Hotărârea nr. 147/2007

147/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru locuinţe în regim maxim P+2E+M", strada Ion Cristoreanu, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 147/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru locuinţe în regim maxim P+2E+M", strada Ion Cristoreanu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006198/26.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, săsătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi actualizată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru locuinţe în regim maxim P+2E+M", strada Ion Cristoreanu, Timişoara, având ca beneficiari pe NAZARE MIHAI şi NAZARE MARIA, întocmit conform Proiectului nr. 3/2006, realizat de S.C. Studio Forma SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc conditiile de construire: regimul maxim de înălţime de P+2E+M, procentul de ocupare al terenului POT = 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT = 1,2, amplasament, aliniament, retrageri şi accese în conformitate cu planşa A 003 / Proiect nr. 3/2006,.

Art. 3: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 4: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.143016 Timişoara având nr. top Cc 1604/1/11/2 în suprafaţă de 534 mp, fiind coproprietatea NAZARE MIHAIL şi NAZARE MARIA;

Art. 5: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru locuinţe în regim maxim P+2E+M", strada Ion Cristoreanu, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.

Art. 6 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru locuinţe în regim maxim P+2E+M", strada Ion Cristoreanu, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarilor NAZARE MIHAIL şi NAZARE MARIA;
-Proiectantului S.C. Studio Forma S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22006-006198/14.02.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuințe în regim maxim P+2E+M”, strada Ion Cristoreanu Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-006198/02.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuințe în regim maxim P+2E+M”, strada Ion Cristoreanu Timișoara

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 1057/06.03.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuințe în regim maxim P+2E+M”, strada Ion Cristoreanu Timișoara

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Studio Forma SRL, proiect nr. 3/2006, la cererea beneficiarului NAZARE MIHAIL și NAZARE MARIA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de est a orașului, în U.T.R. 38 având destinația de locuințe individuale și funcțiuni complementare. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de spații verzi.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 534 mp și este proprietatea privată a lui Nazare Mihail și Nazare Maria, înscris în CF nr. 143016 Timișoara având nr. top Cc 1604/1/11/2 în suprafață de 534 mp.

Documentația s-a întocmit pentru reglementarea aspectelor legate de amplasare, aliniament, retrageri și accese la parcelele de teren rezultate în urma unei dezmembrări mai vechi pentru 5 parcele, fără o documentație de urbanism care să le reglemeteze.

Documentația preia și datele din documentațiile de urbanism aprobate între timp, ținând cont de căile de circulație ce s-au dezvoltat, precum și de funcțiunea dominantă a zonei - și anume locuințe individuale cu funcțiuni complementare.

Obiectivul propus în cadrul acestui PUD are funcțiunea principală de locuință individuală sau pentru maxim 2 familii, construcția va fi de tip izolat, cu regim maxim de înălțime P+2E+M.

Accesul pe parcelă se va face din strada Ion Cristoreanu, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2006-002934/10.08.2006.

S-a asigurat un minimum de spațiu verde conform normelor prevăzute în RLU aferent PUG Municipiul Timișoara pentru funcțiunea de locuință.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt: POT maxim = 40 %

CUT maxim = 1,2

Regim maxim de înălțime P+2E+M

Amplasarea clădirii pe parcelă se va face cu respectarea distanțelor față de limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuințe în regim maxim P+2E+M”, strada Ion Cristoreanu Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.


I IMITE IOaCI .TUTUIT H <Oa>M<CaTE"C PUD CIUOIETE EKTmO PRCTC-IT!


IL—ITE lOaCI .TUTUIT IRIT IRCIT-TE SWUMCUT. EmOTE .ITEII " Caioiiia "
Verif./exp:

Numele si prenumele:

Semnatura:

Cerinta:

Nr. si data referatului:

STUDIO Forma s.r.l.

[//        Timișoara Spl. Nistrului Nr. 2 Ap. 7

t«l= O723BO4BO5

Proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU -AMPLASARE CLADIRE PTR. LOCUINTA

Amplasament: Timisoara Str. Ion Cristoreanu

Beneficiar: Nazare Mihail si sotia Nazare Maria

Pr.nr. 3\2006

Sef Proiect:

arh. Bogdan Oancea

Data:

18.05.2006

SITUATIE EXISTENTA

Faza:P.U.D.

Desenat:

arh. Bogdan Oancea

Pr.Specialist:

arh.urb. Suciu Alideia

1: 500

Plansa:

A. 002

Aprobat:


05. MEMORIU DE PREZENTARE

5.1 INTRODUCERE

 • 5.1.1. Date de recunoaștere a documentației

Prezenta documentație s-a întocmit la cererea beneficiarilor

- NAZARE MIHAIL si sotia NAZARE MARIA

privind:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CLADIRE PENTRU LOCUINTA IN REGIM MAXIM DE P+2E+M

si este elaborata in conformitate cu GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU / GM 009-2000 si in conformitate cu legislatia in vigoare privind domeniul urbanismului.

Elaboratorul documentației este S.C. “STUDIO FORMA” S.R.L. - Timișoara.

Proiectantul de arhitectura este S.C. „STUDIO FORMA” S.R.L. - Timișoara.

Beneficiarul documentatiei de urbanism este NAZARE MIHAIL - persoana fizica, care este si beneficiarul proiectului tehnic aferent constructiei.

Obiectul prezentei documentații este promovarea unei investitii privind construirea unei cladiri cu functiune de locuit si regim de inaltime DE MAXIM P+2E+M, amplasata pe parcela beneficiarului.

Datele sintetice de recunoaștere pentru investiția în discuție sunt următoarele:

DENUMIREA LUCRĂRII :

CLADIRE ptr. LOCUINTA IN REGIM MAXIM P+2E+M

BENEFICIAR :

NAZARE MIHAIL SI NAZARE MARIA

PROIECTANT ARHITECTURA:

S.C. “STUDIO FORMA“s.r.l. - TIMIȘOARA Str. NISTRULUI nr. 2

AMPLASAMENT:

TIMISOARA str. ION CRISTOREANU - extras C.F. 143016

DATA ELABORĂRII:

SEPTEMBRIE 2006

 • 5.1.2. Obiectul documentatiei

Amplasarea pe parcela beneficiarului a unei constructii cu functiune de locuinta

 • 5.1.3. Amplasament

Lotul studiat se afla in intravilanul municipiului Timișoara in zona de Sud a orașului respectiv in partea de est a domeniului aferent fundatiei “Rudolf Walter”

In prezent terenul este neconstruit si inscris in CF 143016 sub caracteristica de teren arabil intravilan in strada Ion Cristoreanu.

 • 5.1.4. Beneficiarul si titularul de investiție

Beneficiarul este NAZARE MIHAIL SI SOTIA NAZARE MARIA

 • 5.1.5. Faza de proiectare si categoria de importanta a obiectivului

Faza de proiectare este : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Categoria de importanta a obiectivului este - C

5.2 STUDII SI DOCUMENTAȚII DE FUNDAMENTARE

 • 5.2.1. STUDIU TOPOMETRIC - intocmit PFA th. Constantin Birau

 • 5.2.2. DATE DIN PUG - TIMISOARA - elaborat de S.C. „IPROTIM” S.A. - Timisoara

5.3. SITUAȚIA EXISTENTA

 • 5.3.1. Contextul Urbanistic

Terenul luat in studiu face parte dintr-un grup de parcele, cu suprafete cuprinse intre 280 mp si 680 mp, aparute in urma unei dezmembrari a unui teren agricol (A 1604/1/11) de dimensiuni mari. Dezmembrarea s-a facut de-a lungul strazii Ion Cristoreanu ce face legatura pe directia S-N intre str. Efta Botoca si str. Miristei. Aceast dezmembrare vine in intimpinarea nevoilor de transformare a terenurilor agricole existente in cadrul intravilanului orasului Timisoara, in parcele construibile. Aceasta zona nou edificata se poate raporta la unele reglementari de tip PUZ/PUD dupa cum urmeaza:

 • ■  La EST PUZ “satul de copii Rudolf Walther” ce prezinta cladiri izolate cu functiunea de locuinta in regim de inaltime P+M

 • ■  La SUD PUZ “str Efta Botoca” ce prezinta cladiri izolate pe parcele individuale cu functiunea preponderenta de locuinta in regim de inaltime P+M sau P+1+M

 • ■  La VEST PUZ “Locuinte ANL” ce prezinta cladiri cuplate pe parcele individuale cu functiunea de locuinta in regim de inaltime P+M

 • ■  La NORD-VEST PUZ “str Campului” ce prezinta cladiri izolate pe parcele individuale cu functiunea de locuinta in regim de inaltime P+M

 • 5.3.2. Terenul

Forma de baza a terenului este de tip dreptunghiular cu latura scurta aliniata la frontal stradal - aferenta str. Ion Cristoreanu.

Folosinta actuala a terenului este de teren arabil aflat in intravilanul municipiului Timișoara, liber de construcții negrevat de suprafețe care se vor ceda domeniului public pentru modernizarea strazii.

Terenul are deschidere la strada Ion Cristoreanu pe o lungime de 15,00 m, latura din care se va si executa accesul auto asa cum s-a avizat in Comisia de Circulatie.

 • 5.3.3. Vecinatatile

Considerand terenul luat in studiu, vecinatatile sunt dupa cum urmeaza:

 • -      latura de nord - limita de proprietate spre parcela cu nr. Top : A 1604/1/11/3

 • -      latura de sud - limita de proprietate spre parcela cu nr. Top : A 1604/1/11/1

 • -      latura de est - limita de proprietate spre parcela “Satul de copii Rudolf Walther “

 • -      latura de vest - limita de proprietate spre strada Ion Cristoreanu

 • 5.3.4. Tipul de proprietate

In contextul urbanistic se observa o alternanta a tipului de proprietate intre privat si public sau in proprietatea Statului Roman. Astfel din punct de vedere al tipului de proprietate, parcelea necesara construirii obiectivului, apartin persoanei private - Nazare Mihail -beneficiarul documentatiei.

 • 5.3.5. Utilitati

In momentul de fata alimentarea cu curentul electric poate fi facuta din reteau aeriana , LEA 1 kW existenta in fata parcelei respectiv pe strada Ion Cristoreanu. Pe strada Efta Botoca se gasesc retelele de canalizare, apa, gaz si telefonie

5.4 SITUAȚIA PROPUSA SI REGLEMENTARI URBANISTICE

5.4.1Reglementari propuse si conditionari

 • •  Obiectivul nou solicitat prin tema program are functiunea principala de locuinta.

 • •  Constructia va fi de tip izolat, cu regim maxim de inaltime P+2E+M, actualmente se va construii in regim de P+M

 • •  Amplasamentul in cadrul parcelei va tine cond de urmatoarele:

 • 1. Se impune un aliniament obligatoriu situat la 5.00 m de limita de proprietate spre strada Ion Cristoreanu.

 • 2. Se impune o retragere obligatorie de minim 1,90 m de la limita de proprietate dinspre stanga (Nord) respectiv parcela Top : A 1604/1/11/3

 • 3. Se impune o retragere obligatorie de 10 m (6 m in cazuri bine justificate) fata de limita de fund a parcelei respectiv (Est), Satul de copii „Rudolf Walther”

 • 4. Se impune o retragere obligatorie de minim 1,90 m fata de limita de proprietate dinspre dreapta (Sud) respectiv parcela A 1604/1/11/1, iar in concordanta cu proiectul de racord la drum (Ion Cristoreanu)se poate amenaja o cale de acces auto catre parcela.

 • •  Nu exista zone destinate servitutilor de exploatare pentru utilitati, atat apa cat si canalul respectiv alimentarea cu energie electrica fiind situate in zona aferenta profilului modernizat al strazii Ion Cristoreanu.

 • •  Procentul de ocupare al terenului nu va depasii 40 % fiind in conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism ptr. zona mixta in care se incadreaza actualul PUD.

5.4.2 Reglementari utilitare

 • a. Functiunea

Funcțiunea clădirii este descrisa in tema program de proiectare, parte integranta din prezenta documentație.

In plus fata de aceasta si cu caracter de obligativitate se vor lua prin proiectare toate masurile necesare asigurarii gradului de confort si siguranta in exploatare a imobilului si a activitatilor curente specifice, fapt ce poate conduce la modificari ale temei initiale. Aceste modificari se vor face numai cu acordul beneficiarului.

 • b. Alimentare cu energie electrica

Cladirea se va alimenta cu energie electrica in conformitate cu proiectul tehnic de interior si avizul regiilor autonome de resort, respectiv, din reteaua existenta de-alungul strazii Ion Cristoreanu.

 • c. Alimentare cu gaze

Cladirea se va alimenta cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic de gaz si avizul regiilor autonome de resort, respectiv, prin extinderea din strada Efta Botoca a retelei existente de-alungul strazii Ion Cristoreanu. Proiectarea si executia se vor asigura prin intermediul societatilor comerciale cu specific, acreditate in domeniu.

 • d. Alimentare cu apa

Cladirea se va alimenta cu apa in conformitate cu proiectul tehnic de apa si avizul regiilor autonome de resort, respectiv, prin extinderea din strada Efta Botoca a retelei existente de-alungul strazii Ion Cristoreanu. Proiectarea si executia se vor asigura prin intermediul societatilor comerciale cu specific, acreditate in domeniu.

 • e. Racord la canalizare

Cladirea se va racorda la reteaua de canalizare existenta pe strada Efta Botoca, coloanele menajere fiind preluate separat in raport cu coloanele de evacuare pentru apa pluviala. De asemenea apele pluviale vor fi deversate in reteaua de canalizare prin extinderea din strada Efta Botoca a retelei existente de-alungul strazii Ion Cristoreanu. Proiectarea si executia se vor asigura prin intermediul societatilor comerciale cu specific, acreditate in domeniu..

 • f. Telefonie

Cladirea se va lega la reteaua de telefonie existenta in zona str Efta Botoca cu avizul de specialitate aferent si in urma proiectului de curenti slabi elaborat odata cu proiectul de instalatii electrice.

Proiectul tehnic privind obiectivul de investitie cuprinde atat lucrarile de executie a cladirilor cat si proiectele de instalatii interioare, lucrari exterioare edilitare si rutiere, fara bransamente la utilitatile existente.

Intocmit : arh. Oancea Bogdan