Hotărârea nr. 119/2007

119/03.04.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului înscris în C.F. nr.1 Timişoara cu nr.topo 13495/3 în suprafaţă de 600 m.p. , Uniunii Ucrainenilor din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 119/03.04.2007
privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului înscris în C.F. nr.1 Timişoara cu nr.topo 13495/3 în suprafaţă de 600 m.p. , Uniunii Ucrainenilor din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-4071/20.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.44 şi art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani, Uniunii Ucrainenilor din Timişoara, un teren în suprafaţă de 600 mp, situat în Timişoara, str.Mareşal Averescu nr.3b, înscris în C.F. nr.1 Timişoara , cu nr.topo 13495/3, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, în vederea construirii unei case de cultură profană.
Devierea eventualelor reţele de utilităţi situate pe teren, cad în sarcina Uniunii Ucrainenilor din Timişoara .

Art.2: Uniunea Ucrainenilor din Timişoara se obligă ca în max.12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să obţină autorizaţia de construire a casei de cultură, în caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

Art.3: După terminarea lucrărilor, construcţia va deveni proprietatea Uniunii Ucrainenilor din Timişoara, terenul rămânând în domeniul privat al Municipiului Timişoara.

Art.4. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Uniunii Ucrainenilor din Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                            SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIS                            PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA              GHEORGHE CIUHANDU

PRIMAR SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SC2007-4071/20.03.2007 REFERAT Privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului înscris în CF nr.1 Timișoara cu nr.topo 13495/3 în suprafață de 600 mp Uniunii Ucrainienilor din Timișoara, din str.Mareșal Averescu nr.3b

Se propune spre analiză Comisiilor II, II și IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbană, în baza cererii cu nr. SC2007-4071/20.03.2007 depusă de către Uniunea Ucrainienilor din Timișoara.

Terenul în discuție este înscris în CF nr.1 Timișoara cu nr.topo 13495/3 în suprafață de 600 mp din str.Mareșal Averescu nr.3 b și face parte din domeniul privat al Municipiului Timișoara. Uniunea Ucrainienilor din Timișoara solicită acest teren pentru construirea unei case culturale profane, în care se pot desfășura activități specifice culturii și tradițiilor ucrainienilor.Menționăm că terenul solicitat se află în vecinătatea bisericii ortodoxe ucrainiene care este situat la adresa str.Mareșal Averescu nr.3 c.

Devierea eventualelor rețele de utilități situate pe terenul atribuit, cad în sarcina Uniunii ucrainienilor din Timișoara.

Uniunea ucrainienilor din Timișoara se obligă ca în termen de max. 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să obțină autorizația de construire.În caz contrar își pierde dreptul de folosință, fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

VICEPRIMAR ING.DOREL BORZA


DIRECTOR DIR.URBANISM ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU

DIRECTOR DIR.PATRIMONIU       ȘEF SERVICIU B.D.U.

EC.NICUȘOR MIUȚ


ING.DAN ROBESCU


CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU

AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI

Red.Dact.L.B.

Ex.2.