Hotărârea nr. 13/2007

13/30.01.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 780 mp situat in Timisoara ,str. Dr.Aurel Paunescu Podeanu colt cu str. Stejarul , înscris in CF nr.1 cu nr. top 8654, către Cantina de Ajutor Social - Timişoara si Direcţia de Asistenta Sociala Comunitara - Timişoara
Hotararea Consiliului Local 13/30.01.2007
privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 780 mp situat in Timisoara ,str. Dr.Aurel Paunescu Podeanu colt cu str. Stejarul , înscris in CF nr.1 cu nr. top 8654, către Cantina de Ajutor Social - Timişoara si Direcţia de Asistenta Sociala Comunitara - Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. 07./10.01.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 44/1994 privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social ;
Hotărârea Consiliului Local nr.4/29.01.2002 pentru înfiinţarea serviciului public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara";
Hotărârea Consiliului Local nr. 468/20.12.2005 - privind schimbarea denumirii Centrului Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara în Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a funcţiilor publice;
In conformitate cu prevederile art.38 alin .(2) lit.c) si art 126 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata de Legea nr.286/2006;
In temeiul Art.46 alin. (21) din Legea 215/2001 privind administratie publica locala modificata si completata de Legea nr.286/ 2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a terenului din str.Dr. Aurel Paunescu Podeanu ( D. Coresi ) - colt cu str. Strejarul inscris in CF nr 1 - Timişoara, topo nr. 8654, in suprafaţa de 780 mp, proprietatea Primariei Municipiului Timişoara, către Cantina de Ajutor Social, pentru construirea unei "Cantine de Ajutor Social", şi Direcţiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timişoara, in vederea construirii unui "Centru de zi pentru persoane vârstnice".

Art.2: Prin grija Cantinei de Ajutor Social si a Direcţiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timişoara se va efectua documentatia de dezmembrare a parcelei topo nr.8654, in vederea inscrierii in CF nr.1 a notarilor corespunzatoare.

Art.3: Predarea-primirea se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire, incheiat intre cele trei parti, dupa elaborarea si intabularea documentatiei de dezmembrare.

Art.4: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetateni
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara;
- Cantinei de Ajutor Social;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARACANTINA DE AJUTOR SOCIAL


Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

E-mail cantinasocialatimisoara@yahoo.com

nr.07 / 10,01,2007


Aprobat

Primar, Gheorghe CIUHANDU

REFERAT

privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani a terenului situat in str. Dr Aurel Paunescu Podeanu -colt cu str. Stejarul (fost Diaconu Coresi),înscris in CF nr.1 nr. topo 8654 către Cantina de Ajutor Social -Timișoara si Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara

Terenul situat in Timisoara str. Aurel Paunescu Podeanu -colt cu str. Stejarul(fost Diaconu Coresi) înscris in CF nr.1 nr. topo 8654 constând in teren in suprafața de 780 mp proprietatea Municipiului Timișoara .

Ținând cont de răspunsurile transmise de către Serviciul Juridic cu

nr. SC 2007 - 3/ 09.01.2007 ,a Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr.02/04.01.2007 si a Direcției Patrimoniu -Serviciul Administrare Imobile cu nr. D72007-000005/09.01.2007 de unde rezulta ca terenul mai sus menționat nu este revendicat conform prevederilor Lg.10/2001 ,nu se afla in litigii si nu a fost depus nici un dosar de revendicare conform Lg. 1/2001 ,Lg .18/1991 si LG 247/2005.

Cantina de Ajutor Social - Timișoara si Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara au depus proiecte in cadrul Proiectului de cooperare Romano - German ,,Reabilitarea Prudenta si Revitalizarea Economica a cartierelor istorice din Timișoara ’ in vederea obținerii de fonduri din partea Comunitatii Europene in perioada 2007-2013 ; in vederea construirii unei ,,Cantine de Ajutor Social’’si a unui ,,Centru de Zi pentru Persoane Varstnice ,’’

Motivam aceasta solicitare ținând cont de numărul mare de solicitări venite din partea unor potențiali beneficiari ai serviciilor noastre ,,care locuiesc in zonele periferice ale orașului sau departe de actualul sediu al Cantinei de Ajutor Social.

In prezent in Timișoara funcționează o singura cantina de ajutor social având aproximativ 450 beneficiari care se deplasează zilnic din diferite puncte ale orașului.

In decursul anului 2005 -2006 am înregistrat aproximativ 250 solicitări pentru a deschide o noua cantina ,care sa preia solicitările pentru acele familii care locuiesc in zona Iosefin ,Steaua si zonele periferice ale Timișoarei. O serie de beneficiari motivează distanta foarte mare la care este situata actuala cantina si întâmpina greutati de deplasare mai ales pe timp de iarna .

Viitoarea cantina va asigura hrana pentru aproximativ 250 familii nevoiașe din Timișoara,consiliere familiala ,consiliere juridica pe probleme de asistenta sociala.

În Timișoara, sunt deschise în cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara ,Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice, până la această dată, doar trei centre de zi pentru persoane vârstnice dintre care unul se adresează doar persoanelor suferinde de boala Alzheimer.

Cele trei centre existente sunt localizate pe str. Sever Bocu nr.44A (Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sf. Arh. Mihail și Gavril are o capacitate de 30 locuri), str. Telegrafului nr.8, (Centrul de zi „Sf. Constantin și Elena” are o capacitate de 30 locuri), și respectiv Str. V. Alecsandri nr.6 (Centrul de zi Alzheimer are o capacitate de 15 locuri). Se cunoaște că numărul populației de vârsta a treia este mare iar cele 75 de locuri disponibile nu pot deservi întregul oraș, fiind nevoie de deschiderea unor noi centre de zi în alte zone ale orașului.

Noul Centru de Zi pentru Persoane Varstnice va avea o capacitate de 30 locuri .Beneficiarii vor participa zilnic la activitati beneficiind totodata de consiliere sociala ,psihologica Juridica ,kinetoterapie si asistenta medicala.

Fondurile vor fi accesate din finanțare Europeana si cota parte finanțare locala.

Având in vedere cele de mai sus

PROPUNEM

1.Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local care sa aprobe atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a terenului in suprafața de 780 mp înscris in CF nr.1 topo proprietatea Municipiului Timișoarei pentru construirea unei cantine sociale cu o capacitate de 250 locuri si a unui centru de zi pentru persoane varstnice cu o capacitate de 30 locuri.

2.Prin grija Cantinei de Ajutor Social Timișoara si a Direcției de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timișoara se va efectua documentația de dezmembrare a parcelei 8654 topo situata pe str. Dr. Aurel Paunescu Podeanu -colt cu str. Stejarul (fost Diaconu Coresi ) in vederea înscrierii in CF a notarilor corespunzătoare.

Viceprimar

Adrian ORZA

Directia de Asistenta Sociala

Comunitara a Municipiului Timisoara

Director executiv, Maria STOIANOV

Cantina de Ajutor Social Timisoara Sef serviciu , jr.Rodica SURDUCAN

Avizat

Serviciul Juridic

Mirela LASUSCHIEVICI