Hotărârea nr. 100/2007

100/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega"
Hotararea Consiliului Local 100/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007- 004128 /20.02.2006 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-019680/05.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Canal Bega;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC 2006-021202/24.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada General Magheru;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-019761/06.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Jules Verne;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi alin 4., lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega", potrivit proiectului P 24/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007 - 004128/20.02.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Localitatea Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situație întâlnită și în zona Plopi - Canalul Bega. Această deficiență impune realizarea unei rețele de canalizare pe străzile : Jules Verne, General Magheru și Canalul Bega.

Menționăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006-019680/05.10.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe strada Canalul Bega , Protocolul de Colaborare nr. SC 2006-019761/06.10.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe strada Jules Verne, Protocolul de Colaborare nr. SC2006-021202/24.10.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe strada General Magheru, achiziționarea tubulaturii necesare realizării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare se va face de către cetățenii domiciliați pe aceste străzi.

Valoarea totală a investiției ,,Extinderi rețele de canal - zona Plopi -Canal Bega ” este estimată la 2.436.732,9 lei (cu TVA), respectiv 710.521,3 Euro (1 EURO=3,4295 lei la data de 08.12 .2006).

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,,Extinderi rețele canal -zona Plopi -Canal Bega” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 24/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,      ȘEF SERVICIU REȚELE PUBLICE,

ing. DUMITRU ANDOR                   ing. IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,                      AVIZAT JURIDIC,

ing. MARIUS ONEȚIU

ANEXA la HCL nr........................

„Extinderi rețele canal - zona Plopi - Canal Bega ” Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:

2.436.732,9 lei / 710.521,3 EURO

2.231.749,8 lei / 650.750,8 EURO


5

Construcții-montaj :

Evaluarea investiției în lei

5

Anul I

Durata de realizare a investiției:

5


2.436.732,9 lei / 2.231.749,8 lei

710.521,3 EURO / 650.750,8 EURO

6 luni

Capacități realizate :

-Canal

L =2.370 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat

Q = 6 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU