Hotărârea nr. 104/2007

104/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca
Hotararea Consiliului Local 104/27.03.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-000154/08.02.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 325/2005 - privind aprobarea "Studiului privind dezvoltarea spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca conform Proiectului nr. 23/2005, întocmit de S.C. Atelier Trei S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 71500 mp, este înscris în C.F. nr. 142169 nr. top. A 713/3 arabil extravilan, în suprafaţă de 8200 mp şi nr. top A 715/1/4 arabil extravilan, în suprafaţă de 63300 mp, fiind proprietatea lui Popovici Dorin Ioan Gheorghe;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi reglementate în conformitate cu declaraţia notarială nr. 201/07.02.2007, anexată la documentaţie.

Art. 3: Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.
După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara întreaga suprafaţă de teren de 71500 mp va trece în zona B de impozitare.
Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroul Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului Popovici Dorin Ioan Gheorghe;
-Proiectantului S.C. Atelier Trei S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - EXTRAVILAN TIMIȘOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA


s+rodo f. mercy numărul 7 apartamentul 1 <Sb +^l^f<z>r~i/fax 43 1 -4-4*5»

FOAIE DE CAPĂT

Proiect nr.23/2005

Denumire proiect :

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN TIMIȘOARA

AEROPORTUL UTILITAR CIOCA

Faza               :

P.U.Z. (Plan urbanistic zonal)

Numâr proiect      :

23/2005

INIȚIATOR        :

(BENEFICIAR)

Dorin Ioan Gheorghe POPOVICI

Elaborator (Proiectant)


s.c. Atelier TREI s.r.l.

str. F. Mercy nr.7 ap. 16 b, Timi°oara tel. 0256 -431449

- DECEMBRIE 2005 -


s+rcsacrdcra f.               r~ii_irr*idri_iI ~7 c2aF2>c2ar1"c2ar*T*i^^r~i+»—il 1 <^>k2>                 <2ix 43 1 44<5>

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiect nr.23/2005

PROIECTANT: S.C. “Atelier TREI” S.R.L.

aef proiect

Urbanism


arhitect COSMIN BLOJU

arhitect CODRUTA NEGRULESCU

arhitect VICTOR POPOVICI

arhitect COSMIN BLOJU

BORDEROU

Proiect nr.23/2005

A. PIESE SCRISE

1.

Foaie de capăt

pag.

nr.

1

2.

Lista de responsabilități

pag.

nr.

2

3

Borderou

pag.

nr.

3

4.

VOL.1. Memoriu de prezentare

pag.

nr.

6

5.

VOL.2. Regulament de urbanism

pag.

nr.

18

6.

Anexe:

 • •  Extras de carte funciara

 • •  copie C.U. 3386/27.06.2005

 • •  aviz unic nr. 1056/ 07.2005

 • •  aviz Agenda Regionala pentru Protecția Mediului nr.4501/21.08.2006

 • •  aviz Sanitar nr.40/C /26.01.2006

 • •  aviz Insp. pt. Situații de Urgență „BANAT” nr.826023 / 07.02.2006

 • •  aviz Apărarea Civila nr.40/31.01.2006

 • •  aviz Drumuri °i Mediu Urban nr.413/ 13.06.2006

 • •  aviz Comisia de Circulație nr.441/ 23.02.2006

 • •  aviz ANIF nr-4780/ 24.05.2006

 • •  aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr.1769/95 / 07.03.2006

 • •  aviz OCPI nr. 129 / 13.03.2006

 • •  aviz de principiu pentru scoaterea din circuitul agricol nr. 447/ 14.03.2006

 • •  aviz Direcția Apelor Banat nr. DAB 87 / 15.03.2006

 • •  aviz Aquatim nr. 1563/ DT-ST/31.01.2006

B. PIESE DESENATE

URBANISM

1. Plan amplasament °i delimitare parcela A715/1

/14

J

2. Plan amplasament °i delimitare parcela A713/3

3. Reglementări urbanistice

pl. nr. 23 A01

pl. nr. 23 A02

pl. nr. 23 A03

4. Posibilități de mobilare

5. Obiective de utilitate publică

LUCRĂRI RUTIERE

1. Plan ansamblu

pl. nr. 1

2.

plan de situație

pl. nr. 2

3.

profil longitudinal strada 1

pl. nr. 3

4.

profil longitudinal strada 2

pl. nr. 4

5.

profil longitudinal strada 3

pl. nr. 5

6.

profiluri transversale tip

pl. nr. 6

LUCRĂRI EDILITARE

1. rețele edilitare

LUCRĂRI RERELE ELECTRICE aI DE TELECOMNICARII

1. Rebele electrice °i de telecomunicații propuse

pl. nr. 02 A

pl. nr. 01 E


VOL 1. MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr.23/2005

 • 1. Introducere

  • 1.1.DATE DE RECUNOAaTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării

: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMIaOARA

VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

Nr. proiect                 : 23/2004

Ini|jator(Beneficiar)


Elaborator(Proiectant)


: Dorin Ioan Gheorghe POPOVICI

: s.c.”ATELIER TREI”s.r.l.s.c.”TECHNO PRO WATER”s.r.l.

autorizare ^ia B Nr. 26; Categoria A

Data elaborării

Faza de proiectare


: DECEMBRIE 2005


: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2.OBIECTUL PUZ

SOLICITĂRI ALE TEMEI - PROGRAM

Prezenta documentare are ca obiect crearea unei zone de locuire cu funcțiuni complementare în extravilanul municipiului Timi°oara, pe parcelele identificate cu nr. A 715/1/14 si a A 713/3, poziționate în vecinătatea unor terenuri pentru care s-au elaborat documentații de urbanism pentru extinderi de zone rezidențiale.

