Hotărârea nr. 145/2007

145/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constrcţii pentru locuinţe - construire casă P+M", str. Telegrafului nr. 81, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 145/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constrcţii pentru locuinţe - construire casă P+M", str. Telegrafului nr. 81, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-000964/26.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură , ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Constrcţii pentru locuinţe - construire casă P+M", str. Telegrafului nr. 81, Timişoara, având ca beneficiar pe POPESCU DOINA, întocmit conform Proiectului nr.08/2006, realizat de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ NICA OVIDIU PAVEL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire astfel: regimul de înălţime maxim P+M, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 0,7 %, amplasarea clădirii se va face respectând 10 m faţă de limita posterioară.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 20205/ Timişoara, nr. cadastral 4963/1, cu suprafaţa de 940 mp, având proprietar pe POPESCU DOINA. ;

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarului POPESCU DOINA;
-Proiectantului B.I.A. NICA OVIDIU PAVEL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE_CONSTRUIRE CASA P+M . Timisoara, Str. Telegrafului nr. 81LEGENDA


  • ■ ■ limita zona studiata

  • ■ ■ limita parcelei reglementate

l----1 zona locuire individuala

constructii existente pastrate

l l constructie noua

I I spatii verzi amenajate gradina ornamentala livada

arbusti si pomi

l    l circulatii auto

I    I circulatii pietonale

EZ3 amenajare circulatii si parcari I I bazine


\

PROIECTANT

BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA "NICA OVIDIU PAVEL" C.U.I. 20241801

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,nicaovidiu78@yahoo.com

BENEFICIAR

POPESCU DOINA

Timisoara,Str. Telegrafului nr.81

PR. NR.

08/2006

TITLUL PROIECTULUI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUCTII PT. LOCUINTE_CONSTRUIRE CASA P+M Timisoara, Str. Telegrafului nr.81

CF 20205, Nr.top 4963/1

FAZA

P.U.D.

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA

1:500

Sef proiect:

arh. OVIDIU NICA

Proiectat:

arh. OVIDIU NICA

DATA

DEC. 2006

TITLUL PLANSEI

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

PL. NR.

A05

Desenat:

arh. OVIDIU NICA


ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U92007-000964/26.03.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construcții pentru locuințe -construire casă P+M”, strada Telegrafului nr. 81 Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92007-000964/02.19.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuințe - construire casă P+M”, strada Telegrafului nr. 81 Timișoara

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 4757/10.09.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “ Constructii pentru locuinte - construire casa P+M”, strada Telegrafului nr. 81 Timișoara

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul B.I.A. NICA OVIDIU PAVEL, proiect nr. 8/2006, la cererea beneficiarului POPESCU DOINA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de est a orașului, intr-o zonă exclusiv rezidențială, cu parcele de tip vagon și suprafețe mari de teren, în U.T.R. 29 având destinația de subzona rezidentială cu clădiri P - P+2 și funcțiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața pentru care s-a intocmit documentatia P.U.D. este de 940 mp, este proprietatea privată a doamnei POPESCU DOINA fiind înscrisă în CF nr. 20205 Timișoara având nr. cadastral 4963/1.

Obiectivul propus în cadrul acestui PUD este construirea unei a doua clădiri pe parcelă, cu funcțiunea de locuință individuală.

Accesul pe parcelă se va face din strada Telegrafului, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-000298/01.02.2007.

S-a asigurat un minimum de spațiu verde conform normelor prevăzute în RLU aferent PUG Municipiul Timișoara pentru funcțiunea de locuință.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 40 %

CUT maxim = 0,7

Regim maxim de înălțime P+M

Amplasarea clădirii pe parcelă se va face cu respectarea distanțelor față de limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “ Construcții pentru locuințe - construire casă P+M”, strada Telegrafului nr. 81 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNI EXISTENTE

mp.

%

ROPUSE mp.

%

LOCUINTE SI ANEXE

211

22

259

28

PARCARI, CIRCULATII

-

-

238

25

SPATII VERZI

-

-

287

31

GRADINA

511

55

156

16

CURTE

218

23

-

-

TOTAL

940

100

940

100


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Sef proiect:

arh. OVIDIU NICA

Proiectat:

arh. OVIDIU NICA

Desenat:

arh. OVIDIU NICA


BENEFICIAR

POPESCU DOINA

Timisoara,Str. Telegrafului nr.81

PR. NR.

08/2006

TITLUL PROIECTULUI

FAZA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUCTII PT. LOCUINTE_CONSTRUIRE CASA P+M

P.U.D.

Timisoara, Str. Telegrafului nr.81

CF 20205, Nr.top 4963/1

TITLUL PLANSEI

PL. NR.

REGLEMENTARI URBANISTICE

A02
SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Sef proiect:

arh. OVIDIU NICA

Proiectat:

arh. OVIDIU NICA

Desenat:

arh. OVIDIU NICA