Hotărârea nr. 142/2007

142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 142/24.04.2007
privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-8664/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, modificata si aprobata prin Legea nr 260/2006;
În conformitate cu prevederile art.12 din Hotărârea Guvernului nr. 1735/2006 privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;HOTARASTE

Art.1: Se aproba includerea în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Derularea etapelor programului de reabilitare termică a clădirilor, aprobat în limita resurselor bugetare alocate în acest scop, se va realiza cu prioritate la clădirile pentru care asociaţiile de proprietari fac dovada constituirii fondului de reparaţii în cuantum de minim 350 RON/apartament, destinat finanţării cheltuielilor privind execuţia lucrărilor prevăzute în program.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL ENERGETIC

Bv. C.D. Loga nr. 1

Nr.

REFERAT

privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2008 a unor blocuri de locuințe -condominii din municipiul Timișoara

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit este una din prioritățile actuale atât pe plan mondial cât și pe plan național fiind inclusă atât în Strategia Națională din domeniul eficienței energetice cât și în Strategia Națională privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate.

În 23 iunie 2006 a fost aprobată Legea nr. 260 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.

Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură procentual după cum urmează:

  • a)      34% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor ,Construcțiilor și Turismului;

  • b)      33% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;

  • c)      33% din fondul de reparații al asociației de proprietari și din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.

Finanțarea cheltuielilor privind expertizarea și auditul energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, orașelor și comunelor în care se derulează programele de reabilitare termică.Contractarea expertizării și auditului energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, nominalizate în programele anuale, se face de către coordonatorii programelor anuale (primarii municipiilor,orașelor și comunelor), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

Una din condițiile de eligibilitate pentru stabilirea priorităților la nivel național privind întocmirea programelor anuale de reabilitare termică este existența hotărârii Consiliilor Locale de includere a blocurilor de locuințe -condominii în programele anuale.

Având în vedere solicitările asociațiilor de proprietari care întrunesc condițiile de eligibilitate stabilite prin acte normative (existența hotărârii adunării generale a proprietarilor, existența fondului de reparații) și criteriile tehnice de selecție prevăzute în normele metodologice de aplicare a OUG nr .174/2002, comisia de eficiență energetică constituită la nivelul consiliului local în temeiul HCL nr 545/28.11.2006 a prioritizat lista cu imobilele propuse pentru includerea în programul de reabilitare termică a clădirilor în anul 2008 funcție de un punctaj evidențiat în procesul-verbal de ședință al comisiei după cum urmează:

  • 1. pentru criteriul de vechime a clădirii s-au acordat între 1-40 puncte ținându-se cont de vechimea clădirii;

  • 2. la criteriul sistemului constructiv al anvelopei s-au punctat cu 10 de puncte clădirile din cărămidă cu 50 de puncte cele din beton armat și cu 25 de puncte blocurile mixte construite din beton și cărămidă.

  • 3. criteriul numărului de apartamente presupune acordarea unui punct pentru fiecare apartament component al imobilului.

Față de cele prezentate anterior propunem inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2008 a blocurilor de locuințe - condominii din municipiul Timișoara cuprinse în lista de priorități anexate.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

IOAN ZUBAȘCU


CONSILIER

IONEL BĂRUȚA


AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI

RED/DAC IB

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Nr. crt.

Adresă

Anul cons tr.

Pct

Număr apart.

Pct

Sistemul constructiv

Pct

Observatii

Total puncte

1.

Str.Gh. Lazăr nr.42 sc. ABCD

1974

16

190

190

Panouri beton armat

50

Terasa și fațada deteriorate

256

2.

Str. Arieș nr.20

1974

16

120

120

Panouri beton armat

50

Izolațiile instalației de incălzire parțial degradate

186

3.

Cal. Torontalului

nr.13

1975

15

88

88

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, terasa degradată, pierderi agent termic la terasă și subsol, imbinările dintre plăci deteriorate

153

4.

Calea Torontalului

nr. 7

1975

15

88

88

Panouri beton armat

50

Mucegai, pereții din spatele blocului crăpati infiltrându-se apă în apartamente

153

5.

Bv. 16 Decembrie

1989 nr.47

1975

15

88

88

Panouri beton armat

50

153

6.

Str. Ana Ipătescu nr. 16-Fructelor nr. 8

1976

14

88

88

Panouri beton armat

50

Fațadă deteriorată

152

7.

Str. Pavel Rotariu nr.7

1968

22

80

80

Panouri beton armat

50

infiltrații apă pe la imbinările dintre plăci, fațada degradată

152

8.

Str. Cutezătorilor nr.2 sc. A, B

1977

13

80

80

Panouri beton armat

50

Infiltrații de apă la rosturile de imbinare

143

9.

Str.Dropiei nr.7

1972

18

60

60

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, imbinările dintre plăci deteriorate, infiltrații de apă, terasa degradată

128

10.

Intr. Cucului nr.1

bl.14

1973

17

60

60

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, crăpături fațadă

127

11.

Str. Hărniciei nr. 6

1968

22

50

50

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, condens

122

12.

Str.P. Craiului nr.1

1964

26

84

84

Cărămidă

10

Igrasie la subsol, infiltrații apă

120

13.

Burebista nr. 1

1974

16

50

50

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, terasa degradată

116

14.

Balanței nr. 18

1976

14

50

50

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, fațada și terasa deteriorate, pierderi agent termic

114

15.

Str. Circumvalațiuni i nr.26

1980

10

54

54

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, fațada deteriorată, infiltrații apă

114

16.

Str. Titan nr.9 sc.B+C

1967

23

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă și terasa degradate, se inundă subsolul de la canalizarea orașului

113

17.

Str. Deliblata nr.21

1972

18

44

44

Panouri beton armat

50

Terasă degradată, pierderi agent termic

112

18.

Bv. L.Rebreanu

nr.132

1973

17

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, fațadă deteriorată, pierderi din instalația de încălzire la subsol

107

19.

Al. Cascadei nr.1 sc.B

1963

27

30

30

Panouri beton armat

50

Fațadă degradată, pierderi agent termic subsol

107

20.

Bv. L. Rebreanu

1974

16

40

40

Panouri

50

106

bloc 134

beton armat

21.

Str.Brândușei nr.13

1975

15

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă degradată

105

22.

Str.Versului nr.4

1976

14

40

40

Panouri beton armat

50

Fațadă deteriorată

104

23.

Str. Cosminului nr. 27

1976

14

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie, imbinările dintre plăci deteriorate

104

24.

Al. Poiana Ruscăi nr.1

1977

13

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie, imbinările dintre plăci deteriorate, infiltrații de apă

103

25.

Str. Brândușei nr. 4

1977

13

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie

103

26.

Str.Naturii nr.6

1978

12

40

40

Panouri beton armat

50

102

27.

Al. Săgeții nr.5

1970

20

30

30

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, imbinările dintre plăci deteriorate, infiltrații de apă

100

28.

Cal. Torontalului

nr.8

1978

12

38

38

Panouri beton armat

50

Igrasie

100

29.

Bv.Dâmbovița

nr.52 bl.C10

1980

10

40

40

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă degradată, imbinările dintre plăci stricate

100

30.

Str. Cugir nr. 12

1982

8

40

40

Panouri beton armat

50

98

31.

Str.A.Cotruș nr.3

bl.D13/1 sc.A+B

1978

12

35

35

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, pierderi agent termic

97

32.

Str.A.Cotruș nr.2

bl.D9/6

1978

12

32

32

Panouri beton armat

50

Igrasie, pierderi agent termic, imbinările dintre plăci deteriorate

94

33.

Str.D.Coressi nr.44B, 44C

1976

14

30

30

Panouri beton armat

50

Mucegai, imbinări de panouri distruse

94

34.

Str. Mureș nr.119

1984

6

38

38

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, terasa și îmbinările dintre plăci deteriorate

94

35.

Str.Măslinului nr.11 sc.A+B

1978

12

31

31

Panouri beton

50

Igrasie, terasa acoperiș degradată

93

36.

Str. Pogonici nr. 2

1978

12

30

30

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, pierderi agent termic

92

37.

Str.Topologului nr.

5

1979

11

30

30

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațadă degradată, infiltrații de apă la imbinările dintre plăci

91

38.

Constantin Stere nr. 18

1979

11

30

30

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațadă degradată, pierderi agent termic la subsol

91

39.

Str. Hebe nr.32D

1970

20

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, terasa acoperiș deteriorată

90

40.

Str. I.I.de la Brad

bl.A4

1985

5

35

35

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, îmbinările dintre etaje deteriorate

90

41.

Str.Tibiscum nr.

9sc.A, B

0

40

40

Panouri beton armat

50

90

42.

Str.Golescu nr.8

1972

18

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, fațadă și terasa deteriorate, infiltrații apă la etaj 4

88

43.

Intr. Clopotului nr.

4

1978

12

25

25

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațada și terasa degradate, infiltrații de apă, pierderi agent termic la subsol

87

44.

Bv. Cetății nr. 30 bl. E12 ’

1973

17

20

20

Panouri beton armat

50

Fațada deteriorată

87

45.

Cal. Sagului nr.140

bl.B3

1980

10

27

27

Panouri beton armat

50

Terasă degradată

87

46.

Bv. Liviu Rebreanu nr.1/3

1985

5

32

32

Panouri beton armat

50

Terasa și îmbinările dintre plăci deteriorate, infiltrații de apă

87

47.

Str.Vulturilor nr.2Abl.E7

1979

11

25

25

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă degradată, imbinările dintre plăci stricate

86

48.

Crivaia nr. 1

1984

6

30

30

Panouri beton armat

50

Imbinările dintre plăci deteriorate

86

49.

Cal. Aradului nr.30

bl.7 sc. A, B

1986

4

32

32

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, fațada deteriorată, pierderi agent termic la subsol

86

50.

Str. Deliblata nr. 17 bl.C 7

1975

15

20

20

Panouri beton armat

50

Terasă degradată, pierderi agent termic la subsol

85

51.

Str.C.Brediceanu

nr.13-15

1961

29

45

45

Cărămidă

10

Instalații de apă și încălzire, acoperișul deteriorat

84

52.

Str.Brândușei nr.11

1976

14

20

20

Panouri beton

50

Igrasie, mucegai fațadă și terasa degradate

84

53.

Str. Deliblata nr. 19

bl.C6

1976

14

20

20

Panouri beton armat

50

Terasă degradată, pierderi agent termic la subsol

84

54.

Str. Vegetației nr.6 bl.40       ’

1976

14

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, terasa degradată

84

55.

Str. AL.Averescu

nr.49

1977

13

21

21

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, fațada deteriorată, pierderi agent termic

84

56.

Str.D.Coressi

nr.44A

1976

14

20

20

Panouri beton armat

50

84

57.

Str.N.Iorga nr.6B

1971

19

14

14

Panouri beton armat

50

Pierderi agent termic, terasă degradată

83

58.

Str. Filateliei nr.6

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

Infiltrații de apă la rosturile de imbinare

83

59.

Str.Balanței nr.20B

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

83

60.

Str. Nicolae Iliescu, nr. 8

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, pierderi agent termic subsol, fațada degradată

83

61.

Str. Lacului nr. 18, sc. A

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai, pierderi agent termic, terasa degradată

83

62.

Str.Balanței nr. 13

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

83

63.

Lacului nr. 12, sc.

B

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie mucegai, terasa degradată

83

64.

Str. Cernăuți

bl.B16-B17 sc.A+B

1987

3

30

30

Panouri beton armat

50

Igrasie, terasa acoperiș degradată

83

65.

Str. Nicolae

Leonard nr. 10a

1977

13

20

20

Panouri beton armat

50

83

66.

Cl.Martirilor nr.37

1978

12

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie,mucegai

82

67.

Str.Socrate nr.15 sc.A+B

1978

12

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă și terasa degradate , imbinările dintre plăci deteriorate, pierderi agent

82

termic

68.

Intr.Topologului

nr.6 bl. D1

1978

12

20

20

Panouri beton armat

50

82

69.

Intr.Topologului nr.2 bl. D3

1978

12

20

20

Panouri beton

50

82

70.

Str.Topologului nr.1,

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațadă degradată, infiltrații de apă la imbinările dintre plăci

81

71.

Str.Topologului nr.

4 sc. B

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațadă degradată, infiltrații de apă la imbinările dintre plăci

81

72.

Str.Hotinului nr. 1

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațadă degradată

81

73.

Str.Clăbucet nr.1

bl.E6/1

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă degradată, , infitrații apă

81

74.

Al. Muzicii

nr.12bl.C15

1979

11

20

20

Panouri beton

50

Igrasie, fațada degradată

81

75.

Al.Muzicii nr.10

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai fațadă degradată, imbinările dintre plăci stricate, infitrații apă

81

76.

Str.Zmeurișilui nr.1

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațadă și terasă degradată

81

77.

Str. Pogonici nr.1

bl. E 12

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, perderi agent termic

81

78.

Str.C-tin Stere

nr.10 bl.18

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, fațada degradată

81

79.

P-ța Bihor nr. 14

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Fațada degradată

81

80.

Str. Pădurarilor nr.5

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

81

81.

Str. Tibiscum nr. 4

1979

11

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie

81

82.

Bv.Dâmbovița

nr.63 bl.D58 ’

1980

10

20

20

Panouri beton

50

80

83.

Str. Răsăritului nr.5

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

Mucegai, igrasie, fațada și terasă degradată, pierderi agent termic

80

84.

Str. Ana Ipătescu nr.7

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

Infiltrații de apă la rosturile de imbinare fațada și terasa degradată

80

85.

Str. Ana Ipătescu nr.9

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

Infiltrații de apă la rosturile de imbinare fațada și terasa degradată

80

86.

Str. Pădurarilor

nr.10

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

80

87.

Lacului nr. 32

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie

80

88.

Aleea Gorunului

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

Infiltrații de apă la rosturile de imbinare, mucegai, igrasie

80

89.

Str. Perlei nr. 43

1980

10

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai

80

90.

zx

Str. Învățătorului

nr.5

1981

9

20

20

Panouri beton armat

50

Fațada degradată

79

91.

Str. Felix nr.23 bl.75 sc. A, B

1981

9

20

20

Panouri beton armat

50

Mucegai, fațada și terasă degradată, infiltrații la subsol, pierdere agent termic

79

92.

Alee Citadelei nr. 7, sc. A,B

1981

9

20

20

Panouri beton armat

50

79

93.

Alee Citadelei nr. 3

1981

9

20

20

Panouri beton armat

50

79

94.

Str. Orșova nr.30 bl.74

1981

9

19

19

Panouri beton armat

50

Mucegai, fațada și terasă degradată, pierderi agent termic

78

95.

Str. Versului nr.8 sc.C

1982

8

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, pierderi agent termic, imbinările dintre plăci stricate, terasa planșeu deteriorată

78

96.

Str. Zoltan Kadaly nr. 6

1973

17

10

10

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai

77

97.

Str. Corneliu

Coposu nr. 26 sc.A

1978

12

15

15

Panouri beton armat

50

Fațada degradată

77

98.

Str. Mureș nr.129

1983

7

19

19

Panouri beton armat

50

Igrasie, infiltrații, pierderi agent termic

76

99.

Str. Dej nr. 9, sc. A

1983

7

19

19

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai

76

100.

Str.Vulturilor nr.2 bl.E6/2

1979

11

15

15

Panouri beton armat

50

Igrasie, mucegai, fațada deteriorată, infiltrații apă

76

101.

Str. Meziad nr.2

1984

6

20

20

Panouri beton armat

50

Igrasie, infiltrații, pierderi agent termic, imbinările dintre plăci deteriorate

76

102.

Str. Martir Dumitru

Jugănaru nr.20

bl.28

1984

6

20

20

Panouri beton armat

50

Imbinările dintre plăci deteriorate, infiltrații de apă pe la geamuri și uși

76

103.

Str. Gh.

Ostrogovich nr.14

bl.114

1980

10

16

16

Panouri beton armat

50

Fațada degradată

76

104.

Str.Virgil Birou nr.3

1979

11

15

15

Panouri beton armat

50

76

105.

Str. Soroca nr. 2

1979

11

15

15

Panouri beton armat

50

76

106.

Str. Martir Dumitru

Jugănaru nr.2 bl. 97

1985

5

20

20

Panouri beton armat

50

Inbinările dintre plăci distruse, infiltrații de apă pe la geamuri

75

107.

Str. Gh.

Ostrogovich nr.16 bl.103

1982

8

16

16

Panouri beton armat

50

Mucegai, igrasie la subsol

74

108.

Str. Martir Dumitru

Jugănaru nr.4

1985

5

19

19

Panouri beton armat

50

Igrasie.îmbinările dintre plăci distruse, infiltrații de apă pe terasa blocului și pe la geamuri

74

109.

Str. Sirius nr.32

1981

9

15

15

Panouri beton armat

50

Fațada degradată

74

110.

Str. Filateliei nr.1

1977

13

10

10

Panouri beton armat

50

Infiltrații de apă la rosturile de imbinare, pierderi de apă caldă

73

111.

Str.Lidia nr.104sc.B+C

1987

3

20

20

Panouri beton armat

50

Terasa acoperiș degradată

73

112.

Intrarea Sepia nr.

13

1982

8

15

15

Panouri beton armat

50

Terasa și îmbinările dintre plăci deteriorate,igrasie

73

113.

Intrarea Zenit nr.8

1978

12

10

10

Panouri beton armat

50

Igrasie, fațada, terasa și îmbinările dintre plăci degradate

72

114.

Cl.Sever Bocu

nr.43 bl.35

1980

10

12

12

Panouri beton armat

50

72

115.

Str.Transilvania

nr.13, sc.C

1978

12

10

10

Panouri beton armat

50

Mucegai, fațada degradată

72

116.

Str.M.Basarab

nr.18 bl.62

1980

10

11

11

Panouri beton

50

Mucegai, fațada și terasă degradată

71

117.

Str. Lidia nr.76

1984

6

14

14

Panouri beton armat

50

Inbinările dintre plăci distruse, infiltrații apă la geamuri și uși

70

118.

Str. I.Slavici bl.14 sc.B

1989

1

19

19

Panouri beton armat

50

Fațada deteriorată, infiltrații apă

70

119.

Str. Icar nr. 5

1980

10

10

10

Panouri beton armat

50

70

120.

Str. Icar nr. 3

1980

10

10

10

Panouri beton armat

50

70

121.

Str. Martir Dumitru

Jugănaru nr.7

1981

9

10

10

Panouri beton armat

50

Igrasie

69

122.

Str. Ion Creangă

nr.13 bl.T.8

1985

5

14

14

Panouri beton armat

50

69

123.

Str. A. Istvan (Rachetei) nr. 19

1982

8

10

10

Panouri beton armat

50

68

124.

Str. Gen. Dragalina nr. 42

1965

25

32

32

Cărămidă

10

Mucegai fațada degradată

67

125.

Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. B

1988

2

14

14

Panouri beton armat

50

66

126.

Str. Nicolae Labiș

1988

2

14

14

Panouri beton armat

50

66

127.

Aleea Veveriței nr. 3                    ’

0

15

15

Panouri beton armat

50

Igrasie

65

128.

Str.Odobescu A. nr.79

1960

30

24

24

Cărămidă

10

Fațada degradată

64

129.

Str. Argeș nr.4

1963

27

24

24

Cărămidă

10

Igrasie și mucegai în subsol, fațada degradată, infiltrații apă pe la geamuri

61

130.

Cl.Sever Bocu nr.9

1978

12

20

20

BCA

25

Fațadă și terasă deteriorate, infiltrație apă

57

131.

Calea Șagului nr.

140

1953

37

8

8

Cărămidă

10

Igrasie, mucegai, fațada degradată

55

132.

Str.Al.Averescu

nr.70B1,C1,C2

1986

4

41

41

Cărămidă

10

Igrasie, terasa acoperiș degradată

55

133.

Str. Zlatna nr. 6

1969

21

20

20

Cărămidă

10

Igrasie, terasa degradată

51

134.

Str.Al.Averescu

nr.70 A1,A2

1986

4

24

24

Cărămidă

10

Igrasie, terasa acoperiș degradată

38

135.

Str. Franz List nr. 2

1979

11

12

12

Cărămidă

10

33