Hotărârea nr. 131/2007

131/24.04.2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
Hotararea Consiliului Local 131/24.04.2007
privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr8606/13.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/27.09.2001 - actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.80/27.03.2007 privind CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.589/19.12.2006 privind CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de priorităţi A.N.L. pe anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 849 solicitanţi.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

BERDEIU

SIMONA-CLAUDIA

D82004-1650

16/03/2004

24/09/1977

61

6

67

2

TIUCA

LUCIAN

D82003-4822

09/07/2003

04/06/1977

54

9

63

3

HAMZA

LAZAR

D82003-3549

02/06/2003

06/04/1973

49

9

58

4

TUFIS

ROXANA

D72004-435

23/01/2004

10/09/1978

49

9

58

5

GAVRUTA

CALINA DANIELA

D72003-2655

19/05/2003

30/10/1971

48

9

57

6

NOVAC

ZSOLT

D82003-7468

16/09/2003

26/07/1980

48

9

57

7

PETROVICI

LAURENTIU

D82003-8906

10/11/2003

14/03/1983

48

9

57

8

ILINA

RAZVAN STEFAN

D72004-752

29/01/2004

14/06/1971

48

9

57

9

GHIOCEL

ANDREI ALIN

D82003-3198

26/05/2003

10/09/1976

47

9

56

10

BITCA

BLANCA

D82003-3518

30/05/2003

07/07/1974

47

9

56

11

BARBU

RAMONA

D82003-3522

30/05/2003

03/12/1977

47

9

56

12

OSOEANU

ION

D82003-4253

18/06/2003

22/12/1973

47

9

56

13

MARIONI

COSTICA

D82003-5674

30/07/2003

03/04/1976

47

9

56

14

DANILIS

NATALIA

D82003-6216

14/08/2003

14/03/1975

47

9

56

15

POPESCU

CLAUDIA

D82003-8220

07/10/2003

22/07/1981

47

9

56

16

MAER

EUGENIA CRISTINA

D82003-9136

21/11/2003

12/01/1983

47

9

56

17

PARALESCU

CORINA

D82003-9277

27/11/2003

12/05/1976

47

9

56

18

BELICI

MIODRAG

D72003-4381

10/12/2003

30/04/1981

47

9

56

19

STOIN

DANIELA

SC2004-137

06/01/2004

01/06/1975

47

9

56

20

MORARU

MARCEL

SC2004-126

06/01/2004

23/06/1977

47

9

56

21

IONESCU

LILIANA

SC2004-212

08/01/2004

23/01/1979

47

9

56

22

STAICU

DUMITRU

D72004-200

15/01/2004

21/09/1972

47

9

56

23

DIDUSCA

RADU DAN

D82003-311

26/01/2004

23/07/1972

47

9

56

24

DUCEAG

PETRU MARIUS

D82004-592

29/01/2004

02/09/1975

47

9

56

25

DEGAU

ALINA

D82004-747

30/01/2004

23/10/1977

46

9

55

26

BALACE

SILVIU

D72004-2223

23/03/2004

13/11/1978

49

6

55

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

27

CAPETEAN

LEONTIN MINODOR

D82004-2634

05/05/2004

25/02/1974

49

6

55

28

GRECU

LAURENTIU

D82004-3568

04/06/2004

04/01/1979

49

6

55

29

MIEREA

MARIUS

D82004-6462

11/10/2004

12/12/1974

49

6

55

30

BOCIU

ADRIAN RAFAEL

D82004-6471

12/10/2004

20/05/1980

49

6

55

31

HINCIU

MIHAELA CORINA

D72004-7491

15/12/2004

16/07/1975

49

6

55

32

HANES

LIANA ROXANA

D82003-3230

27/05/2003

18/06/1981

45

9

54

33

RADUCU

DUMITRU

D82003-3500

30/05/2003

04/10/1979

45

9

54

34

HORABLAGA

NICOLAE MARINEL

D82003-3670

04/06/2003

07/12/1975

45

9

54

35

MICLEA

LENUTA MARIA

D82003-2964

01/07/2003

15/08/1977

45

9

54

36

RADOI

MUGUREL

D82003-8279

08/10/2003

19/06/1976

45

9

54

37

RUSU

DARIAN

D72003-4198

28/11/2003

12/05/1978

45

9

54

38

POPOVICI

MIHAELA

D82003-9414

04/12/2003

12/06/1973

45

9

54

39

MISA

ALEXANDRU RAZVAN

D72003-4285

05/12/2003

05/11/1973

45

9

54

40

JURJ

MARIN FLORIN

D82003-9509

10/12/2003

08/01/1973

45

9

54

41

BLAGOEV

DRAGAN

D82003-9528

10/12/2003

18/12/1977

45

9

54

42

MIHAILESCU

ADRIANA

SC2003-22398

18/12/2003

24/08/1979

45

9

54

43

CAREBA

NICOLETA

SC2003-22465

19/12/2003

20/03/1979

45

9

54

44

URECHIATU

ROMEO ANTONIU

D82004-372

27/01/2004

23/09/1971

45

9

54

45

STOICHESCU

ION

D72004-627

28/01/2004

16/10/1976

45

9

54

46

COVACI

LEONARDO

D72004-625

28/01/2004

18/01/1975

45

9

54

47

ADAMOVICI

SILVANA BILIANA

D82004-449

28/01/2004

26/11/1981

45

9

54

48

CURUT

CARMEN ILINCA

D82004-500

29/01/2004

24/04/1972

45

9

54

49

CHISS

OANA ANCA

D72004-776

29/01/2004

26/09/1977

45

9

54

50

BOCICU

ANA CLAUDIA

D82004-607

29/01/2004

28/03/1974

45

9

54

51

STRATON

FLORIN RADU

D72004-673

29/01/2004

10/01/1974

45

9

54

52

TRANCA

CIPRIAN DAN

D82004-520

29/01/2004

06/03/1977

45

9

54

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

53

FRATILA

MIHAELA

D82004-521

29/01/2004

31/10/1978

45

9

54

54

MALIS

ANIELA

D82004-560

29/01/2004

29/04/1977

45

9

54

55

LUPEAN

SANDA AURELIA

D72004-840

30/01/2004

17/12/1980

45

9

54

56

MARGUS

COSMIN GEORGE

D72004-1252

12/02/2004

05/11/1977

45

9

54

57

DRAGOTA

PAUL ALIN

D82004-3280

27/05/2004

16/03/1976

48

6

54

58

RUS

DANIEL

D72003-3163

11/07/2003

30/01/1979

44

9

53

59

JURJI

IOAN

D82003-6340

19/08/2003

11/11/1971

44

9

53

60

NEDESCU

CAMELIA MIHAELA

D82003-9318

29/11/2003

04/04/1979

44

9

53

61

POPA

IULIANA SIMONA

SC2003-22246

17/12/2003

21/01/1978

44

9

53

62

VIZITEU

BENONE

D72004-330

20/01/2004

24/10/1971

44

9

53

63

TOTOESCU

ALINA ELEONORA

D72004-440

23/01/2004

31/05/1974

44

9

53

64

BARBIERU

EUGENIA CRISTIANA

D72004-538

27/01/2004

22/01/1975

44

9

53

65

BOT

TIBIANA

D82004-543

29/01/2004

13/04/1975

44

9

53

66

ALBU

GABRIELA CAMELIA

D82004-732

30/01/2004

12/05/1976

44

9

53

67

ARDELEAN

MIRELA

D82004-645

30/01/2004

15/02/1976

44

9

53

68

MILOSAV

MIHAELA DORINA

D82004-632

30/01/2004

16/03/1977

44

9

53

69

VUTAN

ANA MARIA

D82004-1078

18/02/2004

04/01/1979

44

9

53

70

DOMOKOS

MARTIN PETRU

D72004-2381

29/03/2004

27/03/1973

47

6

53

71

BURTIC

ANTONELA

D72004-357

16/04/2004

06/04/1979

47

6

53

72

CUMPANASU

ILIUTA

D82004-3467

31/05/2004

19/02/1978

47

6

53

73

TINCU

OANA CORINA

D82004-4664

26/07/2004

26/05/1978

47

6

53

74

DIACONU

DANA MARIA

D82004-5475

23/08/2004

19/08/1974

47

6

53

75

BELEI

CRISTIAN PETRU

D82004-7403

09/12/2004

29/05/1975

47

6

53

76

CRISTIAN

GABRIEL OCTAVIAN

D82004-7475

14/12/2004

07/10/1976

47

6

53

77

DAMIAN

IONICA GIANINA

D82004-7467

14/12/2004

12/10/1978

47

6

53

78

MUNTEANU

RAMONA ELENA

D72004-7595

17/12/2004

12/04/1975

47

6

53

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

79

HONGU

CIPRIAN

D82003-3484

30/05/2003

24/05/1972

43

9

52

80

ILINCA

SORIN DANIEL

D82003-3458

30/05/2003

13/05/1974

43

9

52

81

SULEA

MIRCEA ALIN

D82003-4245

18/06/2003

26/08/1980

43

9

52

82

ZOICAS

OLIMPIA ANCUTA

D72003-3134

10/07/2003

19/07/1980

43

9

52

83

MISCU

TRAIAN

D82003-5141

17/07/2003

10/09/1975

43

9

52

84

TANASA

VALERIA

D82003-5654

29/07/2003

09/08/1975

43

9

52

85

REGEP

DANIELA

D82003-6149

13/08/2003

27/10/1976

43

9

52

86

BUZATU

AURELIA

D82003-6929

04/09/2003

01/10/1975

43

9

52

87

OLARU

PETRE MIHAI

D82003-9192

24/11/2003

25/07/1977

43

9

52

88

MINCIU

COSMIN

D82003-9371

03/12/2003

23/02/1976

43

9

52

89

LELEU

LIDIA MARIA

D72003-4265

04/12/2003

31/01/1977

43

9

52

90

GHEORGHESCU

MARIA

D82003-9499

09/12/2003

20/04/1971

43

9

52

91

SIMEDRU

SORINA VIOLETA

SC2003-22223

17/12/2003

15/04/1982

43

9

52

92

LUNGU

ILEANA SIMONA

D72004-15

12/01/2004

01/12/1974

43

9

52

93

KISS

EVA MARIA

D72004-743

29/01/2004

02/05/1973

43

9

52

94

DRUIA

IONELA DALIA

D82004-573

29/01/2004

03/11/1974

43

9

52

95

AFRENIE

MIHAITA

D72004-721

29/01/2004

01/10/1978

43

9

52

96

MUNTEANU

LENUTA FELICIA

D82004-855

04/02/2004

15/10/1975

43

9

52

97

DANEASA

DANIEL VALENTIN

D82004-1680

16/02/2004

15/09/1976

43

9

52

98

ILIN

RODICA MIHAELA

D72004-1479

24/02/2004

13/03/1975

43

9

52

99

JOLDES

CAMELIA CORINA

D82004-2343

23/04/2004

17/07/1976

46

6

52

100

JURCA

NINA RAMONA

D82004-3362

28/05/2004

23/05/1977

46

6

52

101

TATARU

SARA

D82004-3820

24/06/2004

24/12/1977

46

6

52

102

BARBOSU

OVIDIU MARIAN

D72004-4839

24/06/2004

15/08/1973

46

6

52

103

SOLOMON

ILEANA

D82003-3123

22/05/2003

23/08/1972

42

9

51

104

HERTA

CANDIDA

D82003-3229

27/05/2003

01/04/1975

42

9

51

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

105

BALUTA

DANIELA-OTILIA

D82003-5911

05/08/2003

20/09/1974

42

9

51

106

SIRBU

LILIANA IOANA

D82003-8161

02/10/2003

12/03/1971

42

9

51

107

ACONI

VALENTIN MIHAI

D82003-9134

20/11/2003

20/04/1978

42

9

51

108

BICA

LAURENTIU COSMIN

D82003-9431

05/12/2003

06/04/1976

42

9

51

109

MUNTEANU

CLAUDIU

D72004/42

12/01/2004

20/04/1974

42

9

51

110

NEAGOE PREDA

ELENA

D82004-306

23/01/2004

31/08/1980

42

9

51

111

FODOR

IONICA MIHAELA

D72004-485

26/01/2004

13/08/1975

42

9

51

112

GABOR

MIRELA

D82004-389

27/01/2004

27/01/1978

42

9

51

113

GAVA

CONSTANTIN DANIEL

D72004-842

30/01/2004

07/07/1978

42

9

51

114

TUTELCA

MIHAI ADRIAN

D72004-801

30/01/2004

12/02/1973

42

9

51

115

ALBU

FELICIA

D82004-1284

26/02/2004

09/02/1979

42

9

51

116

SIRB

CRISTIAN

D72004-1623

27/02/2004

16/08/1975

42

9

51

117

BOGDAN

CRISTIAN DAN

D72004-2135

18/03/2004

02/03/1981

45

6

51

118

PENCOV

MIHAELA

D82004-1982

05/04/2004

13/05/1972

45

6

51

119

JORZ

AIDA DIANA

D72004-3444

07/05/2004

23/11/1977

45

6

51

120

DUMITRU

BOGDAN GHEORGHE

D82004-3211

26/05/2004

14/01/1981

45

6

51

121

BADERCA

ALINA MIHAELA

D72004-4348

01/06/2004

04/05/1974

45

6

51

122

PRUNEANU

SERGIU OCTAVIAN

D82004-4657

26/07/2004

28/05/1981

45

6

51

123

DODA

ANA

D82004-5617

27/08/2004

29/11/1974

45

6

51

124

VUIA

LAVINIA LUCRETIA

D82004-5863

10/09/2004

25/11/1978

45

6

51

125

BIRO

CATALIN RAZVAN

D72004-7103

26/11/2004

15/01/1979

45

6

51

126

CIALMA

LUCIAN ION

D72004-7312

07/12/2004

10/04/1978

45

6

51

127

KOZAK

LEVENTE

D82003-3234

27/05/2003

02/06/1971

41

9

50

128

SARAFOLEAN

DIANA DORA

D82003-3361

28/05/2003

10/04/1981

41

9

50

129

TUTANIS

JULIETA LILIANA

D82003-6232

15/08/2003

03/10/1979

41

9

50

130

DRAGOI

SIMONA DANIELA

D82003-6250

15/08/2003

28/02/1972

41

9

50

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

131

BIRLIBESCU

GEORGETA

D82003-6449

21/08/2003

29/09/1974

41

9

50

132

ANDRONIC

MIHAELA

D82003-6987

05/09/2003

08/03/1977

41

9

50

133

STRAUT

SERGIU

D82003-9566

11/12/2003

28/03/1985

41

9

50

134

MURESAN

NICULINA

D82003-9612

12/12/2003

24/06/1976

41

9

50

135

VLAD- OROS

BEATRICE ANNA

D72003-4414

12/12/2003

18/08/1976

41

9

50

136

PETRESCU

CODRUTA ILEANA

D82004-408

27/01/2004

30/09/1975

41

9

50

137

FARCAS

STEFAN ADRIAN

D72004-573

27/01/2004

24/11/1978

41

9

50

138

DURLA

ADRIAN

D72004-554

27/01/2004

15/01/1974

41

9

50

139

FRENT

MARIUS CRISTIAN

D82004-524

29/01/2004

22/06/1973

41

9

50

140

METELIAUCA

DANIELA

D72004-679

29/01/2004

26/10/1980

41

9

50

141

SZABO

ZOLTAN ADY

D82004-541

29/01/2004

01/07/1974

41

9

50

142

POPA

LOREDANA CLAUDIA

D82004-489

29/01/2004

17/12/1974

41

9

50

143

PATRULESCU

DANIELA

D82004-675

30/01/2004

12/11/1974

41

9

50

144

TABACARU

IULIA ELENA

D72004-783

30/01/2004

12/09/1977

41

9

50

145

BOIER

RODICA RAMONA

D72004-812

30/01/2004

24/11/1979

41

9

50

146

BULUBASA

NELU ADRIAN

D72004-2085

16/03/2004

02/03/1977

44

6

50

147

DUMITRESCU

MIRCEA

D72004-2401

30/03/2004

12/02/1975

44

6

50

148

TOMA

MARIAN

D72004-4268

31/05/2004

21/01/1976

44

6

50

149

STANOEV

IRINA MIHAELA

D82004-3437

31/05/2004

24/11/1976

44

6

50

150

OLARIU

DANIEL FLORIN

D82004-3647

11/06/2004

29/10/1979

44

6

50

151

PALADOIU

DANIELA CRISTINA

D72004-6241

15/10/2004

12/07/1975

44

6

50

152

VERENDEANU

IONEL

D82004-7343

06/12/2004

15/01/1973

44

6

50

153

BOGHICEVICI

IASNA SIMONA

D72004-7414

13/12/2004

10/03/1978

44

6

50

154

VETELEANU

ADRIAN FLORIN

D82004-7498

14/12/2004

08/09/1975

44

6

50

155

STIUBEA

SEBASTIAN MITRUT

SC2004-22575

23/12/2004

22/09/1973

44

6

50

156

NADISAN

DANIELA MONICA

D82005-448

31/01/2005

27/10/1978

44

6

50

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

157

PAIUSAN

GHEORGHE

D82005-493

02/02/2005

25/10/1977

44

6

50

158

FAUR

OLIVIA CORINA

D72005-5883

15/12/2005

15/06/1972

47

3

50

159

GEROEZ

GABRIEL NICOLAE

D82003-3419

29/05/2003

23/11/1976

40

9

49

160

SILAGHI

COSMIN SILVIU

D82003-4579

27/06/2003

12/02/1980

40

9

49

161

TOMUTA

PETRICA VIOREL

D72003-3044

04/07/2003

01/05/1971

40

9

49

162

HUSULEI

CARMEN AURELIA

D72003-6780

02/09/2003

24/06/1972

40

9

49

163

GIURA

MANUEL RAZVAN

D82003-8171

03/10/2003

03/02/1985

40

9

49

164

TINTOI

DOINA

D82003-8646

24/10/2003

18/02/1979

40

9

49

165

GRADINARU

CAMELIA DANA

D82004-326

26/01/2004

26/11/1980

40

9

49

166

JARAVETE

CONSTANTIN MILICA

D82004-332

26/01/2004

19/05/1977

40

9

49

167

CRACIUN

LAVINIA

D72004-559

27/01/2004

17/06/1975

40

9

49

168

SFERA

OVIDIU

D72004-616

28/01/2004

09/01/1977

40

9

49

169

FOALE

LACRAMIOARA

D72004-731

29/01/2004

17/11/1977

40

9

49

170

LAZAROV

SEBASTIANA MIHAELA

D72004-728

29/01/2004

02/02/1979

40

9

49

171

MAZILITA

DENISA

D72004-733

29/01/2004

18/07/1971

40

9

49

172

LUNGU

LOREDANA ALINA

D82004-593

29/01/2004

21/04/1977

40

9

49

173

MATEUCA

MARIA ALEXANDRA

D82004-620

29/01/2004

10/06/1977

40

9

49

174

PREDA

SANZIANA FLORINA

D82004-488

29/01/2004

21/04/1978

40

9

49

175

COTUNA

MIHAELA

D72004-824

30/01/2004

06/03/1978

40

9

49

176

JARAVETE

VALERIU

D82004-1907

29/03/2004

24/01/1979

43

6

49

177

NASTASIE

ADRIANA

D82004-3026

20/05/2004

07/08/1976

43

6

49

178

DINU

IONELA ADELA

D72004-4114

27/05/2004

06/08/1977

43

6

49

179

LAZEA

COZMIN RAZVAN

D82004-3358

28/05/2004

11/07/1978

43

6

49

180

GYALUS

FLORIN

D82004-3782

23/06/2004

26/09/1977

43

6

49

181

BOTINESTEAN

IULIANA

D82004-4910

03/08/2004

27/05/1976

43

6

49

182

CIUI

CERASELA

D72004-7385

10/12/2004

08/09/1979

43

6

49

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

183

SARBU

MIHAELA SABINA

D72004-7495

15/12/2004

14/09/1978

43

6

49

184

IONITESCU

MARIUS IULIUS AUREI

D72005-221

17/01/2005

14/03/1972

43

6

49

185

VETRES

SIMONA VIOLETA

D82003-3097

22/05/2003

25/12/1974

39

9

48

186

BALMUS

LUCIAN-ADRIAN

D82003-3504

30/05/2003

14/03/1971

39

9

48

187

TODERESC

GABRIEL

D82003-3595

03/06/2003

28/08/1975

39

9

48

188

JURESCU

FLORIN NICOLAE

D82003-3743

05/06/2003

01/12/1976

39

9

48

189

ION

LAURA

D82003-4018

12/06/2003

16/05/1972

39

9

48

190

ANDREI

CLAUDIU IONEL

D82003-4707

02/07/2003

30/03/1973

39

9

48

191

PATRUS

DANUT

D82003-5811

01/08/2003

13/11/1971

39

9

48

192

DAMSA

AUREL

D82003-5871

05/08/2003

19/04/1976

39

9

48

193

PEPA

ION DAN

D82003-6589

27/08/2003

21/12/1975

39

9

48

194

OPRISOREANU

CLAUDIU IONEL

D82003-6618

28/08/2003

15/05/1974

39

9

48

195

DRAGUTA

ILEANA

D82003-6657

28/08/2003

20/03/1977

39

9

48

196

PUIA

DANA MIRELA

D82003-6670

28/08/2003

08/06/1971

39

9

48

197

HAIDU

BOGDAN

D82003-9459

08/12/2003

10/01/1979

39

9

48

198

CICLOVAN

DANIEL COSTIN

SC2003-22156

16/12/2003

28/10/1971

39

9

48

199

BUTA

FLAVIUS ADRIAN

D82004-134

15/01/2004

13/03/1973

39

9

48

200

MOMIR

MIHAELA

D72004-400

22/01/2004

01/12/1981

39

9

48

201

TODEA

MIHAELA

D82004-329

26/01/2004

06/03/1974

39

9

48

202

BANU

NICOLAE

D72004-517

27/01/2004

30/12/1973

39

9

48

203

CHIHAIA

NICOLAE MARIUS

D82004-424

27/01/2004

05/10/1978

39

9

48

204

BOCIAT

CALIN

D72004-630

28/01/2004

25/04/1973

39

9

48

205

SOMOSAN

SIMONA CORINA

D72004-601

28/01/2004

22/07/1975

39

9

48

206

GHIMBASANU

SONIA IOANA

D82004-469

28/01/2004

08/05/1975

39

9

48

207

PASZTORI

MIHAELAIOANA

D82004-615

29/01/2004

24/04/1975

39

9

48

208

POPA

CODRUTA

D72004-665

29/01/2004

31/12/1976

39

9

48

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

209

CRETAN

ELISABETA MARIA

D82004-516

29/01/2004

08/09/1974

39

9

48

210

BODEA

MIRABELA ANCA

D82004-587

29/01/2004

10/06/1975

39

9

48

211

ASAFTEI

RODICA

D82004-585

29/01/2004

26/07/1973

39

9

48

212

POPA

CODRUTA MANUELA

D72004-667

29/01/2004

14/12/1977

39

9

48

213

CROITORU

GABRIELA

D82004-610

29/01/2004

10/10/1973

39

9

48

214

ISTRATE

LOREDANA DIVNA

D82004-487

29/01/2004

17/12/1974

39

9

48

215

NEDA

IOANA MONICA

D72004-724

29/01/2004

27/09/1977

39

9

48

216

MAGYAR

ANDOR

D82004-491

29/01/2004

15/11/1971

39

9

48

217

MIHAILA

IONELA SILVANA

D82004-505

29/01/2004

20/06/1978

39

9

48

218

LAMBU

CORNELIA FLORENTIt

D82004-653

30/01/2004

21/10/1978

39

9

48

219

NEDELCU

CALIN

D72004-797

30/01/2004

13/11/1979

39

9

48

220

COZMA

ION ALIN

D72004-852

30/01/2004

24/04/1979

39

9

48

221

STANCIU

STELIANA

D82004-700

30/01/2004

02/04/1975

39

9

48

222

BOCSA

CRISTINA MARIA

D82004-627

30/01/2004

05/02/1971

39

9

48

223

CATARIG

ADELINA CRINA

D72004-844

30/01/2004

29/12/1977

39

9

48

224

CHIOREAN

SANDA DELIA

D82004-1313

27/02/2004

30/05/1979

39

9

48

225

BUZATU

DANIELA NICOLETA

D72004-3985

25/05/2004

25/11/1980

42

6

48

226

CRISTISOR

LILIANA CRINA

D82004-3245

27/05/2004

01/07/1980

42

6

48

227

MURARU

DAN STEFAN

D82004-3385

31/05/2004

12/02/1972

42

6

48

228

MANEA

SIMONA FLORENTINA

D82004-3645

11/06/2004

14/02/1977

42

6

48

229

SORESCU

CLAUDIA ADINA

D82004-6071

22/09/2004

08/06/1980

42

6

48

230

STOICANESCU

DAN CONSTANTIN

D72004-6316

19/10/2004

18/01/1978

42

6

48

231

NEICONI

EMANUEL

D82004-6813

09/11/2004

19/12/1977

42

6

48

232

FAT

CARMEN MARIA

D72004-7569

17/12/2004

28/09/1976

42

6

48

233

DAVID

CRISTIAN MIRCEA

D82006-337

15/02/2006

02/11/1978

45

3

48

234

POP ABRUDAN

DENISA BOGDANA

D82006-1353

21/06/2006

23/12/1971

47

1

48

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

235

STERIAN

CRISTINA MARIA

D82006-2266

31/07/2006

09/06/1983

47

1

48

236

MAFTEI

MIHAELA

D82003-3477

30/05/2003

27/04/1973

38

9

47

237

STRUGARI

CRISTIAN MARIUS

D82003-6582

27/08/2003

23/09/1975

38

9

47

238

INSTITORIS

KARINA

D82003-9463

08/12/2003

20/11/1981

38

9

47

239

BIRO

MAGDALENA

D82004-68

13/01/2004

10/06/1979

38

9

47

240

GAB

OANA NICOLETA

D72004-93

13/01/2004

06/12/1978

38

9

47

241

JURITA

NELI

D72004-463

20/01/2004

19/04/1973

38

9

47

242

BEREGATA

MIRELA

D82004-399

27/01/2004

15/09/1973

38

9

47

243

PAUL

DUMITRU FLORIAN

D72004-639

28/01/2004

03/04/1975

38

9

47

244

ZIDARU

FLORIN TIBERIU

D82004-565

29/01/2004

20/01/1974

38

9

47

245

IRINA MOISESCU CONSTANTIN ALEXAN

D82004-595

29/01/2004

21/02/1983

38

9

47

246

NICA

ELIADE

D82004-617

29/01/2004

26/01/1980

38

9

47

247

MIHUT

MARIN

D82004-537

29/01/2004

30/04/1976

38

9

47

248

MIHAILA

DANA ALINA

D72003-760

29/01/2004

11/01/1982

38

9

47

249

CRISTIU

FLORINA LUCICA

D82004-522

29/01/2004

12/05/1979

38

9

47

250

HORVATH

CRISTINA MARIA

D82004-736

30/01/2004

07/06/1979

38

9

47

251

GHEORGHIU

COSMIN

D82004-1443

04/03/2004

30/07/1978

41

6

47

252

ZANOAGA

ALINA CLAUDIA

D72004-1787

04/03/2004

24/07/1978

41

6

47

253

IONESCU

IOAN ALIN

D82004-1530

09/03/2004

09/08/1980

41

6

47

254

MAROSI

MARIA

D82004-1597

12/03/2004

11/05/1973

41

6

47

255

LIPCSAI

CSABA

D72004-2345

26/03/2004

21/05/1973

41

6

47

256

MOLDOVAN

NICOLETA

D72004-2622

07/04/2004

30/04/1980

41

6

47

257

CIOBANU

SIMONA GEORGETA

D82004-2324

22/04/2004

15/02/1976

41

6

47

258

FILIMON

ELIZA CLAUDIA

D82004-2787

12/05/2004

05/07/1976

41

6

47

259

TRUICA

PETRE CODRUT

D82004-3164

25/05/2004

30/08/1974

41

6

47

260

ECSEGI

VALERICA ARONICA

D82004-3410

31/05/2004

01/09/1977

41

6

47

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

261

GIRBACI

MARIUS CONSTANTIN

D82004-3841

28/06/2004

13/05/1979

41

6

47

262

CRISTEA

MARIUS CRISTIAN

D72004-5259

08/09/2004

14/03/1980

41

6

47

263

CHIS

OVIDIU MARIAN

D72004-6797

16/11/2004

20/09/1978

41

6

47

264

STEPAN

VERONICA ELENA

D82004-7099

23/11/2004

17/10/1977

41

6

47

265

BALICA

SIMONA

D72005-161

13/01/2005

01/01/1978

41

6

47

266

DONEA

LUMINITA RODICA

D82005-614

10/02/2005

11/02/1978

41

6

47

267

BORDIANU

GABRIELA

D82005-749

21/02/2005

23/08/1978

41

6

47

268

LAMPING

PUSA MONICA

D72005-2385

21/04/2005

09/05/1980

44

3

47

269

CORNISCHI

COSMINA MIHAELA

D82006-2917

24/08/2006

02/12/1975

46

1

47

270

BRAUN

ANDREEA

D82003-4310

19/06/2003

17/11/1981

37

9

46

271

ACATRINEI

SORIN ION

D82003-4628

30/06/2003

12/08/1970

37

9

46

272

MURESAN

VLAD CATALIN

D82003-6609

28/08/2003

22/07/1978

37

9

46

273

SANDU

FLORIN OVIDIU

D72003-3171

01/09/2003

31/03/1980

37

9

46

274

AVARVARI

LAURA ELIZA

D82003-7353

15/09/2003

21/07/1972

37

9

46

275

POPOVICI

CRISTIAN VASILE

D82003-8637

24/10/2003

30/11/1978

37

9

46

276

VOICU

VALENTIN CIPRIAN

D72003-3988

18/11/2003

29/08/1979

37

9

46

277

MINCIU

IONELA

D72003-4232

03/12/2003

18/09/1979

37

9

46

278

CATELINA

DENISA MARCELA

D82003-9434

05/12/2003

15/08/1979

37

9

46

279

LEAHU

VASILE CRISTIAN

D82003-9660

12/12/2003

22/01/1971

37

9

46

280

BURUEAN

TATIANA LAURA

D72004-484

26/01/2004

03/12/1976

37

9

46

281

ROSU

ADRIANA LENUTA

D82004-450

28/01/2004

30/07/1977

37

9

46

282

POPII

CARMINA DIANA

D82004-597

29/01/2004

28/03/1979

37

9

46

283

CRISAN

CIPRIAN CONSTANTIN

D82004-556

29/01/2004

26/11/1974

37

9

46

284

OPRISOREANU

DANIELA

D82004-513

29/01/2004

17/05/1978

37

9

46

285

LAZAR

SORIN NICOLAE

D72004-815

30/01/2004

05/12/1971

37

9

46

286

PAU

CATALIN

D82004-698

30/01/2004

10/12/1974

37

9

46

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

287

GROZAVU

RODICA MARINELA

D82004-690

30/01/2004

05/02/1975

37

9

46

288

DRAGAN

CLAUDIA ALINA

D72004-787

30/01/2004

20/07/1976

37

9

46

289

CRISAN

LIA

D82004-743

30/01/2004

02/11/1980

37

9

46

290

SANDRA PETRESCRISTINA IONELA

D72004-869

02/02/2004

21/10/1976

37

9

46

291

PALAGESIU

TITUS IOAN

SC2004-1843

03/02/2004

26/08/1975

37

9

46

292

MILITARU

VIORICA

D82004-984

12/02/2004

22/08/1980

37

9

46

293

FRAIU

MIHAELA GIANINA

D82004-1050

17/02/2004

13/08/1977

37

9

46

294

PALANCEAN

VICTOR

D72004-1391

19/02/2004

17/07/1977

37

9

46

295

SCURTU

GHEORGHE ALEXAND

D82004-1433

04/03/2004

13/09/1980

40

6

46

296

BIRAU

EMIL SILVIU

D72004-1860

09/03/2004

14/11/1977

40

6

46

297

TURTURICA

MIHAI

D82004-1861

26/03/2004

08/11/1979

40

6

46

298

PIETROSU

ALEXANDRU

D82004-2793

12/05/2004

07/05/1971

40

6

46

299

TRIFA

CRISTINA NICOLETA

D82004-3345

28/05/2004

07/03/1979

40

6

46

300

ZAGAICEANU

TUBI

D82004-3315

28/05/2004

09/02/1974

40

6

46

301

VILVOI

ION

D82004-3842

28/06/2004

17/11/1971

40

6

46

302

POBEGA

ANDREEA DANIELA

D82004-3917

01/07/2004

27/08/1980

40

6

46

303

AVRAMESCU

CORINA MIHAELA

D72004-5149

03/09/2004

04/09/1982

40

6

46

304

FESU

CORNELIA

D72004-6637

09/11/2004

26/02/1979

40

6

46

305

CIURDAR

SEBASTIAN GHEORGt

SC2004-22645

28/12/2004

26/09/1980

40

6

46

306

BUCOVICEAN

CARMEN MARIA

D82005-534

04/02/2005

18/09/1978

40

6

46

307

DUMINICA

CODRUT COSMIN

D72005-2521

28/04/2005

13/10/1981

43

3

46

308

ICMA

DANIELA EUGENIA

D82006-2463

14/08/2006

10/06/1973

45

1

46

309

GROZAV

AIDA

D72006-5408

26/09/2006

08/01/1979

45

1

46

310

FULGA

ENACHE

D82006-4426

11/12/2006

08/01/1981

45

1

46

311

CHIRIAC

CRISTINA MARIANA

D82003-6155

13/08/2003

03/07/1977

36

9

45

312

STAMATE

FLORENTINA CORINA

D82003-6719

29/08/2003

06/03/1979

36

9

45

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

313

DRAGOMIR

ELENA

D72003-3176

01/09/2003

08/11/1976

36

9

45

314

URSACHI

CLAUDIU VICTOR

D72004-475

26/01/2004

22/10/1980

36

9

45

315

OLARIU

ELENA MARIA

D72004-583

27/01/2004

25/02/1979

36

9

45

316

NACEV

ALINA MIHAELA

D82004-475

28/01/2004

04/10/1975

36

9

45

317

POPA

LEONTIN SORIN

D72004-612

28/01/2004

27/07/1974

36

9

45

318

PREDA

NICOLAE OVIDIU

D82004-561

29/01/2004

13/01/1977

36

9

45

319

TOZSER

MARIUS IOSIF

D72004-720

29/01/2004

29/01/1977

36

9

45

320

PADURARU

CAMELIA

D72004-738

29/01/2004

18/03/1979

36

9

45

321

CIOACA

DANUT

D72004-952

03/02/2004

27/03/1977

36

9

45

322

DOBRINCU

GETA

D72004-1675

02/03/2004

26/09/1978

39

6

45

323

VARGA

ESTERA

D72004-1854

09/03/2004

27/04/1977

39

6

45

324

FAT

ELIZA EUNICE

D82004-2009

06/04/2004

07/09/1977

39

6

45

325

BOGDAN

CLAUDIU OCTAVIAN

D72004-2663

08/04/2004

13/04/1979

39

6

45

326

ORBULESCU

CATALINA

D72004-3160

28/04/2004

15/03/1981

39

6

45

327

IVAN

LAURA MIHAELA

D72004-3920

21/05/2004

04/10/1978

39

6

45

328

BEC

CRISTINA DANA

D82004-3068

21/05/2004

08/07/1977

39

6

45

329

MAXIMOVITY

UROS

D82004-3215

26/05/2004

16/01/1974

39

6

45

330

COSMA

SABIN VICTOR

D72004-4144

27/05/2004

30/07/1974

39

6

45

331

BARBU

DIANA ANDREEA

D82004-3353

28/05/2004

23/07/1979

39

6

45

332

ROMAN

RAMONA MIRELA

D82004-3457

31/05/2004

15/05/1973

39

6

45

333

POPAT

SIMINA FLOAREA

D72004-4271

31/05/2004

28/05/1973

39

6

45

334

COZMIUC

CLAUDIU GHEORGHE

D82004-3705

16/06/2004

02/12/1973

39

6

45

335

SCHMIDT

ELENA

D72004-4734

21/06/2004

08/06/1974

39

6

45

336

COVACI

ELISABETA

D72004-4932

30/06/2004

26/05/1973

39

6

45

337

SIMA

VIOLETA DIANA

D72004-5512

20/09/2004

31/01/1977

39

6

45

338

TRUIA

CLAUDIUS FLORIN

D82004-7479

14/12/2004

19/02/1975

39

6

45

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

339

GRECESCU

ANDREEA DANIELA

D72004-7553

17/12/2004

23/02/1978

39

6

45

340

BOERU

ADINA LUMINITA

D72004-1351

18/12/2004

10/04/1972

39

6

45

341

IRIMIA

ALEXANDRA PAULA

D72005-129

12/01/2005

28/06/1983

39

6

45

342

FRNCA

ANDREEA

D82005-632

11/02/2005

18/01/1980

39

6

45

343

IENESEL

SNEJENA

D72005-3110

03/06/2005

19/03/1976

42

3

45

344

PIRVANEL

CLAUDIA MARIA

D82005-2939

06/07/2005

25/10/1979

42

3

45

345

BODNAR

CLAUDIU

D72006-2502

17/04/2006

17/02/1979

44

1

45

346

ZWEAN

ALINA MINODORA

D82006-3378

31/08/2006

20/01/1981

44

1

45

347

TATAR

IOANA ADELA

D72006-5191

15/09/2006

05/01/1982

44

1

45

348

BITEA

CAMELIA

D72006-5414

26/09/2006

23/07/1973

44

1

45

349

BORDAS

DANIELA MONICA

D72006-6647

13/11/2006

22/04/1975

44

1

45

350

COTARCEA

LAURA FLORINA

SC2006-26373

27/12/2006

15/05/1982

44

1

45

351

BARBULESCU

SERGIU

D72003-2794

23/05/2003

13/07/1980

35

9

44

352

MICULITA

ALINA LUMINITA

D82003-6659

28/08/2003

05/03/1980

35

9

44

353

STURZU

GHEORGHE VASILE

D82003-6707

29/08/2003

20/04/1980

35

9

44

354

DARAMUS

CRISTIAN PUIU

D82003-6964

05/09/2003

09/01/1973

35

9

44

355

HORICEANU

MIHAELA

D82003-9440

05/12/2003

02/03/1975

35

9

44

356

NASTASE

VIOLETA ANGELICA

D72004-618

28/01/2004

27/03/1976

35

9

44

357

MARINICA

ELENA

D82004-465

28/01/2004

25/05/1979

35

9

44

358

GHEORGHE

FULVIA

D82004-497

29/01/2004

19/09/1980

35

9

44

359

NICOARA

CRISTINA MARIA

D82004-677

30/01/2004

15/08/1972

35

9

44

360

CHIRU

NICOLETA VIORICA

D72004-781

30/01/2004

11/03/1980

35

9

44

361

BADEA

MADALIN

D82004-631

30/01/2004

27/08/1976

35

9

44

362

BOGDAN

MARIANA

D72004-818

30/01/2004

07/06/1972

35

9

44

363

MANDRU

MIHAELA

D72004-960

03/02/2004

12/08/1976

35

9

44

364

CIORTUZ

MARIA

D82004-2685

07/04/2004

19/11/1979

38

6

44

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

365

BARNA

CALIN PETRU

D82004-3418

13/05/2004

27/04/1978

38

6

44

366

TRUTI

DANIEL MIRCEA

D82004-3300

27/05/2004

22/08/1978

38

6

44

367

PREDA

IULIAN GHITA

D82004-3427

31/05/2004

24/03/1974

38

6

44

368

VIDREAN

CRISTIAN

D82004-3565

04/06/2004

04/08/1977

38

6

44

369

IRINICI

ADRIANA GEORGETA

D82004-3638

10/06/2004

23/04/1973

38

6

44

370

BERLOVAN

CLAUDIU ALIN

D82004-7610

17/12/2004

02/06/1973

38

6

44

371

POPESCU

OCTAVIAN

D82005-3332

14/07/2005

28/11/1979

41

3

44

372

BALC

TIMEEA CRISTINA

D82005-5127

04/10/2005

21/10/1979

41

3

44

373

STANIC

IOANA MIRELA

D82005-5436

24/10/2005

29/03/1979

41

3

44

374

POPA

SERGIU

D82005-5960

25/11/2005

12/12/1979

41

3

44

375

TARCIATU

VASILE

D72006-4493

28/07/2006

11/10/1978

43

1

44

376

SINCARI

FLORIN NICOLAE

D82006-3375

31/08/2006

21/11/1977

43

1

44

377

BOTEANU

FELICIA LUMINITA

D72006-6524

07/11/2006

12/09/1976

43

1

44

378

TRIPON

IULIAN

D82006-4351

30/11/2006

01/12/1979

43

1

44

379

JULEAN

CALIN ALEXANDRU

D82006-4350

30/11/2006

22/05/1979

43

1

44

380

MILITARU

CARMIN

D82006-4462

13/12/2006

27/08/1972

43

1

44

381

MARINCU

CORNELIU GABRIEL

D82003-3769

06/06/2003

28/04/1981

34

9

43

382

MAGDAS

NICOLAE

D72003-2835

24/06/2003

24/09/1978

34

9

43

383

CRISAN

ANCA

D82003-5394

28/07/2003

24/11/1978

34

9

43

384

GALE

DUMITRU ROMEO

D82003-5735

31/07/2003

21/12/1975

34

9

43

385

MATEAS

COSTIN FLORIN

D82003-6598

27/08/2003

21/05/1976

34

9

43

386

BRANDA

GRATIAN

D82003-6688

29/08/2003

27/11/1976

34

9

43

387

JUGARIU

ALIN

D82003-9230

25/11/2003

05/04/1979

34

9

43

388

MARZA

MARCEL

D82003-9461

08/12/2003

28/03/1983

34

9

43

389

POP

DINU CONSTANTIN

D82003-9462

08/12/2003

25/01/1982

34

9

43

390

MUSCA

SORIN IORDAN

SC2003-22159

16/12/2003

17/02/1974

34

9

43

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

391

PUSCAS

GABRIELA MIHAELA

D72004-358

21/01/2004

11/04/1977

34

9

43

392

TOMA

CIPRIAN IOAN

D82004-378

27/01/2004

19/09/1980

34

9

43

393

NICOLAESCU

VIOREL

D82004-519

29/01/2004

16/06/1974

34

9

43

394

ARDELEAN

DAN COSMIN ION

D72004-655

29/01/2004

12/02/1984

34

9

43

395

POTARNICHIE

ALINA

D82004-564

29/01/2004

17/06/1972

34

9

43

396

NOVAC

FELICIA ALINA

D82004-711

30/01/2004

17/07/1976

34

9

43

397

CATARIG

CATALIN GEORGE

D72004-831

30/01/2004

17/12/1978

34

9

43

398

POPA

LILIANA

D82004-692

30/01/2004

05/09/1974

34

9

43

399

SCURTU

IRINA

D82004-680

30/01/2004

28/05/1979

34

9

43

400

CRISMARU

EUGEN CLAUDIU

D72004-1243

12/02/2004

05/04/1975

34

9

43

401

OPREA

ADRIAN

D72004-2406

30/03/2004

17/01/1977

37

6

43

402

ORB

ELENA CRISTINA

D82004-1911

30/03/2004

07/10/1976

37

6

43

403

STAMOREAN

DANIEL

D82004-2153

16/04/2004

13/12/1974

37

6

43

404

GROZAVU

ADRIAN

D72004-4016

25/05/2004

10/06/1982

37

6

43

405

FAZEKAS

FLOARE MIHAELA

D72004-4169

27/05/2004

16/01/1977

37

6

43

406

MIHOC

TUDOREL

D72004-4220

28/05/2004

12/02/1978

37

6

43

407

CRISTE

MONICA

D72004-4290

31/05/2004

01/05/1983

37

6

43

408

ATANASOE

ILIE

D82004-5538

25/08/2004

30/07/1978

37

6

43

409

FARCAS

CRISTIAN ARITON

D72004-6912

18/11/2004

01/10/1974

37

6

43

410

IVANESCU

ION PETRISOR

D82004-7417

09/12/2004

24/06/1981

37

6

43

411

PONORAN

ANGELICA PARASCHI'

