                                                                      Anexa 1

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timișoara

Formular:     131/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPIT

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Buget Rectificat Martie 2007

Buget Rectificat Mai 2007

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89)

1

00.01

530.395,12

555.795,12

25.400,00

VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84)

2

48.02

379.409,33

379.409,33

0,00

I. VENITURI CURENTE (rd.4+45)

3

00.02

513.255,62

532.255,62

19.000,00

A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42)

4

00.03

460.956,89

479.956,89

19.000,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)

5

00.04

218.690,89

218.690,89

0,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

6

00.05

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

9

00.06

214.690,89

214.690,89

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)

10

04.02

214.690,89

214.690,89

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

213.885,89

213.885,89

0,00

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

805,00

805,00

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)

13

00.07

4.000,00

4.000,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15)

14

05.02

4.000,00

4.000,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

15

05.02.50

4.000,00

4.000,00

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17)

16

00.08

180,00

180,00

0,00

Impozit pe salarii - total (rd.18)

17

06.02

180,00

180,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *)

18

06.02.02

180,00

180,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)

19

00.09

87.781,00

87.781,00

0,00

Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)

20

07.02

87.781,00

87.781,00

0,00

Impozit pe cladiri

21

07.02.01

56.000,00

56.000,00

0,00

Impozit pe terenuri

22

07.02.02

7.800,00

7.800,00

0,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

23

07.02.03

18.881,00

18.881,00

0,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

24

07.02.50

5.100,00

5.100,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38)

25

00.10

153.067,00

172.067,00

19.000,00

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)

26

11.02

139.497,00

158.497,00

19.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuie

27

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate

28

11.02.02

120.162,00

120.162,00

0,00

*) pentru restanțele din anii precedenți

0,00

29

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de

30

11.02.04

19.000,00

38.000,00

19.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

31

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

335,00

335,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34)

33

12.02

400,00

400,00

0,00

Taxe hoteliere

34

12.02.07

400,00

400,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)

35

15.02

500,00

500,00

0,00

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

200,00

200,00

0,00

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

300,00

300,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activi

38

16.02

12.670,00

12.670,00

0,00

Impozit asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

8.120,00

8.120,00

0,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

40

16.02.03

50,00

50,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

41

16.02.50

4.500,00

4.500,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43)

42

00.11

1.238,00

1.238,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)

43

18.02

1.238,00

1.238,00

0,00

Alte impozite si taxe

44

18.02.50

1.238,00

1.238,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)

45

00.12

52.298,73

52.298,73

0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)

46

00.13

28.600,35

28.600,35

0,00

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)

47

30.02

28.575,35

28.575,35

0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

48

30.02.01

5.457,56

5.457,56

0,00

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

49

30.02.03

14.127,47

14.127,47

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

50

30.02.05

6.500,00

6.500,00

0,00

Venituri din dividende

51

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

52

30.02.50

2.490,32

2.490,32

0,00

Venituri din dobanzi (rd.54)

53

31.02

25,00

25,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

54

31.02.03

25,00

25,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75)

55

00.14

23.698,38

23.698,38

0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63)

56

33.02

172,64

172,64

0,00

Venituri din prestari de servicii

57

33.02.08

10,00

10,00

0,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

58

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

150,00

150,00

0,00

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

60

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

61

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

62

33.02.28

12,64

12,64

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

63

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66)

64

34.02

12.500,00

12.500,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

2.500,00

10.000,00

2.500,00

10.000,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

66

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)

67

35.02

9.674,27

9.674,27

0,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

68

35.02.01

7.669,27

7.669,27

0,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si tax

69

35.02.02

0,00

0,00

0,00

cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

71

35.05.50

2.005,00

2.005,00

0,00

Diverse venituri (rd.73+74)

72

36.02

927,69

927,69

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

73

36.02.05

0,00

Alte venituri

74

36.02.50

927,69

927,69

0,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (rd.76+77)

75

37.02

423,78

423,78

0,00

Donatii si sponsorizari

76

37.02.01

423,78

423,78

0,00

Alte transferuri voluntare

77

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79)

78

00.15

5.650,71

5.650,71

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83)

79

39.02

5.650,71

5.650,71

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

80

39.02.01

296,71

296,71

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

81

39.02.03

354,00

354,00

0,00

Venituri din privatizare

82

39.02.04

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

83

39.02.07

5.000,00

5.000,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.85)

84

00.16

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88)

85

40.02

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice

86

40.02.06

0,00

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

87

40.02.07

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

88

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.90)

89

00.17

11.488,79

17.888,79

6.400,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.91+105)

90

00.18

11.488,79

17.888,79

6.400,00

Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101)

91

42.02

11.488,79

17.888,79

6.400,00

A. De capital (rd.93 la rd.100)

92

00.19

11.413,79

17.813,79

6.400,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

93

42.02.01

0,00

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

94

42.02.03

0,00

0,00

0,00

Aeroporturi de interes local

95

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

96

42.02.05

0,00

noi

97

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

98

42.02.07

0,00

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

99

42.02.15

6.400,00

6.400,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

9.583,00

9.583,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1.775,00

1.775,00

0,00

Ajutor pentru incalzirea locuintei

42.02.34

55,79

55,79

0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104)

101

00.20

75,00

75,00

0,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

102

42.02.21

75,00

75,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie

103

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

104

42.02.29

0,00

Subvenții de la alte administrații (rd.106 la rd.109)

105

43.02

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

106

43.02.01

0,00

programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca

107

43.02.04

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru

108

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații

109

43.02.08

0,00

110

170

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248)

171

50.02

66.931,29

67.101,29

170,00

Din total capitol:

186

0,00

Autoritati executive si legislative (rd.188)

187

51.02.01

41.594,97

41.594,97

0,00

Autorități executive

188

51.02.01.03

41.594,97

36.785,21

-4.809,76

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

189

213

51.02.01.03.01

4.809,76

4.809,76

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațile

214

54.02.07

4.488,00

4.488,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

215

54.02.10

4.849,70

4.849,70

0,00

Alte servicii publice generale

216

54.02.50

1.501,62

1.671,62

170,00

217

247

259

0,00

0,00

Din total capitol:

0,00

Ordine publica (rd.261)

260

61.02.03

16.956,78

15.094,21

-1.862,57

Politie comunitara

261

61.02.03.04

16.956,78

15.094,21

-1.862,57

Protectie civila

262

61.02.08

741,20

741,20

0,00

263

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367)

264

64.02

231.506,22

237.920,22

6.414,00

Din total capitol:

288

0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291)

289

65.02.03

60.982,71

65.002,71

4.020,00

Învatamânt prescolar

290

65.02.03.01

19.125,23

21.185,23

2.060,00

Învatamânt primar

291

65.02.03.02

41.857,48

43.817,48

1.960,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296)

292

65.02.04

88.527,73

92.997,73

4.470,00

Învatamânt secundar inferior

293

65.02.04.01

0,00

Alte servicii auxiliare

301

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

302

65.02.50

0,00

303

321

0,00

Din total capitol:

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323)

322

66.02.06

6.343,00

6.343,00

0,00

Spitale generale

323

66.02.06.01

6.343,00

6.343,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326)

324

66.02.50

4.103,80

2.903,80

-1.200,00

Crese

325

66.02.50.03

2.903,80

2.903,80

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

326

66.02.50.50

1.200,00

0,00

-1.200,00

327

0,00

Din total capitol:

349

0,00

Servicii culturale (rd.351 la 359)

350

67.02.03

16.466,00

14.566,00

-1.900,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

351

67.02.03.02

0,00

Muzee

352

67.02.03.03

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

353

67.02.03.04

14.012,00

12.512,00

-1.500,00

Scoli populare de arta si meserii

354

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

355

67.02.03.06

2.454,00

2.054,00

-400,00

Camine culturale

356

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

357

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

358

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

359

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363)

360

67.02.05

12.858,78

13.858,78

1.000,00

Sport

361

67.02.05.01

1.811,10

1.811,10

0,00

Tineret

362

67.02.05.02

200,00

200,00

0,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

363

67.02.05.03

10.847,68

11.847,68

1.000,00

Servicii religioase

364

67.02.06

100,00

100,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

365

67.02.50

600,00

600,00

0,00

366

0,00

Din total capitol:

391

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

392

68.02.04

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394)

393

68.02.05

1.116,08

1.140,08

24,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

394

68.02.05.02

1.116,08

1.140,08

24,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

395

68.02.06

4.806,90

4.806,90

0,00

Ajutoare pentru locuinte

396

68.02.10

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399)

