Hotărârea nr. 155/2007

155/25.04.2007 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe
Hotararea Consiliului Local 155/25.04.2007
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8561/13.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a Municipiului Timişoara din România şi a oraşului Szeged din Ungaria şi în baza Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Timişoara şi oraşul Szeged din Ungaria, documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1997;
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003;
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin.3, art.16, art. 36, alin.2 lit.(e), alin. 7, lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Edilitară - Serviciul Administrare Mediu Urban, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ Nr. SC 2007 -

SE APROBĂ ,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea Acordului privind cooperarea orașelor Timișoara și Szeged în domeniul dezvoltării locale.

Cooperare între grădinile zoologice din cele două orașe

În scopul consolidării relațiilor de cooperare dintre orașele Timișoara și Szeged, în concordanță cu Protocolul de Cooperare și Înfrățire, semnat la data de 27 ianuarie 1998, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Orașului Szeged și-au propus semnarea Acordului privind cooperarea orașelor Timișoara și Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două orașe.

Având în vedere inițiativa Municipiului Timișoara de a extinde și de a reamenaja Grădina Zoologică din Pădurea Verde și necesitatea conformării uzanțelor internaționale privind ținerea animalelor în captivitate, dată fiind experiența orașului Szeged în administrarea propriei sale grădini zoologice, prin semnarea acestui Acord autoritățile locale din cele două orașe iși propun crearea unui cadru care să permită colaborarea între cele două grădini zoologice, prin schimburi de experiență, de animale și alte activități între acestea.

Având în vedere aspectele menționate mai sus;

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003, ale art. 11, alin.3, art.16, art. 36, alin.2, lit.(e), alin. 7, lit. (c), ale art. 45, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Propunem:

Aprobarea Acordului privind cooperarea orașelor Timișoara și Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două orașe

Șef Serviciu D.L.I.E.

Arh.Aurelia Junie


Întocmit

Cons. Claudia Bălulescu

Avizat juridic

Cons. jur. Mirela Lasuschevici

ACORD

privind cooperarea orașelor Timișoara și Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două orașe

Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Orașului Szeged (Părți) - în concordanță cu Acordul de Cooperare și Înfrățire între cele două orașe, semnat la data de 27 ianuarie 1998 - convin următoarele:

Având în vedere faptul că:

  • 1. Timișoara - în calitate de reședință a județului Timiș, respectiv centru al teritoriului limitrof

zonei de frontieră a Regiunii de Vest a României - potrivit experiențelor anterioare, dorește să cultive  și să dezvolte în continuare relațiile transfrontaliere decurgând din rolul său

euroregional, cu așezările adiacente frontierei, deci și cu Szeged,

  • 2.  Szeged - în calitate de centru al Regiunii Del-alfold - potrivit experiențelor anterioare, dorește să

cultive  și să dezvolte în continuare relațiile transfrontaliere decurgând din rolul său

euroregional, cu așezările adiacente frontierei, deci și cu Timișoara,

Avînd în vedere inițiativa Municipiului Timișoara de a extinde și de a reamenaja grădina zoologică din Timișoara, Pădurea Verde, important punct de atracție pentru recreere și agrement, în conformitate cu practica internațională actuală în domeniu,

Luând în considerare faptul că grădinile zoologice funcționează, în principal, pe baza cooperării și schimbului de experiență și de animale,

Ținând cont de experiența orașului Szeged în dezvoltarea și administrarea exemplară a grădinii sale zoologice,

Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Orașului Szeged își exprimă intenția de a sprijini cooperarea între grădinile zoologice din cele două orașe, încurajând diverse activități și schimburi de experiență între acestea.

Semnat la Timișoara, pe data de 25.04.2007, în câte două exemplare, în limba română și în limba maghiară.

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Primarul Municipiului Timișoara

Dr. Botka Lâszlâ Primarul Orașului Szeged