Hotărârea nr. 78/2001

78/27.03.2001 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 78/27.03.2001
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul Biroului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.19/29.01.2001 - privind modificarea organigramei Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. d din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru serviciul public Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 19/29.01.2001 se modifică în mod corespunzător.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI