Hotărârea nr. 148/2007

148/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie clădire plurifamilială P+2E+M", str. Lorena nr. 56, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 148/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie clădire plurifamilială P+2E+M", str. Lorena nr. 56, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92006-001206/02.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) si alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţie clădire plurifamilială P+2E+M", str. Lorena nr.56, Timişoara, având ca beneficiari pe STAMOREAN DANIEL, CIFOR CRISTIAN, CIFOR CLAUDIA MONIA, BLOJU COSMIN SANDU şi BLOJU CRISTIAN GABRIEL, întocmit conform Proiectului nr. 14/2006, realizat de SC ATELIER TREI SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime P+2E+M, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 42,06 %, coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = 1,75.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3711 Timişoara, având nr.cadastral 4928 şi 4929, având suprafaţa de 794 mp, fiind coproprietatea lui STAMOREAN DANIEL în proporţie de 5/12, CIFOR CRISTIAN, CIFOR CLAUDIA MONIA în proporţie de 1/12, BLOJU COSMIN SANDU în proporţie de 3/12 şi BLOJU CRISTIAN GABRIEL în proporţie de 3/12.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor STAMOREAN DANIEL, CIFOR CRISTIAN, CIFOR CLAUDIA MONIA, BLOJU COSMIN SANDU şi BLOJU CRISTIAN GABRIEL ;
-Proiectantului SC ATELIER TREI SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚULTIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U92006-001206/02.04.2007

R E F E R A T

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56, Timișoara.

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu numărul U92007-001206/27.02.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 6977 din 22.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56, Timișoara.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56, Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de est a orașului, în U.T.R. 29 având destinația de subzona rezidențială cu clădiri P - P+2 și funcțiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Documentația este inițiată de proprietarii terenului STAMOREAN DANIEL, CIFOR CRISTIAN, CIFOR CLAUDIA MONIA, BLOJU COSMIN SANDU și BLOJU CRISTIAN GABRIEL și a fost elaborată de firma de proiectare S.C. ATELIER TREI S.R.L., conform proiect nr. 14/2006.

Suprafața totală de teren pentru care s-a elaborat documentația de urbanism este de 794 mp, fiind în proprietatea lui STAMOREAN DANIEL, CIFOR CRISTIAN, CIFOR CLAUDIA MONIA, BLOJU COSMIN SANDU și BLOJU CRISTIAN GABRIEL, conform extrasului CF nr. 3711 Timisoara, nr. cadastral 4928 casă și curte, în suprafață de 338 mp și nr. cadastral 4929, grădină în str. Lorena nr. 56, în suprafața de 456 mp.

Parcelela se învecinează cu alte proprietăți private, iar la nord cu str. Lorena, din care se asigură și accesul pe proprietate. Pe parcelă există o construcție pe parter și două clădiri anexe, care se vor demola în baza unei Autorizații de Desființare.

Prin documentație se propune realizarea unei clădiri cu regim de înălțime P+2E+M destinată locuirii colective. Clădirea propusă respectă aliniamentul stradal al clădirilor învecinate și retragerile față de limitele laterale, stânga - dreapta. Ea va putea fi amplasată la 10m față de limita de proprietate posterioară, în conformitate RLU aferent PUG.

Accesul pe parcelă se face din strada Lorena în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-000790/08.03.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Indicii de construibilitate admiși sunt:

Procentul de ocupare POTmax = 42,06%;

Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT max = 1,75 Regim de înălțime P+2E+M

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Construcție clădire plurifamilială P+2E+M”, str. Lorena nr. 56, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. SEF BIROU,

Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER

Ing. Sorina POPA


CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.

Dact.1 exemplarecamin nefamilisti

P+4E


^1 1 i         n

50    \


SI \i r         z 11 »

Nr\i Top.,4928

t S=338mp

P+1E

IS H a‘'1, V

Nr. Top. 4927

\'î'MT '      li

'                     '       li

«    VI    1


K

IX

3

3/

mj'B

p!

'W

i tRAiA
cămin nefamilisti

P+4E


T           i        CV \   :-'x ‘

Nr. TtA p. 49J5fA__J

V p

\ p+ie-ț9 aS

Ă V" \          \

tNr. t/>.

'ții P s\ \  \


Er


P.O.T. - 42,06%                      C.U.T. - 1,75

INALTIMEA CONSTRUCȚIILOR  P+2E+M

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

,--- -0-1

— SC.