Hotărârea nr. 91/2001

91/27.03.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.18, către Partidul România Mare, Filiala Judeţeană Timiş
Hotararea Consiliului Local 91/27.03.2001
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.18, către Partidul România Mare, Filiala Judeţeană Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.DO6X1- 1318/15.02.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesele verbale din data de 15.02.2001 şi 14.03.2001 ale Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi art.84 alin.1 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în suprafaţă de 115,89 mp., situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.18, pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către Partidul România Mare, cu destinaţia de sediu.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Partidului România Mare;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI