Hotărârea nr. 134/2007

134/24.04.2007 privind încheierea unui contract de împrumut de folosinţă cu Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 134/24.04.2007
privind încheierea unui contract de împrumut de folosinţă cu Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 8763 /17.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unui contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu Teatrul Naţional "MIHAI EMINESCU" Timişoara, pe o perioadă de 49 de ani, pentru o suprafaţă de teren de 1 ha, situată în Parcul Industrial Freidorf, înscrisă în C.F. nr.4252 Freidorf, în scopul realizării de depozite pentru recuzită, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE BIROUL LICITAȚII CONTRACTE NR.SC2007-   ’______________

DE ACORD P R I M A R

Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind atribuirea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință, a unei parcele de teren de 1 ha, situată în Parcul Industrial Freidorf, pentru construirea de depozite pentru recuzită , Teatrului Național "MIHAI EMINESCU" Timișoara

În urma adresei cu nr. SC2006-026199/ 21.12.2006, Teatrul Național "MIHAI EMINESCU" Timișoara ne solicită alocarea unei parcele de teren în Parcul Industrial, pentru a putea externaliza atelierele și o parte din magaziile instituției, eliberând astfel un spațiu important în Palatul Culturii, spațiu care va putea fi astfel refuncționalizat în scopuri artistice.

Această cerere este motivată prin faptul că Teatrul Național Timișoara se află într-o situație dificilă datorită lipsei și inadecvării spațiului de joc și realizarea unei săli alternative de teatru.

În baza Legii nr.213/17.11.1998 actualizată privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

În baza art.36 alin. (2) lit. c, alin (5) lit.a din Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală;

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 actualizată privind administrația publică locală;

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem atenției comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

P R O P U N E R E :

Art.1. Încheierea unui contract de împrumut de folosință (comodat), cu Teatrul Național "MIHAI EMINESCU" Timișoara, pentru o suprafață de teren de 1 ha, situată în Parcul Industrial Freidorf, conform Extras CF nr.4252 Freidorf, pe o perioadă de 49 de ani, în scopul realizării de depozite pentru recuzită, conform anexa 1 la Proiectul de Hotărâre.

VICEPRIMAR,

ADRIAN ORZA

DIRECTOR URBANISM,

Arh.EMILIAN CIURARIU


DIRECTOR,

Ec. NICUȘOR C-TIN MIUȚ


ȘEF SERVICIU,

Ec. CRISTINA SCUTARIU

ȘEF BIROU,

Jr. DANIELA BEATRICE CHINDRIȘ


ȘEF SERVICIU JURIDIC,

Cj. MIRELA LASU SCHEVICI

ANEXA 1

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ - COMODAT nr.........data..............

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1.  Municipiului Timișoara prin Primar, cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga nr.1, reprezentată prin Primar dr.ing.Gheorghe Ciuhandu, si Director Economic Ec. Adrian Bodo, în calitate de COMODANT, pe de o parte și

 • 1.2.  TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.Mărășești nr.2, reprezentată prin Director GeneraL Ion Rizea, în calitate de COMODATAR, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat):

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a

dreptului de folosință a parcelei de teren situată în Parcul Industrial Freidorf Timișoara în suprafață de 1 ha, cu posibilitatea de extindere cu acordul comodantului, conform Extras CF nr.............. nr.topo........................., pentru construirea cu caracter definitiv, de

depozite pentru recuzită.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 49 de ani, începând cu data de ............................., dată la care bunul va fi predat comodatarului.

 • 3.2. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului

 • a) . să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) . comodantul are dreptul să denunțe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) . comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum și modul în care comodatarul își respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a comodatarului în termen de 15 zile, de către reprezentanții comodantului;

 • d) . comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4.2. Drepturile comodatarului

 • a) . să i se asigure de către comodant folosința bunului pe toată durata contractului;

 • b) . să ceară restituirea sumelor plătite de acesta pentru conservarea bunului;

 • c) . să rețină bunul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului;

 • 4.3. Obligațiile comodantului

 • a). restituirea cheltuielilor făcute de comodatar, în vederea conservării lucrului, dacă cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării lucrului au caracter extraordinar, necesar și foarte urgent;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

 • b). despăgubirea comodatarului pentru daunele provocate de viciile lucrului, dacă el avea cunoștință de ele și nu le-a adus la cunoștință comodatarului, fiind deci în culpă.

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) . să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • b) . să folosească lucrul potrivit destinației sale, acela de depozite pentru recuzită;

 • c) . să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) . să nu transmită folosința bunului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locațiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice;

 • e) . să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ;

 • f) . să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ;

 • g) . la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) . dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui;

 • i) . să înceapa constructia depozitului in termen de maxim 12 luni de la data obtinerii Autorizatiei de constructie;

 • j) . să finalizeze construcția depozitului conform autorizatiei de constructie, in termen de 24 de luni de la data obtinerii Autorizatiei de constructie;

 • k) . să obtina autorizatie de constructie in maxim 6 luni de la data încheierii contractului de comodat;

 • l) . să obțină pe propria cheltuială toate avizele necesare începerii construcției

 • m) . la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit și libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum și toate investițiile, îmbunătățirile, construcțiile efectuate.

 • n) . comodatarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecția mediului, etc)

 • o) . la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant.

 • p) . comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia.

r). comodatarul este obligat, să ocupe și să folosească în primii 3 ani, minim 30% din suprafața terenului.

 • V. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia.

 • 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar, contractul se desființează de plin drept fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă;

 • c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • d) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 7.1.   Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 7.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, câte două pentru fiecare parte.

  COMODANT,


COMODATAR,