Terenurile studiate sunt în proprietatea lui:

Dorin loan Gheorghe POPOVICI

 • CF nr. 142169 -Timi°oara

 • NR. TOP. A 715/1/14         63 300 mp

 • NR. TOP. A 713/3             8 200 mp

Pe terenurile mai sus menționate, aflate în extravilanul municipiului Timi°oara, se dore°te crearea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare - conform precizărilor conținute în Certificatul de Urbanism nr.3386/27.06.2005, eliberat de Primaria municipiului Timi°oara.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 • - reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 • - rezolvarea circulației °i a acceselor carosabile. Rezervarea suprafețelor de teren, necesare viitoarelor drumuri.

 • - propunerea infrastucturii tehnico - edilitare.

PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII, PENTRU ZONA STUDIATĂ

Conform intențiilor conturate prin Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Nord, terenul ce face obiectul documentației de față are destinația de zonă mixtă de locuire °i dotări.

Certificatele de urbanism eliberate de Primaria municipiului Timisoara pentru alte terenuri înscrise în această zonă, precum °i planurile urbanistice deja aprobate, confirmă intențiile de dezvoltare a unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare între centura municipiului Timi°oara °i limita actuala a intravilanului municipiului Timi°oara.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

LISTA STUDIILOR aI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

Pentru terenul situat intre Calea Torontalului- ca limita estica, str. Ovidiu Balea- ca limita sudica, calea ferata Timisoara - Arad - ca limita vestica si Parcul industrial Torontalului la limita de nord, Primaria Municipiului Timisoara a intocmit Planul Urbanistic Zonal cu caracter director Timisoara Nord ce traseaza directiile de dezvoltare pentru zona ce are ca centru de greutate incinta Aeroportului utilitar Cioca. Se definește astfel ca funcțiune principala pentru aceasta zona -locuirea, insotita de funcțiunile complementare acceptate pentru aceasta utilizare.

Consiliul Județean Timi° a întocmit un „Studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind Strategia de Dezvoltare a aeroportului utilitar Timi°oara”.

În urma analizării documentarei mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • -  zona propusă spre studiu in planul urbanistic local va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zonă rezidențială, în concordanță cu prevederile Planului Urbanistic Zonal cu caracter Director Timișoara Nord;

 • -  pentru realizarea zonelor rezidențiale se propune introducerea terenurilor aferente în intravilanul municipiului Timisoara;

 • -   soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelările °i P.U.Z.-urile deja aprobate în zonă, precum °i de concluziile documentațiilor întocmite °i de avizele obținute, dar °i de trama majoră propusă prin Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Nord.

 • -  echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee si rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

 • -   Se instituie o zonă de plantație de protecție de 50 m de la limita aeroportului (solicitare din Studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind Strategia de Dezvoltare a aeroportului utilitar Timi°oara).

 • LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au solicitat avize de la toți deținătorii de gospodării subterane din zonă.

Conform avizului nr. 10443/19.07.2005 emis de SC ELECTRICA SA amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat de retele din gestiunea SC ELECTRICA BANAT SA.

Conform avizului nr. 12005-00/2012 din 30.06.2005 emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de rețele de telefonie.

Conform avizului nr.12016/DS-DT/ din 13.07.2005 si U12005-CC 2012 si 2014 al Regiei autonome de apa si canal AQUATIM - Timisoara, nu există rețele de apa sau canalizare în zonă care să afecteze terenul studiat.

Terenul studiat se invecineaza la sud vest cu un canal colector HC 613 , iar la sud est cu canalul HC-714-5/1.

Conform avizului nr.U 12-500-2012 din 08.07.2005 emis de COLTERM SA amplasamentul nu este afectat de rețele de termoficare aflate in gestiunea sa.

Conform avizului nr.752/din 30.06.2005 SC DISTRIGAZ-NORD S.A. TG. MURES-sucursala Timisoara, nu există rețele de gaz în zonă care să afecteze terenul studiat.

Conform avizului nr.U12005-00-2012 din 01.07.2005 R.A.Transport Timisoara , nu există gospodarie subterana de cabluri electrice.

 • •  DATE STATISTICE

Nu e cazul.

 • PROIECTE DE INVESTIRII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Luând în considerare faptul ca prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria Timi°oara se solicita studierea sub forma de P.U.Z. a terenului pe baza temei program Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timișoara Nord se va urmari armonizarea cu alte documentari de urbanism aprobate anterior si corelarea proprietarilor de terenuri °i a investitorilor din zona.

Aceasta corelare se impune atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum °i prin realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

 • 2. Studiul actual al dezvoltării

  • 2.1. EVOLURIA ZONEI
 • DATE PRIVIND EVOLURIA ZONEI

Arealul situat intre Calea Torontalului- ca limita estica, str. Ovidiu Balea- ca limita sudica, calea ferata Timisoara - Arad - ca limita vestica si Parcul industrial Torontalului la limita de nord, a evoluat în ultimii ani din zonă cu caracter agricol, în zonă destinată extinderii zonei rezidențiale cu funcțiuni complementare si in zona destinata serviciilor . Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatate (sediul Coca -Cola, cateva sedii ale unor firme private,Piata de gros Mehala)

Această evoluție a avut loc treptat, începându-se cu parcelări punctuale.

Interesul investitorilor pentru aceasta zona a fost potentat si de rezervarea de teren pentru demararea programului de construire prin Agentia nationala de locuinte din sudul zonei mai sus definite.

Dezvoltarea acestei zone a impus necesitatea realizării Planului Urbanistic Zonal Director Nord, prin ale cărui prevederi s-au stabilit principiile majore de dezvoltare a zonei.

 • CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELARIONATE CU EVOLURIA LOCALITĂRII

Prin definirea terenului studiat ca zonă de locuire °i functiuni complementare inserat într-o zonă prevazuta in PUZ-ul director ca zona cu funcțiuni preponderent rezidentiale , se clarifică tipul de funcțiunea majoră a întregii zone situate in jurul aeroportului Cioca. De asemenea, se conturează trama stradală °i posibilitățile de "irigare” în adâncime a teritoriului, făcându-se legătura cu zonele învecinate.

 • POTENRIAL DE DEZVOLTARE

Rinând cont de realizarea în zona studiată a mai multe parcelări cu perspectiva extinderii utilităților, potențialul de dezvoltare al zonei va fi sporit. Zona va fi ocupată aproape în totalitate, existența unor investitori concreți urmând să permită susținerea financiară atât a soluțiilor de echipare centralizată a zonei, precum °i varianta aprobată de rezolvare a acceselor, prin crearea de străzi secundare.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
 • •  POZIRIA ZONEI FARĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂRII

Terenul studiat se află in nord- vestul limitei intravilane a municipiului Timisoara.

 • RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL, ETC.;

Terenul studiat are o suprafața de 71500 mp °i este situat în partea de NORD-VEST a municipiului Timi°oara, în extravilan. Terenul se învecinează cu:

 • -   DE 715/1/8 la nord;

 • -   HC-613 la vest;

 • -  DE 713/4 si HC -714-5/1 la sud

 • -  altă parcelă proprietate particulară ( A715/1/13) la est.

Zona studiată este accesibilă de pe drumul de exploatare din nordul aeroportului utilitar, drum ce debuseaza din Calea Torontalului .

Conform reglementărilor aprobate pentru noile zone cu caracter rezidențial situate în extravilanele localităților, se impune rezervarea unui procent de 5% din totalul suprafețelor pentru dotări de interes general - zone de servicii complementare zonelor de locuit. Aceste zone de dotări vor fi concentrate spre drumul nou cu latime de 26 de m si transport in comun propus prin Planul Urbanistic Zonal Director Nord, în scopul definirii unui caracter reprezentativ prin fronturile orientate spre drumul de importanta municipala.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
 • ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Nu este cazul

 • 2.4. CIRCULAȚIA
 • ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂaURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAȚIEI RUTIERE

Având în vedere că terenul studiat este traversat de strada propusa cu posibilitati de transport in comun, conform P.U.Z. director Timisoara, accesul pe teren se va rezolva printr-o intersecție in cruce, pentru a se asigura fluența circulației în zonă.

 • CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE aj DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECȚII CU PROBLEME, PRIORITĂȚI

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal Director Timisoara Nord aprobat, accesul pe parcela studiată se va face printr-o intersecție tip cruce, care va asigura accesibilitatea pe teren °i relația cu artera majoră (profil transversal de 26,0 m) care strabate terenul studiat in zona sa mediana.

De asemenea pentru a se rezolva cooperarea terenurilor din zonă, se propune modernizarea drumului de exploatare DE715/1/8.

Soluția de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI”.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR
 • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Repartizarea pe folosință °i funcțiuni a suprafeței zonei studiate este in prezent cea de teren arabil.

 • RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Conform celor deja menționate, in vecinatatea nordică a terenului studiat, a fost aprobat anterior un Plan Urbanistic Zonal având ca funcțiuni propuse pe cea de locuire.

Propunerile documentației de față întregesc prevederile documentațiilor anterioare.

 • GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafață de 7.15 ha, teren arabil în extravilan. Terenul este liber în prezent.

 • ASPECTE calitative ale fondului construit

În zona aferentă terenului studiat nu există construcții.

 • ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE Ținând cont că pe partea nord -vestica a aeropurtului utilitar Cioca , între calea Torontalului °i H.C. 613 sunt executate o serie de parcelări având destinația de locuire °i funcțiuni complementare, extinderea acestei zone în continuare înspre Municipiul Timi°oara, asigură coerența funcțională a zonei.

 • ASIGURAREA CU SPAȚII verzi

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

 • EXISTENȚA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE

Nu este cazul.

 • PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • -       Configurația lotului °i pozitia acestuia in cadrul Planului Urbanistic Zonal Director Nord a impus ca terenul studiat sa fie atins doar parțial de drumul cu transport în comun de 26 m lățime;

 • -       prezența celor două canale ca limite pe latura de sud °i vest a impus soluția păstrării acestora °i dezvoltării drumurilor perimetrale de o parte °i alta a acestor canale.

 • b) funcționale

 • - Absența utilităților în zonă

 • - Existența Aeroportului Utilitar Cioca a carui prezenta impune unele restrictii specifice unui asemenea obiectiv;

 • 2.6.ECHIPAREA EDILITARĂ
 • 1. Cai de comunicație

Zona studiată este mărginită la sud de drumul de exploatare DE 713/4.

În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe DE715/1/8, drum aflat in vecinatatea nordică a aeroportului Cioca.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circularei rutiere:
 • -  zona studiata este caracterizata de existenta terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 • -   trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, cea de zonă de locuire °i funcțiuni complementare, presupune °i asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

 • 2. Alimentare cu apa si canalizare - situația existenta

In zon* nu exist* conducte edilitare de alimentare cu ap* °i canalizare.

In partea de vest a zonei studiate exist* un canal de desecare HC 613 °i în sudul zonei HC 714-5/1.

 • 3. Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului D.G.N.TG.MUREa , nu există rețele de gaz în zonă care să afecteze terenul studiat.

 • 4. Alimentarea cu energie electrică

Conform aviz favorabil nr.10443/19.07.2005 emis de SC ELECTRICA BANAT SA amplasamentul nu este afectat de instalații electrice.

De asemenea pe amplasament nu există rețele de transport energie electrică.

 • 5. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil nr. 12005-00/2012 din 30.06.2005 emis de SC ROMTELECOM SA pe amplasament nu se găsesc instalații de telecomunicații.

 • 6. Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU
 • RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Terenurile încadrate în zona de studiu au avut, iar majoritatea au °i în prezent, categoria de folosință de terenuri arabile.

În acest moment °i în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare coerentă de zone de locuire °i funcțiuni complementare este în continuă cre°tere.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții °i cele rezervate spațiilor verzi.

 • EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE aj ANTROPICE

Nu e cazul.

 • MARCAREA PUNCTELOR aI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICĂRII aI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona. Canalele de desecare aflate în apropierea amplasamentului vor fi menținute.

 • EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE Nu e cazul.

 • EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR aI TURISTIC Nu e cazul.

 • 2.8. OPRIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum °i punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • - extinderea funcției de locuire adaptată la configurația terenului °i specificul zonei limitrofe;

 • - asigurarea de terenuri rezervate funcțiunilor complementare;

 • - asigurarea necesarului de spații verzi;

 • - rezervarea suprafețelor de teren în vederea realizării noilor drumuri;

 • - asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea °i actualizarea elementelor operate în ultimii ani în zonă.

Intențiile de extindere a zonelor de locuire °i funcțiuni complementare, au generat °i pun în continuare problema apariției de noi străzi. Unul din scopurile propuse ale documentației de față este °i asigurarea suprafețelor de teren necesare realizării secțiunii transversale a acestor noi drumuri, în concordanță cu prevederile P.U.Z.-ului cu caracter Director.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Propunerile conținute în Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Nord, proiect întocmit de Primaria Municipiului Timisoara, biroul de dezvoltare urbana la comanda Consiliului municipal Timisoara se incadreaza in prevederile P.U.G. Timisoara.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune generarea unei zone de locuire cu funcțiuni complementare cu obligativitatea propunerii unui minim 5% din suprafață de spații verzi.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Zona de locuințe propusă în cadrul prezentei documentații este amplasată la vest de artera majora de circulatie Calea Torontalului, respectiv in vecinatatea Aeroportului utilitar Cioca.

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal Director Timișoara Nord aprobat, parcela studiata va fi mărginită in zona sa sudică de o artera majoră (profil transversal de 26,0 m) propusa cu posibilitati de transport in comun.

Perpendicular pe aceasta artera se prevede un drum din trama majoră de circulație, cu două benzi pe sens, dezvoltat de o parte °i alta a canalului HC 613 existent.

În cazul canalului HC 714-5/1 se va proceda similar, în sensul că acesta va fi păstrat °i pe cele două maluri ale sale vor fi organizate cele două sensuri ale unui drum de deservire locală.

Din punct de vedere al lucrărilor rutiere propuse, zona studiată este mărginită la nord de un drum de exploatare D.E. 715/1/8 ce se propune a fi modernizat, ajungându-se la un drum cu două benzi de circulație.

Pentru deservirea rutieră din incinta viitorului cvartal de locuințe, se propune amenajarea unei rețele de străzi cu caracter de deservite locală, dispuse rectangular °i racordate la rețeaua stradală prevăzută în planurile urbanistice limitrofe. La intersecția acestuia vor fi dispuse locuri de parcare amenajate °i un spațiu verde.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea °i realizarea străzilor în localități (Ord. M.T. nr. 50/1998) °i cu Planul Urbanistic Zonal Director Timisoara Nord.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi volum lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast °i piatră spartă °i o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

La realizarea parcelelor de colț, s-a ținut cont de raza de racordare între strazi.

 • 3.5.ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ -REGLEMENTĂRI, BILANȚ
TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI

Intervențiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate °i au condus la următoarele principii de lucru:

 • -       generarea unei zone de mixte de locuire °i funcțiuni complementare, ce va fi introdusă în intravilanul extins al municipiului Timisoara;

 • -       asigurarea accesului în zona studiată;

 • -       rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi °i funcțiuni complementare ;

 • -       asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zona, în vederea realizării unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare coerente, valorificandu-se potentialul zonei;

 • -       asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă °i a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

 • -       asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor °i avizelor anexate, etc.

 • -       Asigurarea unei zone de plantație de protecție de 50 m de la limita aeroportului utilitar.

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanță cu prevederile P.U.Z. Director Timi°oara Nord °i corelat cu celelalte intervenții din zonă.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFEbE TEREN

SITUAbIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

PARCELAT

Parcelat locuire

71.500

-

50.564

=70,71%

Funcțiuni complementare

-

4.474

= 6,25%

Spații verzi

-

3.797

= 5,31%

CIRCULATII

Carosabil, trotuare, parcări

-

12.665

=17.79%

TOTAL

71.500

71.500

=100%


3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentarea cu energie electrica

Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrica. Bilanțul energetic se apreciază astfel:


- 75 Locuind P+E; P+M;

75 x 15,0 kW/loc.


Pi = 1125 kW

Ps= 562 kW


- iluminat stradal 48LL x 0,25 kW/ LL


Pi = 12 kW

Ps= 12 kW


TOTAL

Pi = 1137 KW

Ps= 574 KW

Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin montarea unui post trafo prefabricat °i realizarea racordului de 20kV aferent.

De la acest post vor pleca rebele de joasă tensiune stradale de la care se vor executa bran°amente individuale la locuințe.

De asemenea se va realiza °i iluminatul stradal cu corpuri de iluminat montate pe stâlpii rebelelor electrice.

Toate aceste lucrări se vor executa conform proiectelor elaborate de SC ELECTRICA SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.


Telecomunicații

În zona se vor dezvolta rebele de telecomunicații de către ROMTELECOM sau operatori de telecomunicații.

De la acestea se vor asigura bran°amente individuale.

