Hotărârea nr. 153/2007

153/24.04.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate economică "Varianta de ocolire Timişoara sud Km 0+000 - Km 25+400" - Proiect executiv între Podul Bega la Km 28+00 şi nordul rutier Km 549+076 pe DN 6
Hotararea Consiliului Local 153/24.04.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate economică "Varianta de ocolire Timişoara sud Km 0+000 - Km 25+400" - Proiect executiv între Podul Bega la Km 28+00 şi nordul rutier Km 549+076 pe DN 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 003306/13.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate economică "Varianta de ocolire Timişoara sud Km 0+000 - Km 25+400" - Proiect executiv între Podul Bega la Km 28+00 şi nordul rutier Km 549+076 pe DN 6, având ca beneficiar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, întocmit de S.C. CONSITRANS S.R.L. în baza contractului nr. 93/11066 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. ATON TRANSILVANIA S.R.L.;
-Proiectantului S.C. DIGASIM S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA                                     SE APROBĂ,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA           Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECȚIA URBANISM NR. SC 2007 - 003306/13.04.2007

REFERAT

privind aprobarea Studiului de fezabilitate economică "Varianta de ocolire Timișoara sud Km 0+000 - Km 25+400" - Proiect executiv între Podul Bega la Km 28+00 și nordul rutier Km 549+076 pe DN 6

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Traseul șoselei de centură de circa 12 km situat în vestul municipiului Timișoara și care leagă DN6 (spre Arad si Ungaria) cu DN 59 (spre Moravița și Yugoslavia), reprezintă o etapă importantă în ceea ce privește inițiativele infrastructurale promovate în vederea îmbunătățirii legăturilor stradale între partea de sud-est a municipiului Timișoara cât și a legăturilor cu statele vecine.

Traseul în discuție a fost inclus, în anul 2000, în documentul de programare urbană “Concept strategic de dezvoltare economică si socială a județului Timiș” aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, respectiv:

 • •  Directiva Strategică II: Dezvoltarea zonei Timiș ca și pol economic regional competitiv, promotor al integrării naționale în Uniunea Europeană;

 • •  Obiectivul 5: Dezvoltarea infrastructurilor de transport pentru extinderea legăturilor din zonă cu principalele axe naționale și internaționale;

 • •  Sub-obiectivul 5.1: asigurarea unui concept unitar în căile de comunicație și transport;

 • •  Măsura 4: continuarea lucrărilor de construire a șoselei de centură a Timișoarei.

Infrastructura este inclusă în Planul de Amenajare a Teritoriului si în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara, documentații aprobate de către Consiliul Local Timișoara și avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice și Transporturilor.

Un prim traseu de 12 km, sectorul de nord - est al centurii, a primit cofinanțarea de la Guvernul României, de la Guvernul Japoniei și se execută cu un împrumut acordat de Banca Europeana de Investiții.

Al doilea traseu, cuprins între DN 69 si DN 59, este finalizat în fază de proiect tehnic de execuție pentru care sunt necesare contractarea de fonduri.

Varianta de ocolire Timișoara Sud este ultimul tronson care închide centura inelară a Timișoarei între podul peste canalul Bega (inclus în proiect separat) și nodul rutier Km 549+076 pe DN 6 unde se desprinde varianta nord (proiect în curs de execuție). Varianta de drum este în județul Timiș, sub administrarea directă a Regionalei de Drumuri și Poduri Timișoara. Varianta de Ocolire Timișoara Sud este împărțită în două sectoare distincte:

 • -   sectorul 1 sud - vest al centurii Timișoara începe la sfârșitul lucrărilor de construire a podului peste canalul Bega, lucrări incluse în cadrul proiectului de realizare a tronsonului de vest și se termină la DN 59 km 10+125 (spre Moravița) cu un nod rutier

 • -  sectorul 2 sud - est al centurii Timișoara începe în nodul rutier de pe DN 59 km 10+125 și se termină la intersecția cu nodul rutier km 549+076 pe DN 6, lucrare aflată în execuție.

Realizarea centurii, va contribui la îmbunătățirea condițiilor de transport de-a lungul traseului român al Coridoarelor pan-europene (TEN) - Coridorul IV de importanță deosebită pentru legăturile între Europa Occidentală și cea Răsăriteana.

Marea concentrare industriala a produs, în ultimii ani, o dezvoltare rapidă a orașului și, prin urmare, a traficului, atât a celui public cât și a celui privat, dar mai ales a celui comercial extraurban care, la momentul actual, este obligat să traverseze orașul. Acest fapt implică atât începerea unui proces de congestionare a rețelei de drumuri, cât și deteriorarea condițiilor generale de viață în mediul urban (siguranța traficului și poluarea).

Realizarea porțiunii de sud a Centurii între DN 6 vest și DN 59 sud, pe lângă îmbunătățirea condițiilor de viată în oraș, va contribui și la îmbunătățirea legăturilor externe și internaționale pentru traficul comercial care trece spre diversele direcții și cel generat de zonele industriale. S-ar completa astfel legătura între Coridoarele pan-europene IV, V și X, reducând în mod semnificativ timpii de parcurgere a acestor distanțe.

Toate cele trei variante din documentație încep la sfârșitul lucrărilor de construire a podului peste canalul Bega, lucrări incluse în cadrul proiectului de realizare a tronsonului de vest cu km 0+000. Până la km 12+400, în partea de sud a localității Giroc, unde canalul betonat de irigație face spre nord, acestea au același traseu.

Din analiza realizată asupra traficului, corelată cu dinamica dezvoltării orașului Timișoara, se pot determina aspectele pozitive și negative ale variantelor de traseu prezentate în documentație.

In urma discuțiilor cu beneficiarul, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și cu autoritățile locale încheiate cu minuta din 28.09.2006 „Privind traseul de centură Timișoara Sud” și Certificatul de Urbanism nr. 1557 din 15.11.2006 eliberat de către Consiliul Județean Timiș s-a ales varianta 1 pentru care sunt necesare realizarea a 3 poduri, 5 pasaje, 7 intersecții și 2 noduri rutiere.

Varianta 1 - varianta interioară (cea mai apropiată de centrul orașului) are următoarele avantaje

 • ■  folosește terenuri proprietatea persoanelor fizice și juridice și terenuri aflate în domeniul public și privat al Statului român;

 • ■  nu creează o altă barieră, folosind canalele existente

 • ■   ocolește trei proprietăți (case de locuit)

și dezavantaje:

 • ■  lungime totală 25,40 km

 • ■  mutarea a 4 stâlpi de 110kV

FINANȚARE:         BUGETUL DE STAT

Anul de dare în folosință a investiției este considerat anul 2010

Având în vedere motivele enumerate mai sus,

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Studiului de fezabilitate economică "Varianta de ocolire Timișoara sud Km 0+000 - Km 25+400" - Proiect executiv între Podul Bega la Km 28+00 și nordul rutier Km 549+076 pe DN 6 în varianta traseului 1, cu finanțare de la bugetul de stat.

Studiului de fezabilitate a fost întocmit de către firma inițiatoare a proiectului, SC CONSITRANS SRL, în conformitate cu documentația anexă la cererea de finanțare depusă la Ministerul Activităților Productive

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECȚIA URBANISM

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

Arh. Loredana PĂLĂLĂU


CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI