Hotărârea nr. 154/2007

154/25.04.2007 pentru aprobarea Acordului privind coordonarea sistemelor de parcare din oraşele Timişoara şi Szeged
Hotararea Consiliului Local 154/25.04.2007
pentru aprobarea Acordului privind coordonarea sistemelor de parcare din oraşele Timişoara şi Szeged


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8775/17.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a Municipiului Timişoara din România şi a oraşului Szeged din Ungaria şi în baza Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Timişoara şi oraşul Szeged din Ungaria, documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1997;
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003;
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin.3, art.16, art. 36, alin.2 lit.(e), alin. 7, lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul privind coordonarea sistemelor de parcare din oraşele Timişoara şi Szeged, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează S.C. "Administrarea Domeniului Public" S.A. din Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- S.C. "Administrarea Domeniului Public" S.A. din Timişoara;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acord

privind coordonarea sistemelor de parcare din orașele Timișoara și Szeged

Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Orașului Szeged (Părți) - în concordanță cu Acordul de Cooperare și Înfrățire între cele două orașe, semnat la data de 27 ianuarie 1998 - convin următoarele:

  • 1.  Ținând cont de importanța acordată legăturilor transfrontaliere, cele două părți convin să sprijine necesitatea ca administrațiile, instituțiile, asociațiile și locuitorii celor două orașe să întărească relațiile comune, în temeiul relațiilor de prietenie și încredere stabilite.

  • 2.  În acest sens, părțile convin ca mișcarea populației între cele două orașe să se lărgească cu sprijinul sistemelor similare de parcare care funcționează în Timișoara și Szeged, ducând astfel la adâncirea relațiilor între cetățeni și la creșterea numărului de vizite între cele două orașe.

  • 3.  Părțile convin împreună ca societățile care administrează sistemele de parcare din Timișoara și Szeged să coopereze pentru adaptarea abonamentelor și tichetelor de parcare astfel încât acestea să fie valabile în ambele localități, precum și să planifice realizarea unui contract pentru asigurarea acestui serviciu.

Semnat la Timișoara, pe data de 25 aprilie 2007, în câte două exemplare, în limba română și în limba maghiară.

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Primarul Municipiului Timișoara

Dr. Botka Lâszlâ Primarul Orașului Szeged


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

Nr. SC 2007 - 8775/17.04.2007

SE APROBĂ ,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Acordului privind coordonarea sistemelor de parcare din orașele Timișoara și Szeged

În scopul consolidării relațiilor de cooperare dintre orașele Timișoara și Szeged, în concordanță cu Protocolul de Cooperare și Înfrățire, semnat la data de 27 ianuarie 1998, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Orașului Szeged și-au propus semnarea Acordului privind coordonarea sistemelor de parcare din orașele Timișoara și Szeged.

În temeiul relațiilor de prietenie și de încredere existente între orașele Timișoara și Szeged, și în scopul încurajării creșterii numărului vizitatorilor între cele două orașe și adâncirii relațiilor între cetățenii celor două orașe, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Orașului Szeged, pe baza acestui acord, își propun să întărească relațiile comune prin coordonarea sistemelor de parcare din cele două orașe, astfel încât tichetele și abonamentele de parcare să fie valabile în ambele localități. Cadrul acestei colaborări se va concretiza prin semnarea unui contract privind asigurarea acestui serviciu.

Un argument în plus pentru viabilitatea acestei colaborări îl constituie faptul că licența sistemului Telpark, care funcționează în acest moment în Timișoara, a fost achiziționată din Ungaria.

Având în vedere aspectele menționate mai sus;

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003, ale art. 11, alin.3, art.16, art. 36, alin.2, lit.(e), alin. 7, lit. (c), ale art. 45, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Propunem:

Aprobarea Acordului

privind coordonarea sistemelor de parcare din orașele Timișoara și Szeged

Șef Serviciu D.L.I.E.

Arh.Aurelia Junie


Întocmit

Cons. Claudia Bălulescu

Avizat juridic

Cons. jur. Mirela Lasuschevici