Hotărârea nr. 15/2007

15/30.01.2007 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Daliei nr.21
Hotararea Consiliului Local 15/30.01.2007
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Daliei nr.21


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-465/12.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timişoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 09.01.2007, prin care s-a hotărât atribuirea spaţiului cu altă destinaţie către Primăria Municipiului Timişoara, în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu destinaţia de arhivă;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;
In temeiul art.46 alin.2 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie (SAD) situat în imobilul din Timişoara, str. Daliei nr.21, înscris în C.F. ind. nr.145138 nr.cadastral 31083/II "SAD situat la parter, compus din încăpere, cu 50,56 % părţi comune indivize şi cu 109,21/216 mp. teren" în suprafaţă de 98,57 mp., către Primăria Municipiului Timişoara , în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice ;
- Primăriei Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr...................................

R E F E R A T

PUNCTUL TERMIC nr.3 TRUBADUR situat în Timișoara, str. Daliei nr.21, înscris în CF col.nr.145137 Timișoara nr.top.31083, a fost concesionat către S.C. COLTERM S.A. prin H.C.L. nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timișoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timișoara folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei.

Urmare compartimentării clădirii s-au deschis C.F. ind. nr. 145138 nr.cadastral 31083/I “Punct termic nr.3 TRUBADUR ...” și nr.cadastral 31083/II cu descrierea “SAD situat la parter, compus din încăpere, cu 50,56% părți comune indivize și cu 109,21/216 mp. teren” în proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

În ședința Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.228/2005 din data de 09.01.2007, analizându-se situația acestui spațiu s-a hotărât atribuirea SAD în folosință gratuită, către Primăria Municipiului Timișoara, pe o perioadă de 10 ani, cu destinația de arhivă.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind atribuirea către Primăria Municipiului Timișoara a spațiului cu altă destinație (SAD) situat în imobilul din Timișoara str. Daliei nr.21, înscris în CF ind. nr. 145138 nr.cadastral 31083/II “SAD situat la parter, compus din încăpere, cu 50,56% părți comune indivize și cu 109,21/216 mp. teren” în suprafață de 98,57 mp., în folosință gratuită, pentru arhivă, pe o perioadă de 10 ani.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Gheorghe Drăgoi