Hotărârea nr. 118/2007

118/03.04.2007 Privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 118/03.04.2007
Privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 804/16.03.2007 al Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.482/31.10.2006 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara ;
Având în vedere anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.541/28.11.2006 - privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007;
Având în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1077593/05.03.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(a) şi alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi funcţiile publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 482/31.10.2006 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la serviciul public Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Patrimoniu
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA       Aprobat,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ        Primar

Nr.804/16.03.2007                              GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Privind propunerea de modificare a Organigramei, Statului de Funcții și funcțiilor publice la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Conform HCLMT nr.541/28.11.2006 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2007, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara a procedat la solicitarea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în vederea transformării a 6 posturi de natură contractuală în funcții publice .

În data de 12.03.2007 s-a primit avizul favorabil solicitat, acesta având nr.1077593/05.03.2007.

În temeiul art. 913 din Legea 188/1999, republicată, privind statutul funcționarilor publici s-au efectuat, fără afectarea numărului de angajați, ci numai a calității posturilor, următoarele modificări:

1.Consilierul juridic IV- personal contractual devine consilier juridic debutant-funcție publică de execuție

2.Informatician III- personal contractual devine referent de specialitate, cl.II, gr.asistent, tr.3-funcție publică de execuție

  • 3. Contabil IA- personal contractual devine referent, cl.III, gr.superior, tr.3-funcție publică de execuție

  • 4. Merceolog I- personal contractual devine referent, cl.III, gr.principal, tr.1-funcție publică de execuție

  • 5. Contabil II- personal contractual devine referent, cl.III, gr.asistent, tr.3-funcție publică de execuție(vacant)

  • 6. Director adjunct-personal contractual devine director executiv adjunct- funcție publică de conducere (vacant)

Ca urmare, propunem modificarea în mod corespunzător a Organigramei, Statului de funcții și funcțiilor publice la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Anexăm :

-copia Avizului nr.1077593/05.03.2007

-copia anexei nr.3 la HCLMT nr.541/28.11.2006.

Viceprimar,

ADRIAN ORZA


Director executiv, MARIA STOIANOV

Șef Serviciu Juridic, Mirela Lasuschevici

Consilier juridic

Gabriela Iova


Anexa nr.la Hotărârea nr.      /

Aprobat, PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL

STAT DE FUNCȚII AL SERVICIULUI PUBLIC

"Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului-Timișoara"

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr.

posturi

Observatii

1.

Director executiv

S

1

2.

Director executiv adjunct

S

1

3.

Șef serviciu

S

3

Total funcții publice de conducere

5

4.

Consilier,cl.I,gr. superior, tr.3

S

1

5.

Consilier juridic,cl.I, gr. principal,tr.1

S

1

6.

Consilier juridic,cl.I, gr.debutant

S

1

7.

Consilier, cl.I,gr. principal, tr.3

S

3

8.

Inspector, cl.I,gr. asistent, tr.3

S

7

9.

Inspector, cl.I,gr. principal, tr.3

S

5

10

Inspector, cl.I, gr.principal, tr.2

S

2

11

Inspector, cl.I,gr. principal,tr.1

S

2

12

Inspector, cl.I, gr. superior, tr.3

S

1

13

Inspector, cl.I, gr. superior, tr.2

S

1

14

Referent de specialitate, cl.II, gr.asistent, tr.1

SSD

1

15

Referent, cl.III,gr. superior, tr.1

M

5

16

Referent, cl.III,gr. superior, tr.3

M

2

17

Referent,cl.III,gr. asistent, tr.3

M

6

Total funcții publice de execuție

38

Funcții pentru personal contractual

21

Șef birou-inspector de specialitate I- Birou Administrativ

S

1

22

Șef birou-medic specialist-Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilități”Podul Lung”

S

1

23

Șef Serviciu psiholog- Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilități”Podul Lung”

S

1

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr.

posturi

Observatii

24

Psiholog

S

5

25

Sociolog

S

1

26

Secretar-dactilograf I

M

1

27

Șofer

G/M

5

28

Magaziner I

M

2

29

Casier I

M

1

3C

Curier I

M/G

1

31

Medic primar

S

1

1/2 norma

32

Kinetoterapeut

S

4

33

Logoped

S

2

34

Pedagog de recuperare

M

1

35

Instructor de educatie

M

1

36

Educator

M

8

37

Instructor de ergoterapie

M

8

38

Asistent social

S

1

1/2 norma

39

Asistent Social

S

4

4C

Psihopedagog

S

1

41

Medic specialist balneofiz.sp.

S

1

42

Medic med.generală sp.

S

1

43

Asistent medical

PL

2

44

Asistent medical pr.

Pl

1

45

Masor

M

1

46

Referent III

M

6

47

Referent II

M

1

48

Referent debutant

M

2

49

Îngrijitor I

M/G

4

5C

Infirmieră

G/M

19

53

Administrator III

M

1

54

Administrator II

M

1

55

Paznic I

G/M

3

Total personal contractual

93

TOTAL GENERAL

Director Executiv,                                     Referent, gr.sup erior

Maria Stoianov                                    Aurelia Bogdan

NOTĂ :

Prezentul stat de funcții cuprinde strict funcțiile publice/personal contractual ale Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara .

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.