Hotărârea nr. 107/2007

107/27.03.2007 Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara - CARP
Hotararea Consiliului Local 107/27.03.2007
Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara - CARP


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 5728/12.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;HOTARASTE

Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01 - 31.12.2007, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara, pentru imobilul situat în Timişoara, str. Bogdăneştilor nr.4, înscris în C.F. nr.99089.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni Cetăţeni;
- Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI,

TERENURI, TAXE AUTO, ALTE TAXE

PERSOANE JURIDICE

NR._____________________________

REFERAT

Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN TIMIȘOARA

- CARP -

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„Clădirilepentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt după cum urmează (■■■):

19. clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local. »

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.E12007-2497/2496/02.02.2007, completată cu adresa nr.E12007-006218/07.03.2007, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timișoara, cu sediul în Str. Bogdăneștilor nr.4, Timișoara, solicită scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru imobilul în care își are sediul, înscris în CF nr.99089, în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, invocat mai sus.

În conformitate cu prevederile Statutului C.A.R.P., aceasta este o organizație cu caracter civic, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală, de asistență socială, situată în Timișoara, str. Bogdăneșților nr.4 (art.1 din Statut).

După cum reiese din declarația pe proprie răspundere formulată în numele organizației de către Președintele CARP Timișoara, Dl.ing. Mihăescu Ion, în imobilul situat în str. Bogdăneștilor nr.4, aceasta desfășoară activități social-umanitare.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01 - 31.12.2007, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timișoara, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Bogdăneștilor nr.4, CF nr.99089.

DIRECTOR ECONOMIC                        ȘEF SERVICIU

ADRIAN BODO                             DOINA SĂFTOIU

AVIZAT JURIDIC