Hotărârea nr. 120/2007

120/03.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 120/03.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. - U32007-000114/15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara, conform Proiectului nr. 35/2006, întocmit de S.C. Studio 3D SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145128 Timişoara, fiind proprietatea S.C. DANGERS S.R.L..

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective si funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 81 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism şi a Regulamentului General de Urbanism.
La realizarea investiţiei, se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Locurile de parcare necesare funcţiunilor propuse, în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul Local de Urbanism, se vor asigura exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. DANGERS S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Studio 3D SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

'^^^.                                Of fCfffOUCffff OV-/f f f p ^f f f ^f f IGff <O

Timi°oara Bd. C. Coposu nr.24 sc. A ap. 32 Tel/Fax: 0040-256-2448956; 0722-253016; 0723-336698

FOAIE DE CAPAT

PROIECT:

P.U.D. - LOCUINPE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT:

TIMIaOARA STR. DR. GR. T. POPA NR. 81

BENEFICIAR:

S.C. DANGERS S.R.L.

FAZA:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PROIECTANT GENERAL:

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

TIMISOARA BD.C.COPOSU 24 SC.A AP.32

SEF PROIECT: ARH. LOREDANA BRIHAC

NR. PROIECT:

35/2006

DATA:

12.2006

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT

BORDEROU

CERTIFICAT DE URBANISM

EXTRASE C.F.

AVIZE

MEMORIU GENERAL URBANISM

 • 1.  Introducere

Date de recunoastere a documentatiei.

Obiective.

 • 2.  Stadiul actual al dezvoltarii.

Incadrare in oras/in zona.

Evolutia zonei.

Elemente ale cadrului natural.

Circulatia.

Ocuparea terenului.

Echiparea edilitara.

Optiuni ale populatiei.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica.

Prevederi ale PUG.

Modernizarea circulatiei.

Zonificare functionala.

Mod de utilizare a ternului.

Configuratie spatiala.

Retele edilitare.

Obiective de utilitate publica.

 • 4.  Concluzii.

PIESE DESENATE

01A.

INCADRARE IN ZONA

SC.

1:5000

02A.

SITUATIA EXISTENTA

SC.

1:500

03A.

REGLEMENTARI URBANISTICE

SC.

1:500

04A.

REGLEMENTARI EDILITARE

SC.

1:500

05A

REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

SC.

1:500

06A.

PROPUNERE DE MOBILARE

SC.

1:500

MEMORIU GENERAL

URBANISM

 • 1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA LUCRĂRII: P.U.D. - LOCUINPE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT:       TIMIȘOARA STR. DR. GR. T. POPA NR. 81

BENEFICIAR :          S.C. DANGERS S.R.L.

FAZA :               PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PROIECTANT GENERAL:S.C. STUDIO 3D S.R.L.

DATA ELABORARII :    decembrie 2006

OBIECTIVE

Prezenta documentație s-a intocmit la cererea beneficiarului S.C. DANGERS S.R.L., proprietarul parcelei cu nr. top 1781/3/b inscris in CF nr. 145128 Timi°oara. Suprafata parcelei este de 910 mp.

Conform dorintei beneficiarilor °i cu sprijinul autorităților locale s-a intocmit prezenta documentatie, care are ca scop amenajrea parcelelor din intravilanul Municipiului Timi°oara pentru construirea de locuințe colective, cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Avand in vedere amplasamentul terenului documentatia stabileste reglementarile specifice pentru:

 • Zonificarea functionala a terenurilor;

 • Modul de utilizare al terenului (POT, CUT, regim de aliniere, regim de inaltime);

Documentatia se constituie in suportul legal conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitati.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

INCADRAREA IN ORAS/IN ZONA

Zona studiata in cadrul PUD se afla situata in partea de Nord a orasului Timi°oara, in apropierea unei intersecții importante intre Str. Grigore Alexandrescu ( Inelul IV ) °i Calea Aradului. Delimitarea °i incadrarea este conform planselor anexate in partea desenata.

EVOLUTIA ZONEI

Amplasamentul cuprins in perimetrul PUD este situat într-o zonă aflată in plina dezvoltare, cu deschidere la strada Dr. Gr. T. Popa.

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Zona studiata in cadrul P.U.D. nu dispune de elemente ale cadrului natural valoroase Nu exista vegetație ( copaci, pomi ) ce necesita păstrare sau protejare.

Pentru acest teritoriu au fost furnizate date generale, constituind baza pentru studiile geotehnice ce vor trebui efectuate pentru fiecare amplasament in parte.

DATE GENERALE Din punct de vedere morfologic, zona apartine campiei joase Timis-Bega, interfluviul Bega-Bega Veche. In consecinta, zona se caracterizeaza prin existenta depozitelor aluvionare cuaternare mai recente (holocen superior) reprezentate prin pamanturi argiloase in care apar intercalatii nisipoase.

Geologic, campia Timis-Bega face parte din depresiunea Panonica al carei fundament cristalino-eruptiv situat la adancimi de 2500-3000 m, este fragmentat in blocuri multiple prin falii de origine tectonica. Mobilitatea acestor blocuri este sustinuta prin cutremure frecvente avand focare de mica adancime (5-12 km) localizate pe diverse sectoare ale faliilor.

Seismic, in conformitate cu Normativul P 100/1992, zona se incadreaza in zona D (constructii de medie imporatanta) avand KS =0,16 si TC =1,00 sec.

Adancimea maxima de inghet (STAS 6054/77) este de 0,70 m.

Zona este strabatuta de canale de desecare (adancime cca. 1,8-2,3 m).

Terenul este plan cu diferente de nivel de maxim 1,00 m, avand in general stabilitatea asigurata.

STRATIFICATIA In ceea ce priveste stratificatia terenului rezulta ca dupa epuizarea crustei superficiale argiloase, cu pronuntat caracter vegetal, extinsa frecvent la 0,7 - 1,0m, forajele au pus in evidenta prezenta unui pachet argilo-prafos in cadrul careia predomina argilele prafoase cu intercalatii haotice de prafuri argiloase sau prafuri nisipoase.

Forajele de investigatie geotehnica anterioare din zona semnaleaza extinderea pachetului argilos la peste 10,00 m adancime.

APA SUBTERANA Prezinta fluctuatii de nivel sezoniere, accentuate, cauzate de volumul precipitatiilor, conditiile morfologice nefavorabile scurgerii superficiale catre canalele de desecare, care influenteaza cel mai mult oscilatiile de nivel ale apei subterane si permeabilitatea in general redusa a pachetului argilos.

CIRCULATIA

Strada Dr. Gr. T. Popa este in prezent o artera importanta a orasului Timisoara.

OCUPAREA TERENULUI

In prezent pe parcele există există construcții temporare, care vor fi desfiintate . Vecinătăți : la N - str. Dr. Gr. T. Popa.

la S, E si V - parcele private

ECHIPAREA EDILITARA

Zona analizata in PUD este echipata edilitar. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai municipiului Timisoara.

OPTIUNI ALE POPULATIEI

Avand in vedere prevederile documentațiilor de urbanism superioare, aprobate se vor reglementa aceste parcele, in conformitate cu reglementările aferente pentru acest gen de funcțiuni. In consecinta, tinand cont de destinația posibilă a zonei, nu există disfunctionalitati.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Propunerile enuntate in P.U.D. - LOCUINPE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Strada Dr. Gr. T. Popa nr. 81 TIMIaOARA au un caracter principial, urmand a fi validate de realizarea unor proiecte tehnice pe specialitati.

PREVEDERI ALE DOCUMENTAȚIILOR SUPERIOARE DE URBANISM

Prin P.U.G. Municipiul Timi°oara, în aceasta zona funcțiunea existenta este de locuințe cu regim de înălțime P - P+2, zona rezidențiala si funcțiuni complementare. Avand in vedere amplasamentul studiat, cu sprijinul administrației locale s-a propus pe acesta funcfiunea de locuințe colective cu regim de inaltime peste P+2/ comert °i servicii publice, care datorită Reglementarilor propuse, vor defini norme pentru construcțiile viitoare ce se vor implanta in zona. Prin P.U.G. Municipiul Timi°oara, această zonă este incadrata ca zona cu locuinfs cu regim de inaltime pana la P+2 si functiuni complementare.

MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Strada Dr. Gr. T. Popa fade parte din trama majora de circulatie a orasului Timisoara. Accesul pe teren se va realiza din str. Dr. Gr. T. Popa prin intermediul unei alei de acces propuse, cu latime de 6.00m, care urmeaza a fi executata in conformitate cu profilul stradal cuprins in plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE. Organizarea circulației interioare se va face in funcție de poziționarea imobilelor.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAl, INDICI

Avand in vedere situatia de pe teren, documentatia PUD stabileste reglementarile specifice legate de zonificarea functională propusă:

ZONA MIXTA LOCUINȚE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII PUBLICE

Utilizări permise:

 • ■  construcții de locuinte colective cu garaje, anexe incluse in constructia principala;

 • ■  constructii comerciale, sedii de birouri, sedii de societati, spatii de cultura, de sanatate, spatii si amenajari sportive, de agrement, incluse in constructia principala sau independent;

 • ■  parcaje - necesarul de locuri de parcare se va stabili in functie de destinatia si capacitatea cladirii, cu respectarea R.G.U. aprobat prin HG. 525/1996 republicat °i R.L.U aferent P.U.G. Municipiul Timi°oara. Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului sau in subsol.

 • ■  spatii verzi si plantate, spatii de joc si de odihna

- pentru constructiile de locuinte - minimum 2mp/locuitor

Amplasarea pe parcela:

 • •  față de frontul stradal - se va face la aliniamentul stradal sau cu o retragere maximă de 6,00m.

 • •  față de limitele laterale - pe limita de proprietate, cu calcan sau la min. 1,90m.

Accesul pe parcela:

Accesul auto si pietonal se va face din str. Dr. Gr. T. Popa. Se va putea propune alt acces auto cu conditia obtinerii avizelor de la forurile competente.

Regimul de inaltime maxim propus este: Subsol+Parter+6Etaje+2Etaje retrase -S+P+6E+2Er. Inaltimea maxima admisa la cornisa a cladirilor va fi de 30,00m.

Parametrii urbanistici de utilizare a terenului:

Avand in vedere caracterul funcțiunii - mixt - locuințe colective peste P+2 / comert si servicii publice se solicita ca parametrii urbanistici de utilizare ai terenului sa fie:

Locuințe colective                Comert si servicii publice

POT= 40%               POT=70%

CUT= 3.00                  CUT= 5.00

unde POT= 100 x Aria constuita la sol/ Suprafata terenului

CUT= Aria construita desfasurata/ Suprafata terenului

in care Suprafata totala a PUD este de: ST =910mp

Suprafata construita la sol max. propusa pt. comert, servicii:       SS =637mp

Suprafata construita la sol max. propusa pentru locuinte:          SS =364mp

Suprafata construita desfasurata max. propusa pt. comert, servicii: SD =1092mp Suprafata construita desfasurata max. propusa pentru locuinte:   SD =3185mp

Suprafata construita desfasurata max. propusa:                 SD =4550mp

Soluția aleasa pentru plansa POSIBILITATI DE MOBILARE A TERENULUI a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcțiilor, a cailor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje si spatii verzi. Aceasta are caracter informativ.

La emiterea autorizatiei de construire se va tine cont de reglementarile cuprinse in plansa REGLEMENTARI URBANISTICE si in Cap.3 din Memoriul General.

BILANR TERITORIAL PENTRU PARCELA STUDIATA ÎN PUD

Nr

.

FUNCTIUNEA

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFATA mp

%

SUPRAFATA mp

%

1

Teren liber

910

100

-

-

2

Zona locuinte, comert si servicii publice

-

-

910

100

TOTAL

910

100

910

100

RETELE EDILITARE

Necesarul de utilitati pentru functiunile solicitate vor fi stabilite in urma realizarii unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

 • •  Alimentare cu apa, canalizare. Rezolvarea problemei alimentarii cu apa si a canalizarii se va face in functie de de marimea obiectivului, de gradul de dotare si de echipare cu lucrari de alimentare cu apa si de canaliazare necesare.

 • •  Alimentarea cu caldura. Pentru noul obiectiv se propune rezolvarea alimentarii cu caldura prin microcentrale alimentate cu gaz de la reteaua existenta in zona. Urmeaza ca investitorul sa-si stabileasca necesitatile si consumul in functie de procesele tehnologice proprii.

 • •  Alimentarea cu energie electrica. Pentru imobilele propuse schița de alimentare cu energie electrica se va stabili de comun acord cu deținătorii rețelei °i cu solicitările beneficiarilor.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul studiat in PUD are o suprafata de 910 mp, integral proprietate privată.

Circulatia terenurilor

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - Strada DR. GR. T. POPA NR. 81, TIMIȘOARA s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • •  incadrarea in documentațiile superioare de urbanism (P.U.G. Municipiul Timi°oara)

 • •  asigurarea amplasamentelor si echiparea acestora, pentru locuințele dorite de beneficiar

Planul Urbanistic de Detaliu - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - Strada DR. GR. T. POPA NR. 81, TIMIȘOARA se va integra in documentațiile superioare de urbanism aprobate si va avea valabilitate de 10 ani.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe intreaga zona studiata.

Intocmit:

Arh. Loredana Brihac

P.U.D. LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE STR. DR. GR. T. POPA NR. 81 TIMIȘOARA

1.1

91M

91.10

’/l     ■    6^^"

f 91~ ”36

Hto

967

- «120

91.16         92rf

«k ■


1.95

91.60

A 817/11060/1


LEGENDA

Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Construcții existente/propu Drumuri/Accese/Parcaje Teren neconstruit


S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Timișoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Proiect:      P.U.D. - LOCUINTE COLECTIVE

SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Beneficiar: S.C. DANGERS S.R.L.

Amplasament:TIMISOARA STR. DR. GR. T POPA NR. 81

Proiect nr.: 35/2006

Faza: P.U.D.

Sef Proiect

arh.Loredana Brihac

Scara: 1:2000

Plansa:    INCADRARE IN ZONA

Plansa nr.:

01A

Proiectat

arh.Loredana Brihac

Desenat

arh.Loredana Brihac

Data:12.2006

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.