Hotărârea nr. 138/2007

138/24.04.2007 Privind aprobarea unui numar estimativ de 4242 abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, pentru luna mai 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Hotararea Consiliului Local 138/24.04.2007
Privind aprobarea unui numar estimativ de 4242 abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, pentru luna mai 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.27648/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu 1rt.21 alin.1 şi alin.2 lit. a). - d). şi alin.4 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 cu rata inflaţiei a anului 2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) şi (d) şi alin.6 lit.(a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna mai 2007,pentru un numar estimativ de 4242 persoane beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexa, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna mai 2007 eliberate la persoanele mentionate la art.1 se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 169.680 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna mai 2007 pentru persoanele mentionate la art. 1 se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art. 4: Persoanelor prevazute la art.1 carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii mai 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 6 : Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
-Biroului Control Intern ;
-Biroului Relatii Publice ;
-Serviciului Centrul de Consilier pentru Cetateni ;
-Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
-Mass-Media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMISOARA                     APROBAT

Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun.Timisoara           PRIMAR

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap        GHEORGHE CIUHANDU

Nr.27801/20.04.2007

REFERAT

Privind aprobarea pentru luna mai 2007 a listelor suplimentare cu un numar de 44 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Prin referatul nr.27648/16.04.2007 s-au aprobat listele cu abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna mai 2007 unui numar de 4198 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 ca urmare a efectuarii anchetelor sociale de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pana la data de 16.04.2007.

Avand in vedere propunerile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local de a aproba listele suplimentare pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali carora li se efectueaza anchetele sociale, pentru perioada 16.04.2007-20.04.2007, mentionam ca Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pentru perioada precizata a efectuat pentru un numar de 44 persoane, anchete sociale de transport urban.

Fata de cele precizate mai sus

PROPUNEM

Art.1 Suplimentarea pentru luna mai 2007 a listelor cu un numar de 44 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun, conform Legii 448/06.12.2006, in valoare estimativa de 1.760 lei.

Art.2 Majorarea pentru luna mai 2007 a numarului de beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara de la 4198 persoane in valoare estimativa de 167.920 lei la 4242 persoane, in valoare estimativa de 169.680 lei.

Sef Serviciu

Daniela Lung


Consilier Juridic

Marilena Loredana Muntiu


Inspector de Specialitate

Elisabeta Bunget


Sef Sericiu Juridic

Mirela Lasuschevici

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006 CARORA LI S-AU EFECTUAT ANCHETE SOCIALE IN PERIOADA 16.04.200720.04.2007

Pentru luna mai 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

21

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

5

3.

Asistenti personali

18

4.

TOTAL

44

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE

Ec.Elisabeta Bunget

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE

ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006

Pentru luna mai 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

2397

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

204

3.

Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali

791

4.

Asociatia Armonia

182

5.

Asociatia Speranta

145

6.

Asociatia Handicapatilor Locomotori

479

7.

Liste suplimentare

44

TOTAL

4242

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE

Ec. Elisabeta Bunget

Red./ED 2 ex

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMISOARA                     APROBAT

Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara         PRIMAR

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap        GHEORGHE CIUHANDU

Nr.27648/16.04.2007

REFERAT

Privind aprobarea pentru luna mai 2007 a listelor beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In conformitate cu prevederile art.21, alin. 1 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap „persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul” .

Potrivit art. 21 alin. 2 lit. a) - d) din legea mai sus mentionata beneficiaza de gratuitate si urmatoarele persoane: insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acestuia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, conform solicitarii acestora, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Conform art.21, alin.4 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, sumele aferente dreptului prevazut la alin. 1) si 2) se asigura din bugetele locale”.

Decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna mai 2007 persoanelor beneficiare se face, la un tarif lunar de 40 lei, tarif aprobat prin HCL nr.397/26.09.2006 pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare.

In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pe luna mai 2007, pentru un numar estimativ de 4198 persoane beneficiare, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat.

Persoanelor beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Mun. Timisoara conform Legii nr.448/06.12.2006, carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii mai 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele sus mentionate se va suporta din bugetul local de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala- Subcapitolul -68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 167.920 lei pentru luna mai 2007.

Director executiv

Maria Stoianov

Sef Serviciu

Daniela Lung


Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget

Consilier Juridic

Sef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Muntiu Marilena Loredana

Red.3 ex.

Anexa la Proiectul de Hotarare nr._______/______2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE

DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006

Pentru luna mai 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

2397

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

204

3.

Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali

791

4.

Asociatia Armonia

182

5.

Asociatia Speranta

145

6.

Asociatia Handicapatilor Locomotori

479

TOTAL

4198

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE

Ec. Elisabeta Bunget

Anexa la Referatul nr.27648/16.04.2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE

DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006

Pentru luna mai 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

2397

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

204

3.

Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali

791

4.

Asociatia Armonia

182

5.

Asociatia Speranta

145

6.

Asociatia Handicapatilor Locomotori

479

TOTAL

4198

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE

Ec. Elisabeta Bunget

Red.3 ex