Hotărârea nr. 103/2007

103/27.03.2007 privind aprobarea realizarii lucrarii de investitii "Amenajare spatii Primăria Municipiului Timişoara - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2A"
Hotararea Consiliului Local 103/27.03.2007
privind aprobarea realizarii lucrarii de investitii "Amenajare spatii Primăria Municipiului Timişoara - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2A"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-5785/13.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrarii de investitii "Amenajare spatii PMT - corp B, Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A", conform Devizului general estimativ întocmit de Serviciul Tehnic-Edilitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, cu indicatorii şi caracteristicile principale prevăzute în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local .

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

P R I M A R,

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC-EDILITATE

Nr. SC2007-............................

R E F E R A T

privind aprobarea realizarii lucrarii de investitii Amenajare spatii PMT - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A

Avand in vedere faptul ca lucrarile la imobilul „BANC POST” Corp B au fost oprite in faza de structura de rezistenta, iar acest imobil a fost preluat in anul 2006 de catre Primaria Municipiului Timisoara, se impune continuarea lucrarilor la Corpul B din cadrul cladirii „BANCPOST” Timisoara .

Corpul B al imobilului „BANC POST” situat in Timisoara, Bv.Mihai Eminescu nr.2A, este compus din Subsol+Parter +3 Etaje avand structura de rezistenta din cadre metalice, cu plansee de beton armat turnate monolit, acoperis tip terasa circulabila. Cladirea are o forma hexagonala neregulata cu doua accese. Imobilul nu are compartimentari si nici un fel de utilitati.

Spatiile nou create vor fi dotate cu toate utilitatile necesare (instalatii de alimentare cu apa si canalizare, instalatii de incalzire si instalatii electrice), asigurand astfel conditiile optime de desfasurare a activitatilor specifice angajatilor Primariei.

Structura constructivă va fi stabilită de expertul tehnic pentru a solicita structura existentă cât mai puțin.

Pricipalii indicatori tehnico-economici sunt prezentati in Devizul General Estimativ din ANEXA la prezentul referat.

Față de cele de mai sus,

P r o p u n e m :

1. Aprobarea realizarii lucrarii de investitii Amenajare spatii PMT - corp B, Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A, cu indicatorii prezentati in ANEXA la prezentul.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR, ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU, Ing. Marius Duma

Intocmit :

Ing. Marius Micsa

Avizat :

SERVICIUL JURIDIC,

1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV

Amenajare spatii PMT/Corp B sediul Banc Post, bv. M.Eminescu nr.2A, Timișoara privind cheltuielile necesare realizarii:

Primaria Municipiului Timisoara

- RON -

Conform H.G. 1179 din 2001

Valoare (inclusiv TVA)

Nr.

Denumirea capitoleleor si subcapitoleleor

Total

Din care supusa procedurii

crt.

de cheltuieli

de achizitie publica

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru optinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

0,00

0,00

0,00

0,00

obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si engineering

50.000,00

14.577,26

50.000,00

14.577,26

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

1.688.857,84

492.378,38

1.688.857,84

492.378,38

4.1.

Arhitectura exterioare

748.788,21

218.305,60

748.788,21

218.305,60

1

4.1.

Arhitectura interioare

527.751,79

153.863,50

527.751,79

153.863,50

2

4.1.

Invelitoare

55.427,98

16.159,76

55.427,98

16.159,76

3

4.1.

Instalatii sanitare

75.747,07

22.083,70

75.747,07

22.083,70

4

4.1.

Instalatii interioare incalzire

151.609,11

44.200,91

151.609,11

44.200,91

5

4.1.

Inst.el. iluminat+prize

113.906,87

33.209,00

113.906,87

33.209,00

6

4.1.

Instalatie curenti slabi

15.626,81

4.555,92

15.626,81

4.555,92

7

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

416.500,00

121.428,57

416.500,00

121.428,57

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Bransament gaz

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

50.000,00

14.577,26

50.000,00

14.577,26

5.1.

1

Lucrari de constructii pentru organizarea santierului

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

1

Comisioane, taxe si cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

2

Costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

200.000,00

58.309,04

200.000,00

58.309,04

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PARTEA 1:

2.405.357,84

701.270,51

2.405.357,84

701.270,51

din care: C+M

1.688.857,84

492.378,38

1.688.857,84

492.378,38

PARTEA 2 CAPITOLUL 7 Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie

7.1 Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PARTEA 2:

0,00

0,00

0,00

0,00

din care: C+M

PARTEA 3 CAPITOLUL 8 Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

8.1 Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PARTEA 3:

0,00

0,00

0,00

0,00

din care: C+M

TOTAL GENERAL:

2.405.357,84

701.270,51

2.405.357,84

701.270,51

din care: C+M

1.688.857,84

492.378,38

1.688.857,84

492.378,38

Rata de schimb luata in calcul a fost 1 euro = 3,43 lei - luna martie 2007

  • 2. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR

Durata de realiyare a lucrarilor de amenajare a cladirii se estimeaza la 24 luni

  • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO/ECONOMICI

3.1. Valoarea totala a lucrarilor                                   2.405.357,84 lei                 701.270,51 eurc

Raportand valoarea totala a lucrarilor la aria desfasurata a cladirii, se obtin urmatorii indicatori:

2.405.357,84 lei / 701.270,51 euro * 510,01 euro/mp (Sd = 1375 mp)

INTOCMIT, ing. Marius Micsa