Hotărârea nr. 106/2007

106/27.03.2007 privind aprobarea efectuării cheltuielilor în valoare de 34.000 RON în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timişoara, la Karlsruhe, în perioada 9-11 mai 2007, cu ocazia împlinirii a 15 ani de parteneriat între Timişoara şi Karlsruhe
Hotararea Consiliului Local 106/27.03.2007
privind aprobarea efectuării cheltuielilor în valoare de 34.000 RON în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timişoara, la Karlsruhe, în perioada 9-11 mai 2007, cu ocazia împlinirii a 15 ani de parteneriat între Timişoara şi Karlsruhe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2007- 6383/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a oraşului Karlsruhe din Republica Federală Germania şi a oraşului Timişoara din România pentru întemeierea unei înfrăţiri de oraşe semnate la data de 19 august 1992 şi în baza Parteneriatului între Timişoara şi Karlsruhe, semnat la data de 26 noiembrie 1997;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. b) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timişoara, la Karlsruhe, în perioada 9-11 mai 2007, cu ocazia împlinirii a 15 ani de parteneriat între Timişoara şi Karlsruhe.

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 34.000 RON din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor pentru evenimentul menţionat la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ

INTEGRARE EUROPEANĂ

Nr. SC 2007 -

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea efectuării cheltuielilor în valoare de 34.000 RON

în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timișoara, la Karlsruhe, în perioada 9 - 11 mai 2007, cu ocazia împlinirii a 15 ani de parteneriat între Timișoara și Kalrsruhe

Primăria Municipiului Timișoara a organizat împreună cu Misiunea României de pe lângă Uniunea Europeană în perioada 7 - 11 noiembrie 2005 expoziția “The Art of Living in a European City - Timișoara, a Hub of Development, a Melting Pot of Cultures”- eveniment cultural cu tematica similară, desfășurat la Bruxelles, în cadrul Parlamentului European. Acest eveniment s-a bucurat de un real succes în rândul publicului prezent în număr mare, aducând astfel un plus de imagine României în general și Timișoarei multiculturale în special.

Replicarea acestui eveniment cultural, în alte mari capitale europene va avea un efect multiplicator pozitiv asupra imaginii Timișoarei, și a României în lume, va constitui o posibilitate de promovare, cu orice ocazie, a valorilor românești, cu impact asupra relațiilor externe ale României în contextul aderării țării noastre la Uniunea Europeană

De asemenea, Institutul Cultural Central European a lansat Municipiului Timișoara invitația de a realiza expoziția “The Art of Living in a European City - Timișoara, a Hub of Development, a Melting Pot of Cultures” la Budapesta, Ungaria, în perioada 18 octombrie 2006 -3 noiembrie 2006.

În luna decembrie a anului trecut, domnului Primar Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu i s-a lansat invitația de a participa la jubileul care marchează 15 ani de parteneriat între orașele Timișoara și Karlsruhe, ocazie cu care s-a considerat deosebit de oportună de către municipalitatea parteneră germană o prezentare vie a Timișoarei.

Evenimentul propus va implica organizarea unei serii de evenimente menite să promoveze imaginea orașului nostru și implicit imaginea țării de proveniență (expoziții de fotografii sau diverse obiecte relevante, concerte, organizarea unor prezentări etc.).

Realizarea unui asemenea eveniment creează posibilitatea afirmării potențialului multicultural și turistic al orașului și al zonei Timișoara, precum și posibilitatea prezentării oportunităților de investiții în zona Banatului, contribuind implicit la mărirea orizonturilor de dezvoltare economică a orașului Timișoara.

De asemenea, evenimentul menționat creează un cadru favorabil pentru consolidarea legăturilor dintre cetățenii, organizațiile și autoritățile române, pe de-o parte, și actorii europeni din Germania, Karlsruhe, pe de altă parte, având în vedere că în aceeași perioadă se va desfășura la Karlsruhe o mare conferință internațională cu tema „WertUrteile - Judging Values“ la care au fost invitate să participe personalități marcante din contextul european.

Considerăm că reluarea acestui eveniment cultural, programat odată cu aniversarea a 15 ani de parteneriat între Timișoara și Karlsruhe și odată cu desfășurarea conferinței „WertUrteile -Judging Values”, ar fi oportună și ar amplifica mesajul transmis prin tematica expoziției, contribuind la mediatizarea țării și orașului nostru printre participanți.

Participarea la evenimentul amintit ar crea un cadru favorabil pentru afirmarea potențialului multicultural și turistic al orașului și al zonei Timișoara.

Totodată, un asemenea eveniment ar crea posibilitatea prezentării oportunităților de investiții în zona Banatului, contribuind implicit la mărirea orizonturilor de dezvoltare economică a orașului Timișoara.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicităm aprobarea efectuării cheltuielilor necesare organizării evenimentului dedicat orașului Timișoara, la sediul Primăriei Karlsruhe -Germania.

Ec.Adrian Bodo

Director Economic


Arh.Aurelia JUNIE

Șef Serviciu Dezvoltare și Integrare Europeană

Întocmit

Cons. Raluca CIORTAN

Avizat juridic,

Mirela LASUSCHIEVICI