Hotărârea nr. 150/2007

150/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Constructie fabrică- produse de panificaţie Zona Freidorf", Timişoara
Hotararea Consiliului Local 150/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Constructie fabrică- produse de panificaţie Zona Freidorf", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007 - 001584/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Constructie fabrică-produse de panificaţie Zona Freidorf", Timişoara, având ca beneficiar pe SCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA, întocmit conform Proiectului nr.129/07.2006, realizat de Birou de Arhitectură arh. Andreicuţ Ioan, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime P + 2E pentru clădirile de blocuri, cu înălţimea maximă a halelor - 12 m, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 60 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 1, cu un procent minim de 20 % spaţiu verde, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3948/ Freidorf, având nr. cadastral 355/1/2, arabil intravilan în suprafaţă de 2036 mp, 354/1/2 arabil intravilan în suprafaţă de 1818 mp, 354/2/2 arabil intravilan în suprafaţă de 816 mp, 353/2 arabil intravilan în suprafaţă de 4130 mp, având ca proprietar pe SCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA.

Art. 4 : Suprafeţele de teren afectate de drumurile propuse în zona studiată vor deveni domeniu public al Municipiului Timişoara, conform ofertei de donatie autentificată prin Încheierea nr. 490/12.04.2007 a notarului public Albu Adrian Caius.
Art. 5 : Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform declaraţiei de donaţie a beneficiarului, autentificată prin Încheirea notarului public Albu Adrian Caius nr. 490/12.04.2007 si se vor respecta conditiile impuse prin avizele eliberate de detintorii de retele si utilitti publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciul Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Beneficiarului SCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA;
- Proiectantului Birou de Arhitectură Andreicuţ Ioan;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

U22007-001584/11.04.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Construcție fabrica - produse de panificație” Zona Freidorf, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-001584/16.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Constructie fabrica - produse de panificatie” Zona Freidorf, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 2452 din 08.05.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Constructie fabrica - produse de panificatie” Zona Freidorf, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiar Schiopescu Octavia Silvia și a fost elaborată de Birou de Arhitectura - Arh. Andreicut Ioan , proiect nr. 129/2006.

Terenul studiat este amplasat în partea de sud-vest a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, în vecinătatea Parcului Industrial Freidorf. Prin Planul Urbanistic General pentru zona respectivă este prevăzută funcțiunea de unități industriale cu interdicție temporară de construire până la elaborare PUZ/PUD.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul studiat, în suprafață totală de 8800 mp este înscris în CF nr. 3948 - Freidorf, nr. cadastral 355/1/2, arabil intravilan în suprafață de 2036mp, nr. cadastral 354/1/2, arabil intravilan în suprafață de 1818mp, nr. cadastral 354/2/2, arabil intravilan în suprafață de 816mp, nr. cadastral 353/2, arabil intravilan în suprafață de 4130mp și este proprietatea lui Schiopescu Octavia Silvia, conform extrasului CF anexat la documentație.

Prin documentația prezentată se propune analizarea, evaluarea și sistematizarea propunerilor pe terenul deținut de beneficiar.

Prezenta documentația cuprinde un studiu si propunerile aferente construirii unei fabrici de produse de panificatie si patiserie. Aceasta cuprinde dimensionarea, conformarea si propunerea de amplasare pe teren a obiectivului in condițiile amplasamentului și vecinătăților existente, preluând drumurile stabilite prin PUG și prin documentațiile aprobate pentru Parcul Industrial Freidorf - HCL nr. 220/1999, HCL nr. 328/2000, HCL nr. 392/2000, HCL nr. 362/2001 și HCL nr. 332/2005.

Suprafețele de teren afectate de drumurile propuse din zona studiată vor trece în domeniul public al Municipiului Timișoara, conform ofetei de donatie a beneficiarului, autentificata prin Încheirea notarului public Albu Adrian Caius nr. 490/12.04.2007. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezenta documentație, se va face după ce suprafețele de teren pentru drumurile prevăzute vor fi domeniu public al Municipiului Timișoara.

Se va respecta procentul minim de 20% spațiu verde necesar funcțiunii propuse

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/ 05.08.2002.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Indicii de construibilitate admisi:

POT maxim = 60

CUT maxim = 1

Regimul de înălțime - P+2E pentru clădirile de birouri

Înălțimea maximă a halelor - 12 m.

La realizarea costrucțiilor se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele. Extinderile de rețele și utilități se vor face pe cheltuiala beneficiarilor documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Construcție fabrica - produse de panificație” Zona Freidorf, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. SEF BIROU,

Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICi


Red./Dact. P.L.

Dact.2exemplare

CANALUL BEGA


SCARA 1:500


Om 510    15   20   25


19.96;


DRUM DE ACCES PROPUS


DIG DE PROTECȚIE


98.535


47,93i*


99:987


98.676


A
1l


t


I


■}


O> O


Q O


CF: 3948 CAD: A1126/1/3


Suprafață fofală feren=8800mp

Suprafafă consfruifă existentă =0mp

Suprafață consfruifă propusă =3600mp Suprafață desfășurată propusă =3600mp P.O. T.propus=40,9%

C.U. T.propus=0,40


20 LOCURI DE PARCARE amenajate în interiorul parcelei


\


I1


V


‘>5

■ $■


499.08


f.


HALĂ METALICĂ (propunere) regim de înălțime: parter


...


-p-


-âO.OOm-


7ZONA ACCES PR.


■N


1+7,43,76i*I
«MMiilif


99.101


*Ă '. g" .v
I


\


FÎȘIE ZONĂ VERDE


99.174


VA

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \


VA

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \ m-

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \


\ \

\ \

\ \

\ \ ~

\ \

\ \ \ \ \ \ \ \ w \ \

E

o o

otitei


INCINTĂ INDUSTRIALĂ


A1126/1/2\ A—12 73A-V


t


a

A


I ;
<5 £

o


DRUM PROPUS într-o etapă ulterioară

-51,35m-


16 LOCURI DE PARCARE amenajate în interiorul parcelei


HALĂ METALICĂ (propunere) regim de înălțime: parter


HALĂ METALICĂ (propunere) regim de înălțime: parter


-298,30r*


-60,00m-


-60,00m-


-----19,00m-

F o


iu
$ iII

hfl
I

IU


y■[M ■UI

1B


w


99.163


ZONĂ DALATĂ


A1126/1/4


A V “ -VA—

\ \

98.72^ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \


\ \

AA


-298,30r*


99.219


\ \

\ \

\ \

\ \

\ \


\ \ VA


\97.\74

\ \

AC^ES^ ULTERIOARE

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \


97 951
, 99J83
...7/

ZZZwZ^ZvzZZZz


<ZZz/ZZz?ZZzzZ?
I
I


- "" * ■' ; -• ■’


98.036


98.051


97.979


98.867


ACCESE IN SP. CONSTRUIT


De 1126/1/5


-w


■7,35| °

—---1 o r*-

CM rry cb csj


98.104
s

& &


99.127

■Mco 04


<D a


PROIECTAT


DESENAT


VERIFICAT


nume, prenume


semnătura


cerința


referat/expertiză nr. /dată


Beneficiar:


o□h n


AȘCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA


Proiect nr.:

129/2006


B I R OU D

TABLOUL NAȚIONAL AL ARHfTEGȚILOR -NUMĂR DE ÎNREGISTRARE: 3B4

tel. □aSalaiB3-lt; 0356/433799: moț. 0794 330364; 0741 508034 e-mail: nelu sja@yatoo.cnm


nume, prenume


semnătura


Amplasament:

JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, ZONA FREIDORF


arh. ANDREICUȚI. S. / MICLĂUȘ M.V. arh. ANDREICUȚ I0AN SABIN arh. MICLĂUȘ MARIUS VASILE


Scara:

1:500


Data:

IUL. 2006


Titlu proiect: ELABORARE P.U.D.:

CONSTRUCȚIE FABRICĂ PRODUSE DE PANIFICAȚIE Șl PATISERIE

Titlu planșă:

PROPUNERE MOBILARE URBANĂ


Faza:

P.U.D.


Planșa nr.:

129-A 04


SUPORT: P.U.D. -PARC INDUSTRIAL FREIDORF

Reglementări urbanistice -decembrie 2001


TEREN STUDIAT_____

CF: 3948 CAD: A1126/1/3

PRELUNGIRE PROPUSĂ pentru drumul de legătură dinspre Parcul Ind. Freidorfscara 1:5000

Om 50  100 150 200 250scara 1:1000

Om 10   20   30  40  50


bilanf teritorial:

P.O. T.existent=O,0% P.O. T.propus=C0,9% C.U. T.existent=0,0 C.U. T.propus=0,^0

Suprafața totală teren =8800mp

Suprafață parcare=855mp

Suprafață construcții =3600mp

Suprafață spat ii verzi =780mp


JtUW.pTRWV

4*<v4U-a

Bereta-

ȘCHCPESCU OCTA’M SILVK

Profane

129/2006

1 1 n O U Ol AR

TMXU. KApOUL N.    CȚ l CI

M       1. TJttMRîW. no W 2KS

^ITICT -aNĂAahiiiofl

A/nMia-wi

JUO. T1WIȘ. T1VIȘOARA. ZONA FREIDORF

XlKW.prUUTO

««Mira

Seat»

TBj proex ELABORARE P.U.D_

to.

PAJ.D.

PROIECTAT

Mti. AN CREJCUȚ CAM SABIN

15OX 1:1000

CONSTRUC|E FA8R1OÂ PRODUSE DE PANFCAT1E Șl PATISERIE

DESENAT

arh ANCRDCUT RQAN SABIN

Da*

IUL.2CO6

TlL;iimL

VEREICAT

«h MCLÂUȘWARUS VÂSLE

REGLEMENTA» UR8ANST1CE

129-A 03