Hotărârea nr. 85/2001

85/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Expozitiei de grup "ATITUDINE 1 " de la galeria "Helios" din Timisoara
Hotararea Consiliului Local 85/27.03.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Expozitiei de grup "ATITUDINE 1 " de la galeria "Helios" din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001-2410/19.03.2001 al Biroului Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru cultura, invatamant, turism si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Expozitiei de grup "ATITUDINE 1", ce se va desfasura in perioada 06-21 aprilie 2001 la galeria "Helios" din Timisoara.

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", pentru actiunea prevazuta la art.1.Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei Urbanism;
-Directia Patrimoniu;
-Directiei Juridice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Biroului Relatii Publice;
-Biroului Corp Control Primar;
-Uniunii Artistilor Plastici-Filiala Timisoara;
-Mass -media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI