Hotărârea nr. 125/2007

125/24.04.2007 privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 125/24.04.2007
privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 7276/27.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere Nota de fundamentare nr.SC2007-7277/27.03.2007 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;,
Avand in vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10161041/12.04.2007;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul prevederilor art.26, 28, 29, 32, 33 din Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice si juridice;
In temeiul prevederilor art.51 lit.b, art.78 alin.(1) lit.a, art.90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata,
In temeiul prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
In temeiul prevederilor pct. II din Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificata,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a si alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba infiintarea Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, serviciu public cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Primarului Municipiului Timisoara, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare cuprins in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Sediul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara va fi Bd C. D. Loga nr.1, Timisoara.
Art.2: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara are ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a dobânzilor, majorrilor si a penalittilor de întârziere, executarea silit a creantelor bugetare, solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, consilierea fiscal, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedur fiscal si a celorlalte acte normative în materie, adoptate de ctre autorittile centrale sau locale.

Art.3: Se aproba Organigrama Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se aproba Statul de functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, in conformitate cu prevederile Anexei nr.4 care face parte intergranta din prezenta hotarare.

Art.6: (1) Personalul din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara se constituie prin transferul in interes de serviciu al personalului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in conformitate cu prevederile Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Posturile vacante urmeaza a fi ocupate prin concurs, transfer sau examen, dupa caz.

Art.7: Bunurile proprietatea Municipiului Timisoara ce urmeaza a fi gestionate de institutia nou-infiintata vor fi preluate acesteia, respectiv preluate, pe baza de protocol.

Art.8: Cartile de munca si dosarele personale ale salariatilor si respectiv, ale functionarilor publici transferati, vor fi predate pe baza de protocol compartimentului de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.9: (1) Cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, care au ca obiect:
a. anularea dispozitiilor primarului prin care au fost solutionate contestatiile formulate impotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
b. plangeri formulate impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei intocmite de serviciile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
c. contestatiile la executare formulate impotriva actelor de executare silita aduse la indeplinire de catre serviciile de colectare si executare silita, persoane fizice si juridice din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
d. procedura de reorganizare judiciara si faliment a contribuabililor persoane juridice care au calitatea de debitori fata de bugetul local al Municipiului Timisoara, aflati in evidenta serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara,
e. actiuni formulate impotriva oricaror acte administrative fiscale emise de serviciile de impozite si taxe din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
vor fi finalizate de catre serviciul juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
(2) In cauzele care apar dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, avand ca obiect cele precizate la alin.(1) lit. a-e din prezentul articol, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va fi reprezentata de catre personalul din cadrul Biroului Contencios al acesteia.

Art.10 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica a Municipiului Timisoara.

Art.11: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

U]        /^ .0^


STATUL DE FUNCȚII AL PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECȚIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Număr total de posturi

Clasa funcției publice

Gradul profesional

Treapta de salarizar e

Funcție publica(FP)/ personal contractual (PC)

A. Funcții publice de conducere

1.

Director executiv

S

1

FP

2.

Sef serviciu

s

8

FP

3.

Sef birou

s

4

FP

Tota

funcții publice de conc

ucere

13

B. Funcții publice de execuție

1.

Consilier

S

13

I

superior

I

FP

2

Consilier

S

2

I

superior

II

FP

3.

Consilier

s

8

l

superior

III

FP

4.

consilier

s

5

l

principal

I

FP

5/ '

Consilier

s

9

I

principal

II

FP

6.

Consilier

s

9

I

principal

III

FP

7.

Consilier

s

1

I

asistent

I

FP

8.

Consilier

s

2

I

asistent

II

FP

9.

Consilier

s

34

I

asistent

III

FP

10.

Consilier

s

24

I

debutant

FP

11.

Consilier juridic

s

1

I

superior

III

FP

12.

Consilier juridic

s

1

I

principal

III

FP

13.

Consilier juridic

s

1

I

asistent

II

FP

14.

Consilier juridic

s

2

I

asistent

III

FP

15.

Consilier juridic

s

2

I

debutant

FP

16.

Referent

M

14

III

superior

I

FP

17.

Referent

M

4

III

superior

II

FP

18.

Referent

M

18

III

superior

III

FP

19.

Referent

M

2

III

principal

I

FP

20.

Referent

M

1

ill

principal

II

FP

21.

Referent

M

16

III

principal

III

FP

- 22.

Referent

M

10

ill

asistent

III

FP

23.

Referent

M

2

III

debutant

FP

Total funcții publice de execuție

181

C. Funcții personal contractual conducere

Sef Birou

S

1

PC

D. Funcții personal contractual de execuție

24.

Inspector de specialitate

S

2

debutant

PC

25.

Inspector de specialitate

s

3

III

PC

26.

Inspector

M

4

III

PC

27.

Inspector

M

1 .

Debutant

PC

Total funcții personal contractual de execuție

10

TOTAL GENERAL

205

DIRECTOR ECONOMIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ

NR. _______________________

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara este un serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Primarului Municipiului Timișoara, având ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv a dobânzilor, majorările și a penalităților de întârziere, executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, consilierea fiscală, în conformitate cu prevederile codului fiscale, ale codului de procedură fiscală și a celorlalte acte normative în materie, adoptate de către autoritățile centrale sau locale.

SECȚIUNEA I :

9

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE

PERSOANE JURIDICE I

ȘI

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE JURIDICE II

Serviciul Impozite și Taxe - Persoane Juridice I, respectiv Serviciul Impozite și Taxe -Persoane Juridice II din cadrul Direcției Fiscale au ca atribuție principală constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

ATRIBUȚII:

 • a)   verificarea, constatarea, stabilirea și emiterea notei de plată în vederea încasării obligațiilor fiscale de natura impozitelor și taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

 • b)   aplică, execută și studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele și taxele locale, precum și cele care reglementează inspecția fiscală;

 • c) verificarea concordanței datelor înscrise în declarația de impunere cu datele din evidența serviciului de impozite și taxe;

 • d) corectarea erorilor de calcul, de completare și de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligației de plată la bugetul local;

 • e) în situația în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanțelor bugetare locale se va solicita în scris prezența contribuabilului la sediul P.M.T. în vederea efectuării corecturilor necesare sau după caz efectuarea controlului fiscal la sediul societății;

 • f) verifică modul de completare a declarațiilor de impunere și actele prin care se atestă dobândirea proprietății bunurilor de către persoanele juridice și stabilește impozitul datorat;

 • g) recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate;

 • h) emite certificate de atestare a obligațiilor fiscale, adeverințe de valoare, alte acte solicitate de contribuabili în legătură cu situația fiscală a acestora;

 • i) emite decizii de impunere privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de către contribuabilii persoane juridice bugetului local;

 • j) păstrează în condiții de securitate dosarele contribuabililor;

 • k) aplică sancțiuni contravenționale pentru faptele prevăzute în legislația fiscală unde au competență;

 • l) aplică sancțiuni contravenționale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul societății precum și atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

 • m) urmărește operarea la zi în baza de date a declarațiilor de impunere, a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, și a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute;

 • n) întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către persoanele juridice;

 • o) întocmește referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului.

 • p) colaborează cu serviciile descentralizate ale Ministerului de Finanțe, cu executorii judecătorești, lichidatorii, etc., în vederea recuperării creanțelor fiscale ale Municipiului Timișoara

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura celor două servicii):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile

 • d) semnalează conducerii direcției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • e) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale

 • f) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • g) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • b) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice

 • c) Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracțiuni în timpul inspecției fiscale.

SECȚIUNEA a Il-a : SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ - PERSOANE JURIDICE

Serviciul Inspecție Fiscală - Persoane Juridice din cadrul Direcției Fiscale are ca atribuție principală constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice precum și calcularea accesoriilor acestora, în urma efectuării inspecției fiscale, în temeiul codului de procedură fiscală.

ATRIBUȚII:

 • a)     verificarea, constatarea, stabilirea, încasarea, respectiv emiterea notelor de plată în vederea încasării obligațiilor fiscale de natura impozitelor și taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

 • b)     aplică, execută și studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele și taxele locale, precum și cele care reglementează controlul fiscal;

 • c) verificarea concordanței datelor din evidența serviciului de impozite și taxe cu datele din evidența contabilă a contribuabililor persoane juridice, supuse inspecției fiscale;

 • d) corectarea erorilor de calcul, de completare și de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligație de plată la bugetul local;

 • e) întocmește, în urma inspecției fiscale, actul de control și anexele aferente acestuia, conform legislației în vigoare;

 • i) verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit și virat la bugetul local impozitele și taxele datorate, stabilind diferențele nedeclarate de către contribuabil și transmite Serviciului Colectare și Executare Silită Dispoziția de urmărire însoțită de procesul - verbal și anexele aferente;

j) păstrează în condiții de securitate dosarele contribuabililor;

k) aplică sancțiuni contravenționale pentru faptele prevăzute în legislația fiscală unde au competență;

 • l) aplică sancțiuni contravenționale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul societății precum și atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

m) urmărește operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecției fiscale;

o) întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către persoanele juridice;

p) întocmește referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului;

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile;

 • d) semnalează conducerii direcției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • e) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • f) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • g) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • a) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice

 • b) Reprezintă și angajează direcția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • c) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracțiuni în timpul inspecției fiscale.

SECȚIUNEA a III-a : SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE FIZICE

ATRIBUȚII:

 • a) verifica declaratiile de impunere si actele prin care se atesta dobandirea proprietatii bunurilor si stabileste impozitul datorat pentru persoane fizice ;

 • b) recalculeaza impozitul in cazul in care au intervenit modificari de proprietate , opreaza cererile depuse, restituirile si compensarile de impozite si taxe necuvenite

 • c) aplica sancțiuni contravenționale în cazurile de nedeclarare a bunurilor proprietate personala dobândite, precum si in cazurile de depunere peste termen a declaratiilor de impunere;

 • d) stabileste la cerere valoarea de impozitare a cladirilor in vederea instrainarii , respectiv a dezbaterii succesorale;

 • e) verifica in evidentele fiscale cele sesizate solicitând la nevoie si documente justificative în vederea impunerii corecte;

 • f)  emite certificate de atestare a obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice;

 • g) urmareste operarea la zi a matricolelor pentru evidenta cladirilor , terenurilor si a mijloacelor de transport auto, a tuturor modificarilor sau cazurilor nou-aparute;

 • h) pastreaza in conditii de securitate matricolele si dosarele cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport auto;

 • i) pastreaza pana la arhivare documentele prin care s-a dat raspuns contribuabililor la cererile si contestatiile adresate;

 • j) intocmeste in termen situatiile fiscale referitoare la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice

 • k) aplica sanctiuni contraventionale pentru faptele prevazute in legislatia fiscala unde au competenta;

 • l) aplică, execută și studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele și taxele locale, precum și cele care reglementează inspecția fiscală;

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile

 • d) semnalează conducerii direcției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • e) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale

 • f) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • g) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • b) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice

 • c) Reprezintă și angajează direcția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracțiuni în timpul inspecției fiscale.

SECȚIUNEA a IV-a : SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ - PERSOANE FIZICE

9                                                                                                                         9

Serviciul Inspecție Fiscală - Persoane Fizice din cadrul Direcției Fiscale are ca atribuție principală constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice precum și calcularea accesoriilor acestora, în urma efectuării inspecției fiscale, în temeiul codului de procedură fiscală.

ATRIBUȚII:

 • d) verificarea, constatarea, stabilirea, încasarea, respectiv emiterea notelor de plată în vederea încasării obligațiilor fiscale de natura impozitelor și taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul pe clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

 • e)     aplică, execută și studiază prevederile actelor normative care reglementează

impozitele și taxele locale, precum și cele care reglementează controlul fiscal;

 • c) verificarea concordanței datelor din evidența serviciului de impozite și taxe cu situația reală constatată în timpul inspecției fiscale;

 • d) întocmește, în urma inspecției fiscale, actul de control și anexele aferente acestuia, conform legislației în vigoare;

 • i) verifică pe teren concordanța dintre declarațiile contribuabililor și realitatea de pe teren, stabilind atunci când este cazul diferențele nedeclarate de către contribuabil și transmite Serviciului Colectare și Executare Silită Dispoziția de urmărire însoțită de procesul -verbal și anexele aferente;

j) păstrează în condiții de securitate dosarele contribuabililor;

k) aplică sancțiuni contravenționale pentru faptele prevăzute în legislația fiscală unde au competență;

 • l) aplică sancțiuni contravenționale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul contribuabililor persoane fizice precum și atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege;

 • m) urmărește operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecției fiscale;

o) întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către persoanele fizice;

p) întocmește referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului;

 • q) colaborează cu serviciile descentralizate ale Ministerului de Finanțe, cu executorii judecătorești, etc., în vederea recuperării creanțelor fiscale ale Municipiului Timișoara

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile;

 • d) semnalează conducerii direcției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • e) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • f) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • g) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • f)  Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • g) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice

 • h) Reprezintă și angajează direcția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • i) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracțiuni în timpul inspecției fiscale.

SECȚIUNEA a V-a : BIROUL EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR ȘI ÎNCASĂRI BUGETARE

Acest birou se află în subordinea Serviciului Impozite și taxe - Persoane fizice, având atribuții distincte față de acesta.

ATRIBUȚII :

 • a) incaseaza impozite si taxe datorate de persoane fizice si juridice bugetului local

 • b) emite borderoul zilnic de incasari care se inregistreaza in contabilitate

 • c)  depune borderoul cu sumele incasate la trezorerie

 • d) anunta seful ierarhic superior in cazul in care constata probleme in progarmul informatic

 • e) adauga personae fizice sau juridice in baza de date atunci cand situatia o impune

 • f) genereaza note de plata atunci cand situatia o impune

 • g) va indeplini atributiile corect, constiincios si dezintersat

 • h) isi va insusi toate actele normative in materie de impozite , taxe si alte venituri ale bugetului local, urmand o perfectionare continua a pregatirii profesionale.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile

 • d) semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 • e) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale

 • f) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • g) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • b) Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

SECȚIUNEA a Vl-a : BIROUL SOLUȚIONĂRI CONTESTAȚII ȘI METODOLOGIE

ATRIBUȚII:

 • a) soluționarea contestațiilor împotriva modului de stabilire a impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice

 • b) intocmirea referatelor si a dispozitiilor privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale emise de catre Directi Fiscala a Municipiului Timisoara

 • c)  activitate de consiliere și consultanță fiscală a contribuabililor persoane fizice și juridice

 • d) soluționarea oricăror sesizări, altele decât contestațiile privitoare la aplicarea corectă a legislației fiscale in materie

 • e) verificarea și întocmirea documentației în vederea restituirii taxelor judiciare de timbru nefolosite în instanță

 • f)  întocmirea referatelor și a proiectelor de hotărâre care, în conformitate cu prevederile legale, sunt initiate de catre Direcția Fiscala cum ar fi: proiecte de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, privind instituirea sechestrelor asiguratoare, privind acordarea de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice, stabilire a procedurilor si criteriilor in baza carora se acorda facilitati fiscale, in limita competentelor legale

 • g) intocmirea adreselor ridica probleme de natura juridica privitoare la modul de stabilire a impozitelor si taxelor, precum si colectarea si executarea silita

 • h) verificarea contractelor înainte de semnarea acestora de către Directorul Directiei Fiscale, în speță a clauzelor contractuale privitoare la durata contractului, prețul garanție de aplicabilitate, garanția de bună-execuție, modalități de plată, alte garanții, actualizări de preț, acordare avans, alte clauze cu continut economic

 • i)  înaintarea spre Biroul Juridic a documentației în vederea întocmirii declarațiilor de creanță ale debitorilor aflați în stare de insolvență

 • j)  soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor și taxelor locale

 • k) alte atribuții date spre competentă soluționare de către Directorul Directiei Fiscale.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • b) soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • d) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • b) Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia

 • c) Întocmește în termenul legal referatele privind soluționarea contestațiilor formulate împotriva proceselor-verbale de control.

SECȚIUNEA a VII-a : SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ -PERSOANE JURIDICE

ATRIBUȚII:

 • a) aplică, execută și studiază prevederile legale care reglementează executarea creanțelor bugetare de natură fiscală, precum și a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

 • b) efectuează și verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanțelor bugetare aflate în evidența serviciului;

 • c) întocmește evidența proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanțelor bugetare în termenele de prescripție;

 • d) calculează dobânzi, penalități sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;

 • e) întocmește acte necesare executării silite;

 • f) ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea și executarea debitelor, precum și de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituții;

 • g) colaborează cu instituții bancare, organe de poliție municipală și cu alte organe ale administrației publice locale în vederea realizării creanțelor bugetare prin executarea silită;

 • h) analizează și hotărăște măsurile de executare astfel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ținând seama de drepturile și obligațiile debitorului urmărit;

 • i) asigură si organizează, când este cazul, ridicarea și depozitarea bunurilor sechestrate;

 • j) numește custodele și administratorul sechestru;

 • k) participă la acțiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentația necesară;

 • l) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;

 • m) verifică și urmărește respectarea de către debitorii, persoane juridice, a termenelor de plată din eșalonare și a condițiilor în care a fost acordată înlesnirea;

 • n) întocmește documentația și propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Biroului Juridic și le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare;

 • o) soluționează și rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanțelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislație și repartizate spre rezolvare.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor

 • e)răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • f) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici

 • g) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării debitorilor;

 • b) colaborarea cu instituții bancare, poliția și alte instituții în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

 • c) participare la acțiuni de valorificare a bunurilor sechestrate;

 • d) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia.

SECȚIUNEA a VIII-a : SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

ATRIBUȚII:

 • a) aplică, execută și studiază prevederile legale care reglementează executarea creanțelor bugetare de natură fiscală, care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

 • b) efectuează și verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanțelor bugetare aflate în evidența serviciului;

 • c) întocmește evidența proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanțelor bugetare în termenele de prescripție;

 • d) calculează dobânzi, penalități sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create;

 • e) întocmește acte necesare executării silite;

 • f) ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea și executarea debitelor, precum și de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituții;

 • g) colaborează cu instituții bancare, organe de poliție municipală și cu alte organe ale administrației publice locale în vederea realizării creanțelor bugetare prin executarea silită;

 • h) analizează și hotărăște măsurile de executare astfel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ținând seama de drepturile și obligațiile debitorului urmărit;

 • i) asigură si organizează, când este cazul, ridicarea și depozitarea bunurilor sechestrate;

 • j) numește custodele și administratorul sechestru;

 • k) participă la acțiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentația necesară;

 • l) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;

 • m) verifică și urmărește respectarea de către debitorii, persoane juridice, a termenelor de plată din eșalonare și a condițiilor în care a fost acordată înlesnirea;

 • n) întocmește documentația și propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Biroului Juridic și le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare;

 • o) soluționează și rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanțelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislație și repartizate spre rezolvare.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor

 • d) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale

 • e) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • f) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării debitorilor;

 • b) colaborarea cu instituții bancare, poliția și alte instituții în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

 • c) participare la acțiuni de valorificare a bunurilor sechestrate;

 • d) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia.

SECȚIUNEA a IX-a :

SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ

AMENZI - PERSOANE FIZICE

Principala activitate a serviciului o reprezintă încasarea si colectarea amenzilor stabilite in sarcina persoanelor fizice care domiciliază pe raza Municipiului Timișoara și care potrivit legii se fac venit la bugetul local.

ATRIBUȚII:

 • a)   aplică, execută și studiază prevederile legale care reglementează executarea amenzilor, care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

 • b) efectuează și verifică îndeplinirea procedurilor de executare a amenzilor aflate în evidența serviciului;

 • c) întocmește evidența proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanțelor bugetare în termenele de prescripție;

 • e) întocmește acte necesare executării silite;

 • f) ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea și executarea debitelor, precum și de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituții;

 • g) colaborează cu instituții bancare, organe de poliție municipală și cu alte organe ale administrației publice locale în vederea realizării amenzilor prin executarea silită;

 • h) analizează și hotărăște măsurile de executare astfel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ținând seama de drepturile și obligațiile debitorului urmărit;

 • i) asigură si organizează, când este cazul, ridicarea și depozitarea bunurilor sechestrate;

 • j) numește custodele și administratorul sechestru;

 • k) participă la acțiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentația necesară;

 • l) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;

 • m) verifică și urmărește respectarea de către debitorii, persoane fizice, a termenelor de plată din eșalonare și a condițiilor în care a fost acordată înlesnirea;

 • n) întocmește documentația și propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Biroului Juridic și le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare;

 • o) soluționează și rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanțelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislație și repartizate spre rezolvare.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

 • b) să-și aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu în mod conștiincios, corect și dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile

 • d) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale.

 • e) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • f)răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării debitorilor;

 • b) colaborarea cu instituții bancare, poliția și alte instituții în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

 • c) participare la acțiuni de valorificare a bunurilor sechestrate;

 • d) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia.

SECȚIUNEA a X-a :

BIROUL CONTENCIOS

Biroul Juridic își desfășoară activitatea sub directa subordonare a directorului Direcției Fiscale, atributia definitorie constand in reprezentarea intereselor Directiei Fiscale în fața instanțelor judecătorești, respectiv ținerea evidenței proceselor și litigiilor în care serviciul public este parte.

ATRIBUȚII:

 • a) reprezintă în fața instanțelor judecătorești competente interesele Directiei Fiscale ca serviciu public cu personalitate juridica (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție);

 • b) pentru o bună apărare a directiei pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepții;

 • c) ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru creanțele unității;

 • d) comunică organelor de executare silită, titlurile executorii primite;

 • e) în baza unei delegații speciale date de primar, poate fixa pretențiile, renunță la pretenții, poate da răspunsuri la interogatoriu;

 • f)  participă la formarea obiecțiunilor precontractuale, dacă se pun în discuție probleme de drept;

 • g) formulează răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;

 • h) exercită căile ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

 • i)  își exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

 • j)  promovează cereri de chemare în judecată din dispoziția Primarului Municipiului Timisoara si a directorului Directiei Fiscale

 • k) face cereri de intervenții în dosarele aflate pe rol și în care Directia Fiscala justifică un interes;

 • l)  avizează pentru legalitate contractele încheiate de directie și se prezintă prin reprezentant la birourile notarilor publici în vederea autentificării contractelor de donație;

 • m) avizează pentru legalitate la cererea conducerii orice acte cu caracter juridic;

 • n) asigură consiliere juridică la cererea serviciilor si compartimentelor din cadrul directiei

 • o) promovează orice alte acțiuni în justiție cu aprobarea conducătorilor serviciului public.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura serviciului și biroului):

 • a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • c) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției;

 • d) răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite, în cadrul serviciului;

 • e) răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea Directiei fiscale si a Primarului Municipiului Timisoara;

 • b) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • c) poate propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a Directiei Fiscale, în general;

 • d) poate semnala conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

SECȚIUNEA a Xl-a : COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Acestui compartiment asigură gestionarea resurselor umane, atât în ceea ce privește efectuarea de noi angajări, cât și de perfecționarea personalului existent.

ATRIBUȚII specifice personalului care desfasoara activitati in domeniul resurselor umane:

 • a) analizează indicatorii de muncă, salarizare și normare a muncii în vederea asigurării eficienței economice și a concordanței cu ceilalți indicatori și secțiuni ale bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariați și a utilizării raționale a fondului de salarii;

 • b) elaborează proiectul organigramei și statul de funcții pentru servicul public cu persoanlitate juridica -Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

 • c) întocmește fișele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele și prioritățile stabilite de Primar pentru Directia fiscala;

 • d) elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor serviciului public, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare și al Regulamentului Intern al Directiei Fiscale, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

 • e) elaborează schema de încadrare și ține la zi evidența modificărilor intervenite;

 • f)  elaborează proiectele de decizii la conducătorului instituției referitoare la activitatea de organizare și salarizare a personalului;

 • g) elaborează proiectele de decizii ale conducătorului instituției referitoare la activitatea de perfecționare a personalului;

 • h) elaborează documente legate de organizarea și normarea personalului la nivel de instituție, colaborând cu celelalte compartimente;

 • i)  urmărește respectarea legalității privind încadrarea, salarizarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul Directiei fiscale

 • j)  analizează datele și informațiile și elaborează programe, prognoze și strategii de dezvoltare

 • k) asigură secretariatul activității de întocmire a fișelor de evaluare a performanțelor salariaților în vederea stabilirii salariului, acordării de premii sau a promovării;

 • l)  stabilește cuantumul și urmărește modul de acordare a sporurilor, indemnizațiilor, salariilor de merit și a altor drepturi acordate de legislația muncii personalului aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • m) răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecționare a personalului din cadrul Direcției fiscale;

 • n) urmărește și ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfășurării corespunzătoare a activității de perfecționare a personalului;

 • o) realizează activități de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecționare, specializare, etc.);

 • r) asigură selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcții și specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții și organigramă;

 • s) efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detașarea sau încetarea activității pentru personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei fiscale;

ș) răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare și promovare și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • t)  întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;

 • u)  întocmește formalitățile specifice angajării - dispoziții de numire în funcția publică, contracte de muncă , adrese către Oficiile Forțelor de Muncă , adrese de transfer, etc. pentru personalul din cadrul Directiei Fiscale

 • v) întocmește și completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaților Direcției Fiscale și transmite periodic Agenției Naționale a Funcționarilor Publici copii după dosarele personale ale salariaților nou încadrați și dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal și fluctuațiile acestuia;

 • w) eliberează adeverințe privind calitatea de salariat, la cererea personalului;

 • x) întocmește carnetele de muncă pentru salariații nou angajați în cadrul directiei;

 • y) păstrează și ține la zi carnetele de muncă ale salariaților din cadrul directiei, operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcției, clasei/treptei profesionale, modificările salariului, etc.;

 • z) întocmește contractele de muncă și le înregistrează în Registrul de evidență a angajaților;

aa) ține evidența la zi a vechimii în muncă a salariaților;

bb) efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaților, ținând evidența efectuării acestora, a rechemărilor, a reținerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • b) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • c) semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • c) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • d) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • e) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • f)  răspunde, potrivit dispozițiilor legale de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • g) răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului;

 • h)  răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligațiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata și stabili impunerile.

SECȚIUNEA a XII-a : BIROU ACHIZITII PUBLICE SI CONTABILITATE

Serviciul Achiziții Publice si administrativ este compartimentul de specialitate din cadrul serviciului public care organizează și desfășoară toate procedurile de achiziție publică initiate de catre Directia Fiscala si asigura logistica si necesarul furniturilor de birou și al formularelor tipizate utilizate in desfasurarea activitatii de catre personalul din cadrul Directiei fiscale.

ATRIBUȚII specifice personalului care desfasoara activitati in domeniul achizițiilor publice:

 • a) asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și  desfășurarea

procedurilor de achiziții publice;

 • b) întocmesc rapoarte și analize privind activitatea de licitații;

 • c) elaborează Programul Anual al achizițiilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

 • d) întocmește documentația de atribuire (fișa de date, formulare)

 • e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

 • f)  nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

 • g) întocmește referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere;

 • h) întocmește Dispoziția de numire a Comisiilor menționate mai sus;

 • i)  întocmește anunțul de intenție/participare/atribuire și-l comunică către R.A.

Monitorul Oficial al României, SEAP, Jurnalul Comunităților Uniunii Europene conform legislației în domeniul achizițiilor publice;

 • j)  întocmește documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare și achitării anunțurilor pentru proceduri;

 • k) pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

 • l)  asigură desfășurarea procedurilor și secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

 • m) intocmesc contractele atribuite in urma desfasurarii licitatiilor

 • n) asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale;

 • o) asigură corespondența cu Unitatea Centrală de Verificare a Achizițiilor Publice din structura Ministerului Finanțelor Publice, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depășesc plafoanele stabilite de legislația în domeniul achizițiilor publice;

 • p) asigură corespondența, în cazul contestațiilor, cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - București

 • q) întocmește raportările pentru Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - București;

 • r)  întocmește dosarul achiziției publice;

 • s) întocmește documentele necesare restituirii garanțiilor de participare

ATRIBUȚII specifice personalului care desfasoara activitatile compartimentului contabilitate

 • a) acordă avansurile pentru deplasările personalului directiei în interiorul localității, în afara localității și în străinătate, le justifică și ține o evidență a acestora;

 • b) întocmește evidența sintetică a mijloacelor fixe, în baza recepțiilor întocmite de compartimentul administrativ și a notelor contabile, a obiectelor de inventar și a materialelor, în baza recepțiilor;

 • c) evidențiază, achită și preia în programul informatic statele de plată, salariile, prestări servicii, stimulente etc.;

 • d) urmărește încasările și restituirile garanțiilor de licitații;

 • e) realizează toate încasările și plățile în numerar și virament, efectuează toate operațiunile în numerar prin casieria unității precum și prin virament pe baza ordinelor de plată prin Trezoreria Timișoara, Banca Comercială și Banca Română de Dezvoltare;

 • f) întocmește balanța contabilă și darea de seamă contabilă proprii, și raportează acestea către contabilitatea Primariei Municipiului Timisoara;

 • g) alte atribuții date spre competentă soluționare de către Directorul Directiei Fiscale.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • e) răspunde de punerea în aplicare a legislației în domeniul financiar contabil;

 • f)  răspunde de păstrarea confidențialității în legătură cu faptele, documentele sau informațiile de care iau cunoștință în exercitarea funcției;

 • g) răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fișa postului;

 • h) răspunde de exactitatea datelor furnizate;

 • i)  răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • j)  răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • b) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • c) propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituției, în general;

semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilități

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu, se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • c) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora; răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • d) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • e) răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informărilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice;

 • f) răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

SECȚIUNEA a XIII-a :

BIROU CONSILIERE CETATENI SI REGISTRATURA

Compartiment Consiliere Cetățeni are ca atribuție principală asigurarea consilierii contribuabililor cu privire la problemele apărute în legătură cu impozitele și taxele datorate de aceștia bugetului local. Înființarea acestui compartiment va avea și avantajul că oferă consilierilor angajați în cadrul său posibilitatea de a se specializa și de a răspunde din ce în ce mai bine nevoilor contribuabililor.

Activitatea de registratură este complementară celei de consiliere, fără a se confunda, referindu-se la activități specifice front-office-ului, în speță, preluarea și verificarea documentelor depuse de contribuabili, în vederea înregistrării unei documentații corecte și complete, evitându-se astfel solicitări ulterioare, care ar duce la prelungirea termenului legal de rezolvare a cererilor.

ATRIBUȚII specifice personalului care desfasoara activitati de consiliere a cetatenilor:

 • a)  ofera informatii cu privire la modul in care isi desfasoara activitatea serviciile si compartimentele din cadrul Directiei Fiscale;

 • b) ofera informatii cu privire la documentele care trebuie depuse, pentru fiecare caz in parte in functie de solicitarea contribuabililor si unitatea care elibereaza acele documente sau acte;

 • c) acorda consiliere cu privire la modul de completare a cererilor si declaratiilor care trebuie depuse de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, la compartimentul registratura ;

 • d) indruma contribuabilii la serviciile de specialitate care sunt competente sa solutioneze solicitarea contribuabilului;

 • e)  ofera orice informatii cu caracter public referitoare la impozite si taxe, legislatie fiscala si modul de aplicare a acesteia de catre organele de specialitate, si pentru care nu este necesara depunerea unei adrese sau cereri la compartimentul de registratura;

 • f) ofera informatii cu privire la stadiul de rezolvare a solicitarii sau adresei formulate de catre contribuabilii persoane fizice sau juridice.

 • g) alte atribuții date spre competentă soluționare de către Directorul Direcției Fiscale.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) Funcționarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai dețin aceasta calitate, sunt obligați, în condițiile legii, sa păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu

 • b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu, se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • c) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora; răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • d) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • e) răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informărilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice;

 • f) răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) Funcționarii din cadrul serviciului au competență în limita atribuțiilor de serviciu.

 • b) Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia

 • c) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • a)   semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

ATRIBUȚII specifice personalului care desfasoara activitati de registratura:

 • a) verifică și preia actele și documentațiile pentru eliberarea certificatului de atestare a obligatiilor bugetare datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice;

 • b) verifică și preia actele necesare pentru eliberarea de catre Directia Fiscala a adeverințelor si a altor documente si acte administrative

 • c) analizeaza corectitudinea modului de completare a cererilor, documentelor si a celorlalte adrese formulate de catre contribuabili persoane fizice si juridice

 • d) preiau contestatiile si plangerile referitoare la modul de stabilire a impozitelor si taxelor locale

 • e) verifica si preia documentele necesare impunerii bunurilor impozabile apartinand contribuabililor persoane fizice sau juridice

 • f)  efectuează înscrierea în audiență a persoanelor care, pentru probleme deosebite, solicită să fie primite de conducerea directiei, întocmește „nota de audiență” care este remisă pe bază de semnătură, compartimentului implicat

 • g) în afară de documentațiile specifice enumerate mai sus, serviciul preia orice alte cereri și sesizări în legătură cu activitatea direcției

 • h) sub aspectul circuitului documentelor, acestea, după programul cu publicul, sunt transmise pe bază de semnătură, compartimentelor Dierctiei Fiscale, de unde sunt preluate, tot pe bază de semnătură, actele emise de acestea sau răspunsurile vor fi înmânate sau expediate prin poștă, celor interesați;

 • i)  Cererile adresate conducerii Directiei Fiscale se remit zilnic acesteia, care, după analiză și repartizare, sunt preluate din nou de serviciu, care le va distribui compartimentelor în funcție de rezoluția pusă;

 • j)  va asigura în permanență o evidență corectă a circuitului documentelor în instituție;

 • k) Zilnic, expediază și primește corespondența prin Direcția Județeană de Poștă sau de la alte instituții.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • c) răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • d) răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • e) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea directiei și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • f)  răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului;

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • a) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • b) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • c) semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

SECȚIUNEA a XIV-a : COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Principalele activitati specifice personalului care desfasoara activitati administrative sunt:

 • a) gestionarea mijlocelor fixe si a obiectelor de inventar

 • b) achizitii prin cumparare directa, intretinere curenta a instalatiilor electrice, sanitare termice igienizari , lucrari de amenajare (reparatii,. tencuieli, zugraveli, vopsitorii )etc.

 • c) urmarirea contractelor de prestari-servicii (copiatoare, faxuri, sisteme alarma, dezinsectie, deratizare, masini numarat bani, iluminat, incalzire, gunoi, etc)

 • d) urmarirea contractelor de achizitii materiale si rechizite, materiale curatenie, activitatea parcului auto (urmarirea consumului de carburant lunar, efectuarea reviziilor si reparatiilor necesare)

 • e) asigura serviciilor de specialitate din cadrul Directiei fiscale necesarul de obiecte si rechizite, intocmeste documentele necesare in vederea achizitionarii acestora

 • f)  alte atribuții date spre competentă soluționare de către Directorul Direcției Fiscale.

AUTORITATE (COMPETENȚE):

 • b) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a

mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • c) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • d) semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

RESPONSABILITĂȚI (pentru personalul din structura sa):

 • g) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • h) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • i)  răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor;

 • j)  răspunde de însușirea și respectarea Codului de conduită al funcționarilor publici.

 • k) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea directiei și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • l)  răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului;

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. ADRIAN BODO


Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

bJ


PRIMAR                              DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU               Ec. ADRIAN BODO


1 + 16

BIROUL EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR ȘI ÎNCASĂRI BUGETARE


+ b_> o


Ui


+ b_> Ui


Ui


+

Cb


SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL IMPOPZITE ȘI TAXE

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE

PERSOANE JURIDICE I


SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE

PERSOANE JURIDICE II


SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ PERSOANE

JURIDICE


SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE

JURIDICE


SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ IMPOZITE ȘI TAXE

PERSOANE ET7TCE


SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ AMENZI

PERSOANE FIZICE


BIROU SOLUȚIONĂRI CONTESTAȚII ȘI METODOLOGIE


O

V

w

n

o


w n d H

<+

Cb


+

Ui


BIROU CONSILIERE CETÎĂȚENI ȘI REGISTRATURĂ


BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTABILITATE


BIROU CONTENCIOS


COMPARTIMENT RESURSE

UMANE


COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV


ORGANIGRAMA DIRECȚIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

PE ANU

CAPITOLUL: Autoritati publice si actiuni externe

51,02

SUBCAPITOLUL: Autoritati executive si legislative

51.02.01

UNITATE: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

TOTAL AN

TOTAL CHELTUIELI

4.809,76

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4.530,76

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.844,27

Cheltuieli salariale in bani

10,01

2.368,52

Salarii de baza

10.01.01

1.134,06

Salarii de merit

10.01.02

23,14

Indemnizatie de conducere

10.01.03

40,22

Spor de vechime

10.01.04

238,48

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

119,75

Alte sporuri

10.01.06

17,38

Ore suplimentare

10.01.07

340,22

Fond de premii

10.01.08

314,34

Prima de vacanta

10.01.09

137,64

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizatii de delegare (DEPLASARI)

10.01.13

3,30

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Contributii

10,03

475,75

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

306,74

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

38,98

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

118,89

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,14

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

10.03.05

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.686,48

Bunuri si servicii

20,01

347,28

Furnituri de birou

20.01.01

347,28

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0,00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transportul la si de la locul de munca

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0,00

Reparatii curente

20,02

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20,04

119,95

Medicamente

20.04.01

119,95

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

148,95

Alte obiecte de inventar

20.05.30

148,95

Deplasari, detasari, transferari

20,06

152,05

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

148,45

Deplasari in strainatate

20.06.02

3,60

Carti, publicatii si materiale documentare

20,11

0,00

Pregatire profesionala

20,13

44,20

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din act.in reprezentarea int

e 20,25

0,00

Alte cheltuieli

20.3o

874,05

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

874,05

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

Despagubiri civile

59,17

0,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

279,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

279,00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71,01

279,00

Alte active fixe

71.01.30

279,00

PE ARTICOLE SI ALINEATE L 2007

-mii RON-

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IV

0,00

670,80

2.154,89

1.984,06

0,00

670,80

1.875,89

1.984,06

0,00

404,02

1.144,05

1.296,20

0,00

333,22

948,17

1.087,14

0,00

169,82

465,65

498,59

0,00

5,48

8,53

9,13

0,00

6,50

16,28

17,43

0,00

30,61

100,38

107,49

0,00

18,18

49,05

52,52

0,00

4,12

6,40

6,86

0,00

50,94

139,70

149,58

0,00

25,31

44,62

244,41

0,00

21,23

116,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,04

1,13

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,80

195,88

209,06

0,00

45,77

126,03

134,94

0,00

5,87

15,99

17,12

0,00

17,62

49,07

52,20

0,00

1,54

4,80

4,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266,78

731,84

687,86

0,00

69,46

138,91

138,91

0,00

69,46

138,91

138,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,63

51,66

51,66

0,00

16,63

51,66

51,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,79

59,58

59,58

0,00

29,79

59,58

59,58

0,00

14,48

82,39

55,19

0,00

13,28

81,19

53,99

0,00

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,50

11,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,42

366,81

370,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,42

366,81

370,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279,00

0,00

0,00

0,00

279,00

0,00

0,00

0,00

279,00

0,00

0,00

0,00

279,00

0,00

INTOCMIT,

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Corespondența serviciilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timișoara care urmează a fi transferate la

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, cu cele nou-create în cadrul acesteia

Având în vedere atribuțiile de serviciu identice, serviciile din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timișoara - Direcția Economică, prevăzute în tabelul de mai jos, se vor transfera în interes de serviciu la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, cu schimbarea denumirii, pentru o mai bună reprezentare a atribuțiilor acestora, astfel:

Nr. crt.

SERVICII DIN CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE CARE SE TRANSFERĂ LA D.F.M.P.

SERVICII REDENUMITE IN

CADRUL D.F.M.T.

1

2

1

SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI, TERENURI, TAXE AUTO, ALTE TAXE - PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL IMSPECȚIE FISCALĂ -

PERSOANE JURIDICE

2

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE -PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE -PERSOANE JURIDICE II

3

BIROUL        SOLUȚIONAREA

CONTESTAȚIILOR

BIROUL       SOLUȚIONAREA

CONTESTAȚIILOR           ȘI

METODOLOGIE

4

SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ - PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ - PERSOANE JURIDICE

5

SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ - PERSOANE FIZICE

SERVICIUL COLECTARE ȘI EXECUTARE SILITĂ IMPOZITE ȘI TAXE - PERSOANE FIZICE

6

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE -PERSOANE FIZICE

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE -PERSOANE FIZICE

7

BIROUL INCASARI

BIROUL           EVIDENȚA

CONTRIBUABILILOR         ȘI

ÎNCASĂREI BUGETARE

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. ADRIAN BODO


Dr. ing. GHEPRGHE CIUHANDU

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR.__________________/__

REFERAT

Modificările succesive ale actelor normative ce reglementează finanțele publice locale, procedurile fiscale etc., au determinat creșterea volumului de munca în cadrul serviciilor de venituri si a celor cu atribuții in colectarea creanțelor bugetare aflate in prezent in subordinea Direcției Economice. In urma modificărilor apărute activitățile specifice serviciilor de venituri cu atribuții in atragerea veniturilor la bugetele locale, identificarea debitelor stabilite suplimentar peste cele declarate de către contribuabilii persoane juridice si fizice, colectarea creanțelor datorate bugetului local de către contribuabili determină din partea acestor servicii o activitate complexă, care necesita desfășurarea activităților inclusiv in zilele nelucrătoare, fapt care insa nu rezolva in totalitate problemele cu care se confruntă aceste servicii. Toate acestea sunt susținute inclusiv de datele statistice referitoare la volumul de munca desfasurat de catre functionarii publici astfel:

 • -  in evidenta serviciului de executare silita exista un numar de 38.000 de somatii transmise contribuabililor rau platnici

 • -  serviciile de executare silita au preluat de la Ministerul Finantelor Publice un numar de 16.000 de titluri executorii reprezentand amenzi aplicate persoanelor fizice cu domiciliul in Timisoara

 • -   cererile referitoare la eliberarea certificatelor de atestare a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice sau juridice inregistrate la registratura Directiei Economice in perioada 01.01.2007-01.03.2007 este in numar de aproximativ 10.000

 • -  serviciile de impozite si taxe persoane juridice au obligatia de a emite un numar de aproximativ 3500 de decizii de impunere pana la data de 26.03. 2007 urmand ca incepand cu anul fiscal 2008, sa fie emise decizii pentru toti contribuabilii persoane juridice aflati in evidentele fiscale ale serviciului, in numar de aproximativ 9000

 • -   inspectorii cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor datorate de catre contribuabilii persoane fizice, au in sfera lor de activitate un numar de aproximativ 15.000-20.000 de dosare fiscale/inspector.

Consideram că, pentru atingerea acestor obiective și o mai buna operativitate in îndeplinirea atribuțiilor serviciilor de venituri cu toate implicațiile specifice acestor compartimente, este necesara descentralizarea acestora prin înființarea serviciului public cu personalitate juridică care sa permită administrarea veniturilor bugetului local in mod direct de către cei răspunzători, posibilitatea de gestionare a resurselor umane, participarea directa ca parte in litigiile ce au ca obiect principal creanțele stabilite de către serviciile de impunere, ar reprezenta o rezolvare a numeroaselor probleme cu care se confrunta serviciile respective cu finalitate atât în atragerea de venituri la bugetul local cat si o apropiere a organului fiscal de contribuabili, si operativitate in rezolvarea problemelor sesizate de către aceștia, evitându-se astfel birocrația excesivă.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO