Hotărârea nr. 105/2007

105/27.03.2007 privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara
Hotararea Consiliului Local 105/27.03.2007
privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 6220/16.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a Municipiului Timişoara din România şi a oraşului Szeged din Ungaria şi în baza Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Timişoara şi oraşul Szeged din Ungaria, documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1997;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi (e) şi alin.7, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara în perioda 20-21.04.2007.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ

ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

Nr. SC 2007 - 6220/16.03.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timișoara

În baza relațiilor de înfrățire dintre Municipiul Timișoara și Municipiul Szeged, s-a creat obiceiul să se organizeze întâlniri anuale între autoritățile publice ale celor două orașe.

Astfel, în anul 2003 Consiliul Local al Municipiului Szeged a efectuat o vizită la Timișoara, unde a avut o întâlnire cu Consiliul Local al Municipiului.

În luna iunie 2005, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a efectuat o vizită la Szeged.

În 2007 Consiliul Local din Szeged a anunțat intenția de a efectua o vizită la Timișoara, în perioada 20-21 aprilie 2007.

Consiliul Local al Municipiului Szeged are un număr de 42 membri, un primar și trei viceprimari.

Am estimat că vor participa un număr total de 50 de membri. Cheltuielile se estimează a fi efectuate pentru :

  • -   cheltuieli de cazare aproximativ 25000 lei;

  • -   cheltuieli zilnice de masă aproximativ 12000 lei;

  • -   cheltuieli de tratație și cocteil aproximativ 3000 lei;

  • -  masă festivă oferită de Consiliul Local al Municipiului Timișoara aproximativ 5000 lei;

  • -  cadouri și materiale de promovare a Municipiului Timișoara aproximativ 5000 lei. Având în vedere cele mai sus menționate, solicităm aprobarea alocării sumei de 50000 lei de la bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municpiului Szeged în perioada 20-21 aprilie 2007 la Timișoara.

Șef Serviciu D.L.I.E.                               Întocmit

Arh.Aurelia Junie                               Cons.Daniela Ghinea

Avizat,

Ec. Adrian Bodo

Director Direcția Economică

Avizat juridic

Cons. Jur. Mirela Lasuschevici