Hotărârea nr. 149/2007

149/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinte colective cu servicii P+5E+ PENTHOUSE", str. Bariţiu nr. 40 şi str. Garii nr. 10, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 149/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinte colective cu servicii P+5E+ PENTHOUSE", str. Bariţiu nr. 40 şi str. Garii nr. 10, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-001709/11.04.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate , protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c ) şi alin. 5 lit.( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinte colective cu servicii P+5E+ PENTHOUSE", str. Bariţiu nr. 40 şi str. Garii nr. 10, Timişoara, având ca beneficiari S.C BARIGARA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr.7/2006, realizat de S.C ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim P+5E+Penthouse sub rezerva dotării în mod obligatoriu cu lift, procentul de ocupare al terenului maxim POT = 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT = 2,6 , locurile de parcare se vor amenaja la subsol şi la nivelul terenului, exclusiv pe parcela deţinută în proprietate de beneficiar. Ansamblul de locuinţe colective se va realiza cu spaţii destinate serviciilor la parter şi locuinţe la etajele superioare. Pentru deservirea rutieră a viitoarei locuinţe se va realiza o stradă cu caracter local.

Art. 3: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.
Art. 4 : Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.37954 / Timişoara cu nr. cadastral 17497/1, în suprafaţă de 6100 mp, fiind proprietatea S.C BARIGARA S.R.L .

Art. 5 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C BARIGARA S.R.L;
-Proiectantului S.C ATELIER CAAD S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚULTIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr. U22007-001709/11.04.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu servicii P+5E+Penthouse” str. Baritiu nr. 40 si str. Garii nr. 10, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu numărul U22007-001709/23.03.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu servicii P+5E+Penthouse” str. Baritiu nr. 40 si str. Garii nr. 10, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 5274/07.09.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu servicii P+5E+Penthouse” str. Baritiu nr. 40 si str. Garii nr. 10, Timișoara;

Terenul studiat în cadrul PUD este situat, în partea de vest a municipiului Timișoara, în intravilanul municipiului Timișoara, în imediata apropiere a Gării de nord. Zona face parte din U.T.R. nr. 3, având destinația de zonă pentru depozitare, prestări servicii aflată în imediata vecinătate a unei zone rezidențiale.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Documentația a fost inițiată la cererea beneficiarului S.C. Barigara S.R.L. și elaborată de S.C. Atelier Caad S.R.L., conform proiect nr. 07/2006;

Parcela studiată este înscrisă în CF nr. 37954 Timișoara, nr. cadastral 17497/1, în suprafață de 6100 mp, proprietatea firmei S.C. Barigara S.R.L.

Prin prezenta documentație se propune sistematizarea zonei studiate și realizarea unui ansamblu de locuințe colective în regim de condominiu, cu spații destinate serviciilor la parter și locuințe la etajele superioare, în regim de P+5E+Penthouse. Numărul total de apartamente preconizate a se realiza este de 120.

Limitele zonei studiate sunt: Str. Barițiu la sud-vest, liniile de cale ferată la nord, parcele private spre sud și est. Construcțiile existente pe teren, ce adăpostesc spații de depozitare în regim de P+3E, se vor demola în baza unei autorizații de desființare.

Din punct de vedere urbanistic nu există un caracter unitar al zonei, regimul de înălțime fiind de la P până la P+3E.

Ansamblu propus este situat într-o zonă deservită rutier de strada Barițiu și de strada Gării, ambele cu profile transevrsale mari - 38m, respectiv 20m. Accesul auto pe parcelă se va realiza din strada Barițiu cât și din strada Gării. Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuințe, se propune realizarea unei străzi cu caracter local. Accesele pietonale se vor realiza de pe str. Barițiu și str. Gării atât pentru spațiile de servicii cât și pentru locuințele colective de la etajele superioare.

Locurile de parcare necesare funcțiunii sunt propuse a se amenaja atât în subsol cât și la nivelul terenului. Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de

parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.


Indicii de construibilitate propuși sunt:

POT maxim = 40 %

CUT maxim = 2,6

Regim maxim de înălțime = P+5E+Penthouse

Având în vedere regimul de înălțime propus, clădirile vor fi prevăzute și dotate cu lift pentru accesul persoanelor, în conformitate cu normativele în vigoare.

Amplasarea clădirii pe parcelă se va face cu respectarea aliniamentului existent în zonă, precum și a limitelor față de proprietășile vecine, în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism și cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilități și ale organismelor abilitate. Rețelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, conform avizelor anexate la dosar, pe cheltuiala beneficiarilor documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu servicii P+5E+Penthouse” str. Barițiu nr. 40 și str. Garii nr. 10, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.


VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU


Pt. SEF BIROU

Arh. Loredana PĂLĂLĂU


CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


CONSILIER,


AVIZAT JURIDIC,


Jr. Cristina CODREANU


Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.

Dact.1exemplare

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.