Hotărârea nr. 144/2007

144/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă unifamilială P+M", strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 144/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă unifamilială P+M", strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-007133/07.12.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă unifamilială P+M", strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timişoara conform Proiectului nr. 108/2006, întocmit de S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă unifamilială P+M", strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 825 mp, este înscris în C.F.nr.10177 Timişoara având nr. top 21140 casă şi curte în suprafaţă de 375 mp şi nr. top 21141 grădină în str. Mircea cel Bătrân nr. 65, în suprafaţă de 450 mp, fiind proprietatea lui Ghica Elisabeta.

Art. 2: Pe terenul afectat de accesul auto necesar pentru a doua casă pe parcelă, în suprafaţă de 120 mp, se va institui drept de servitute care va fi notat în C.F.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă unifamilială P+M", strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarului Ghica Elisabeta;
-Proiectantului S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22006-007133/16.03.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuință unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-007133/07.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuință unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65 Timișoara

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 4613/03.08.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuință unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65 Timișoara

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L., proiect nr. 108/2006, la cererea beneficiarului GHICA ELISABETA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de nord-vest a orașului. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 825 mp și este proprietatea privată a lui Ghica Elisabeta, teren înscris în CF nr. 10177 Timișoara având nr. top 21140 casă și curte în suprafață de 375 mp și nr. top 21141 grădină în str. Mircea cel Bătrân nr. 65, în suprafață de 450 mp.

Documentația s-a întocmit pentru construirea unei a doua case pe parcelă, P+M cu garaj la parter, iar pentru porțiunea de teren afectată de accesul auto se va institui drept de servitute care va fi notat în C.F.

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se seama de asigurarea acceselor la ambele locuințe, atât pietonal cât și auto, asigurarea rezervării suprafețelor de teren necesare drumurilor de categoria III, precum și a drumurilor și aleilor de deservire locală nou propuse. A doua locuință pe parcelă se va amplasa la min. 6,00 m față de spatele parcelei și la min. 1,90 m față de limitele laterale.

Accesul pe parcelă se va face din strada Mircea cel Bătrân, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2006-004287/12.10.2006.

S-a asigurat un minimum de spațiu verde conform normelor prevăzute în RGU aferent PUG Municipiul Timișoara pentru funcțiunea de locuință.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt: POT maxim = 40 %

CUT maxim = 0,6

Regim maxim de înălțime P+M


Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuință unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.


VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU


CONSILIER

Arh. Loredana PĂLĂLĂU


CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


CONSILIER,


AVIZAT JURIDIC,


Jr. Cristina CODREANU


Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.