D82004-7408

09/12/2004

14/10/1976

37

6

43

412

ONCIU

CRISTINA IOANA

D82005-40

11/01/2005

06/05/1979

37

6

43

413

NECHIFOR

CATALIN COSTEL

D82005-228

20/01/2005

28/03/1977

37

6

43

414

PARVU

COSMIN BOGDAN

D82005-326

25/01/2005

15/06/1978

37

6

43

415

FRANTIA

JANETA LIDIA

D82005-713

17/02/2005

04/10/1977

37

6

43

416

CALUSERU

LAVINIA ALINA

D72005-1097

22/02/2005

02/08/1977

37

6

43

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

417

GHILEZAN

DORIN NICOLAE

D82005-3762

28/07/2005

15/12/1980

40

3

43

418

IANCU

MIHAI

D72005-5904

16/12/2005

23/01/1979

40

3

43

419

ROSCA

MIHAELA LENUTA

D82006-751

11/04/2006

09/01/1982

42

1

43

420

PACSANOVSKI

ELISABETA

D82006-892

04/05/2006

04/06/1971

42

1

43

421

DADULESCU

ALEXANDRU COSMIN

D72006-4255

21/07/2006

27/07/1980

42

1

43

422

LUCHIAN

LENUTA

D72006-4453

27/07/2006

05/03/1976

42

1

43

423

IERCOSAN

ANCUTA RALUCA

D82006-2202

27/07/2006

09/11/1980

42

1

43

424

CUCU

CAMELIA

D82006-2268

31/07/2006

02/09/1972

42

1

43

425

POENAR

ALINA

D72006-4616

01/08/2006

28/03/1980

42

1

43

426

ANGHEL

VALERIU VIOREL

D82006-3046

25/08/2006

08/09/1976

42

1

43

427

IANSEVSCHI

ANDA

D82006-4042

30/10/2006

26/12/1981

42

1

43

428

BILEA

IULIA CASANDRA

D72003-3048

04/07/2003

16/07/1978

33

9

42

429

BIBAN

VALERICA DANIELA

D82003-6470

22/08/2003

26/11/1975

33

9

42

430

AZGUR

IOSIF EMANUEL

D82003-9523

10/12/2003

31/01/1975

33

9

42

431

VARAN

LIANA MINODORA

D82004-381

27/01/2004

27/05/1977

33

9

42

432

SOFRAN

MONA

D82004-2470

29/04/2004

25/07/1976

36

6

42

433

BEJINARU

MARIANA GHEORGHIT

D72004-3616

13/05/2004

24/01/1976

36

6

42

434

HRISCA

EUGEN

D82004-2827

13/05/2004

30/06/1974

36

6

42

435

IANCOVICI

MILORAD

D82004-3665

14/06/2004

21/03/1972

36

6

42

436

COSTEA

LAURA

D82004-4106

09/07/2004

07/08/1977

36

6

42

437

UNGUREANU

VASILE CRISTIAN

D82004-5756

06/09/2004

22/07/1979

36

6

42

438

ILE

ALINA IOANA

D72004-5502

17/09/2004

11/10/1978

36

6

42

439

BOICEAN

MARIA CRISTINA

D82004-7566

16/12/2004

31/10/1978

36

6

42

440

COPREAN

ANCA VALERIA

D82005-4197

22/08/2005

19/12/1977

39

3

42

441

ANITEI

CRISTINA MIHAELA

D72005-3831

08/09/2005

04/03/1981

39

3

42

442

ANITEI

IULIA CORINA

D82005-5030

28/09/2005

06/01/1980

39

3

42

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

443

PARASCHIV

MARIANA GEORGETA

D82005-6217

08/12/2005

27/12/1979

39

3

42

444

FEIMAR

FLORIN CODIN

D82005-6349

15/12/2005

27/04/1979

39

3

42

445

MIAT

IONEL DANIEL

D72006-400

25/01/2006

01/04/1972

39

3

42

446

DUMITRESCU

VIOREL VASILE

D82006-2033

14/07/2006

28/12/1974

41

1

42

447

MAITA

CRISTIAN STEFAN

D82006-2695

18/08/2006

26/01/1978

41

1

42

448

CIUCUR

ELENA EMILIA

D82006-3048

25/08/2006

21/05/1975

41

1

42

449

ARHIONI

OLIMPIU STELIAN

D72006-7139

28/11/2006

05/02/1977

41

1

42

450

CRAIUT

ROMULUS

D72006-7196

29/11/2006

21/01/1972

41

1

42

451

TURCU

ELENA CLAUDIA

D82006-4421

11/12/2006

18/05/1981

41

1

42

452

DRAGHIA

ALIN OVIDIU DORU

D82006-4481

14/12/2006

27/08/1980

41

1

42

453

BOBIRCI

PAUL VLAD

D82006-4485

14/12/2006

15/01/1978

41

1

42

454

BONCU

VALERIU IULIAN

D82003-4475

26/06/2003

28/07/1976

32

9

41

455

CARADJOV

ADELA GEORGIANA

D82003-5143

17/07/2003

22/04/1983

32

9

41

456

SCHIOPU

DANIEL

D82003-5236

21/07/2003

26/01/1984

32

9

41

457

CSATLOS DIMA

JANINA MARINELA

D82003-5983

07/08/2003

14/08/1976

32

9

41

458

TOADER

FLAVIUS NOEL

D82003-6450

22/08/2003

25/12/1976

32

9

41

459

SICLOVAN

FLORENTINA

D82003-6477

25/08/2003

14/07/1979

32

9

41

460

BOGDAN

ROXANA MARIA

D82004-6540

26/08/2003

11/08/1976

32

9

41

461

RUMEGA

ALINA LOREDANA

D82003-6574

27/08/2003

29/12/1980

32

9

41

462

JIVAN

VINCIUS ALIN

D82003-6720

29/08/2003

26/04/1978

32

9

41

463

VINCU

DOINA

D82003-6892

04/09/2003

30/06/1971

32

9

41

464

LUSCA

IOAN OCTAVIAN

D82003-8673

28/10/2003

26/05/1980

32

9

41

465

VEVERITA

COSMIN CONSTANTIN

D2003-9032

17/11/2003

05/02/1983

32

9

41

466

CIOVICA

ANDREEA ANA

D82003-9412

04/12/2003

09/11/1978

32

9

41

467

LAZAROV

MILOIE OLIVER

D82003-9610

12/12/2003

12/04/1971

32

9

41

468

BOLOGA

DANIELA

D72004-270

19/01/2004

12/04/1982

32

9

41

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

469

MECHES

CORNELIA GEORGET

D82004-386

27/01/2004

30/01/1978

32

9

41

470

PEIOV

SEBASTIAN

D72004-678

29/01/2004

24/02/1985

32

9

41

471

SZASZU-HODUT

FLORICA

D72004-725

29/01/2004

03/06/1974

32

9

41

472

COJOCARI

LIVIU

D72004-843

30/01/2004

04/08/1977

32

9

41

473

ANDREI

FLORIN

D72004-859

30/01/2004

13/06/1975

32

9

41

474

VASINCA

DANIEL

D72004-782

30/01/2004

17/06/1981

32

9

41

475

CIOBANU

DARIUS COSMIN

D82004-1590

11/03/2004

06/06/1983

35

6

41

476

BACRAU

DORU DANIEL

D82004-3293

27/05/2004

12/12/1980

35

6

41

477

SABAU

IOAN CATALIN

D72004-4319

01/06/2004

09/02/1978

35

6

41

478

LUPA

IULIAN PETRISOR

D82004-3885

30/06/2004

10/03/1980

35

6

41

479

BALINT

DANIEL IOSIF

D82004-4099

08/07/2004

26/07/1978

35

6

41

480

COVACI

ADRIAN

D82004-4704

27/07/2004

12/10/1974

35

6

41

481

SABO

CLAUDIA MARIA

D72004-7222

02/12/2004

09/07/1982

35

6

41

482

MIREA

CRISTIAN FLORIN

D72004-7279

07/12/2004

13/04/1976

35

6

41

483

IACOB

NICOLETA CRISTINA

D82004-7629

17/12/2004

07/12/1974

35

6

41

484

CHIRITA

ADRIAN

D72004-7584

17/12/2004

02/01/1977

35

6

41

485

SLATINA

FLORIN

SC2004-22566

23/12/2004

02/04/1977

35

6

41

486

BLAGA

ANDREEA AMALIA

D72005-962

17/02/2005

10/01/1977

35

6

41

487

NEBUNU

ADRIANA MIHAELA

D82005-1421

30/03/2005

17/07/1978

38

3

41

488

TRANDAFIROIU

ADINA

D72006-1292

27/02/2006

16/12/1980

40

1

41

489

POTRA

DAN NICOLAE

D72006/4714

10/08/2006

28/07/1978

40

1

41

490

GROZI

MARIUS NELU

D82006-3223

30/08/2006

09/04/1975

40

1

41

491

VILCEANU

ADRIAN LAURENTIU

D82006-4392

07/12/2006

09/01/1978

40

1

41

492

LUPENCIA

MONICA ELISABETA

D82004-695

30/01/2004

12/07/1973

31

9

40

493

GHEORGHIU

SANDRA CORA

D82004-1442

04/03/2004

30/01/1981

34

6

40

494

SCHIPOR

MIHAELA PETRONELA

D82004-1972

01/04/2004

28/08/1978

34

6

40

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

495

CIRJOI

PAUL MIHAIL

D82004-341

31/05/2004

08/11/1980

34

6

40

496

CIOBOTEA

AMIRA DANA

D82004-4691

27/07/2004

16/01/1972

34

6

40

497

BITTE

AURICA

D72004-7451

14/12/2004

28/03/1974

34

6

40

498

BACIU

DANIEL MARIUS

D72005-892

14/02/2005

04/10/1983

34

6

40

499

TIRITEU

CIPRIAN ADRIAN

D72005-1161

24/02/2005

31/01/1980

34

6

40

500

LUNGU

BRINDUSA ELENA

D82005-2889

05/07/2005

12/03/1979

37

3

40

501

ROTARU

RALUCA BOGDANA

D82005-2995

07/07/2005

22/12/1980

37

3

40

502

MURAU

FLORIN

D82005-5081

30/09/2005

15/07/1978

37

3

40

503

STEFAN

LENUTA ANDREEA

D82005-6385

16/12/2005

16/11/1986

37

3

40

504

OPRIS

SILVIU IOAN

SC2006-49

03/01/2006

21/07/1979

37

3

40

505

BALACI

CLARISSA GINA

D82006-1116

07/06/2006

08/05/1979

39

1

40

506

BURUEAN

LOREDANA DELIA

D72006-4483

28/07/2006

29/06/1979

39

1

40

507

CRACIUN

SEBASTIAN GEORGE

D82006-2265

31/07/2006

17/09/1977

39

1

40

508

GAVADESCU

CARMEN IONELA

D82006-2535

15/08/2006

24/01/1976

39

1

40

509

JEBELEAN

SOREL LIDIAN

D82006-2979

24/08/2006

13/10/1978

39

1

40

510

CRETAN

JANINA

D82006-3203

30/08/2006

16/07/1979

39

1

40

511

BONCEA

MIHAI FANICA

D82006-3364

31/08/2006

05/03/1979

39

1

40

512

ROTARU

ADRIAN

D72006-5042

12/09/2006

16/06/1978

39

1

40

513

BOSTINA

FLORIN CRISTIAN

D72006-5421

26/09/2006

25/10/1975

39

1

40

514

NEGREA

ALINA

D72006-5434

27/09/2006

03/06/1975

39

1

40

515

POPA

SEBASTIAN CONSTAN

D72006-6506

07/11/2006

24/05/1980

39

1

40

516

SPINANT

DANIELA ROXANA

D82006-4225

20/11/2006

13/05/1980

39

1

40

517

POPESCU

VASILE LUCIAN

D72006-7410

07/12/2006

21/04/1985

39

1

40

518

JELCHICI

MIRIANA MIRELA

D72006-7383

07/12/2006

03/12/1980

39

1

40

519

LAZAROV

GEORGE ANDREI

D72006-7587

14/12/2006

13/03/1982

39

1

40

520

MAGUREAN

IOAN TIBERIU

SC2006-26230

21/12/2006

02/12/1979

39

1

40

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

521

BUMBAR

LUCIAN

D82003-4498

26/06/2003

27/11/1978

30

9

39

522

PINTEAN

MIHAELA CAMELIA

D82003-3917

10/07/2003

16/12/1974

30

9

39

523

ISTODOR

CONSTANTIN

D82003-5773

31/07/2003

15/03/1978

30

9

39

524

OLTEAN

MIHAELA DIANA

D82003-5756

31/07/2003

23/05/1973

30

9

39

525

ROSOGA

TITINA MIRELA

D82003-5994

07/08/2003

18/05/1978

30

9

39

526

BALAS

ALINA IONELA

D82003-8472

15/10/2003

08/01/1983

30

9

39

527

TRUICA

DALINA ANDREEA

D72003-4105

25/11/2003

30/03/1978

30

9

39

528

SZASZ

ANDREEA

SC2003-22453

19/12/2003

12/06/1983

30

9

39

529

CHIFU

RADU ILIE

D82004-278

22/01/2004

27/11/1979

30

9

39

530

BORBELY

BRIGITTE

D82004-342

26/01/2004

15/12/1975

30

9

39

531

COZMOLICI

FLORENTINA

D82004-367

27/01/2004

01/07/1976

30

9

39

532

KOVACS

ANGELICA

D82004-437

28/01/2004

14/09/1978

30

9

39

533

FLOREA

DAN GHEORGHE

D72004-723

29/01/2004

05/11/1974

30

9

39

534

BOBIC

ADRIANA ANICA

D82004-483

29/01/2004

23/07/1983

30

9

39

535

SAUCA

CRISTIAN

D82004-606

29/01/2004

17/05/1982

30

9

39

536

SZLAHOTKA

ZOLTAN MARCEL

D82004-694

30/01/2004

03/05/1977

30

9

39

537

BIRNA

MONI RAFAIEL

D82004-713

30/01/2004

08/04/1974

30

9

39

538

JIVKOV

EMILIA ANTONELA

D82004-670

30/01/2004

19/03/1978

30

9

39

539

PENESCU

ANA MIHAELA

D72004-802

30/01/2004

07/11/1979

30

9

39

540

SAFTOIU

EMANUEL NICOLAE

D82004-3468

31/05/2004

27/11/1978

33

6

39

541

SUPRON

ERIKA

D82004-5726

02/09/2004

14/10/1982

33

6

39

542

BALA

FLOAREA MARIA

D82004-7529

15/12/2004

26/04/1974

33

6

39

543

SLATINA

MARIA

SC2004-22565

23/12/2004

19/12/1974

33

6

39

544

LUCA

OFELIA ZOE

D72005-742

08/02/2005

20/06/1974

33

6

39

545

HARABAGIU

MIHAI STEFAN

D82005-1324

22/03/2005

24/05/1974

36

3

39

546

IVANOV IANCOV

PAVELUSA

D82006-2447

10/08/2006

28/04/1979

38

1

39

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

547

GHERMAN

AURICA VERONICA

D82006-3341

31/08/2006

10/08/1981

38

1

39

548

SANDRU

VALERIA

D72006-5990

17/10/2006

11/05/1972

38

1

39

549

COSTESCU

STELUTA CARMEN

D72006-5992

17/10/2006

13/02/1978

38

1

39

550

GRAVILA

OVIDIU TIBERIU

D82006-3996

24/10/2006

01/02/1982

38

1

39

551

BALANESCU

ALEXANDRA SOFIA

D72006-6522

07/11/2006

24/01/1987

38

1

39

552

ROTARIU

MARINELA

D82006-4322

27/11/2006

05/08/1974

38

1

39

553

BALAS

NICOLAE

D72006-7471

11/12/2006

13/01/1975

38

1

39

554

FRANCULESCU

PETRE

D82003-8652

27/10/2003

11/10/1978

29

9

38

555

SIRBULESCU

ELENA

D72004-305

20/01/2004

17/02/1972

29

9

38

556

IENCIU

ALEXANDRA

D72004-2051

16/03/2004

16/10/1977

32

6

38

557

BOT

OCTAVIAN

D72004-2318

25/03/2004

07/07/1977

32

6

38

558

DOOGARU

DANIELA STELA

D72004-4148

27/05/2004

05/05/1977

32

6

38

559

PAREAN

MIHAI OLIMPIU

D72004-4142

27/05/2004

10/04/1976

32

6

38

560

BOB

BIANCA CRISTINA

D72004-4254

31/05/2004

06/10/1970

32

6

38

561

LUCAT

ANDA CAMELIA

D72004-6937

19/11/2004

03/06/1976

32

6

38

562

SCAUERIU

OANA DOROTHEIA

D82004-7097

25/11/2004

02/09/1978

32

6

38

563

BOLOS

SORIN

D82004-7364

08/12/2004

25/11/1980

32

6

38

564

JUGANARU

ADRIAN

D82004-7503

14/12/2004

01/11/1976

32

6

38

565

PODAC

BIANCA MARIA

D82004-7570

16/12/2004

10/08/1977

32

6

38

566

SIRCA

SORIN

D72004-7604

17/12/2004

28/04/1977

32

6

38

567

BRISCAN

ANDREEA COSMINA

D82005-733

18/02/2005

15/02/1983

32

6

38

568

ILEA

ADRIANA

D82005-2464

02/06/2005

26/07/1978

35

3

38

569

CIRLIG

FLORIN CIPRIAN

D82005-6319

14/12/2005

05/10/1981

35

3

38

570

PESCARIU

COSMIN

D72006-1428

03/03/2006

27/07/1974

37

1

38

571

AFILIPOAIE

CRISTINA

D82006-635

28/03/2006

10/01/1981

37

1

38

572

SOLTUZU (PALIMMARTA GABRIELA

D72006-3343

22/05/2006

12/03/1976

37

1

38

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

573

CORNEA

REMUS

D72006-4142

19/07/2006

29/03/1980

37

1

38

574

VALEA

CORINA VIORICA

D82006-2591

17/08/2006

25/02/1979

37

1

38

575

NOLL

ADRIAN

D72006-5289

20/09/2006

18/02/1974

37

1

38

576

NILCA

MARIUS VASILE

D72006-5521

29/09/2006

17/03/1982

37

1

38

577

JIVAN

MARIUS

D72006-7244

30/11/2006

16/07/1978

37

1

38

578

AIOANEI

SILVIA

D82003-8625

23/10/2003

17/11/1973

28

9

37

579

TOSE

LOREDANAIOANA

D72004-460

26/01/2004

09/09/1979

28

9

37

580

NECHIFOR

ARTEMIA CORNELIA

D72004-551

27/01/2004

14/02/1975

28

9

37

581

BOGDANEL

EMANUEL

D82004-554

29/01/2004

06/09/1979

28

9

37

582

CSEH

IOAN ADRIAN

D72004-692

29/01/2004

25/09/1977

28

9

37

583

MATRESCU

MANUELA

D82004-644

30/01/2004

07/08/1980

28

9

37

584

SCHILIGIU

LELIA MARIANA

D82004-1134

20/02/2004

13/02/1976

28

9

37

585

MUSTATA

DRAGOS CONSTANTIN

D72004-3526

11/05/2004

03/08/1981

31

6

37

586

CHIRU

RADISLAV ALIN

D72005-5680

07/12/2005

02/12/1975

34

3

37

587

BOLOSIN

COSMIN CIPRIAN

D82005-6264

12/12/2005

02/03/1974

34

3

37

588

MURESAN

MARIANA

D82006-1587

29/06/2006

31/08/1977

36

1

37

589

BILGAR

EMANOIL MARIAN

D82006-1728

04/07/2006

10/06/1979

36

1

37

590

KOVACS

MIHAELA

D82006-2885

23/08/2006

23/11/1975

36

1

37

591

MITRUT

MIHAELA

D82006-3158

29/08/2006

13/06/1978

36

1

37

592

KETSEK

INDIRA CRISTINA

D72006-6314

31/10/2006

10/03/1975

36

1

37

593

NAROS

CRISTIAN IONEL

D72003-3317

09/10/2003

14/03/1978

27

9

36

594

BRADEAN

LILIANA DORINA

D72004-2002

15/01/2004

22/01/1977

27

9

36

595

LENGYEL

DANA MIRELA

D82004-327

26/01/2004

22/06/1975

27

9

36

596

MUSELIN

FLORIN

D72004-670

29/01/2004

09/03/1976

27

9

36

597

BERKOVITS

RAMONA

D82004-641

30/01/2004

17/05/1975

27

9

36

598

GAL

LAVINIA PATRICIA

D72004-855

30/01/2004

21/04/1974

27

9

36

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

599

IANCU

CAMELIA

D82004-1125

20/02/2004

02/08/1975

27

9

36

600

ALEXA

SEBASTIAN ADRIAN

D72004-1795

04/03/2004

18/11/1971

30

6

36

601

STANCIU

CRISTIAN

D82004-2833

13/05/2004

24/02/1976

30

6

36

602

MOLDOVAN

VASILE

D82004-3365

28/05/2004

25/03/1978

30

6

36

603

MIHAILESCU

STEFAN DORIN

D72004-4180

28/05/2004

15/10/1978

30

6

36

604

BOCICA

LAURA ALINA

D82004-3354

28/05/2004

16/05/1977

30

6

36

605

TELESCU

STELUTA EMANUELA

D82004-5676

31/08/2004

25/10/1979

30

6

36

606

VUCESCU

ALINA

D72004-6085

08/10/2004

25/05/1974

30

6

36

607

VINTILA

ELIODORA

D82004-6489

12/10/2004

02/06/1978

30

6

36

608

CIOLAC

MARIUS CIPRIAN

D82004-7490

14/12/2004

03/07/1979

30

6

36

609

AGOSTON

ATILA

D82004-7508

15/12/2004

19/06/1977

30

6

36

610

UDULI

MARKO

D82004-7575

16/12/2004

23/01/1980

30

6

36

611

BUGARIU

NICOLETA DANA

D72005-147

13/01/2005

02/11/1979

30

6

36

612

BATE

RAMONA IULIANA

D72005-383

24/01/2005

30/05/1981

30

6

36

613

MUSTACILA

CARMEN

D72005-1476

11/03/2005

15/09/1972

33

3

36

614

TUDOR

GHEORGHE

D82005-4262

23/08/2005

13/01/1983

33

3

36

615

DUMITRESCU

ADRIAN NICUSOR

D72005-4788

21/10/2005

18/08/1980

33

3

36

616

VARGATU

FLORENTINA ANDREE

D82006-2191

27/07/2006

17/03/1984

35

1

36

617

POTRA

ELENA ALINA

D72006-6117

20/10/2006

26/12/1974

35

1

36

618

STANCIU

MARCELA

D82006-4188

16/11/2006

22/04/1977

35

1

36

619

MARINCU

MARIA SIMONA

D72006-7339

06/12/2006

25/08/1985

35

1

36

620

SILAGI

DANIEL

D82006-4395

07/12/2006

27/12/1985

35

1

36

621

BOC

IULIA

D82004-2445

28/04/2004

20/03/1976

29

6

35

622

TIGLER

LOREDANA LEONTINA

D82004-3259

27/05/2004

30/07/1981

29

6

35

623

BARAN

MARILENA BIANCA

D72004-6916

18/11/2004

03/01/1976

29

6

35

624

HELER

DENISA CRISTINA

D72005-1667

21/03/2005

22/08/1979

32

3

35

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

625

POP DUMI

DANIEL SORIN

D82005-5959

25/11/2005

14/06/1977

32

3

35

626

CARAGEA

VIRGIL GABRIEL

D72006-1509

08/03/2006

14/10/1977

34

1

35

627

POPA

SORIN NICOLAE

D82006-3260

30/08/2006

21/01/1981

34

1

35

628

GIJU

LUCIAN

D82006-3382

31/08/2006

31/07/1978

34

1

35

629

MOHAN

CONSTANTIN

D82006-4104

