Hotărârea nr. 109/2007

109/27.03.2007 privind accesul şi folosirea gratuită de către populaţie a WC-urile publice aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, precum şi stabilirea orarului de funcţionare a acestora
Hotararea Consiliului Local 109/27.03.2007
privind accesul şi folosirea gratuită de către populaţie a WC-urile publice aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, precum şi stabilirea orarului de funcţionare a acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-3922/19.02.2007 Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, rgii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.04 pentru aprobarea rglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ;
În baza prevedrilor art. 36 alin.2 lit.(d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă accesul şi folosirea gratuită de către populaţie a WC-urilor publice aflate pe teritoriul Municipiului Timişoara în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.

Art.2 : Se aprobă orarul de funcţionare al WC-urilor publice aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi în mod diferenţiat, pe locaţii, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărări se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice şi Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Audit Intern;
- Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE            Aprobat

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI                      P R I M A R

Nr.SC2007-3992/19.02.2007                   Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind accesul și folosirea gratuită de către populație a WC-urilor publice aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități, precum și stabilirea orarului de funcționare a acestora

Ca urmare a propunerilor făcute de populație și a faptului că acest serviciu este în slujba comunității, în conformitate cu prevederile HG 955/15.06.04 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, propunem ca intrarea populației la WC-urile Publice aflate pe teritoriul Municipiului Timișoara în administrarea Serviciului Public De Administrare Locuințe să se facă gratuit.

Facem această propunere deoarece taxa ce s-a perceput până în prezent a fost stabilită de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. în anul 1998 și nu a fost modificată din momentul preluării activității de către Primăria Municipiului Timișoara și până în prezent.

Menționăm că sumele încasate de la populație sunt nesemnificative în raport cu cheltuielile care se impun a fi făcute pentru bunul mers al acestei activități ( venituri circa 500 RON/lună; cheltuieli cu materiale consumabile 1330,5 RON/lună; cheltuieli cu utilitățile - apă, curent electric, colectarea gunoiului circa 1600 RON/lună; cheltuieli cu personalul circa 7400 RON/lună )

De asemenea propunem adaptarea unui orar de funcționare flexibil, în funcție de necesități, pentru fiecare locație în parte, după cum urmează :

  • 1) WC P-ța Unirii..................mai-sept ...Luni - Duminică... .08-24

oct.-apr.....Luni - Vineri

  • 2) WC P-ța Țepeș Vodă .........Luni - Vineri ......07.30-15.30

  • 3) WC Parc Central..........Luni - Vineri ...09-17

  • 4) WC str. C. PORUMBESCU.......Luni - Vineri

  • 5) WC str. IULIU MANIU.........Luni - Vineri

  • 6) WC P-ța Traian......mai-sept .Luni - Duminică..08-24

oct.-apr....Luni - Vineri

  • 7) WC Parc Botanic.....martie-sept .Luni - Duminică..11-19

Oct-feb..Luni - Duminică..11-17

VICEPRIMAR                                  DIRECTOR

Ing. Adrian Orza                                     Ec. Nicușor C-tin. Miuț

Avizat Juridic,

Jur. Mirela Lasuschievici


SEF SERVICIU

Ing. Otilia Sîrca

ÎNTOCMIT, Inspector Victor Potop