În proiectare °i execuție se respectă prevederile tuturor normativelor °i normelor în vigoare.

 • •  Rețea TVC

În funcție de solicitările beneficiarilor °i a dezvoltărilor zonei se va extinde °i rețeaua urbană de televiziune în cablu.

 • •  Alimentarea cu gaze naturale

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor °i în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timi°oara.

Gospodărie comunala

Colectarea °i depozitarea de°eurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract °i transportate la deponeul municipiului Timi°oara.

3.7.PROTECMA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a a°ezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice °i estetice °i accentuează caracterul de globalitate al problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă °i contribiue la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție °i conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea °i creează disconfort °i va permite valorificarea potențialului natural °i a sitului construit.

 • •  Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puțin a unui arbore la o suprafață de 150 mp de parcelă construibilă.

 • •  De asemena spațiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 25% din suprafața lotului

 • •  Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă °i canalizarea.

 • •  Se prevede o zonă de plantație de protecție fonică de 50 m lățime de la limita Aeroportului Utilitar.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor °i programelor cu privire în special la :

 • 1.a. Solubile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Fiind P.U.Z. pentru zonă de locuințe, locuitorii vor avea nevoie de servicii : grădiniță, °coală, dispensar, etc.

 • 1.b. Se încadrează în P.U.Z. director

 • 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta °i rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul °i în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

 • 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei rezidențiale nu afectează mediul, fiind P.U.Z. pentru locuințe. În zona respectivă nu se desfă°oară activități industriale °i nu se utilizează substanțe poluante care să afecteze mediul.

 • 1. e. Prin canalizare °i alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se

propune este conformă cu normelor europene actuale.

 • 2. Caracteristicile efectelor °i ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :
 • 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc ni°te efecte ireversibile. Terenul agricol dispare dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creeaza locuri de muncă prin serviciile create, se realizează locuințe noi, spații verzi aferente, locuri de joacă pentru copii, extinderea zonei rezidențiale a localității.

 • 2.b. Nu e cazul.

 • 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

 • 2.d. Nu e cazul.

 • 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale °i nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depă°esc standardele °i valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

 • 4.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse °i care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

 • 4. Concluzii - măsuri în continuare

Înscrierea amenajării °i dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUZ Director Timisoara Nord.

Conform intențiilor conturate prin lotizările deja aprobate în vecinătatea arealului studiat - precum °i în urma precizărilor conținute în certificatul de urbanism obținut, arealul studiat are destinația de zona de locuire °i funcțiuni complementare.

 • •  Categorii principale de intervenții care să susțină materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației °i extinderea infrastructurii tehnico - edilitare.

 • •  Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate

Pinându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în extravilanul localității Timisoara, trebuie asigurata atât infrastructura necesara, cât si posibilitățile de cooperare °i corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor si serviciilor necesare funcționării.

VOL. 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Proiect nr.23/2005

 • 1.Reglementări subzonă rezidențiala cu clădiri D+P , D+P+M, D+P+1E+M propusa

În perimetrul subzonei funcționale mai sus menționate, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuințe, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35%.

CAP.1. - GENERALITĂȚI

1. TIPUL DE SUBZONĂ FUNCȚIONALĂ

 • 1.1.  FUNCȚIUNEA DOMINANTA:

Funcțiunea dominantă a zonei este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban, cu un regim de înălțime D+P , D+ P+M, D+P+1E+M

 • 1.2.  FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE:

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:

 • •  Servicii

 • Spații verzi amenajate

 • Accese carosabile, pietonale, piste cicli°ti, parcaje, garaje

 • •  Rețele tehnico - edilitare °i construcții aferente.

CAP.2. - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 2.1.  UTILIZĂRI PERMISE:
 • •  construirea de locuințe individuale sau cuplate cu caracter urban cu garajele aferente

 • •  construirea de locuințe pentru maximum 2 familii

 • •  conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit

 • •  este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii, sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.)

 • •  spații verzi amenajate

 • •  accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parcări

 • •  construcții °i instalații tehnico-edilitare necesare zonei

 • 2.2.  UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIPII:
 • •  construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților °i confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile °i să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 • 2.3.  INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE
 • •  Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări °i parcelări să nu se facă fără asigurarea condicilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale °i carosabile;

 • 2.4.  INTERDICȚII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise următoarele activități:

 • •  Activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • •  Activități de depozitare, comerț) en gros, antrepozite;

 • •  Stații de întreținere auto;

 • •  Ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • •  Anexe gospodăre°ti pentru cre°terea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • •  Panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

 • •  Depozite de de°euri;

CAP.3. - CONDIȚII DE AMPLASARE aI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.1. REGULI DE AMPLASARE aI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 3.1.1. - Orientarea față de punctele cardinale

 • •  Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

 • •  Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 • h ;

 • •  În cazul locuințelor colective, se va evita amplasarea pe direcția est-vest sau în caz contrar se vor rezolva apartamente cu dublă orientare;

 • •  Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă °i a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr.536/1997.

art. 3.1.2. - Amplasarea față de aliniament

 • •  Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public °i cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în plan°a nr. 23 A02 conținând Reglementări Urbanistice.

art. 3.1.3. - Amplasarea în interiorul parcelei

 • a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei

 • •  În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanta acestora față de proprietățile învecinate va fi de minimum 1,90 m pentru clădirile D+P , D+P+M sau D+ P+E+M.

 • •  Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condi|iile respectării prevederilor codului civil.

 • •  Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată.

 • •  Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat sau în°iruit cu condiția de a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, la parterul clădirii, având minimum 3m lățime;

 • •  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelei

 • •  Clădirile pentru locuințe se vor putea amplasa la minimum 6,00 m față de limita posterioară a lotului.

 • •  Anexele gospodăre°ti se vor amplasa la cel puțin 4 m față de limită sau pe limită, cu condiția să nu depă°ească înălțimea de 3 m;

 • c) Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente

 • •  Se va face doar cu condiția ca prin înălțimea °i volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii °i să nu fie perceptibilă de la stradă;

 • •  Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții, se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 536/1997, art.2,3,4,5,16 °i 17.

 • 3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.3.2.1. - Accese carosabile

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

art.3.2.2. - Accese pietonale

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței °i destinației construcției.

art.3.2.3. - Modalități de organizare °i rezolvare a circulației carosabile °i pietonale

 • •  Pentru accesul la parcelele din interior, se va prevedea amenajarea de străzi noi, având prospectul de minim 12,0m.

 • •  Pentru accesul dinspre Calea Torontalului, se va prelua directia si prospectul strazii propuse in Planul Urbanistic Zonal Director Nord (profil transversal de 26,0 m); intersecția dintre artera majora si cea de acces la parcelele din interior va fi o intersecție de tip cruce;

 • 3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARÂ

art.3.3.1. - Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa °i de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

art.3.3.2. - Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • •  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

 • •  Lucrările de racordare °i de bran°are la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

 • •  Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

art.3.3.3. - Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • •  Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice °i alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

 • •  Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică °i de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

art.3.3.4. - Alimentare cu apă-canal

 • •  În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată ale municipiului Timisoara.

art.3.3.5. - Alimentare cu căldură

 • •  Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire °i prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid u°or tip STAS 54/83.

art.3.3.6. - Rețea gaze naturale

 • •  Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor °i în urma obținerii cotei de gaze naturale de la detinatorii de retele degas din municipiul Timi°oara.

 • •  Traseul rețelei de gaz °i punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere °i condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

art.3.3.7. - Alimentarea cu energie electrică

Pe amplasament se propune montarea de rebele stradale de joasa tensiune (0,4kV) aeriene ce se vor realiza prin prelungirea rebelelor propuse la PUZ-urile elaborate pentru zonele învecinate.

De la rebelele stradale se vor prevedea bran°amente individuale la fiecare consumator .

Zona studiata va fi dotata cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rebelelor de joasa tensiune, cu corpuri tip stradal.

Toate lucrările se vor realiza de către SC ELECTRICA SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

art.3.3.8. - Telefonie

 • •  În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, ROMTELECOM-ul va extinde rebelele de telefonie în zonă, pe baza propriilor studii.

art.3.3.9. - Rețea TVC

 • •  În funcție de solicitările beneficiarilor °i a dezvoltărilor zonei se va extinde °i rețeaua urbană de televiziune în cablu.

 • 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA a I DIMENSIUNILE TERENULUI a I CONSTRUCȚIILOR

art.3.4.1. - Parcelarea

 • •  Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile (suprafața minimă de 120 mp pentru clădiri în°iruite cu front de minim 8,00m; suprafața minimă de 200mp pentru clădiri izolate sau cuplate cu front de minim 12,00m).

 • •  Adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

 • •  Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții.

 • •  Parcelările pot fi aprobate doare în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. °i Cap.II 9 din R.L.U.

art.3.4.2. - Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se vor avea în vedere:

 • •  Inaltimea maxima a cladirilor, indiferent de regimul lor de inaltime, nu va depasi 9m (inaltime masurata de la cota de 86,80 fata de nivelul Marii Negre) , restrictia fiind impusa de vecinatatea cu zona de zbor a S.C. Aviatia Utilitara Timisoara.

 • •  Protejarea °i punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • •  Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă °i recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • •  Regimul de înălțime general impus construcțiilor este de la D+P, D+P+M până la D+P+1E+M.

 • •  Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate °i a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depă°ească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

 • •  În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceea°i parte a străzii.

art.3.4.3. - Aspectul exterior al construcțiilor

 • a) Dispoziții generale

 • •  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora °i nu depreciază aspectul general al zonei.

 • •  Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie °i aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei °i depreciază valorile general acceptate ale urbanismului °i arhitecturii, este interzisă.

 • •  Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie °i proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

 • •  Fațadele laterale °i posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acela°i nivel calitativ cu cele principale °i în armonie cu acestea.

 • •  Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de bran°ament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică °i CATV, precum °i punctele de racord vor fi concepute în a°a fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • •  Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperi°uri numai pe versantul interior °i retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

 • b) Fațade

 • •  Sunt interzise imitațiile de materiale.

 • •  Este interzisă executarea de locuințe din materiale nedurabile.

 • •  Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi culori armonizate în general.

 • c) Acoperi°uri

 • •  La stabilirea pantei de acoperi°, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei.

 • •  Construcțiile vor avea învelitori tip °arpantă - cu pante mai mici sau egale cu 45o - sau învelitori tip terasă.

 • •  Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”.

 • •  Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din acelea°i materiale ca °i la construcția principală, utilizând aceea°i tipologie de acoperi°.

art.3.4.4. - Procentul de ocupare al terenului

 • •   Zona are caracter rezidențial (locuințe cu dotări aferente)

P.O.T. = 35%.

 • 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAPII VERZI aI ÎMPREJMUIRI

art.3.5.1. - Parcaje, garaje °i anexe

 • •  Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • •  Prin excepție de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spahii de parcare se stabile°te prin autorizata de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor locale.

 • •  Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația °i de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • •  Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 ma°ini.

 • •  În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • •  Construcțiile de garaje vor fi realizate din acelea°i materiale °i în acela°i spirit ca °i clădirile de locuit.

art.3.5.2. - Spații verzi °i plantate

 • •  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi °i plantate, în funcție de destinația °i de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • •  Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

art.3.5.3. - Împrejmuiri

 • •  În cazul unor reparcelări °i al realizării unor construcții noi, împrejmuirile vor fi realizate în spiritul celor existente. Ele nu vor depă°i în înălțime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

 • •  Spre frontul străzilor °i la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu sau fara soclu plin °i vor putea fi dublate de un gard viu.

 • •  De la casă °i până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălțime maximă de 2,00

3.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFEȚE TEREN

SITUAPIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

PARCELAT

Parcelat locuire

71.500

-

50.564

=70,71%

Funcțiuni complementare

-

4.474

= 6,25%

Spații verzi

-

3.797

= 5,31%

CIRCULATII

Carosabil, trotuare, parcări

-

12.665

=17.79%

TOTAL

71.500

71.500

=100%

CAP.4. - CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile "PLANULUI URBANISTIC GENERAL -TIMISOARA".

Trasarea străzilor °i respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica °i confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea tuturor informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului °i introducerea lor în baza de date, cu scopul corelării °i al menținerii la zi a situației din zonă.

 • 2.Reglementari subzona pentru comert, instituții publice °i servicii de interes general

În perimetrul subzonelor funcționale mai sus menționate, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea în continuare a zonei de instituții publice °i servicii, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 60%.

CAP.1. - GENERALITĂȚI

art. 1. TIPUL DE SUBZONĂ FUNCȚIONALĂ

Zona cuprinde instituțiile publice, serviciile, unitățile comerciale care nu sunt cuprinse în zona de centru a vecinatatilor sau a municipiului.

 • 1.2.  FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:

Funcțiunea dominantă a zonei este cea de comert, instituții publice °i servicii de interes general ce deservesc zona rezidentială.

 • 1.3.  FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE:

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:

Locuinte;

Mici unitati de productie;

Spații verzi amenajate

Accese carosabile, pietonale,piste de biciclete, parcaje

Rețele °i instalații tehnico - edilitare °i construcțiile aferente.

Plantații de protecție

Platforme de parcare, etc.

CAP.2. - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 2.1. UTILIZĂRI PERMISE:

Comert, instituții publice, servicii, comerț, alimentație publică, cultură, cult, firme, fundații, spații polifuncționale;

 • •  Construcții cu funcțiune de regula comerciala, precum °i de echipamente legate de funcționarea zonei.

 • •  Spații verzi amenajate, perdele de protecție;

 • •  Accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parking-uri;

 • •  Construcții °i instalații tehnico-edilitare necesare zonei;

 • 2.2.  INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE
 • •  Necesitatea realizării în zona a unor lucrări de utilitate publica (supralargiri ale drumurilor existente, intersecții, etc.), impune ca eventualele lucrari de construire sa nu se faca fara asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale °i carosabile.

 • 2.3.  INTERDICȚII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE
 • •  Constructii penrtu activitati de productie poluante;

 • •  Se interzice amplasarea construcțiilor °i amenajarilor care prin natura lor, volumul °i aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea °i confortul zonei;

 • •  Construcții pentru cre°terea animalelor.

 • •  Activitați industriale ce prezinta riscuri tehnologice;

 • •  Depozite de de°euri;

 • •  Este interzisa amplasarea oricarei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apa.

CAP.3. - CONDIȚII DE AMPLASARE aI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.1. REGULI DE AMPLASARE aI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 3.1.1. - Orientarea fața de punctele cardinale

 • ■  Conform art.17 din R.G.U.

art. 3.1.2. - Amplasarea fața de drumurile publice

 • ■  Conform art.18 din R.G.U.

 • •  Amplasarea construcțiilor fața de drumurile publice se va face conform profilelor proiectate;

art. 3.1.3. - Amplasarea fața de caile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

 • ■  Conform art.20 din R.G.U.

art. 3.1.4. - Amplasarea fața de aliniament

 • •  Amplasarea construcțiilor fața de aliniamentul strazilor (limita dintre domeniul public °i cel privat) se va face respectând aliniamentul existent °i în general în cazul strazilor construite compact.

 • •  Pentru strazile noi care vor aparea în cadrul subzonelor de servicii propuse, aliniamentele se vor stabili prin P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri ulterioare.

 • •  În general se vor aplica cele prevazute în art.23 din R.G.U. °i Cap.II.6. al R.L.U. art. 3.1.5. - Amplasarea în interiorul parcelei

 • ■  Conform art.24 din R.G.U. °i Cap.II.6 al R.L.U.

 • ■  Este obligatorie respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale ale parcelei conform Codului Civil °i Cap.II.6 al R.L.U., precum °i distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  În raport cu limitele laterale ale parcelei, construcțiile pot fi amplasate:

 • -  în°iruit (cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcțiile de pe parcelele învecinate)

 • -  în regim cuplat ( alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei)

 • -  în regim izolat ( cu retrageri fața de vecinătăți).

 • ■  Retragerile față de limitele laterale ale terenului, se bazează în principal pe prevederile Codului Civil °i pe cele cuprinse în Normele de protecția contra incendiilor. Se va respecta obligatoriu o distanță minimă de 1,90 m față de limitele separatoare dintre parcele în cazul construcțiilor ce nu ating aceste limite.

 • ■  Se vor respecta normele de însorire °i iluminat natural.

 • ■  Se admite ca distanța minimă între construcțiile de pe aceea°i parcelă, jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m.

 • 3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.3.2.1. - Accese carosabile

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

 • •  Se vor respecta art.25 °i Anexa 4 din R.G.U. °i cap.II.7. din R.L.U.

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

 • •  Se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

 • •  Toate drumurile sunt publice, cu excepția drumurilor de incintă ale agenților economici.

art.3.2.2. - Accese pietonale

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței °i destinației construcției.

 • •  Se vor respecta art.26 din R.G.U. °i cap.II.7. din R.L.U.

 • 3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARÂ

art.3.3.1. - Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente

 • •  Se vor respecta art.27 din R.G.U. °i Cap.II.8. din R.L.U.

 • •  Racordurile la rețelele electrice, de gaze naturale, energie termică, televiziune prin cablu se vor amplasa subteran.

 • •  Autorizarea executării constructor va fi permisă numai în cazul existentei posibilității de racord la rebelele existente de apă, instalațiile de canalizare °i de energie electrică sau în cazul:

 • - realizării de soluții de echipare în sistem centralizat

 • - în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

art.3.3.2. - Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • •  Se vor respecta art.28 din R.G.U. °i Cap.II.8. din R.L.U.

 • •  Rețelele de alimentare cu gaze naturale, energie termică °i cablu TV vor fi amplasate subteran.

 • •  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

 • •  Lucrările de racordare °i de bran°are la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

 • •  Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

art.3.3.3. - Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • •  Se vor respecta art.29 din R.G.U. °i Cap.II.8. din R.L.U.

 • •  Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice °i alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, ora°ului sau județului, dacă legea nu dispune altfel;

 • •  Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică °i de telecomunicații sunt proprietatea publică a ora°ului, dacă legea nu dispune altfel.

 • •  Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietate publică.

 • 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA aI DIMENSIUNILE TERENULUI aI CONSTRUCPIILOR

art.3.4.1. - Parcelarea

 • •  Se vor respecta art.30 din R.G.U. °i Cap.II.9. din R.L.U.

Dimensionarea parcelelor nu se reglementează.

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții.

Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.D. sau P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U.

art.3.4.2. - Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se vor avea în vedere:

 • •  Inaltimea maxima a cladirilor, indiferent de regimul lor de inaltime, nu va depasi 9m (inaltime masurata de la cota de 86,80 fata de nivelul Marii Negre) , restrictia fiind impusa de vecinatatea cu zona de zbor a S.C. Aviatia Utilitara Timisoara.

 • •  Se vor respecta art.31 din R.G.U.

 • •  Regimul de inaltime al construcțiilor nu se reglementează, (dar va respecta prevederile impuse de avizul autoritatii Aeronautice Civile Romane Hmax=9m); regimul de înălțime va fi condiționat de rațiuni funcționale sau de marcarea unor puncte de interes;

art.3.4.3. - Aspectul exterior al construcțiilor

Conform art.32 din R.G.U.

 • •  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora °i nu depreciază aspectul general al zonei.

 • •  Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie °i aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei °i depreciază valorile general acceptate ale urbanismului °i arhitecturii, este interzisă.

 • •  Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

 • •  Fațadele laterale °i posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acela°i nivel calitativ cu cele principale °i în armonie cu acestea.

 • •  Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de bran°ament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică °i CATV, precum °i punctele de racord vor fi concepute în a°a fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

art.3.4.4. - Procentul de ocupare al terenului

 • •  Subzona funcțională pentru comert, instituții publice °i servicii de interes general - P.O.T. = 60%.

 • 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAPII VERZI aI ÎMPREJMUIRI

art.3.5.1. - Parcaje, garaje °i anexe

 • •  Conform art.33, Anexei 5 din R.G.U. °i Cap.II.10. din R.L.U.

 • •  Parcajele, parking-urile °i garajele colective aferente unor zone intens populate ( zone comerciale, instituții financiar-bancare, construcții sportive, construcții hoteliere, locuințe colective, etc.) vor fi prevăzute obligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecția unor căi rutiere vor avea accesele din străzi diferite.

 • •  Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația °i de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

art.3.5.2. - Spații verzi °i plantate

 • •  Conform art.34, Anexei 6 din R.G.U. °i Cap.II.10 din R.L.U.

 • •  Ponderea spațiilor verzi amenajate din subzonele ce cuprind instituții °i servicii în spațiu plantat, va fi în favoarea spațiilor verzi.

 • •  Suprafața spânilor verzi °i plantate se va stabili în corelare cu normele de igiena °i protecția mediului. Se va fine seama de mărimea, funcțiunea dominantă a localității, cadrul geografic în care este amplasată.

 • •  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi °i plantate, în funcție de destinația °i de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare °i se va emite în conformitate cu prevederile art.34 R.G.U. °i anexa nr.6 R.G.U..

 • •  Vor fi prevăzute spații verzi °i plantate, cu rol decorativ °i de agrement în exteriorul clădirii- 20% din suprafața totală a terenului.

 • •  Se recomandă realizarea de spații verzi plantate de aliniament în zonele în care se vor realiza P.U.Z. sau P.U.D.

art.3.5.3. - Împrejmuiri

 • •  Conform art.35 din R.G.U. °i Cap.II.10 din R.L.U.

 • •  Se recomandă împrejmuiri vegetale;

 • •  Aspectul împrejmuirilor se va supune acelora°i exigențe ca °i în cazul aspectului exterior al construcției.

 • 3.6. BILANT TERITORIAL

  SUPRAFEȚE TEREN

  SITUAPIA EXISTENTA mp

  SITUATIA PROPUSA mp

  PARCELAT

  Parcelat locuire

  71.500

  -

  50.564

  =70,71%

  Funcțiuni complementare

  -

  4.474

  = 6,25%

  Spații verzi

  -

  3.797

  = 5,31%

  CIRCULATII

  Carosabil, trotuare, parcări

  -

  12.665

  =17.79%

  TOTAL

  71.500

  71.500

  =100%

CAP.4. - CONCLUZII

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Trasarea străzilor °i respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica °i confirma corectitudinea trasării.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului °i introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării °i al menținerii la zi a situației din zonă.

arhitect Vi33

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.