Hotărârea nr. 135/2007

135/24.04.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 880,00 m.p. din imobilul situat in Timisoara, P-ta Huniade nr. 3 catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Psihopedagocica
Hotararea Consiliului Local 135/24.04.2007
privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 880,00 m.p. din imobilul situat in Timisoara, P-ta Huniade nr. 3 catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Psihopedagocica


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007- 1172/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea Inspectoratului Scolar al Judetului Timis inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007- 1172/26.03.2007;
Având în vedere Dispozitia nr. 11/12.01.2007 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, Inspectoratul Scolar al Judetului Timis prin care se aproba functionarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Psihopedagocica intr-o aripa a cladirii Grupului Scolar " Emanuil Ungureanu ";
Având în vedere procesul verbal din data de 13.04.2007 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a suprafeţei de 880,00 m.p. din imobilul situat in Timisoara, P-ta Huniade nr. 3, inscris in C.F. nr. 109933 Timisoara, nr. top. 195/2 in proprietatea Statului Roman - 5138/8553 parte teren si in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public - 1/1 parte constructii si 3415/8553 parte teren, catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Psihopedagocica cu destinatia de sediu.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Inspectoratului Scolar al Judetului Timis;
- Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Psihopedagocica.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI