Hotărârea nr. 101/2007

101/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V"
Hotararea Consiliului Local 101/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-003872/ 16.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-015348/31.07.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe străzile II-V;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. (b) şi alin 4, lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V", potrivit proiectului P 22/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-003872/ 16.02.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Localitatea Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situație întâlnită și în zona Plopi Sud, str. II- V. Această deficiență impune realizarea unei rețele de alimentare cu apă și realizarea unei rețele de canalizare pe străzile II- V.

Menționăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006-015348/31.07.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe străzile II- V, achiziționarea tubulaturii necesare realizării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare se va face de către cetățenii domiciliați pe aceste străzi.

Valoarea totală a investiției ,,Extinderi rețele de apă - canal - zona Plopi Sud -str. II-V ” este estimată la 2.061.973,8 lei (cu TVA), respectiv 601.246,2 Euro (1 EURO=3,4295 lei la data de 08.12 .2006).

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,,Extinderi rețele de apă - canal - zona Plopi Sud -str. II-V ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 26/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,      ȘEF SERVICIU REȚELE PUBLICE,

ing. DUMITRU ANDOR                   ing. IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC,


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

ANEXA la HCL nr........................

„Extinderi rețele de apă - canal - zona Plopi Sud - str. II-V ”

Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:                2.061.973,8 lei / 601.246,2 EURO

Construcții-montaj :                       1.880.729,5 lei / 548.397,5 EURO

Evaluarea investiției în lei

Anul I

2.061.973,8 lei / 1.880.729,5 lei

601.246,2 EURO / 548.397,5 EURO

Durata de realizare a investiției:                    6 luni

Capacități realizate :

-Conducta de apă

L =650 m, De 140 x 14,6 mm din tuburi PE-HD

L =985 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD

-Debit transportat

Q = 11 dmc/sec

-Canal

L =915 m, De 400 mm din tuburi PVC cu mufă

L =440 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat

Q = 9 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU