Hotărârea nr. 152/2007

152/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de înălţime imobil existent" str. Colonel Enescu nr. 1, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 152/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de înălţime imobil existent" str. Colonel Enescu nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32006-005929/02.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei de Monumente din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş, Comisiei de Urbanism, Amenajare Teritoriu, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a Consiliului Judeţean Timiş şi al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de înălţime imobil existent" str. Colonel Enescu nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar S.C. UNIGEST S.R.L. , întocmit conform Proiectului nr.140/07.2006, realizat de ARHITEKT STUDIO A SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim D+P+3E+M, cornişa noii construcţii nu va depăşi cornişa imobilului vecin H cornişă maxim = 18,12 m, procent de ocupare a terenului POT maxim = 70 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 4,0 , accesul auto pe alee de acces internă cu laţime de 3 m, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezenutul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 733 / Timişoara, având nr. cadastral 1116/1 cu suprafaţa de 481 mp şi C.F. nr. 102707/ Timişoara, având nr. cadastral 1116/2 cu suprafaţa de 37 mp, fiind proprietatea S.C. UNIGEST S.R.L .

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarului SC UNIGEST SRL;
-Proiectantului ARHITEKT STUDIO A SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

•/


ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr. U32006-005929/02.04.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr. 1 Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32006-005929/13.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr. 1, Timișoara;

Având în vedere Raportul de Avizare 08/PV-02.03.2007 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1241/15.03.2006 și Certificatului de Urbanism nr. 1351/14.03.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr. 1, Timișoara,.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, se află în zonă de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care s-a obținut avizul Consiliului Județean Timiș nr. 78/17.10.2006 și avizul Comisiei de Monumente nr. 1223/16.07.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr. 1 Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. Arhitekt Studio A SRL, proiect nr. 140/07.2006, la cererea beneficiarului S.C. Unigest S.R.L..

Terenul studiat în cadrul documentației este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona centrala a orașului. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim P+2E+M. Suprafața totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr. 1 Timișoara este de 518 mp și este proprietatea privată a societății S.C. UNIGEST S.R.L., înscris în C.F. nr. 733 / Timisoara, având nr. cadastral 1116/1 cu suprafata de 481 mp si CF nr. 102707/ Timisoara, având nr. cadastral 1116/2 cu suprafata de 37 mp. Pe parcelă există două construcții, casă cu D+P+1E și garaj.

Având în vedere că faptul că zona are un caracter eterogen, fiind construită în mai multe etape, cu clădiri rezidențiale și regim de înălțime cuprins între P-P+2E+M până la P+7E+M, cu funcțiuni complementare, prin Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr.1, Timișoara se propune păstrarea funcțiunii zonei, de locuințe colective și funcțiuni complementare - comerț, servicii, birouri și modificarea regimului de înălțime existent D+P+1E.

Accesul pe parcelă se va face din strada Colonel Enescu, pe o alee de acces internă, propusă pentru modernizare, perpendiculară pe stradă, cu lățimea propusă de 3,00 m.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate admiși pentru zona centrală:

POT maxim = 70 %

CUT maxim = 4.0

Hcornisa maxim = 18,12m

Regim de înălțime - în conformitate cu Raportul de Avizare 08/PV-02.03.2007 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism și avizul Comisiei de Monumente nr. 1223/16.07.2006.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime imobil existent”, strada Colonel Enescu nr.1, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

pentru ȘEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICITROTUAR

CIRCULAȚIE AUTO


CLĂDIRI ZONA CENTRALA,

COMERȚ


SI INTERES PUBLIC

s / CLĂDIRI ZONA CENTRALA, COMERȚ Z Z SI LECUIRE LA NIVELELE

SUPERIOARE

LIMITA AMPLASAMENTULUI

HUIT EH STUDIO A srl TIMPDARA str, dr. Nicolae Paulescu nr.l.ap.

MEI ; PLAN URBANISTIC DE EETALIU

ANPLASANENI ■ TINIWRA, str. cOLONEL ENESCU nrl, județul TINIS

KKFICIMI         ; s,c. Unigest s.r.l

Nr. proiect

140

07/ 2006

"ef proiect

arh. IDNA’IU AERIAN FLORIN

scara

Bl : PLAN URBAN48T4® DE EETALIU

ta P, U, D

proiectat

arh. IOriU MRMN FLORIN

1 / 500

desenat

arh. DUDAS CARLA MARIANA

ia

PLM ; PLAN DE SITUAȚIE

REGLEMENTARI URBANISTICE

planga nr.

A 03

verificat

arh. IUNA’IU AERIAN FLORIN

07/ 2006