07/11/2006

29/09/1977

34

1

35

630

IELCHICI

RADIVOI MILUTIN

D72006-6948

22/11/2006

10/01/1985

34

1

35

631

RAMNEANTU

DORA

D82003-4288

19/06/2003

16/09/1971

25

9

34

632

MORARIU

PAVEL VALENTIN

D72003-2933

30/06/2003

01/12/1972

25

9

34

633

LUPASCU

MARIETA

D82003-6711

29/08/2003

25/04/1973

25

9

34

634

STANCIU RAILEAtGEORGIAN

D82003-8010

29/09/2003

01/05/1980

25

9

34

635

SPATACEAN

GHEORGHE

D82003-9491

09/12/2003

25/10/1978

25

9

34

636

BORZ

CRISTINA

SC2003-22602

23/12/2003

07/05/1978

25

9

34

637

TIPA

IONELA LIDIA

D82004-217

20/01/2004

29/01/1978

25

9

34

638

VELICEVICI

GIANCARLA

D72004-392

22/01/2004

02/08/1978

25

9

34

639

MARIAN

ADINA CRISTINA

D72004-416

22/01/2004

28/07/1976

25

9

34

640

MIULESCU

ANA JULIETA

D82004-421

27/01/2004

14/12/1976

25

9

34

641

DRAGALINA

LORENA JANETA

D82004-406

27/01/2004

18/08/1978

25

9

34

642

BANATEAN DUNEIOAN

D72004-566

27/01/2004

07/01/1977

25

9

34

643

PETRIA REUT

ANCUTA CAMELIA

D82004-571

29/01/2004

27/12/1977

25

9

34

644

CUZA

ALIN MIHAI

D82004-574

29/01/2004

13/09/1976

25

9

34

645

VLAD

DORINA GABRIELA

D82004-492

29/01/2004

03/12/1974

25

9

34

646

PETEANU

MARIUS MIHAI

D82004-663

30/01/2004

20/09/1977

25

9

34

647

DUMITRESCU

DANIEL

D72004-795

30/01/2004

07/08/1974

25

9

34

648

CURCA

LAURA MARIA

D82004-753

30/01/2004

14/10/1977

25

9

34

649

KISS

MIRELA VENERA

D82004-1236

24/02/2004

11/06/1971

25

9

34

650

HRIOR

MARIA DANIELA

D82004-1936

30/03/2004

03/09/1972

28

6

34

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

651

NISTE

ALINA

D82004-1939

01/04/2004

26/12/1980

28

6

34

652

TUTA

CRISTIAN TOMA

D82004-5771

07/09/2004

13/05/1979

28

6

34

653

ARCUS

RADU BOGDAN

D72006-4034

13/07/2006

25/05/1980

33

1

34

654

LALU

AURELIAN

D72006-4033

13/07/2006

21/09/1980

33

1

34

655

LIMBASAN

LAURA

D72006-4479

28/07/2006

06/10/1979

33

1

34

656

PAPA

ADRIAN

D72006-4546

31/07/2006

06/07/1979

33

1

34

657

BELECCIU

SORINA LACRAMIOAR

D82006-2829

22/08/2006

20/12/1979

33

1

34

658

SARBU

CIPRIAN NICOLAE

D82006-3212

30/08/2006

13/11/1978

33

1

34

659

JUCUT

NADIA IONELA

D72006-7389

07/12/2006

25/05/1978

33

1

34

660

BACANU

CRISTIAN DANIEL

D82006-4463

13/12/2006

26/08/1977

33

1

34

661

PANUTESCU

FLORIN

D82003-6642

28/08/2003

23/09/1972

24

9

33

662

MANOVICI

VICTOR RMANUEL

D82004-2895

17/05/2004

28/07/1979

27

6

33

663

DINCA

DIANA STELUTA

D72004-3945

24/05/2004

17/01/1976

27

6

33

664

ONACA LUNGU

LAURA CORALIA

D72004-4315

31/05/2004

16/09/1973

27

6

33

665

ARDELEANU

ROXANA SORANA

D72003-4905

29/06/2004

09/05/1972

27

6

33

666

LASCU

MARIAN

D82004-4031

07/07/2004

07/10/1978

27

6

33

667

DAMACSEK

IOSIF

D82004-4143

09/07/2004

20/01/1972

27

6

33

668

DESPA

DORINA

D82004-5236

12/08/2004

22/04/1974

27

6

33

669

MIHUT

IOAN

D82004-5928

15/09/2004

29/05/1976

27

6

33

670

PASALIU

LILIANA NAUSICA

D82004-5912

15/09/2004

01/02/1975

27

6

33

671

CIRLIG

ADINA

D72004-6084

08/10/2004

20/03/1977

27

6

33

672

MARCU

SMARANDA MARIA

D72004-6919

18/11/2004

01/08/1977

27

6

33

673

OBERSTERESCU AURELIAN GEORGE

D72004-7498

05/12/2004

15/02/1980

27

6

33

674

PODEANU

ANCUTA

D82004-7482

14/12/2004

10/03/1979

27

6

33

675

NICOLICI

SANELA EMANUELA

D82005-49

11/01/2005

28/05/1980

27

6

33

676

TESAN

FLORIN

D82005-269

24/01/2005

03/04/1977

27

6

33

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

677

GAVRILESCU

VASILE

D72005-1912

31/03/2005

01/01/1978

30

3

33

678

IORDACHE

MARIA SIMONA

D82005-1726

14/04/2005

15/02/1975

30

3

33

679

LUTA

GEORGETA

D82005-1883

26/04/2005

19/05/1978

30

3

33

680

TOMICI GRINDEAICLARA

D82005-1920

28/04/2005

04/12/1978

30

3

33

681

AMARANDEI

GIANINA FLORENTINA

D72005-3209

09/06/2005

09/07/1980

30

3

33

682

BORLOVAN

VALERIU COSMIN

D82005-3228

12/07/2005

29/04/1979

30

3

33

683

CRUCIERU

ALIN

D72005-5824

13/12/2005

19/08/1979

30

3

33

684

DAMIAN

MANUELA VALENTINA

D72006-2118

31/03/2006

12/08/1976

32

1

33

685

BODEA

ADRIAN IONUT

D82006-3067

28/08/2006

17/01/1979

32

1

33

686

MANOLACHE

ION

D82006-3171

29/08/2006

03/03/1976

32

1

33

687

FOCA

ALINA FLORIANA

D82006-3310

31/08/2006

07/03/1981

32

1

33

688

LOCHINGER

ZOLTAN

D82006-3773

04/10/2006

11/08/1972

32

1

33

689

PANTIN

SLAVITA

D72006-5943

16/10/2006

16/01/1977

32

1

33

690

MIUCIN

SIMONA

D72006-6440

03/11/2006

06/02/1981

32

1

33

691

CHIRA

OANA

D82003-3214

26/05/2003

30/03/1977

23

9

32

692

MELCIU

ROXANA

D82003-3288

27/05/2003

03/02/1982

23

9

32

693

AXINESCU

COSMIN ONUT

D72003-3087

08/07/2003

11/10/1976

23

9

32

694

BIJNEA

CRISTINA

D82003-5562

25/07/2003

13/04/1974

23

9

32

695

STANGA

MIRCEA

D82003-5643

29/07/2003

02/06/1978

23

9

32

696

SUCIU

FLORENTINA

D82003-6099

12/08/2003

10/03/1978

23

9

32

697

TRUSCA

OCTAVIA

D82003-6930

04/09/2003

15/11/1979

23

9

32

698

DRAGOIANU

ILEANA

D82003-6891

04/09/2003

25/11/1973

23

9

32

699

OLTEANU

CRISTINA

D82003-7897

25/09/2003

24/09/1973

23

9

32

700

SOROCEAC

MIHAELA

D82003-9117

20/11/2003

07/11/1978

23

9

32

701

MARILA

DUMITRU CLAUDIU

D82004-9531

10/12/2003

28/05/1980

23

9

32

702

MUNTEANU

EMILIAN MARIUS

D82003-9622

12/12/2003

12/01/1980

23

9

32

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

703

MATEI

IRINA

SC2003-22611

23/12/2003

18/08/1978

23

9

32

704

TIRON

CRISTIAN NICOLAI

D72004-445

23/01/2004

18/07/1975

23

9

32

705

BUTNARIU

MONICA

D72004-567

27/01/2004

07/03/1971

23

9

32

706

CRETESCU

IULIANA

D82004-438

28/01/2004

07/05/1973

23

9

32

707

GIURCHI

DIANA MARIA

D82004-457

28/01/2004

26/08/1973

23

9

32

708

TUSAN

EUGEN

D82004-660

30/01/2004

26/07/1972

23

9

32

709

STAICUTOIU

GEORGIANA

D82004-754

30/01/2004

11/12/1978

23

9

32

710

VLADUTU

IONELA

D82004-1166

23/02/2004

26/07/1977

23

9

32

711

BURTEA

STEFANIA CRISTINA

D72004-1580

26/02/2004

11/07/1971

23

9

32

712

MAMUT

MARINICA

D82004-6556

18/10/2004

18/03/1971

26

6

32

713

LUPAS

LIDIA RODICA

D82006-801

18/04/2006

06/08/1976

31

1

32

714

ANTON

LUCIAN

D82006-2984

24/08/2006

28/09/1976

31

1

32

715

SARBESCU

LUCIAN GHEORGHE

D82006-4486

14/12/2006

28/12/1982

31

1

32

716

STAN

IRINA ELENA

D82003-6914

04/09/2003

21/06/1977

22

9

31

717

LAPUGEAN

CONSTANTIN CLAUDII

D82004-441

28/01/2004

05/03/1977

22

9

31

718

SERES

ANA MARIA

D72004-657

29/01/2004

09/07/1971

22

9

31

719

MARTIN

ANGELA

D82004-1494

08/03/2004

30/07/1975

25

6

31

720

ILCHI

ADELA

D72004-3191

29/04/2004

29/04/1977

25

6

31

721

KUKOVET

MANUELA CRISTINA

D82004-5769

07/09/2004

08/07/1983

25

6

31

722

CODREA

MIRELA

D72004-6924

19/11/2004

11/02/1973

25

6

31

723

FRUMOSU

LEONA VIOLETA

D72004-7076

25/11/2004

14/11/1979

25

6

31

724

DOBRE

ANGELA CORINA

D82004-7352

07/12/2004

30/06/1982

25

6

31

725

PACURARU

LAURA DANIELA

D82004-7571

16/12/2004

03/11/1980

25

6

31

726

BUGARIU

ALIN IOAN

D72005-451

26/01/2005

07/08/1977

25

6

31

727

BOSCA

MARIUS ADRIAN

D72005-958

16/02/2005

22/11/1972

25

6

31

728

DAIA

FLORINA IONELIA

D72005-5877

15/12/2005

09/04/1981

28

3

31

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

729

PRIMAC

INGA

D72006-2218

05/04/2006

10/07/1975

30

1

31

730

CAPRARIU

ADRIAN NICOLAE

D82006-936

16/05/2006

02/02/1981

30

1

31

731

ODAIE

CERASELA MARIANA

D72006-3302

19/05/2006

10/08/1981

30

1

31

732

MURG

OANA MARIA

D72006-3521

30/05/2006

07/08/1981

30

1

31

733

IANU

MARIUS OCTAVIAN

D72006-4314

25/07/2006

11/06/1976

30

1

31

734

BOTA

RAUL WILIAM

D72006-4378

26/07/2006

01/06/1975

30

1

31

735

KOVACS

MARINELA

D72006-4561

31/07/2006

16/08/1977

30

1

31

736

DUMITRU

DELIA ILEANA

D82006-3357

31/08/2006

06/04/1983

30

1

31

737

SZLAHOTKA

ALEXANDRU

D82006-3326

31/08/2006

06/09/1981

30

1

31

738

GHERASE

RALUCA ANDREEA

D72006-5045

12/09/2006

09/08/1983

30

1

31

739

ALBU

BOGDAN COSMIN

D82006-3741

29/09/2006

25/09/1976

30

1

31

740

STOIU

SILVIU

D82006-4119

08/11/2006

28/04/1986

30

1

31

741

CIONTEA

NICOLETA OANA MAR

D82006-4349

30/11/2006

25/09/1980

30

1

31

742

PETRIC

SORINA FLORENTINA

D72006-7385

07/12/2006

01/05/1983

30

1

31

743

TOMA

FRANCESCA MIRUNA

D82006-4468

13/12/2006

17/02/1982

30

1

31

744

MILOSAVLEVICI

BORIANCA

SC2006-26308

22/12/2006

09/01/1980

30

1

31

745

DRAGOMIR

MADALINA MARIA

D82003-3657

04/06/2003

29/09/1979

21

9

30

746

PIRVANESCU

MONICA

D82003-4463

25/06/2003

17/08/1977

21

9

30

747

DIMIERU

RODICA

D82003-5095

17/07/2003

31/05/1975

21

9

30

748

JITARIU

TATIANA

D82003-9271

27/11/2003

27/11/1971

21

9

30

749

ERDOS

ROBERT

D82004-273

22/01/2004

04/11/1976

21

9

30

750

CIUTA

NADIA

D82004-507

29/01/2004

23/01/1980

21

9

30

751

CICLOVAN

CATALIN

D72004-3825

19/05/2004

02/01/1978

24

6

30

752

LUPUT

FLORICA

D82005-3495

19/07/2005

16/12/1977

27

3

30

753

VINISZKI

REMUS

D72005-5629

05/12/2005

13/05/1978

27

3

30

754

BLASCA

ALAIS IOSIF

D82006-420

21/02/2006

03/02/1979

27

3

30

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

755

GULA

CRISTIAN

D82003-5168

17/07/2003

01/09/1975

20

9

29

756

BACESCU

STATE

D82003-6374

20/08/2003

23/07/1972

20

9

29

757

CIUCIU

GEORGE

D82003-6815

02/09/2003

19/05/1972

20

9

29

758

HAUER

SRETO

D82004-352

26/01/2004

02/03/1973

20

9

29

759

DUTA

ANDREEA GABRIELA

D72004-1106

09/02/2004

09/12/1972

20

9

29

760

JEBELEAN

CALIN VIOREL

D72004-2027

15/03/2004

09/09/1978

23

6

29

761

DINU

DACIA ANTONELA

D82004-2593

04/05/2004

04/05/1972

23

6

29

762

PETROV

SEBASTIAN ANDREI

D72004-4002

25/05/2004

19/09/1974

23

6

29

763

STEFAN

RAMONA STELA

D72004-4085

26/05/2004

21/11/1978

23

6

29

764

LUPULESCU

GABRIELA LAURA

D82004-3287

27/05/2004

13/09/1978

23

6

29

765

VACARIU

VICTOR IONUT

D72004-4206

28/05/2004

22/07/1977

23

6

29

766

PORAI

VASILE DANIEL

D72004-4267

31/05/2004

18/08/1972

23

6

29

767

SAVU

LUCIAN

D82004-3627

10/06/2004

15/02/1980

23

6

29

768

BOTINESTEAN

LIVIA OLGA

D82004-4911

03/08/2004

22/09/1978

23

6

29

769

PLESA

COSMIN DORU

D82004-5658

27/08/2004

06/08/1975

23

6

29

770

CHIRIGEL

RADU COSMIN

D72004-5166

03/09/2004

01/12/1980

23

6

29

771

ANDRIES

COSTEL

D72004-6291

18/10/2004

21/01/1978

23

6

29

772

OLEACOV

MAIA

D82004-6902

11/11/2004

08/05/1977

23

6

29

773

CIULACU

CRISTIAN TIBERIU

D82004-7383

09/12/2004

14/10/1977

23

6

29

774

BALA

ALINA CORINA

D82004-7528

15/12/2004

29/06/1972

23

6

29

775

GRANGORE

DANIELA CAMELIA

D82005-178

19/01/2005

28/10/1976

23

6

29

776

STAICU

MIHAELA

D82005-226

20/01/2005

17/09/1977

23

6

29

777

SIMION

MONIKA

D82005-558

08/02/2005

16/09/1971

23

6

29

778

TOMUT

IOAN

D82006-2301

01/08/2006

21/08/1979

28

1

29

779

PINZARU

VERONICA

D72004-2490

31/03/2004

12/04/1975

22

6

28

780

NECHITA

VIOREL GHEORGHE

D72004-4093

27/05/2004

06/02/1977

22

6

28

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

781

CIRCA

FLORIN CRISTIAN

D82004-3286

27/05/2004

15/04/1973

22

6

28

782

BUCATARIU

MIHAELA RAMONA

D82006-226

03/02/2006

09/08/1982

25

3

28

783

SCAFARU

PETRONELA

D72006-1683

14/03/2006

11/07/1976

27

1

28

784

CAREBA

CALIN CRISTIAN

D72006-3534

30/05/2006

15/04/1976

27

1

28

785

COJOCARU

STELA

D82006-1730

04/07/2006

21/02/1973

27

1

28

786

KANKAM-DON

EMANUELA LAVINIA

D72006-3973

11/07/2006

29/12/1974

27

1

28

787

MADARAS

ALIN FLORIAN

D82006-2235

28/07/2006

17/10/1982

27

1

28

788

MARSA

COSMIN

D82006-3049

25/08/2006

04/08/1980

27

1

28

789

JABA

ROBERT MIHAI

D82006-4254

22/11/2006

20/04/1979

27

1

28

790

BUTNARASU

ANDREEA CRISTINA

D72006-6995

23/11/2006

16/01/1978

27

1

28

791

DOBRITOIU

MARIUS

D82004-420

27/01/2004

15/12/1977

18

9

27

792

BIRDEA

DANIEL

D72004-717

29/01/2004

21/12/1971

18

9

27

793

APOSTOL

AURICA

D82004-739

30/01/2004

04/04/1973

18

9

27

794

STRUT

GEORGETA DELIA

D82004-4851

02/08/2004

17/05/1979

21

6

27

795

KISS

ROSE MARIA

D82004-7567

16/12/2004

22/02/1981

21

6

27

796

ARGANE

NICOLETA MARIA

D72005-1302

03/03/2005

20/10/1978

24

3

27

797

HOHAN

MARIUS LUCIAN

D72005-5878

15/12/2005

22/01/1981

24

3

27

798

SOCACI

LACRAMIOARA MIREL

D72006-4613

01/08/2006

30/05/1977

26

1

27

799

GEORGESCU

DANIELA LACRAMIOAI

D82006-3388

31/08/2006

26/10/1977

26

1

27

800

BUMB

AVRAM

D72004-1897

10/03/2004

19/08/1971

20

6

26

801

MUNTEAN

IOAN

D82004-3185

26/05/2004

14/05/1971

20

6

26

802

IORDACONIU

MARIA

D82004-3438

31/05/2004

23/01/1980

20

6

26

803

CIOFU

LENUTA

D82004-3381

31/05/2004

11/09/1973

20

6

26

804

MATU

MANUELA LILIANA

D82004-3604

08/06/2004

23/09/1972

20

6

26

805

BUTARIU

LUCIAN AUREL

D82005-482

01/02/2005

16/03/1975

20

6

26

806

RADU

RAMONA

D82005-990

07/03/2005

06/11/1979

23

3

26

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

807

PAP

VIORICA

D82005-1451

01/04/2005

16/01/1973

23

3

26

808

ZBARCEA

MIHAELA ADELA

D72005-2523

28/04/2005

19/04/1980

23

3

26

809

DABICI

RALUCA ELENA

D72005-5165

11/11/2005

09/05/1982

23

3

26

810

BADEA

ALINA MRIA

D72005-5649

06/12/2005

24/10/1978

23

3

26

811

DRAGHICI

ALINA MIHAELA

D82005-6245

09/12/2005

19/11/1981

23

3

26

812

BEBEI

PETRU SILVIU

D72006-530

31/01/2006

14/01/1980

23

3

26

813

BUF

COSMIN MIRCEA

D82006-1069

05/06/2006

21/09/1985

25

1

26

814

OLARU

RAMONA

D72006-4510

31/07/2006

29/03/1984

25

1

26

815

LIMBAN

ION MARIAN

D72006-4601

01/08/2006

26/07/1982

25

1

26

816

PETCOV

SEBASTIAN

D72004-5861

30/09/2004

20/11/1976

19

6

25

817

PETROVICI

RODICA DORINA

D82005-2614

16/06/2005

05/05/1976

22

3

25

818

ILIN

JIVA

D82006-3316

31/08/2006

14/03/1976

24

1

25

819

VERDIS

VASILE

D82004-3824

25/06/2004

28/11/1972

18

6

24

820

MACICASAN

NATALIA MIHAELA

D82004-5228

12/08/2004

08/01/1976

18

6

24

821

CRETU

VALENTIN IONEL

D82004-7080

22/11/2004

19/06/1977

18

6

24

822

LEUCUTA

SANDA MARIANA

D82004-7212

26/11/2004

19/01/1983

18

6

24

823

BOARTES

REMUS CRISTIAN

D82004-7623

17/12/2004

17/04/1981

18

6

24

824

ACHIM

EUGENIA ELENA

D82005-1271

18/03/2005

06/09/1974

21

3

24

825

FLOREA

MARIA MAGDALENA

D72006-2414

12/04/2006

12/09/1979

23

1

24

826

BUHA

ANA

D82006-966

18/05/2006

07/11/1975

23

1

24

827

SERPE

EMIL

D82006-2069

18/07/2006

03/05/1981

23

1

24

828

MIHAESCU

ADRIAN PETRISOR

D82006-2106

20/07/2006

07/04/1977

23

1

24

829

CIORECAN

CRISTINEL DANIEL

D72006-4231

20/07/2006

23/12/1976

23

1

24

830

BADALUTA MINDAIONELA CODRUTA

D82006-2826

22/08/2006

07/01/1981

23

1

24

831

IURISTA

MARIA DANIELA

D72006-6142

23/10/2006

31/08/1981

23

1

24

832

BOJINESCU

MARIA

D72006-7424

07/12/2006

21/01/1979

23

1

24

Nr. Crt

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrarii

Data nasterii

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

833

PASTRAVANU

AMALIA

D82006-4439

12/12/2006

12/09/1979

23

1

24

834

BURISUC

DINU

D82006-2303

01/08/2006

24/10/1983

22

1

23

835

SAVESCU

RAZVAN

D82006-3257

30/08/2006

15/01/1985

22

1

23

836

FONOS

EVA

D82006-3300

31/08/2006

19/12/1980

22

1

23

837

MIREA

TATIAN

D72004-934

30/01/2004

19/12/1970

13

9

22

838

ANGHEL

IONEL DUMITRU

D72004-5347

14/09/2004

26/07/1981

16

6

22

839

CARPEAN

IOAN

D82004-7447

13/12/2004

27/07/1976

16

6

22

840

DUDAU

MARIA

D72004-7571

17/12/2004

03/03/1978

16

6

22

841

POSTEUCA

TODOR VASILE

D72006-2553

18/04/2006

31/12/1976

21

1

22

842

MOSTERESCU

LILIANA RODICA

D82005-1619

08/04/2005

28/05/1976

18

3

21

843

LUNGU

LAURA

D82006-2038

14/07/2006

04/06/1979

20

1

21

844

CANICEANU

VIOREL ADRIAN

D82006-3496

06/09/2006

28/05/1982

20

1

21

845

CARRA

NICOLAE

D72006-6850

20/11/2006

28/12/1985

18

1

19

846

TIGANELE

DRAGOS DANIEL

D72006-7593

14/12/2006

12/09/1983

18

1

19

847

BANTIU

ANCA MARIA

D72004-4256

31/05/2004

08/09/1976

12

6

18

848

TRUTA

IRIS CRISTINA

D72006-3018

10/05/2006

09/10/1982

8

1

9

849

PASARICA

CORA SORIN

D72006-4688

09/08/2006

18/01/1982

8

1

9