Hotărârea nr. 115/2007

115/03.04.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv CALOR Timişoara
Hotararea Consiliului Local 115/03.04.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv CALOR Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-5873/ 29.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozie şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale ,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Referatul nr.SC2007-5873/ 29.03.2007 al consilierilor locali Radu Toanca, Vasi Calin Vasile, Valentin Moldovan si Sorin Grindeanu;
Având în vedere Adresa nr.SC2007-007453/ 28.03.2007 a Clubului Sportiv CALOR Timişoara;
Având în vedere Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea, pe o perioada de 5 ani, între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Clubul Sportiv CALOR Timişoara ,cu sediul în Timişoara, Str. Piatra Craiului nr.3, în următoarele condiţii:
1.Municipiul Timişoara se obligă:
-să asigure accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (săli de sport) aflate în proprietate sau administrare, la antrenamentele şi meciurile echipei de fotbal C.S. CALOR Timişoara;
-să sprijine financiar, în condiţiile legii, activitatea sportivă a echipei cu suma de 150.000 lei pe an bugetar. Contribuţia municipiului Timişoara se va rediscuta anual în funcţie de performanţele obţinute.

2. C.S.CALOR Timişoara se obligă:
-să folosească obiectivele sportive prevăzute la pct.1 , numai în interesul clubului;
-să acorde la toate meciurile acces, tuturor persoanelor, cu excepţia acţiunilor caritabile;
-să promoveze imaginea municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inscripţionarea vizibilă, pe faţa sau spatele tricoului de joc, a însemnelor acestora;
-să folosească denumirea de Clubul Sportiv Municipal CALOR Timişoara;
-să participe la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri demonstrative;
-să organizeze anual o competiţie internaţională dotată cu trofeul Cupa Municipiului Timişoara;
-să promoveze cel puţin trei jucători în ligile superioare şi obţinerea locului I sau menţinerea în liga a treia în primele cinci locuri.
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Municipiul Timişoara va fi reprezentat în cadrul Consiliului de Administraţie al C.S. CALOR Timişoara de către dl.consilier Vasi Călin Vasile şi dl. consilier Ţoancă Radu Daniel.

Art. 3: Activitatea financiară a C.S. CALOR Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, C.S. CALOR Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate clubului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale CS CALOR Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere sportivă prevăzut la art.1

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice, Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- C.S. CALOR Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. CLUBUL SPORTIV CALOR TIMIȘOARA, cu sediul in Timisoara, Str. Piatra Craiului nr. 3, cod fiscal nr. 10794073, cont bancar nr. RO08RNCB0249049260650001 deschis la BCR Timisoara, reprezentat prin d-nul Badicel Dan, in calitate de Presedinte.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activitatii sportive, precum si a imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international, si asigurarea conditiilor organizatorice si materiale de practicare a jocului de fotbal la nivel de performanta.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 ani incepand cu data intrarii in vigoare a hotaririi consiliului local, prin care s-a aprobat asocierea.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obliga :

 • 4.1.1. sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (sali de sport) aflate in proprietate sau administrare, la antrenamentele si meciurile echipei de fotbal C.S. CALOR Timisoara ;

 • 4.1.2. sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a echipei cu suma de 150.000 lei pe an bugetar. Contributia municipiului Timisoara se va rediscuta anual in functie de performantele obtinute.

 • 4.2. C.S. CALOR Timisoara se obliga :

 • 4.2.1. sa foloseasca obiectivele sportive prevazute la pct.4.1.1., numai in interesul clubului ;

 • 4.2.2. sa acorde la toate meciurile acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ;

 • 4.2.3. sa promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea, vizibila, pe fata sau spatele tricoului de joc, a insemnelor acestora ;

 • 4.2.4. sa foloseasca denumirea de Clubul Sportiv Municipal CALOR Timisoara.

 • 4.2.5. sa participe la acțiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri demonstrative ;

 • 4.2.6. sa organizeze anual o competitie internationala dotata cu trofeul Cupa Municipiului Timisoara ;

 • 4.2.7. sa promoveze cel putin trei jucatori in ligile superioare si obtinerea locului I sau mentinerea in liga a treia in primele cinci locuri.

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract.

 • d) . daca se constata ca sint deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. CLAUZE SPECIALE

 • 7.1. Anual, se va analiza si evalua activitatea sportiva a clubului, de catre consiliul local, pe baza unei informari prezentate de catre consiliul de administratie. In situatia in care se considera de catre consiliul local ca aceasta este necorespunzatoare fata de obiectivele propuse sau asumate are loc rezilierea de drept a prezentului contract.

 • 7.2. Consiliul de administratie al C.S. CALOR Timisoara va fi format din cinci membri, dintre care doi consilieri locali si trei reprezentanti din partea clubului.

Majorarea membrilor consiliului de administratie se face cu acordul consiliului local.

Hotararile consiliului de administratie se iau cu votul a doua treimi din numarul membrilor acestuia.

 • 7.3. Municipiul Timisoara va fi reprezentat in cadrul Consiliului de Administratie al C.S. CALOR Timisoara, de catre dl. consilier Vasi Calin Vasile si dl. consilier Toanca Radu Daniel.

In situatia in care din motive obiective, unul sau ambii reprezentanti nominalizati mai sus, nu mai pot face parte din Consiliul de Administratie al C.S. CALOR Timisoara, acestia vor fi inlocuiti de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin hotarare.

 • 7.4. Activitatea financiara a C.S. CALOR Timisoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, va fi controlata de catre Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. In acest sens C.S. CALOR Timișoara va pune la dispoziția Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate clubului de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.9. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU


C.S. CALOR TIMIȘOARA,

PREȘEDINTE, BADICEL DAN


SECRETAR

IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL RELAȚII PUBLICE

SC2007 - 5873/ 29.03.2007

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

Referat

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv „Calor” Timișoara

Prin adresa nr. SC2007-5873/13.03.2007 următorii consilieri locali: Radu Țoancă, Vasi Călin Vasile, Valentin Moldovan și Sorin Grindeanu, solicită aprobarea Consiliului Local în vederea asocierii acestuia cu C.S. „Calor” Timișoara și mandatarea domnului primar Gheorghe Ciuhandu și a domnului secretar Ioan Cojocari să semneze în numele Municipiului Timișoara acest contract.

Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administrației publice locale republicate (Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”), iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educației fizice și sportului (actualizată) (autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale).

Conform documentelor anexate propunem aprobarea acestui proiect.

Adrian Bragea Șef Birou


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. 2ex

A.B.