Hotărârea nr. 128/2007

128/24.04.2007 privind aprobarea Contractului de asistenţă la proiectul negociat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Hotararea Consiliului Local 128/24.04.2007
privind aprobarea Contractului de asistenţă la proiectul negociat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-008512/12.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul Legii nr.31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În temeiul Legii nr.474/ 08.08.2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002;
În conformitate cu Hotărârea nr. 74/ 31.10.2003 a Consiliului de Administraţie a Regiei Autonome de Apă şi Canal Aquatim;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2 şi ale art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr.38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată;HOTARASTEArt.1: Se aprobă Contractul de Asistenţă la Proiect între Municipiul Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. La momentul intrării în vigoare a Contractului de Asistenţă la Proiect, în conformitate cu prevederile sale, Contractul de garanţie şi asistenţă la proiect între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare îşi încetează efectele juridice. Contractul de Asistenţă la Proiect astfel negociat constituie Anexă şi face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dr. ing. Gheorghe Ciuhandu pentru semnarea din partea Municipiului Timişoara a Contractului de Asistenţă la Proiect menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ

Nr. SC 2007 -008512 / 12.04.2007

Se aprobă, PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind aprobarea Contractului de asistență la proiectul negociat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Având în vedere:

Legea nr. 474/ 08.08.2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 și la București la 22 februarie 2002 ;

Corespondența purtată între Primăria Municipiului Timișoara și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Infrastructura municipală și de mediu, începând cu data de 13.11.2006, prin care Banca își arată intenția de a ridica garanția acordata de Municipalitate pentru împrumutul contractat de Aquatim și de a reduce marja aferentă dobânzii;

Strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare -„România 2025”, adoptată de Guvernul României în anul 2003;

Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR) prevede ca obiectiv prioritar „dezvoltarea managementului serviciilor publice locale”, iar prin realizarea acestui obiectiv se urmărește îmbunătățirea standardelor serviciilor publice locale, în special cele care privesc activitățile de alimentare cu apă și canalizare.

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 și ale art. 11 din HCL nr. 38/13.02.2007, reorganizarea Regiei Autonome Apă și Canal AQUATIM în S.C. AQUATIM S.A., se va efectua, numai după semnarea actului adițional negociat la Contractul de împrumut încheiat de Regia Autonoma de Apa si Canal AQUATIM cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Măsurii ISPA - Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România din data de 10 decembrie 2003 și a Contractului de Asistență la Proiect între Municipiul Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

În concluzie, propunem aprobarea Contractului de asistență la proiect negociat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

Dezvoltare. La momentul intrării în vigoare a Contractului de Asistență la Proiect, în conformitate cu prevederile sale, Contractul de garanție și asistență la proiect între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își încetează efectele juridice.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, ing. DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU R.P., ing. IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU


AVIZAT JURIDIC, jr. MIRELA LASUSCHEVICI


Red / Dact ML; Ex 1