Hotărârea nr. 98/2001

98/03.05.2001 privind privind aprobarea tarifelor de folosinţă a bazei de agrement achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara de la S.C. I.C.M. Timiş S.A.
Hotararea Consiliului Local 98/03.05.2001
privind privind aprobarea tarifelor de folosinţă a bazei de agrement achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara de la S.C. I.C.M. Timiş S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 5473/05.04.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 148/19.12.2000 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a unei baze sportive şi de agrement situată în Zona Stadion, aflată în proprietatea S.C. I.C.M. Timiş S.A.;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tarifele de folosinţă a bazei de agrement achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara de la S.C. I.C.M. Timiş S.A., conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI