Hotărârea nr. 146/2007

146/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare", Freidorf parcela A 1114, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 146/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare", Freidorf parcela A 1114, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-000589/14.02.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , modificată şi completată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. c) şi alin. 5 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe si funcţiuni complementare", Freidorf parcela A 1114, Timişoara, având ca beneficiar S.C NIKI CE S.R.L şi S.C TIERRA FORMER S.R.L, întocmit conform Proiectului nr.18/2006, realizat de arhitect Negrut Corina, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime P+1E+M / P+2E, acces auto, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT = 1,2.

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare", Freidorf parcela A 1114, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara cu o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 5053 / Freidorf, nr. cadastral A 1114 , in suprafata de 5000 mp, fiind coproprietatea S.C. NIKI CE S.R.L. în proporţie de 1/2 şi S.C. TIERRA FORMER S.R.L. în proporţie de 1/2.

Art.4: Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform ofetei de donaţie a beneficiarilor autentificată prin Încheirea notarului public Safta Criste nr. 4096/12.12.2006 si se vor respecta conditiile impuse prin avizele eliberate de detintorii de retele si utilitti publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare", Freidorf parcela A 1114, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor S.C. NIKI CE S.R.L. si S.C. TIERRA FORMER S.R.L.;
-Proiectantului arhitect Negrut Corina;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASILE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

'4xELiSAB&TWK'«^


...

mia a

w

»mic

3


Beneficiar

S C. NIKI CE SRL

S C TIERRA FORMER S R L


NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh Negrut Corina

PROIECTAT

arh Negrut Cocina

DESENAT

arh Negrut Cocina

1:20000


Titlu planșa

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA


ROMÂNIA                                         SE APROBA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA                     P R I M A R

DIRECȚIA URBANISM                        Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22006-000589/14.02.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare”,

Freidorf parcela A 1114, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-007180/08.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare”, Freidorf parcela A 1114, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6702/23.12.2005, prelungit la data de 23.12.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu, "Locuinte si functiuni complementare”, Freidorf parcela A 1114, Timișoara;

Documentația este inițiată de proprietarii terenului S.C. NIKI CE S.R.L. și S.C.TIERRA FORMER S.R.L. și a fost elaborată de arhitect Negrut Corina, proiect nr. 18/2006.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare” Freidorf parcela A 1114, Timișoara, este situat în intravilanul extins al municipiului Timișoara, conform Adeverintei nr. U22006-7180/15.03.2007 de la Banca de Date Urbane. In zona Freidorf in conformitate cu P.U.G.; terenul este situat in unitatea teritoriala de referinta UTR nr.56, cu functiunea de zona rezidentiala cu locuinte mici: cladiri cu maxim P+2E.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare”, Freidorf parcela A 1114, Timișoara este de 5000 mp din care % parte este proprietatea beneficiarului S.C. NIKI CE S.R.L. și % parte este proprietatea beneficiarului S.C. TIERRA FORMER S.R.L. cumparare nr. 7077/2006, înscrisă în CF nr. 5053, nr. Cadastral A 1114.

Prin documentație se propune realizarea unei parcelari de 8 loturi in vederea construirii de locuinte individuale si functiuni complementare.

Numărul de loturi destinate construirii de locuințe individuale este de 6, cu suprafațe cuprinse între 316mp și 632mp si 2 parcele destinate dotarilor (comert si servicii), cu suprafete cuprinse intre 300mp si 600mp.

Pentru deservirea rutieră a parcelelor, se propune realizarea unui drum de 12 m latime, perpendicular pe DE 1112 - 4m, care delimiteaza latura sudica a terenului. Drumul de exploatare DE 1112 - 4m va fi largit si modernizat, avand un prospect stradal de 10,50m latime, intrucat este adiacent liniei de Cale Ferata si canalului existent. Suprfetele de teren afectate de drumurile propuse vor deveni publice, conform Declaratiei Notariale nr. 4096/12.12.2006

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 35%

CUT maxim = 1,2

Regim maxim de înălțime - P+1E+M (P+2E)

Eliberarea Autorizației de Construire se va putea face doar dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public si se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinte si functiuni complementare”, Freidorf parcela A 1114, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General, al al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

PT. SEF BIROU Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact G.P.

Exemplare 2