Hotărârea nr. 10/2007

10/30.01.2007 privind aprobarea preţurilor de vânzare către chiriaşi a apartamentelor situate în Bd. Regele Carol I ( Tinereţii ) nr.12 şi str. Călimăneşti nr. 151 ( fost nr. 103 ) proprietate privată a Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 10/30.01.2007
privind aprobarea preţurilor de vânzare către chiriaşi a apartamentelor situate în Bd. Regele Carol I ( Tinereţii ) nr.12 şi str. Călimăneşti nr. 151 ( fost nr. 103 ) proprietate privată a Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2007-1162/23.11.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 459/2005 privind vânzarea locuinţelor proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preţurile de vânzare, conform rapoartelor de evaluare realizate de SC CONSULTIM SA, pentru locuinţele situate în Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 12 şi Str. Călimăneşti nr. 151, ce se încadrează în prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 459/20.12.2005, prevăzute în Anexa şi fişa tehnică , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

NR.................................................

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT


Prin Hotă rârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 459/20.12.2005 s-a aprobat vânzarea către chiriași, la prețul pieței, a apartamentelor cu destinația de locuință, proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara, înscrise în C.F. nr. 1 si 2 Timișoara, nerevendicate în baza Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 247/2005 și care nu fac obiectul Legii nr. 112/1995.

Conform metodologiei de vânzare, aprobate prin Anexa la Hotărârea nr. 459/20.12.2005, evaluatorul autorizat S.C. CONSULTIM S.A., selectat prin licitație publica, a predat rapoarte de evaluare a locuințelor care se încadrează in prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 459/20.12.2005 privind vânzarea către chiriași, la prețul pieței, a apartamentelor cu destinația de locuință, situate în Bv. Regele Carol I ( Tinereții ) nr. 12, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și str. Călimănești nr. 151 ( 103 ) proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara, înscrise în CF 1 Timișoara, nerevendicate în baza Legii 10/2001 și a Legii 247/2005 și care nu fac obiectul Legii nr. 112/1995.

Conform aceleași metodologii, preturile de vânzare trebuie aprobate prin Hotărâre de Consiliu


Local.


Având in vedere cele prezentate,


PROPUNEM :

Aprobarea de către Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor de vânzare către chiriași a apartamentelor cu destinația de locuință, proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara, înscrise în C.F. nr. 1 si 2 Timișoara, situate în Timișoara, Bv. Regele Carol I ( Tinereții ) nr.12 și str. Călărași nr. 151 (103 ), nerevendicate în baza Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 247/2005 și care nu fac obiectul Legii nr. 112/1995, conform Anexei care va face parte integranta din hotărâre.


VICEPRIMAR


DIRECTOR


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor Constantin Miuț


Pt. ȘEF SERVICIU


ing. Călin Pârva


REFERENT SPEC.


sing. Ioan Badea


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


jur. Mirela Lasuschevici


ANEXA la Hotărârea nr. ____________

Privind stabilirea preturilor de vânzare către chiriași a apartamentelor cu destinația de locuință, proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara, înscrise în C.F. nr. 1 si 2 Timișoara, nerevendicate în baza Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 247/2005 și care nu fac obiectul Legii nr. 112/1995, conform HCLMT nr. 459/2005

Nr.

crt

Adresa

Supraf.

Construita

(m.p.)

Supraf teren aferent

Pret constructii

Pret Teren aferent

Investitii

Pret Vanzare ( RON )

Pret

Vanzare

(EURO)

Obs.

1.

Bv. Tinereții nr. 12, ap. 1

143,59

95,00

101.634,01

30.073,00

19.985,25

131.707,01

37.411

2.

Bv. Tinereții nr. 12, ap.2

81,01

50,00

58.196,309

15.795,00

-

73.991,309

21.006

3.

Bv. Tinereții nr. 12, ap. 3

118,58

94,88

69.743,3075

21.453,00

-

91.196,3075

25.897

4.

Bv. Tinereții nr. 12, ap. 4

200,88

117,00

111.726,95

36913,00

36,10

148.639,95

42.221

5.

Bv. Tinereții nr. 12, ap. 5

135,95

68,00

80.427,54

21454,00

38,30

101.880,52

28.931

6.

Bv. Tinereții nr. 12, ap. 6

108,79

49,00

57.080,00

15.459,00

740,00

72.539,00

20.599

7.

Str. Călimănești nr. 151

77,00

1.155

22265,00

154.770,00

-

176.988,00

50.186

DIRECTOR,

Ec. Nicușor Constantin Miuț


ȘEF SERVICIU,

Ing. Călin Pârva

REFERENT,

Sing. Ioan Badea