Hotărârea nr. 14/2007

14/30.01.2007 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Polonă nr.2
Hotararea Consiliului Local 14/30.01.2007
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Polonă nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr.D72007-000002/18.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.336/16.12.2003 privind acceptarea donaţiei oferite Consiliului Local al Municipiului Timişoara de către S.C.ALPHA S.A., a unei barăci-birou situate în str. Polonă nr.2 şi întabularea acesteia în Cartea Funciară;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 09.01.2007, prin care s-a hotărât atribuirea SAD către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pentru CENTRU DE ASISTENŢĂ MAMĂ ŞI COPIL AFLAŢI ÎN DIFICULTATE, pe o periodă de 5 ani;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;
In temeiul art.46 alin.2 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006.


HOTARASTEArt.1 Se aprobă atribuirea pe o periodă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie (SAD) situat în imobilul din Timişoara, str.Polonă nr.2, compus din 2 încăperi în suprafaţă construită de 37,12 mp. şi 47,25 mp., pe bază de contract de închiriere, la Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei pentru CENTRU DE ASISTENŢĂ MAMĂ ŞI COPIL AFLAŢI ÎN DIFICULTATE.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Arhiepiscopiei Ortodoxă Română a Timişoarei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.