Hotărârea nr. 136/2007

136/24.04.2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara şi a Complexului sportiv BEGA Timişoara
Hotararea Consiliului Local 136/24.04.2007
privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara şi a Complexului sportiv BEGA Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-8830/17.04.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentrucultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1817/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara şi a Complexului sportiv BEGA Timişoara prevăzute în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA

la HCL nr.....................

din.............................

TARIFE DE FOLOSIRE A BAZELOR SPORTIVE

SALA POLIVALENTĂ „OLIMPIA” TIMIȘOARA

Pentru:

 • - acțiunile organizate de instituțiile din subordinea A.N.S.;

 • - acțiunile proprii ale A.N.S.;

 • - acțiunile C.O.R.;

 • - acțiunile structurilor sportive școlare și universitare

TARIFE: - sală de joc: 56 lei/oră;

- saună: 27 lei/oră;

- bazin, jacuzzi, refacere, recuperare: 27 lei/oră.

Pentru:

 • - acțiunile organizate de alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii

TARIFE: - sală de joc: 62 lei/oră;

- saună: 29 lei/oră;

- bazin, jacuzzi, refacere, recuperare: 29 lei/oră.

Pentru alte activități care se desfășoară în sală

TARIFE:- sală de joc pentru activități sportive a grupurilor organizate: 170 lei/oră;

 • - conferințe, întruniri, seminarii, congrese: 170,50 lei/oră;

 • - concerte, spectacole: 9.000 lei/spectacol

COMPLEXUL SPORTIV „BEGA” TIMIȘOARA

Pentru:

 • - acțiunile organizate de instituțiile din subordinea A.N.S.;

 • - acțiunile proprii ale A.N.S.;

 • - acțiunile C.O.R.;

 • - acțiunile structurilor sportive școlare și universitare

TARIFE: - bazin înot și polo: 14 lei/oră;

 • - sală gimnastică: 27 lei/oră;

 • - teren de tenis: 56 lei/oră.

Pentru:

 • - acțiunile organizate de alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii

TARIFE: - bazin înot și polo: 16 lei/oră/culoar;

 • - sală gimnastică: 29 lei/oră;

 • - teren de tenis: 15 lei/oră.

ANEXA

la referatul nrSC2007-8830 din 17.04.2007

TARIFE DE FOLOSIRE A BAZELOR SPORTIVE

SALA POLIVALENTĂ „OLIMPIA” TIMIȘOARA

Pentru:

 • - acțiunile organizate de instituțiile din subordinea A.N.S.;

 • - acțiunile proprii ale A.N.S.;

 • - acțiunile C.O.R.;

 • - acțiunile structurilor sportive școlare și universitare (ex: C.S.S. Timișoara, C.S.Universitatea, As.Univ. Politehnica Timișoara etc.);

TARIFE: - sală de joc: 56 lei/oră;

- saună: 27 lei/oră;

- bazin, jacuzzi, refacere, recuperare: 27 lei/oră.

Pentru:

 • - acțiunile organizate de alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii (ex: Clubul Elba, Fotbal Club în Sală Poli Timișoara, etc.)

TARIFE: - sală de joc: 62 lei/oră;

- saună: 29 lei/oră;

- bazin, jacuzzi, refacere, recuperare: 29 lei/oră.

Pentru alte activități care se desfășoară în sală

TARIFE:- sală de joc pentru activități sportive a grupurilor organizate: 170 lei/oră;

 • - conferințe, întruniri, seminarii, congrese: 170,50 lei/oră;

 • - concerte, spectacole: 9.000 lei/spectacol

COMPLEXUL SPORTIV „BEGA” TIMIȘOARA

Pentru:

 • - acțiunile organizate de instituțiile din subordinea A.N.S.;

 • - acțiunile proprii ale A.N.S.;

 • - acțiunile C.O.R.;

 • - acțiunile structurilor sportive școlare și universitare (ex: C.S.S.Timișoara, C.S.Universitatea, As.Univ. Politehnica Timișoara etc.);

TARIFE: - bazin înot și polo: 14 lei/oră/culoar;

 • - sală gimnastică: 27 lei/oră;

 • - teren de tenis: 56 lei/oră.

Pentru:

 • - acțiunile organizate de alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii (ex: Clubul Elba, Fotbal Club în Sală Poli Timișoara, etc.)

TARIFE: - bazin înot și polo: 16 lei/oră/culoar;

 • - sală gimnastică: 29 lei/oră;

 • - teren de tenis: 15 lei/oră.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr....................................

În baza HOTĂRÂRII privind transmiterea unor imobile din domeniul public al

statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.1817/13.12.2006, publicată în M.O. nr.12/08.01.2007, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a preluat de la Agenția Națională pentru Sport Sala Polivalentă OLIMPIA și Complexul Sportiv BEGA, prin Protocolul de predare-primire a sălii polivalente OLIMPIA Timișoara nr.SC2007-3190/08.02.2007 respectiv Protocolul de predare-primire a complexului sportiv BEGA Timișoara nr.SC2007-3191/08.02.2007.

Tarifele de folosire a bazelor sportive trecute în ANEXĂ au fost calculate având în vedere Decizia nr.139/06.04.2005 a Direcției pentru Sport a județului Timiș, Ordinul A.N.S. nr.183/12.05.2005, Decizia nr.479/28.12.2006 a Direcției pentru Sport a județului Timiș, Cheltuielile lunare efectuate cu întreținerea obiectivelor (curent electric, apă rece, gaz metan, salubritate, cheltuieli cu personalul) precum și indicile de inflație în perioada V.2005-II.2007 de 112,157%.

În ședința Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, din data de 13.04.2007, s-a analizat propunerea pentru tarifele de folosire a bazelor sportive, aprobându-se întocmirea unui proiect de hotărâre.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de folosire a bazelor sportive trecute în ANEXA care face parte integrantă din prezentul referat.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI,

ing. Marius Voicu

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

REFERENT DE SPEC.,

jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi