Hotărârea nr. 99/2001

99/03.05.2001 privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor deţinute de Universitatea Politehnică Timişoara şi eliberarea Adeverinţei de existenţă a construcţiilor
Hotararea Consiliului Local 99/03.05.2001
privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor deţinute de Universitatea Politehnică Timişoara şi eliberarea Adeverinţei de existenţă a construcţiilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 5263/03.04.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 176/19.12.2000 privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor deţinute de Universitatea Politehnică Timişoara şi eliberarea Adeverinţei de existenţă a construcţiilor;
Având în vedere prevederile Decretului Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funduare;
În conformitate cu prevederilor art.20 al. 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.I: Art. 1, 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176/2000 se modifică, după cum urmează: " Art. 1: Se aprobă dezmembrarea următoarelor parcele : a) terenul în suprafaţă totală de 3706 mp. înscris în C.F. nr. 2 Timişoara, cu nr. top 9608;
b) terenul în suprafaţă totală de 761 mp, înscris în C.F. nr. 14739 Timişoara cu nr. top 9592/1;
c) terenul în suprafaţă totală de 15512 mp. înscris în C.F. nr. 5905 Timişoara cu nr. top 9609. Dezmembrările se efectuează conform Planului de dezmembrare nr. UR2001-1233/15.03.2001 avizat de Primăria Municipiului Timişoara, care constituie Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă transcrierea în C.F. nr. 2 Timişoara a parcelei cu nr. top 9609/1 în suprafaţă de 2738 mp., rezultată în urma dezmembrării de la art. 1 lit. c. Se radiază dreptul de administrare operativă al Institutului Politehnic Traian Vuia Timişoara asupra terenului prevăzut la alin. precedent.
Art. 4: Se aprobă comasarea într-o carte funciară nouă a parcelelor cu următoarele numere topografice:
- 9592/1/2 în suprafaţă de 433 mp;
- 9593 în suprafaţă de 614 mp;
- 9608/2 în suprafaţă de 1095 mp;
- 9607 în suprafaţă de 650 mp;
- 9609/2 în suprafaţă de 10924 mp. "

Art.II: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2000 ramân neschimbate.

Art.III: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.IV: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Universităţii Politehnice Timişoara;
- Serviciului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI