Hotărârea nr. 114/2007

114/03.04.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara
Hotararea Consiliului Local 114/03.04.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-003574/ 05.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
A vând în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisia pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Referatul nr. SC2007-003574/ 13.02.2007 al consilierilor locali Ovidiu Ciuhandu, Bogdan Achimescu, Lelica Crişan, Adrian Păşcuţă, Dumitru Ţucu şi Sorin Grindeanu;
Având în vedere Adresa nr.SC2007-007542/ 29.03.2007 a echipei de handbal masculin Clubul Sportiv Universitatea Politehnica-IzometalTimişoara;
Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
Având în vedere prevederile Legii 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea, pe o perioada de 5 ani, între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Clubul Sportiv Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara - echipa de handbal masculin- cu sediul în Timişoara, Str. Mihai Viteazu nr.1, în următoarele condiţii:
1.Municipiul Timişoara se obligă:
-să asigure accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (săli de sport) aflate în proprietate sau administrare, la antrenamentele şi meciurile echipei de handbal masculin Clubul Sportiv Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara;
-să sprijine financiar, în condiţiile legii, activitatea sportivă a echipei cu suma de 300.000 lei pe an bugetar. Contribuţia municipiului Timişoara se va rediscuta anual în funcţie de performanţele obţinute.

2.C.S. Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara se obligă:
-să folosească obiectivele sportive prevăzute la pct.1 , numai în interesul clubului;
-să acorde la toate meciurile acces gratuit, tuturor persoanelor, cu excepţia acţiunilor caritabile;
-să promoveze imaginea municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inscripţionarea vizibilă, pe faţa sau spatele tricoului de joc, a însemnelor acestora;
-să folosească denumirea de Handbal Club Municipal Universitatea Politehnica Izometal Timişoara;
-să participe la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri demonstrative;
-să organizeze anual o competiţie internaţională dotată cu trofeul Cupa Municipiului Timişoara;
-pe perioada derulării contractului să obţină cel puţin un titlu naţional sau o clasare în primele trei locuri în campionatul naţional sau o cupă a României sau o participare în Cupele Europene.
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Municipiul Timişoara va fi reprezentat în cadrul Consiliului de Administraţie al C.S. Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara de către dl. consilier Tucu Dumitru şi dl. consilier Ovidiu Ciuhandu;

Art. 3: Activitatea financiară a C.S. Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, C.S. Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate clubului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale C.S. Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul MunicipiuluiTimişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere sportivă prevăzut la art.1

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice, Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Ineren;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- C.S. Universitatea Politehnica-Izometal Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL

TIMIȘOARA, Echipa de handbal masculin, cu sediul in Timisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 1,    cod fiscal nr.    6879007,    cont bancar nr.

RO70TREZ6215009XXX000401 deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul prof.univ.dr. Mircea Chis, in calitate director si de prof.univ.dr.Serban Viorel Aurel, Presedinte sectie handbal masculin.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activitatii sportive, precum si a imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international, si asigurarea conditiilor organizatorice si materiale de practicare a jocului de handbal masculin la nivel de performanta.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 ani incepand cu data intrarii in vigoare a hotaririi consiliului local, prin care s-a aprobat asocierea.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obliga :

 • 4.1.1. sa asigure accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (sali de sport) aflate in proprietate sau administrare, la antrenamentele si meciurile echipei de handbal masculin C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timisoara ;

 • 4.1.2. sa sprijine financiar, in conditiile legii, activitatea sportiva a echipei cu suma de 300.000 lei pe an bugetar. Contributia municipiului Timisoara se va rediscuta anual in functie de performantele obtinute.

 • 4.2. C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timisoara se obliga :

 • 4.2.1. sa foloseasca obiectivele sportive prevazute la pct.4.1.1., numai in interesul clubului ;

 • 4.2.2. sa acorde la toate meciurile acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ;

 • 4.2.3. sa promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila, pe fata sau spatele tricoului de joc, a insemnelor acestora ;

 • 4.2.4. sa folosească denumirea de Handbal Club Municipal UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timișoara.

 • 4.2.5. sa participe la acțiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri demonstrative ;

 • 4.2.6. sa organizeze anual o competitie internationala dotata cu trofeul Cupa Municipiului Timisoara ;

 • 4.2.7. pe perioada derularii contractului sa obtina cel putin un titlu national sau o clasare in primele trei locuri in campionatul national sau o cupa a Romaniei sau o participare in Cupele Europene.

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sint deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. CLAUZE SPECIALE

 • 7.1. Anual, se va analiza si evalua activitatea sportiva a clubului, de catre consiliul local, pe baza unei informari prezentate de catre consiliul de administratie. In situatia in care se considera de catre consiliul local ca aceasta este necorespunzatoare fata de obiectivele propuse sau asumate are loc rezilierea de drept a prezentului contract.

 • 7.2. Consiliul de administratie al C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timisoara va fi format din cinci membri, dintre care doi consilieri locali si trei reprezentanti din partea clubului.

Majorarea membrilor consiliului de administratie se face cu acordul consiliului local.

Hotararile consiliului de administratie se iau cu votul a doua treimi din numarul membrilor acestuia.

 • 7.3. Municipiul Timisoara va fi reprezentat in cadrul Consiliului de Administratie al C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timisoara, de catre dl. consilier Tucu Dumitru si dl. consilier Ciuhandu Ovidiu.

In situatia in care din motive obiective, unul sau ambii reprezentanti nominalizati mai sus, nu mai pot face parte din Consiliul de Administratie al C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timisoara, acestia vor fi inlocuiti de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin hotarare.

 • 7.4. Activitatea financiara a C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timișoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va fi controlata de catre Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Timișoara. In acest sens C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL Timisoara va pune la dispozitia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate clubului de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.9. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA,

PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU


SECRETAR

IOAN COJOCARI


C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA IZOMETAL TIMISOARA,

DIRECTOR, MIRCEA CHIS

PRESEDINTE, SERBAN VIOREL AUREL

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

RELAȚII PUBLICE

SC2007- 003574/ 05.03.2007

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea „Politehnica-Izometal” Timișoara

Prin adresa nr. SC2007- 003574/ 13.02.2007 următorii consilieri locali: Ovidiu Ciuhandu, Bogdan Achimescu, Lelica Crișan, Adrian Pășcuță, Dumitru Țucu și Sorin Grindeanu, solicită aprobarea Consiliului Local în vederea asocierii acestuia cu CS Universitatea „Politehnica”Timișoara, echipa de handbal masculin și mandatarea domnului primar Gheorghe Ciuhandu și a domnului secretar Ioan Cojocari să semneze în numele Municipiului Timișoara acest contract.

Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administrației publice locale republicate (Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”), iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educației fizice și sportului (actualizată) (autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale).

Conform documentelor anexate propunem aprobarea acestui proiect.

Adrian Bragea Șef Birou


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. 2ex

A.B.