397

68.02.15

26.589,63

26.589,63

0,00

Ajutor social

398

68.02.15.01

23.778,71

23.778,71

0,00

Cantine de ajutor social

399

68.02.15.02

2.810,92

2.810,92

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

400

68.02.50

9.011,59

9.011,59

0,00

401

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.403+4(

402

69.02

55.398,60

57.377,47

1.978,87

Din total capitol:

428

0,00

Locuinte (rd.430+431)

429

70.02.03

8.070,20

8.270,20

200,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

430

70.02.03.01

1.107,00

1.107,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

431

70.02.03.30

6.963,20

7.163,20

200,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434)

432

70.02.05

4.225,00

5.225,00

1.000,00

Alimentare cu apa

433

70.02.05.01

4.225,00

5.225,00

1.000,00

Amenajari hidrotehnice

434

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

435

70.02.06

7.959,00

7.959,00

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

436

70.02.07

150,00

150,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

437

70.02.50

23.889,70

24.668,27

778,57

438

0,00

Din total capitol:

465

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.467+468)

466

74.02.05

10.805,00

10.805,00

0,00

Salubritate

467

74.02.05.01

10.805,00

10.805,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

468

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

469

74.02.06

300,00

300,00

0,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

492

80.02.01.30

0,00

493

0,00

Din total capitol:

513

0,00

Energie termica

514

81.02.06

79.648,00

98.648,00

19.000,00

Alti combustibili

515

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

516

81.02.50

0,00

517

0,00

Din total capitol:

529

0,00

Agricultura (rd.531+532)

530

83.02.03

359,80

359,80

0,00

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

531

83.02.03.03

359,80

359,80

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

532

83.02.03.30

0,00

533

0,00

Din total capitol:

557

0,00

Transport rutier (rd.559 la 561)

558

84.02.03

74.938,93

74.638,93

-300,00

Drumuri si poduri

559

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

560

84.02.03.02

33.775,50

33.275,50

-500,00

Strazi

561

84.02.03.03

41.163,43

41.363,43

200,00

Transport aerian (rd.563)

562

84.02.06

0,00

0,00

0,00

Aviatia civila

563

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

564

84.02.50

3.914,00

3.914,00

0,00

565

0,00

Alte actiuni economice (rd.589 la 594)

566

87.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576)

567

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

568

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.570)

569

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.571)

570

52

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

571

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573)

572

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.574+575)

573

55.01

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

574

55.01.15

0,00

Alte transferuri curente interne

575

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577)

576

59

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

577

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 579)

578

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580)

579

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd. 581 la 584)

580

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

581

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

582

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

583

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

584

71.01.30

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586)

585

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.587+588)

586

80

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din v

587

80.03

0,00

Alte imprumuturi

588

80.30

0,00

Din total capitol:

589

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

590

87.02.01

0,00

Zone libere

591

87.02.03

0,00

Turism

592

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

593

87.02.05

0,00

Alte actiuni economice

594

87.02.50

0,00

595

0,00

DEFICIT

599

99.02

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

ec. Adrian Bodo


PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET INVESTIȚII Nr. SC 2007-11047/14.05.2007

APROBAT P R I M A R Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PE ANUL 2007

Avand in vedere :

 • -  H.G. nr. 300/30.03.2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat precum si adresa nr. 120305/17.04.2007 a Ministerului Finantelor Publice prin care sunt prevazute aceste surse la partea de venituri a bugetelor locale cod 42.02.14 „subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar in suma de 6.400 mii lei.

 • -  Adresa nr. 10746/09.05.2007 a Serviciului de Autoritate tutelara privind achizitia unui xerox ca urmare a volumului mare de lucru si eficientizarea cerintelor serviciului, valoarea acestuia se estimeaza la 1000 euro plus TVA adica 3.500 mii lei

 • -  Tinand cont de HCL nr. 125/24.04.2007 privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, se impune astfel evidentierea din cadrul capitolului 51.02 „Autoritati executive” a unui subcapital 51.02.01.03.01„Directia Fiscala” cu suma de 4.809,76 mii lei

 • -  Adresa nr. 10820/10.05.2007 a Serviciului Administrativ privind rectificarea bugetului in vederea asigurarii surselor necesare referendului din 19 Mai 2007, in suma de 170,79 mii lei la cap. 54.02.50 art.20 „Cheltuieli materiale”

 • -  Adresa nr. 441/20.03.2007 a Colegiului Economic F.S.Hitti din cadrul Centrul Bugetar Moisil privind transferul sumei de 40,25 mii lei de la art.20 „Cheltuieli materiale” la art.71 „Cheltuieli capital” in vederea asigurarii surselor pentru dotari cap.65.02 Invatamant

 • -  Adresa nr. 10667/08.05.2007 a Directiei de Mediu privind suplimentarea cu suma de 1.000 mii lei ca urmare a intretinerii spatiilor verzi si efectuarea lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor prin tratamente filosanitare cap.67.02.03 „Spatii verzi”

 • -  Adresa nr. 63/21.03.2007a Asociației Casa Faenza privind rectificarea bugetului intre articole bugetare conform anexa

 • -  Adresa nr. 1087610.05.2007 a Biroului Hidrotehnic privind rectificarea obiectivelor de investitii finantate din credite ca urmare a economiilor realizate din modificarea legislatiei privind plata TVA

 • -  Adresa nr. 10568/07.05.2007 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana privind diminuarea in cadrul cap.70.02.50 „Alte actiuni” cu suma de 1.150 mii lei a pozitiei Reabilitare P-ta Vacarescu -achizitionare teren str. Vacarescu si suplimentare cu aceeasi suma a obiectivului de investitie „Reabilitarea si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara - bastionul Therezia” adoptat prin HCL nr. 276/11.10.

 • -  Adresa nr. 11077/14.05.2007 a serviciului tehnic Edilitate Directia Patrimoniu privind suplimentarea cap. 70.02.05 cu suma de 1000 mii lei pentru „viabilizare terenuri - Str. Miloia” si adresa nr. 11078/14.05.2007 privind redistribuirea sumelor alocate pentru reparatii curente de la obiectiv edilitare la unitati de invatamant si fond locativ conform anexa

 • -  Adresa nr. 10684/09.05.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi privind modificarile in cadrul obiectivelor de investitii finantate din credite si adresa nr. 10507/07.05.2007 privind disponibilizarea surselor de la obiectivul „sistem integrat de eficientizare a incasarilor” la cap. 65.02 invatamant - „reabilitare termica gradinita PP.29” cu suma de 500 mii lei.

 • -  De asemenea, mentionez faptul ca se diminueaza cap. 66.02.50 cu suma de 1.200 mii lei ca urmare a modificarii legislatiei, iar activitatea Centrului de sange din anul 2007 este finantata din bugetul de stat, iar la cap. 61.02 Ordine si siguranta nationala, se diminueaza art. 10 cheltuieli de personal cu suma de 1.012,57 mii lei.

 • -  Astfel, bugetul prezinta influiente dupa cum urmeaza:

  Denumire indicatori

  Buget inițial

  Buget rectificat

  Influente

  Total venituri

  530.395,12

  536.795,12

  6.400

  Subventii pentru invatamant

  6.400

  6.400

  Total cheltuieli

  530.395,12

  536.795,12

  6.400

  Cap.54.02

  Alte servicii

  10.839,32

  11.009,32

  170

  Cap.61.02

  Ordine publica si sig.nationala

  17.697,98

  16.685,41

  -1.012,57

  Cap.65.02

  Invatamant

  149.510,44

  158.000,44

  8.490

  Cap.66.02

  Sanatate

  10.446,80

  9.246,80

  -1.200

  Cap.67.02

  Cultura recreere, religie si servicii

  30.024,78

  31.024,78

  1000

  Cap.68.02

  Asigurari si asistenta

  41.524,20

  41.548,20

  24

  Cap.70.02

  Locuinte, servicii si dezvoltare publica

  44.293,90

  43.722,47

  -571,43

  Cap.84.02

  Transporturi

  78.852,93

  78.352,93

  -500

In conformitate cu Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale art. 19 si 45 alin. 1 si 2 precum si Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala (actualizata) art. 36 alin. 4 lit. „a”, art. 45 si 63 alin. 1 lit. „c” si alin. 4 lit. „b”, Legea nr. 486 / 2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

 • -  Anexa 1 - bugetul local pe anul 2007 anexa 2 - programul de investitii finantat din bugetul local si credite

 • -  Anexa 3 - credite externe si interne

DIRECTOR EXECUTIV            SEF SERVICIU BUGET INVESTITII

AVIZAT JURIDIC