Hotărârea nr. 132/2007

132/24.04.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
Hotararea Consiliului Local 132/24.04.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-8831/17.04.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timişoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.9/30.01.2007 privind preluarea de la S.C. COLTERM S.A. Timişoara a spaţiile rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTEArt.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nominalizate în ANEXA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:-
- Insituţiei Prefectului judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA

la H.C.L. nr..............

din........................

Nr. crt.

Adresa spațiu

Suprafața

(m.p.)

Punctul termic din care s-a dezmembrat

Nr. C.F.

Obs.

1.

Str. Daliei nr.21

98,56

PT 3 Trubadur

CF ind 145138 Timișoara nr. cad.31083/II

arhivă PMT

2.

Str. Iasomiei nr.1

110,50

PT 29

CF ind 145133 Timișoara nr. cad.27982/II

prestări servicii

3.

Str. Brândușei nr.17

53,50

PT 47A

CF ind 145151 Timișoara nr. cad.26265/II

magazin

4.

Str. Tipografilor nr.1

53,22

PT 48A

CF ind 145153 Timișoara nr. cad.26174/II

spațiu comercial

5.

Str. Dropiei nr.5

458,80

PT 48B

CF ind 145155 Timișoara nr. cad.26140/II

sală de box

6.

Str. Lugojului nr.41

366,40

PT 72

CF ind 145131 Timișoara nr. cad.27328/II

prestări serv. medicale

7.

Str. Albăstrelelor nr.42

81,59

CF 2054 Ghiroda nr.top

1690/1/a/1/288,289,290,291

prestări serv. și producție

Director,


ec. Nicușor Constantin Miuț


Birou Spații-Terenuri, ing. Marius Voicu

Referent de specialitate sing. Gheorghe Drăgoi

ANEXA

la Referatul nr.SC2007-8831

din 17.04.2007

Nr. crt.

Adresa spațiu

Suprafața

(m.p.)

Punctul termic din care s-a dezmembrat

Nr. C.F.

Obs.

1.

Str. Daliei nr.21

98,56

PT 3 Trubadur

CF ind 145138 Timișoara nr. cad.31083/II

arhivă PMT

2.

Str. Iasomiei nr.1

110,50

PT 29

CF ind 145133 Timișoara nr. cad.27982/II

prestări servicii

3.

Str. Brândușei nr.17

53,50

PT 47A

CF ind 145151 Timișoara nr. cad.26265/II

magazin

4.

Str. Tipografilor nr.1

53,22

PT 48A

CF ind 145153 Timișoara nr. cad.26174/II

spațiu comercial

5.

Str. Dropiei nr.5

458,80

PT 48B

CF ind 145155 Timișoara nr. cad.26140/II

sală de box

6.

Str. Lugojului nr.41

366,40

PT 72

CF ind 145131 Timișoara nr. cad.27328/II

prestări serv. medicale

7.

Str. Albăstrelelor nr.42

81,59

CF 2054 Ghiroda nr.top

1690/1/a/1/288,289,290,291

prestări serv. și producție

Director,


ec. Nicușor Constantin Miuț


Birou Spații-Terenuri, ing. Marius Voicu

Referent de specialitate sing. Gheorghe Drăgoi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

APROBAT

PRIMAR

Nr....................................

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a concesionat către S.C. COLTERM S.A. Timișoara clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timișoara în baza Hotărârii nr.22 din data de 31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timișoara folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei.

Urmare a modernizării punctelor termice, S.C. COLTERM S.A. Timișoara a renunțat la o parte din suprafețele imobilelor în care funcționează punctele termice.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin Hotărârea nr.9 din 30.01.2007 privind preluarea de la S.C. COLTERM S.A. Timișoara a spațiile rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice, spațiile cu altă destinație fiind înscrise în Cartea Funciară în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Imobilul din Timișoara str. Albăstrelelor nr.42, cunoscut sub denumirea de «Baia Plopi » este înscris în Cartea Funciară în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Având în vedere faptul că aceste spații cu altă destinație decât aceea de locuință înscrise în domeniul public al Municipiului Timișoara nu sunt de utilitate publică fiind inchiriate unor activități care nu au caracter public, se necesită trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință nominalizate în ANEXA care face parte integrantă din prezentul referat.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI,

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC,

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.,

jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi