Hotărârea nr. 79/2001

79/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener la realizarea proiectului "Dezvoltarea Capacităţii Manageriale a Conducerii Administraţiilor Locale din România"
Hotararea Consiliului Local 79/27.03.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener la realizarea proiectului "Dezvoltarea Capacităţii Manageriale a Conducerii Administraţiilor Locale din România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 4273/20.03.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c) şi (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat în data de 19.02.2001 între Primăria Municipiului Timişoara şi PGF/GTA în vederea derulării Proiectului "Dezvoltarea Capacităţii Manageriale a Conducerii Administraţiilor Locale din România", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă participarea Consiliului Local în calitate de partener la finanţarea Proiectului "Dezvoltarea Capacităţii Manageriale a Conducerii Administraţiilor Locale din România " în sumă de 90.332 dolari canadieni, repartizaţi pe ani, astfel:
- Anul 2001........................17.240 CAN $
- Anul 2002 ........................59.418 CAN $
- Anul 2003........................13.674 CAN $
conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Strategie şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Strategie şi Programe;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI