Hotărârea nr. 133/2007

133/24.04.2007 privind concesionarea către S.C.Aurora S.R.L a terenului inscris in C.F.65841 top15924/1
Hotararea Consiliului Local 133/24.04.2007
privind concesionarea către S.C.Aurora S.R.L a terenului inscris in C.F.65841 top15924/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism ,ecologie şsport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Decizia nr.1621/27.1990 a Primariei Municipiului Timisoara
Avind in vedere solicitarea S.C.Aurora S.R.L nr.SC2007-007086/26.03.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.(c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală republicata;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală ,republicata.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea către S.C.Aurora S.R.L Timiş a terenului,situat in Timisoara str. Dîmboviţa nr.63 inscris in C.F.nr 65841 top 15924/1 in suprafata de 59789 mp. prin atribuire directa in baza unui contract de concesiune pe o perioada de 49 ani, cu plata unei redevenţe stabilită de Comisia de negociere in scopul amenajarii unei zone de agrement .

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Directia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Istituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitaree;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C.Aurora S.R.L. Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

DE ACORD, PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR.

REFERAT

privind concesionarea unui teren catre SC AURORA SRL

Prin decizia nr. 1621 / 27.12.1990 emisa de Primaria municipiului Timisoara s-a atribuit in folosinta pe perioada nedeterminata terenul situat in Timisoara , inscris in cf = 65841 top= 15924 / 1Timisoara in suprafata de 59789 mp in favoarea ,,Inteprinderii Mici Aurora” in scopul amenajarii unei zone de agrement in cartierul de locuinte Dimbovita.

Datorita faptului ca nu se poate percepe taxa de folosiinta in urma acestei atribuiri Municipiul Timisoara nu obtine nici un venit.

Prin Decizia nr.585/2005 a Inaltei curti de Casatie si Justitie s-a respins ca nefundat recursul Consiliului Local impotriva Deciziei nr.128/A din 04.05.2004 a Curtii de Apel Timisoara prin care s-a respins obligarea S.C Aurora S.R.L la plata sumei de 389.059.290lei cu titlul de debite neachitate si la plata a 327.318.009 majorari de intirziere

Avind in vedere ca la solicitarea Direcției Edilitare - Biroul de Infrastructura , SC AURORA SRL a cedat din suprafata de teren de 59789 mp o suprafata de teren de 4574 mp pentru construirea unui drum de legatura intre strazile Paul Constantinescu si Banatul ,

Avind in vedere ca SC AURORA SRL a propus amenajarea terenului prin construirea unui parc de distractii ( bazin olimpic , bazin de copii, topogane cu apa , teren de tenis , case turistice usoare ),pastrinduse destinatia initiala din Decizia nr.1621/27.12.1990

PROPUNEM:

Emiterea unei HCLMT prin care :

1. Concesionarea terenului catre SC AURORA SRL , cu plata unei redevente care va fi stabilita de catre Comisia de negociere.

DIRECTOR


VICEPRIMAR,

ING. ADRIAN ORZA


Ec. NICUSOR C-TIN MIUT


p. SEF SERVICIU

ing. CALIN. N. PIRVA

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela