Hotărârea nr. 82/2001

82/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului - "83 ani de la Unirea Basarabiei cu România"
Hotararea Consiliului Local 82/27.03.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului - "83 ani de la Unirea Basarabiei cu România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 2411/19.03.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului - "83 de ani de la Unirea Basarabiei cu România" ce se va desfăşura în 27.03.2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 6.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui simpozion se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociaţiei Astra Română;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI